Ugrás a tartalomhoz

Szerves kémia I.

Markó László

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Cikloalkének

Cikloalkének

A cikloalkének elnevezéséről annyit kell tudnunk, hogy a kettős kötés helyzetét jelölő szám lesz a legkisebb, ehhez igazodik azután a gyűrűhöz kapcsolódó szénláncok számozása. Pl: 3-metil-5-etil-ciklohex-1-én:

Ciklomonoének

Az egy C,C kettős kötést tartalmazó telítetlen aliciklusos szénhidrogének (cikloalkének) kémiai viselkedése hasonló a nyíltláncú alkénekéhez. Kis tagszámú gyűrűkben azonban az sp2 szénatomok 120°-os (a tetraéderes 109,5°-nál nagyobb) vegyértékszöge által okozott még erősebb feszültségnövekedés a vegyület reakciókészségét a stabilitás rovására rendkívüli mértékben megnöveli. Ezért például a ciklopropén ismeretes ugyan, de már szobahőmérsékleten robbanásszerű hevességgel bomlik. A C,C kettős kötés még a ciklobutén szénvázát is annyira feszültté teszi, hogy a molekula sokkal reakcióképesebb (labilisabb) a nyíltláncú buténeknél.

A ciklopentén és ciklohexén kémiai viselkedése már közelebb áll a nyíltláncú penténekéhez, illetve hexénekéhez. Szénvázuk merevsége következtében azonban hajlamosabbak a szénváz feszültségét csökentő polimerizációra.

A ciklohexén ciklohexanol dehidratálásával nyerhető, tömény kénsavas kezeléssel, vagy Al2O3 kontakton, magasabb hőmérsékleten:

A ciklohexén brómmal a már ismert anti-addíciós mechanizmus szerint reagál és transz-1,2-dibrómciklohexán keletkezik:

A halogénaddíció anti-sztereoszelektivitása - amelynek mechanisztikus hátterét a 6.3.1. fejezetben részletesen tárgyaltuk - itt, a cikloalkéneknél, amelyeknél a C,C-kötés körüli szabad rotáció nem lehetséges, tehát egyértelműen transz-dihaloalkánt eredményez.

Izolált kettős kötéseket tartalmazó ciklodi- és poliének

Az izolált kettős kötéseket tartalmazó di- és poliénekben a kettős kötéseket legalább egy sp3 szénatom választja el egymástól. Ennek következtében egymással kölcsönhatásba nem léphetnek és egymástól függetlenül reagálnak, vagyis tulajdonságaik lényegében azonosak az alkének kémiai tulajdonságaival. Részletesebben ezért ezekkel a vegyületekkel a nyíltláncú alkének keretében nem is foglalkoztunk.

Itt, a gyűrűs alkének között viszont megemlítjük a butadiénből (lásd 8. fejezet) átmenetifém-organikus homogén katalizátorokkal megoldható ciklodimerizációval és ciklotrimerizációval előállítható ciklookta-1,5-diént (COD), illetve ciklododeka-1,5,9-triént (CDT). Az előbbi igen kedvelt komponense az átmenetifém-organikus π-komplexeknek (vö. 6.3.11. fejezet), az utóbbi viszont a speciális tulajdonságokkal rendelkező Nylon-12 (PA-12) poliamid típusú műanyag alapanyaga (vö. 21.6.4. és 26.13.3. fejezetek).