Ugrás a tartalomhoz

Statisztika online - oktatási portál

Vág András

Typotex

5.5. Háztartások jövedelme és fogyasztása statisztikájának fogalmai

5.5. Háztartások jövedelme és fogyasztása statisztikájának fogalmai

Háztartás (háztartási szektor): a fogyasztó háztartás, a személyijövedelemadó-törvény szerint adózó egyéni vállalkozó, az adószámmal nem rendelkező vállalkozási tevékenységet végző, valamint az a háztartás, amely saját fogyasztásra termel. A 3. Népesség, népmozgalom és e fejezet az együtt lakó személyeket tekinti háztartásnak.

Bérek és keresetek: a munkavállalók részére a munkavégzésükkel kapcsolatban pénzben kifizetett bruttó összegek (mint pl. rendszeres, kiegészítő és alkalmi kifizetés, jutalék, támogatás), valamint a természetben nyújtott termékek és szolgáltatások (térítésmentesen vagy csökkentett áron nyújtott jóléti szolgáltatások, pl. óvodai, üdülési szolgáltatások, lakástámogatás, személygépkocsi-használat, kamattámogatás). Tartalmazzák a munkavállaló által fizetett összes jövedelemadót és társadalombiztosítási hozzájárulást.

Munkaadói társadalombiztosítási hozzájárulás: a munkaadó által a munkavállaló nevében a társadalombiztosítás és tágabban az államháztartás különböző alapjaiba fizetett hozzájárulások, amelyek a biztosítási események bekövetkeztekor a társadalmi juttatások finanszírozására szolgálnak.

Működési eredmény: a háztartási szektor esetében a saját tulajdonú lakásokra elszámolt lakásszolgáltatásból származó imputált jövedelem.

Vegyes jövedelem: a kisvállalkozás jövedelme és a háztartásnak a saját fogyasztásra történő termelésből származó jövedelme, amelyeknél nem lehet szétválasztani a munkavállalói jövedelmet és a tőke után járó hozamot.

Tulajdonosi jövedelem: az elsődleges jövedelmeknek az a része, amelyet a pénzügyi eszközök vagy a nem termelt tárgyi eszközök tulajdonosai realizálnak annak fejében, hogy eszközeiket más szervezeti egység rendelkezésére bocsátják. Részei: a befektetett pénzügyi eszközök után járó kamat, az osztalék- és a biztosítási befektetésből, továbbá a termőföld bérbeadásából származó bevételek és a felvett hitelek törlesztésére fordított kiadások egyenlege.

Elsődleges jövedelmek egyenlege: a munkavállalói jövedelem, a működési eredmény, a vegyes jövedelem és a tulajdonosi jövedelem egyenlege.

Pénzbeni társadalmi juttatások. Kötelező társadalombiztosítás pénzbeni juttatásai: a biztosítási alapon működő, a társadalombiztosítási alapokból fedezett juttatások, azaz a nyugdíj, a táppénz, a munkanélküliek ellátása, a gyermekszüléssel, gondozással kapcsolatos juttatások. A nyugdíj tartalmazza a nyugdíjbiztosítási alapból fizetett korhatár fölöttiek saját jogú nyugdíját és a hozzátartozói ellátásokat, valamint az egészségbiztosítási alapból fizetett korhatár alattiak rokkantsági és baleseti ellátását. Nem alapszerű társadalombiztosítási juttatások: a munkaadó által dolgozóinak fizetett társadalombiztosítási juttatás, mint pl. korengedményes nyugdíj, munkaadói táppénz. Társadalombiztosítási jellegű juttatások: a központi költségvetés vagy az önkormányzat által közvetlenül finanszírozott juttatások, amelyre a társadalombiztosítás nem terjed ki, például pótlékok, családi pótlék, nevelési és szociális segélyek, ösztöndíj stb. Magánalapok pénzbeni juttatásai: az önkéntes kölcsönös nyugdíj-, egészségbiztosítási és önsegélyező pénztárak kifizetett juttatásai.

Egyéb kapott folyó transzferek: a biztosítási kártérítés, a valutabevételek, a szerencsejáték-bevételek.

Adók: a személyi jövedelemadó és az egyéb adók, illetékek, mint pl. a helyi önkormányzatok lakosságtól származó adóbevételei (iparűzési, építmény-, kommunális, idegenforgalmi stb.), valamint a központi és helyi költségvetési szervek illetékbevételei.

Munkaadói és egyéb társadalombiztosítási hozzájárulás: a társadalombiztosítási és munkaadói járulékon felül idetartozik a munkáltatói táppénz-hozzájárulás, valamint az egészségügyi hozzájárulás. Tartalmazza az önállóak és munkanélküliek társadalombiztosítási hozzájárulását.

Munkavállalók kötelező társadalombiztosítási hozzájárulása: az egyéni nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék, valamint a munkavállalók befizetései a munkaerő-piaci (korábban szolidaritási) alapba.

Munkavállalók önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulása: az önkéntes kölcsönös nyugdíj-, egészségbiztosítási és önsegélyező pénztárakba belépett munkavállalók társadalombiztosítási befizetései.

Egyéb fizetett folyó transzferek: a biztosítási díj, a valutakiadások, a szerencsejátékkal kapcsolatos kiadások, valamint a nonprofit szervezeteknek nyújtott lakossági hozzájárulás.

Rendelkezésre álló jövedelem: az a jövedelem, amely a háztartás fogyasztási kiadásait és megtakarításait fedezi.

Természetbeni társadalmi juttatások: az államháztartás (beleértve a társadalombiztosítást is), valamint a nonprofit intézmények által finanszírozott és a háztartások által egyénileg fogyasztott termékek és igénybe vett szolgáltatások összege (pl. oktatás, egészségügy, közlekedési ártámogatás stb.).

Összes (korrigált rendelkezésre álló) jövedelem: a természetbeni társadalmi juttatások összegével növelt, rendelkezésre álló jövedelem.

A magánnyugdíjpénztárak miatti korrekció: A magánnyugdíjpénztárakban levő megtakarítások a nemzetiszámla-rendszerek szerint a háztartások tulajdonát képezik, ezen alapok tartalékából a háztartások részesedésének a változása tehát része a háztartások megtakarításának, ezért a magánnyugdíjpénztárak nettó vagyonváltozását jelentő tétellel korrigálni kell a háztartások rendelkezésre álló jövedelmét még a megtakarítás elszámolása előtt.

Nettó nominál átlagkereset: lásd. a 4. Foglalkoztatottság, kereset fejezet, Intézményi munkaügyi adatgyűjtési rendszer Nettó kereset címszavát.

Reálkereset: az adott keresetösszegért vásárolható termékek és szolgáltatások összessége. A reálkereset-index az átlagkereset-index és a fogyasztói árindex hányadosa. Összehasonlítást korlátozó tényező, hogy 1990-ig csak a munkás-alkalmazotti körre vonatkoznak az adatok, a mezőgazdasági szövetkezeti dolgozókra nem.

Reáljövedelem: a termékeknek és szolgáltatásoknak azt a mennyiségét fejezi ki, amelyet a háztartások az adott időszaki jövedelmükből - az adott árszínvonal mellett - megszerezhetnek. Számszerűen a háztartások összes jövedelmének egy meghatározott év árain kifejezett értéke, ún. reálértéke. Reáljövedelem-index a jövedelemindex és a fogyasztó árindex hányadosa.

Fogyasztási kiadás: mindazon termékek és szolgáltatások értéke, amelyeket a háztartások a rendelkezésre álló jövedelmükből személyes fogyasztási szükségleteik kielégítésére fordítanak.

Megtakarítás: az összes (korrigált rendelkezésre álló) jövedelem és az összes (tényleges) fogyasztás egyenlege. Részei: a tőketranszferek egyenlege, mely a kapott tőketranszfer (pl. magánlakás-építési támogatás) és a fizetett tőketranszfer (pl. az infrastrukturális fejlesztéshez fizetett lakossági hozzájárulás) egyenlege, valamint a felhalmozás (lakásberuházási kiadások, kisvállalkozók termelői beruházásai) és a nettó hitelnyújtás, mely más szektorok vagy a külföld fogyasztásának és tőkefelhalmozásának finanszírozására fordítható pénzügyi eszközök formájában felhalmozott összeg.

Bruttó hitelnyújtás: a nettó hitelnyújtás összegének a hitelfelvétel és hiteltörlesztés egyenlegével növelt értéke.

Hazai fogyasztás: az ország területén elfogyasztott mindazon termékek és szolgáltatások értéke, amelyeket a háztartások személyes fogyasztási szükségleteik kielégítésére fordítanak, azaz a háztartások fogyasztási kiadásának a természetbeni juttatásokkal növelt értéke. A hazai fogyasztás tartalmazza a külföldiek belföldi vásárlásait, viszont nem tartalmazza a belföldiek külföldi, illetve külföldről történő fogyasztását. Fogyasztási kiadás: mindazon termékek és szolgáltatások értéke, amelyeket a háztartások a rendelkezésre álló jövedelmükből személyes fogyasztási szükségleteik kielégítésére fordítanak.

Rezidens háztartások fogyasztása (háztartások összes (tényleges) fogyasztása, nemzeti fogyasztás): a hazai fogyasztás összege az idegenforgalmi kiadások egyenlegével (a külföldi és a belföldi valutabeváltásból származó forintegyenleggel) korrigálva, feltételezve, hogy ez utóbbi túlnyomó részét fogyasztásra fordítják. A Magyarországon honos háztartások fogyasztását tartalmazza.

Egy főre jutó fogyasztás indexe: a háztartások egy főre jutó tényleges hazai fogyasztásának egy meghatározott bázisév árain értékelt, azaz fix árbázison számított indexe.

Személyes célú nettó jövedelem: a bruttó jövedelemből (kereset, egyéb munkavégzés, vállalkozás ellenértéke, pénzbeni társadalmi jövedelemként vagy más címen kapott összegek, saját termelésből, illetve természetben kapott élelmiszerekből, élvezeti cikkekből elfogyasztott mennyisége, természetben kapott iparcikkek és szolgáltatások értéke) levonva a személyi jövedelemadót, az egészségbiztosítási és a nyugdíjjárulékot, a munkavállalói járulékot, az illetéket, a bírságot, a pénzbeni mezőgazdasági termelési ráfordítást és az adott támogatást (mint pl. gyermektartás, családi támogatás stb.). Jövedelmi decilisek: a felvétel népességének az egy főre jutó évi jövedelem alapján sorba rendezett tizedei.

Kiadás: a háztartásnak folyó évi jövedelemfelhasználásból és megtakarításból, vagyontárgyak értékesítéséből, más háztartástól pénzben vagy természetben kapott ajándék, kárpótlási jegy hasznosításából, illetve hitelfelvételből fedezett kifizetése.