Ugrás a tartalomhoz

Statisztika online - oktatási portál

Vág András

Typotex

5.25. Postai és távközlési statisztika fogalmai

5.25. Postai és távközlési statisztika fogalmai

Levélpostai küldemény: levél, levelezőlap, válaszos levelezőlap, képes levelezőlap, újság, könyv, nyomtatvány, vakok írása, áruminta, kiscsomag. Értéklevél: értéknyilvánítással feladott levélpostai küldemény.

Terjesztésre átvett hírlap: valamennyi bel- és külföldi kiadású napi-, hetilap, folyóirat, hivatalos lap és egyéb kiadvány (könyv, divatlap stb.), amelyeket a terjesztő vállalat az előfizetésekre, valamint árusítás céljából átvett.

Csomag és értékcsomag: postai úton feladott, zárt postai küldemény. Értékcsomag: az értéknyilvánítással feladott csomag.

Postautalvány: rendelkezés pénzösszeg továbbítására és kifizetésére. Az adatok nem tartalmazzák az átutalási postautalványokat, valamint a Postabank által kibocsátott csekkeket.

Takarékbe- és kifizetés: a postahivatalok takarékbetétkönyv-forgalma.

Feladott távirat: a közvetlenül vagy postai szolgáltató közreműködésével, díj ellenében felvett szöveg.

Telefonbeszélgetés: a távbeszélő-állomásról kezdeményezett sikeres hívás. Beszélgetések számának meghatározása a digitális központokba kapcsolt előfizetőknél mérés, elektromechanikus központoknál impulzusszám alapján történik. Helyi beszélgetés: az ugyanabban a helyi hálózatban működő szolgáltatás-hozzáférési pontok egymás közötti, a helyi hálózatból ki nem lépő beszélgetése. Belföldi távolsági beszélgetés: az egymástól I., II. és III. helyközi díjtávolságban lévő állomások országhatárt vagy a közcélú távbeszélő-hálózatot át nem lépő beszélgetése. Belföldről kezdeményezett külföldi beszélgetés: a MATÁV nemzetközi központja által külföldre továbbított, belföldi eredetű hívás. Az adat csak a helyhez kötött távbeszélő-szolgáltatást nyújtó szervezeteknél kezdeményezett hívásokat tartalmazza. A belföldi távolsági beszélgetés és a belföldről kezdeményezett külföldi beszélgetés tartalmazza a mobil- és a személyhívó-hálózatba irányuló beszélgetéseket is.

Távbeszélő-fővonal: előfizetői szerződés alapján a ténylegesen üzemben lévő, és az átmenetileg szünetelő egyéni és közületi (újabban üzleti, intézményi) fővonalak, továbbá a bárki által igénybe vehető nyilvános állomások, valamint a távközlési szolgálat üzemi fővonalainak összessége.

Lakásfővonal: a lakásba bekötött működő vagy átmenetileg szünetelő fővonal.

Közületi fővonal: a közületi előfizető használatában lévő fővonal.

Nyilvános fővonal: a közcélú távbeszélő-hálózathoz csatlakozó különleges kialakítású távbeszélő, fax vagy adatátviteli nyilvános állomás fővonala.

Lakásfővonal bekapcsolására várakozó: az az új kérelmező, a meglévő illetve a megszűnt fővonal áthelyezését kérő akinek igényét 60 napon túl elégítik ki.

Műsorvételi lehetőség, %: annak a területnek Magyarország területéhez viszonyított aránya, ahol az adás az esti órákban általában zavarmentesen fogható földi sugárzású URH-adás esetén.

Halmozott adásidő: a műsor kezdete és a műsor vége között eltelt idő a nem műsor jellegű jelfolyamok időtartamával együtt. 1998 előtt csak a közszolgálati rádió és televízió műsoridejét, 1998-tól a közszolgálati és kereskedelmi adók műsoridejét tartalmazza.

Televízióadók. Főadó: amely a hozzá műsorszétosztó távközlőhálózaton érkezett műsorjeleket sugározza. Átjátszó adó: amely az általa az éterből vett műsorjeleket erősíti és sugározza.

Kábeltelevíziós szolgáltató: a Hírközlési Főfelügyeletnél, a Szerzői Jogvédő Hivatalnál nyilvántartásba vett és a KSH által felkutatott szolgáltató.

Műsor: adott szerkesztő által összeállított, a műsorszolgáltató által adott néven szolgáltatott, meghatározott frekvenciasávon, illetve csatornán vehető műsorok.

Műsorcsomag: a kábeltelevíziós szolgáltatás értékesítési egysége, amelyért a szolgáltató díjat számít fel.

Kábeltelevíziós hálózat: rádió- és televízióműsorok jeleinek elosztására szolgáló kábeles távközlőhálózat a telekhatáron belüli rendszerrel együtt.

A hálózat hossza: a törzshálózat, a vonalhálózat és a házhálózat vonalhosszának összege.

Bekapcsolt lakás: olyan lakás, amelyben egy vagy több működő kábeltelevíziós hálózati végpont van, függetlenül attól, hogy a lakás tulajdonosa vagy bérlője a hálózat előfizetője-e.

Előfizető: akiknek a tárgyév végén a szolgáltatóval érvényes előfizetői szerződése van.

Modem: Digitális jeleket analóg - telefonhálózatokon való átvitelhez - át- és visszaalakító hardver eszköz (MOdulátor/DEModulátor). Számítógépeket telefonvonal segítségével összekötő vagy a számítógépbe bővítő kártyaként beszerelt berendezés.

Vegyes csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatás, amelynek során a szolgáltató, a felhasználó előfizetők adatait - adatátviteli csomagkapcsoló központokkal és az azokat összekötő áramkörökkel létesített hálózaton - digitális jelekből álló adatcsomagokban továbbítja.

AM-Micro: A jelek - AM-mikro csatornán történő - elosztása olyan pont és több pont közötti forgalmi szolgáltatás, amelynek során a szolgáltató a légkörön keresztül rádióhullámokon audio- és videojeleket juttat el a szolgáltatást felhasználó készülékének bemenetére.