Ugrás a tartalomhoz

Modern metafizika

Huoranszki Ferenc

Osiris Kiadó

8. Temporális és modális azonosság

8. Temporális és modális azonosság

A változások az időben történnek, éppen ezért van az, hogy az azonossággal kapcsolatos kérdések a legtöbb esetben az időbeli újra-azonosítás problémájaként merülnek fel. A budapesti Lehel téren található templom jobban hasonlít a XIII. században épült eredeti jáki templomra, mint az eredeti templom romjai. Mégis a jáki templom romjai azonosak a jáki templommal, nem a budapesti másolat. A gyermek Szókratészre kevéssé hasonlít a középkorú Szókratész. Mi több, a csecsemő Szókratészre jobban hasonlít a csecsemő Platón, mint az öreg Szókratész. Mégis a csecsemő Szókratész azonos az öreg Szókratésszal, de nem azonos a csecsemő Platónnal. Az időbeli változás azt jelenti, hogy egy tárgy egyre kevesebb olyan tulajdonsággal rendelkezik, amellyel korábban rendelkezett, és egyre több olyan tulajdonsággal rendelkezik, amivel korábban nem rendelkezett. Vajon van-e olyan pont, ahol már nem azt mondanánk, hogy ugyanaz a tárgy más tulajdonságokkal rendelkezik, hanem azt, hogy egy másik tárgy rendelkezik bizonyos tulajdonságokkal?

Ha elfogadjuk, hogy a modális kijelentések a lehetséges világok nyelvén is megfogalmazhatók, akkor az időbeni változás problémáján túl létezik egy másik olyan kontextus is, amelyben az azonosság kérdése felmerül: a modalitás. (Mint láttuk, az idő is értelmezhető modalitásként. A következő fejtegetésekben az egyszerűbb szóhasználat kedvéért a “modalitás” kifejezéssel csak az alethikus modalitásokra utalunk.) Vajon igaz lehet-e a következő kijelentés: lehetséges, hogy Arisztotelész soha sem találkozott Nagy Sándorral. Igaz lehet, ha van olyan lehetséges világ, amelyben Arisztotelész sohasem találkozott Nagy Sándorral. De vajon ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani, valóban létezik-e ilyen világ, fel kell-e tételeznünk, hogy az adott világban Arisztotelész azonos a mi világunkban található Arisztotelésszel? Ha igen, mi alapján dönthetjük ezt el? A Leibniz-elv alapján, a haecceitás alapján, vagy esetleg valamilyen esszencialista kritérium alapján? Ha nem, akkor mennyiben segíthetnek a lehetséges világok a kontrafaktuális ítéletek igazságának eldöntésében?

A temporális és a modális kontextusban tehát hasonló módon merül fel az azonosság kérdése. Vajon ha két különböző időpontban valamely konkrét partikuláréról állítunk valamit, akkor ugyanarról a dologról állítjuk azt, amit állítunk, vagy különbözőkről? Hasonló módon, azt a kérdést is feltehetjük, hogy egy tényellentétes kijelentés alanya azonos-e az aktuális világbeli individuummal, vagy netán különböznie kell tőle. Bár példáink többsége modális jellegű volt, könnyen belátható, hogy a haecceitás, az azonosak megkülönböztethetetlenségének kérdése és az esszencializmus éppúgy felmerül a temporális, mint a modális kontextusban.

Ennek ellenére nem mindenki értene egyet azzal, hogy ugyanúgy kell-e értelmeznünk az azonosság problémáját akkor, amikor modális, és akkor, amikor temporális kontextusban merül fel. Egyes filozófusok szerint van egy lényegi különbség: míg azt senki sem tagadná, hogy létezik azonosság az időben, tehát értelmes dolog azt állítani, hogy ugyanaz a konkrét partikuláré különböző időpontokban más és más tulajdonságokkal rendelkezik, az nem lehetséges, hogy a kontrafaktuális állításokban szereplő individuumok ugyanazokra a konkrét partikulárékra utaljanak, amik az aktuális világban léteznek. Amikor tehát azt állítjuk:

(1) A csecsemő Arisztotelész nem volt egy méter magas

(2) A felnőtt Arisztotelész több mint egy méter magas volt

akkor ugyanannak az individuumnak tulajdonítunk két különböző tulajdonságot. Amikor viszont azt állítjuk:

(3) Arisztotelész Nagy Sándor nevelője volt

(4) Lehetett volna úgy, hogy Arisztotelész nem Nagy Sándor nevelője

akkor talán a második mondatban az “Arisztotelész” és “Nagy Sándor” nevek nem ugyanarra a személyre utalnak, mint az elsőben.

Attól függően, hogy ki mit gondol a lehetséges világokról és a lehetséges világokon “átívelő” azonosságról, egyes filozófusok több, mások kevesebb hasonlóságot vélnek fölfedezni a temporális és a modális azonosság problémája között. Ezért tanácsos a két kérdést külön tárgyalni, és a modális azonosság problémájával kezdeni.