Ugrás a tartalomhoz

Statisztika online - oktatási portál

Vág András

Typotex

5.2. Népszámlálási fogalmak

5.2. Népszámlálási fogalmak

Nemzetiség: az a népcsoport, amelyet a megkérdezett személy minden befolyástól mentesen meghatároz. Csoportosításainkban a bunyevácokat és a sokácokat, illetve az 1960. évi adatoknál a szlovéneket és a vendeket is a horvátokhoz soroltuk. 1980-ban a népszámlálási kérdőíven a cigány nemzetiség külön nem szerepelt.

Anyanyelv: az az élő nyelv, amelyet az ember gyermekkorában (elsőként) tanul meg, amelyen családtagjaival általában beszél, és amelyet minden befolyástól mentesen anyanyelvének vall. A némák és a beszélni nem tudó csecsemők esetében az anyanyelv az a nyelv, amelyen hozzátartozóik rendszerint beszélnek.

Anyanyelven kívül beszélt nyelv: az az élő nyelv, amelyen a személy az anyanyelvén kívül másokat megérteni és magát megértetni képes. Az összeírt személy annyiszor szerepel, ahány nyelvet beszélt nyelvként megjelölt.

Család: a házastársi vagy élettársi, illetve vérségi kapcsolatban együtt élők legszűkebb köre.

Gyermek: a családban élő saját (házasságban vagy házasságon kívül született), örökbe fogadott vagy nevelt nőtlen/hajadon gyermek, tekintet nélkül a korára. Adataink a családokhoz kihelyezett állami gondozott gyermekeket nem tartalmazzák.

Háztartás: azoknak az együtt lakó személyeknek a csoportja, akik közös lakásban vagy annak egy részében laknak, a létfenntartási költségeket részben vagy egészben közösen viselik, és a hét egy vagy több napján rendszerint közösen étkeznek. Családháztartások azok a háztartások, amelyekben legalább egy család él; egyszemélyes háztartások az egyedülállók háztartásai; egyéb összetételű háztartások azok, amelyekben családot nem képező rokon és/vagy nem rokon személyek élnek.

Iskolai végzettség: a lakosság befejezett iskolai végzettsége. A befejezett iskolai végzettséget igazoló okmány az 1961-ben vagy később szerzett szakmunkás-bizonyítvány, az 1976-ban vagy később szerzett szakiskolai oklevél, az érettségi, a képesítő bizonyítvány, az 1974-1986. években kiállított középiskolai végbizonyítvány; továbbá felsőfokú iskolai oklevél (diploma). Iskolai végzettsége nincs annak, aki az általános (elemi) iskola első osztályát sem végezte el, függetlenül az írni-olvasni tudástól. Legalább az általános iskola 8. osztályát végezte az is, aki középfokú iskolai oktatásban vett részt, de nincs befejezett középfokú végzettsége. Legalább befejezett középiskolai végzettségű az is, aki a felsőfokú iskola 1-6. évfolyamát végezte el, de oklevele, diplomája nincs.

Belföldi vándorlás: a népesség települések közötti, lakásbejelentési kötelezettséggel járó lakóhely-változtatása.

Állandó vándorlás: a vándorló, lakóhelyét felhagyva, más településen lévő lakást jelöl meg lakóhelyéül.

Ideiglenes vándorlás: ha a vándorló lakóhelyét fenntartva változtat lakást, s új lakását tartózkodási helynek jelöli meg, valamint ha egyik tartózkodási helyről másik tartózkodási helyre költözik.

Lakóhely: annak a lakásnak a címe, amelyben az állampolgár él.

Tartózkodási hely: annak a lakásnak a címe, ahol az állampolgár lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.

Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgár: az a tartózkodási vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár, aki 1999. december 31-én az országban tartózkodott.

Magyarországra bevándorló külföldi állampolgár: az a tartózkodási vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár, aki a vonatkozási évben az országba bevándorolt.

Magyarországról kivándorló külföldi állampolgár: az a tartózkodási vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár, aki a vonatkozási évben az országból kivándorolt.