Ugrás a tartalomhoz

A magyarság népzenéje

Vargyas Lajos

A Planétás Kiadó és a Mezőgazda Kiadó közös kiadása

17. fejezet - Az idézett művek jegyzéke

17. fejezet - Az idézett művek jegyzéke

Agócs Gergely (szerk.)

2001 A duda, a furulya és a kanásztülök. A magyar hangszeres zene folklórja. Budapest

Almási István

1969 Fenomenul apocopei în cîntecele populare maghiare din Glăjărie. Revista de Etnografie şi Folclor 1. 59-68.

1970 Népdalok a Fekete-Körös mentéről. Művelődés XXIV. 1. 32-36.

Almási István — L. Szenik Ilona—Almási István—Zsizsmann Ilona

Amades, Joan

1951 Folklore de Catalunya 2. Cançoner. Barcelona

A Magyar Népzene Tára — L. MNT

Avasi Béla

1954 A széki banda harmonizálása. Néprajzi Értesítő XXXVI. 25-45. 22000 Virágvölgyi-Felföldi (szerk.) 87-108. Budapest

Bálint Sándor

1980 A szögedi nemzet. A szegedi nagytáj népélete III. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1978/79-2.

Bárdos Lajos

1929 Magyar karácsonyi dalok a XVIII. századból. Zenei Szemle I. 59-62.

1969a Harminc írás a zene elméletének és gyakorlatának különböző kérdéseiről 1929-1969. Budapest

1969b Heptatonia secunda. In Bárdos 1969a. 348-464.

1974 Alkalmazkodó ritmus. Az ének-zene tanítása XVII. 3. 125-131.

1978 A mazurkák népi skálái. Parlando 4. 1-9.

Bartalus István

1873—1896 Magyar népdalok. Egyetemes gyűjtemény I—VII. Budapest

Bartha Dénes

1934 A jánoshidai avarkori kettőssíp. Archeologica Hungarica XIV. Budapest

1935 A XVIII. század magyar dallamai. Énekelt versek a magyar kollégiumok diák-melodiáriumaiból (1770-1800). Budapest

Bartha Dénes-Kiss József (sajtó alá rendezte)

1953 Ötödfélszáz énekek. Pálóczi Horváth Ádám dalgyűjteménye az 1813. évből. Budapest

Bartók Béla

1908—1909 Gyermekeknek I—IV. Zongorára. Budapest

1911a A magyar nép hangszerei. Ethnographia XXII. 305-310. Vö. BÖI 818-826.

1911b A hangszeres zene folkloreja Magyarországon. Zeneközlöny IX. 5. 141-148., 5. 207-213., 10. 309-312. Vö. BÖI 818-826.

1912a A hangszeres zene folklórja Magyarországon. BÖI 59-76.; In Agócs (szerk.) 2001. 9-23.

1912b A magyar nép hangszerei. BÖI 818-826.; In Agócs (szerk.) 2001. 25-36.

1913 Cântece poporale româneşti din comitatul Bihor (Ungaria). Bucureşti; 21967. Budapest

1917 Primitív népi hangszerek Magyarországon. BÖI 834-841.

1923 Volksmusik der Rumänen von Maramureş. München; 21966. Budapest

1924 A magyar népdal. BÖI 101-350.; 1990 (közreadja Révész Dorrit). Budapest

1931 Magyar népi hangszerek. BÖI 358-365.

1934 Népzenénk és a szomszéd népek népzenéje. Budapest. BÖI 403-461.

1942 Faji tisztaság a zenében. BÖI 601-603.

1959 Slovenské L’udové Piesne I. Bratislava

1966 Bartók Béla összegyűjtött írásai I. Közreadja Szőllősy András. Budapest = BÖI

1967 Rumanian Folk Music I-III. Ed. by Benjamin Suchoff. The Hague

Bartók Béla-Kodály Zoltán

[1923] Erdélyi Magyarság. Népdalok. 1987. Reprint. Budapest

Bartók, Béla-Lord, Albert B.

1951 Serbo-Croatian Folk Songs I. 1978. Ed. by Benjamin Suchoff. New York

Bartók, Béla — L. Saygun, Adnan

Baud-Bovy, Samuel

1935 Tragudia ton Dodékanészon. Athen

1956 La strophe de distiques rimés dans la chanson grecque. Studia Memoriae Belae Sacra. 365-383.

1981 Le vers de quinze syllabes dans la chanson populaire européenne. Folia Neohellenica. Zeitschrift für Neogräzistik. Band III. Amsterdam

Békefi Antal

1976 Vasi népdalok. Szombathely

Benedek András-Vargyas Lajos

1943 Az istenesi székelyek betlehemesjátéka. Ethnographia LIV. 155-176.

Bereczki Gábor — L. Vikár László

Bersa, Vladoje

1944 Zbirka narodnih popievaka (iz Dalmacije). Zagreb

Berze-Nagy János

1940 Baranyai magyar néphagyományok I. Pécs

Besseler, Heinrich

1969 Renaissance-Elemente im deutschen Lied. Studia Musicologica XI. 63- 68.

Bognár Ignác

1856 50 eredeti nép és magyar dal I-II. Pest

Bonfeld, M.

1973 Russzkie narodnüe peszni Vologodszkoj Oblaszti. (Szevero-zapadnoe Knizsnoe Izd.)

Bónis Ferenc (szerk.) — L. Kodály 1964, 1989 és MZT

Borsai Ilona

1959 Díszítés és variálás egy mátrai falu dalaiban. Ethnographia LXX. 270-290.

1980 A magyar népi gyermekmondóka műfaji sajátosságai. Népi Kultúra - Népi Társadalom XI-XII. 545-578. Borsai Ilona-Kovács Ágnes

1975 Cinege, cinege, kismadár. Népi mondókák, gyermekjátékok kicsinyeknek. Budapest Bose, Fritz

1973 Tonale Strukturen in primitiver Musik. Jahrbuch für Musikalische Volks- und Völkerkunde. Bd. 7. 18-45. New York

Bowra, Cecil Maurice

1952 Heldendichtung. Eine vergleichende Phänomenologie der heroischen Poesie aller Völker und Zeiten. Stuttgart. (Heroic Poetry, 1952 London fordítása) Böhme, Franz Magnus

1897 Deutsches Kinderlied und Kinderspiel. Leipzig; 21924

BÖI = Bartók 1966

Brăiloiu, Constantin

1932 Cantece batrâneşti din Oltenia, Muntenia, Moldova şi Bucovina. Bucureşti

1938 Bocete din Oaş. Bucureşti

1943 A román népzene. In Gunda (szerk.) 1943. 300-307.

1952 Le giusto syllabique. Un systčme rythmique populaire roumain. Annuario musical del Instituto Espańol de Musicologia VII. 117-158.

1960 Vie musicale d’un village. Recherches sur le répertoire de Draguş (Roumanie) 1929-1932. Paris

Canteloube, Joseph

1951 Anthologie des chantes populaires français 1-4. Paris Chevais, Maurice

1925 Chansons populaires du Val-de-Loire (Orléans-Blois-Tours) et des pays avoisinants. Paris

C. Nagy Béla

1946 Egy osztják dallam magyar változata. Énekszó, XIV. szept. 6-8.

1947a Népzenetudomány és iskolai énektanítás. Énekszó, 1947. 80-81. sz. 1-7.

1947b A magyar népdal eredete. Zenei Szemle, 1947. 203-213.

1959 Adatok a magyar népdal kialakulásához. ZTT VII. 605-688.

1961 A siratódallam. Ethnographia LXXII. 385-401.

1962 Typenprobleme in der ungarischen Volksmusik. Studia Musicologica II. 225- 266.

Csanádi Imre

1966 A magyar valóság versei. Budapest

Csisztalev, Prometej Ionovics — L. Mikusev, Anatolij Konsztantinovics

Csomasz-Tóth Kálmán

1958 A XVI. század magyar dallamai. Régi Magyar Dallamok Tára I. Budapest

1964 Variantes des mélodies du XVIe si?cle dans la musique folklorique hongroise moderne. Studia Musicologica VI. 67-106.

1967 A humanista metrikus dallamok Magyarországon. Budapest

Daems, Hendrik

1967 Etnische Muziek in Belgie [hanglemez kísérőfüzettel]. Dienst pers en publikaties Belgische Radio en Televisie. DL 111427.

Danmarks Gamle Folkeviser. 1976. Kobenhavn

Deér József—Gáldi László (szerk.)

1944 Magyarok és románok I-II. Budapest

D’Harcourt, Marguerite-D’Harcourt, Raoul

1956 Chansons folkloriques françaises du Canada. Québec-Paris

Dincsér Oszkár

1943 Két csíki hangszer. Mozsika és gardon. A Néprajzi Múzeum Füzetei 7.

Dobszay László

1971 Der Weg einer sapphishen Melodie in die Volksmusik. Studia Musicologica XIII. 203-213.

1973 Comparative Research into an “Old Style" of Hungarian Folk-Music. Studia Musicologica XV. 15-78.

1983 A siratóstílus dallamköre zenetörténetünkben és népzenénkben. Budapest

Dobszay László-Szendrei Janka

1977 "Szivárvány havasán". A magyar népzene régi rétegének harmadik stílus-csoportja. In Vargyas (szerk.) 1977. 5-101.

Dobszay László — L. Szendrei Janka—Dobszay László—Rajeczky Benjamin

Dobszay László — L. Szendrei Janka—Dobszay László—Vargyas Lajos

Domokos Mária

1975 Die Tänze der Barkóczy-Handschrift (18. Jh.). Studia Musicologica XVII. 215-247.

Domokos Mária — L. MNT IX.

Domokos Pál Péter

1952 Egy népballada dallama. Ethnographia LXIII. 150-160.

1961 Magyar táncdallamok a XVIII. századból. ZTT IX. 269-294.

1964 Beziehungen der Musik des 18. Jahrhunderts in Ungarn zur ungarischen Volksmusik von heute. Studia Musicologica VI. 25-37.

Domokos Pál Péter-Rajeczky Benjamin

1961 Csángó népzene II. 21981. Budapest

Dugarov, Dasinima Szanzsievics

1964 Burjatszkie narodnüe peszni I. Peszni Hori-burjat. Ulan-ude

Emsheimer, Ernst

1965 Ein finno-ugrischer Flötentypus? Beiträge zur Sprachwissenschaft, Volkskunde und Literaturforschung. Deutsche Ak. d. Wiss. zu Berlin. Veröffentlichungen der Sprachwissenschaftlichen Kommission. 5. 78-86. Berlin [Magyarul: In A vízimadarak népe (Gulya János szerk.) 1975, 107-118. Budapest]

Erdélyi István

1975 Egy eltűnt nép nyomában. A volgai bolgárok. Élet és Tudomány 47.

Erdélyi János

1846—1848 Népdalok és mondák IIII. Pest

Erdélyi Zsuzsanna

1961 Adatok a magyar népköltészet színszimbolikájához. Ethnographia LXXII. 173-199., 405-429., 583-598.

Falvy Zoltán

1957 A Linus-féle XVIII. századi táncgyűjtemény. Az Országos Széchényi Könyvtár Kiadványai XLIV. 407-443. Budapest

Faragó József-Jagamas János

[1954] Moldvai csángó népdalok és balladák. Bukarest

Faragó József — L. Jagamas János

Fedorov, Gavril

1934 146 jura - 146 peszen. Csebokszari-Moszkva

Fél Edit

1958 A bukovinai székelyek rokonsági intézményeiről. Néprajzi Közlemények IV. 3. 3-17. (In Régi falusi társadalmak. Fél Edit néprajzi tanulmányai. Szerk. és bevezette Hofer Tamás. Pozsony, 2001. 113-123.)

Felföldi László — L. Virágvölgyi Márta

Frazer, James G.

1965 Az aranyág. Budapest

Füredy Mihály

1851 100 magyar népdal. Pest

Gáldi László

1960 A finnugor népi verselés tipológiai áttekintése. Irodalomtörténet XLVIII. 149-173.; 302-323.

Gerd, Kuzsebaj

1927 Udmurt kürzsanyesz. Izsevszk

Grove’s Dictionary of Music and Musicians 1—9. Ed by Eric Blom. 1954—1961. London

Gunda Béla (szerk.)

1943 Emlékkönyv Kodály Zoltán hatvanadik születésnapjára. Budapest

Halmos Béla

1980 Ádám István széki prímás. Zenetudományi dolgozatok 1980. 85-113; In Virágvölgyi- Felföldi (szerk.) 2000. 398-425.

1982 Tizenkét széki csárdás. (Egy tánczenei folyamat vizsgálata.) In Vargyas (szerk.) 1982. 157-224. Budapest; in Virágvölgyi-Felföldi (szerk.) 2000. 274-350.

Halmos István

1959 A zene Kérsemjénben. Budapest

1964 Melody and Form in the Music of the Nambicuara Indians (Mato Grosso, Brazil). Studia Musicologica VI. 317-356.

1977 Útban az önálló hangszeres formához. A MTA I. Osztályának Közleményei XXXII. 217-233; Studia Musicologica XIX. (1977) 63-84.; in Virágvölgyi-Pávai (szerk.) 2000. 250-273.

1979 The Music of Nambicuara Indians (Mato Grosso, Brazil). Acta Ethnographica XXVIII. 205-350.

Hofer Tamás — L. Fél 1958.

Hornbostel, Erich Moritz von

1973 Geburt und erste Kindheit der Musik. Jahrbuch für musikalische Volks- und Völkerkunde 7., 9-17.

Hoerburger, Felix

1966 Musica vulgaris. Lebensgesetze der instrumentalen Volksmusik. Erlangen

Hungarian Folk Music [hanglemez]. Presented by the conference of the ICTM 1964. Qualiton. Budapest, 1964.

Hungarian Folk Music = L. Rajeczky 1967—1982.

Idelsohn, Abraham Zevi

1914 Hebräisch-Orientalischer Melodienschatz. I. Gesänge der Jemenischen Juden.

1932 Hebräisch-Orientalischer Melodienschatz. II. Babylonische Juden VII. Süddeutsche Juden

Ikegami, Jiro — L. Tanimoto, Kazuyuki

Jagamas János—Faragó József

1974 Romániai magyar népdalok. Bukarest

Jagamas János — L. Faragó József

Járdányi Pál

1943 A kidei magyarság világi zenéje. Kolozsvár

1953 Hangnemtípusok a magyar népzenében. ZTT I. 255-266.

1959 Über Anordnung von Melodien und Formanalyse in der Gregorianik. (Bemerkungen zu B. Rajeczky: Melodiarium Hungariae Medii Aevi. I. Hymni et sequentiae). Acta Ethnographica VIII. 327-337.

1961 Magyar népdaltípusok I-II. Népzenei Könyvtár 1-2. 21977. Budapest

1962 Die Ordnung der ungarischen Volkslieder. Studia Musicologica II. 3-32.

1963 Bartók und die Melodieordnung. Studia Musicologica V. 435-440.

1965 Experiences and Results in Systematizing Hungarian Folksongs. Studia Musicologica VII. 287-292.

Járdányi Pál — L. MNT VI.

Kallós Zoltán

1960 Gyimesvölgyi keservesek. Néprajzi Közlemények V. 1. 3-51.

1970 Balladák könyve. Bukarest. 21973 Budapest

1973 Új guzsalyam mellett. Éneklettem én, özvegyasszony Miklós Gyurkáné Szályka Rózsa hetvenhat éves koromban Klézsén, Moldvában [hanglemez-melléklettel]. Bukarest

1974 Balladák könyve [hanglemez-melléklettel]. Budapest

Kardos Pál

1969 Kórusnevelés, kórushangzás. Budapest

Károly S. László

1977 "Jaj nekem, szomorú életem!" (A szövegformulák főbb típusai siratóénekeinkben.) Népi Kultúra-Népi Társadalom IX. 307-328.

Karpeles, Maud — L. Sharp, Cecil J.

Kasz’janova, Inna

1977 Mordovszkie erzjanszkie pohoronnüe pricsitanija. In Rüütel (szerk.) 1977. 385-401.

Kavtaszkin, L. Sz. — L. Szuraev-Korolev, G.

Këngë Popullore Dashurie. Instituti i Folklorit. 1965. Tiranë

[250] Këngë Popullore Dasme. Instituti i Folklorit. 1966. Tiranë

Kenesei Ilona

é. n. Magyar dalgyűjtemény I-XIV. Kézirat az OSzK Zeneműtárában.

Kerényi György

1961 Népies dalok. Népzenei Könyvtár 3. Budapest

Kerényi György — L. MNT I, II, IV.

Kiss Áron

1891 Magyar gyermekjáték-gyűjtemény. 21984 [reprint] (A Tudománytár sorozatban bibliográfiai függelékkel). Budapest

Kiss Dénes

[1844] Kéziratos dallamgyűjtemény. Dallamai a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárában.

Kiss Lajos (Hódmezővásárhely, 1881.)

1927 Régi népdalok Hódmezővásárhelyről. Karcag

Kiss Lajos (Zombor, 1900.)

1959 A szlavóniai magyar népsziget népzenéje. A MTA I. Osztályának Közleményei XIV. 269-311.

1966 A szlavóniai magyar virrasztóénekek zenetörténeti jelentősége. A MTA I. Osztályának Közleményei XXII. 123-147.

1969 Simonffy Kálmán és a magyar népzene. A MTA I. Osztályának Közleményei XXVI. 339-353.

Kiss Lajos — L. MNT III/A-B, V.

Knudsen, Thorkild

1958 Structures prémodales et pseudo-grégoriennes dans les mélodies des ballades danoises. Journal of IFMC 1958. 4-14.

Kodály Zoltán

1909 Zoborvidéki népszokások. Visszatekintés III. 252-267.

1916 Régi karácsonyi énekek. Visszatekintés II. 60-63.

1917-1929 Ötfokú hangsor a magyar népzenében. Visszatekintés II. 65-75.

1920 Árgirus nótája. Visszatekintés II. 79-90.

1921 Erkel és a népzene. Visszatekintés II. 91-96.

1924 Nagyszalontai gyűjtés. Visszatekintés II. 102-133.

1931 Magyar népzene. Visszatekintés II. 134-144.

1934 Sajátságos dallamszerkezet a cseremisz népzenében. Visszatekintés II. 145-154.

1937 A magyar népzene. In A magyarság néprajza. - L. Kodály Zoltán 1973.

1939 Magyarság a zenében. Visszatekintés II. 235-260.

1942 Bicinia Hungarica IV. Bevezető a kétszólamú éneklésbe. Budapest

1943 Magyar zenei folklore 110 év előtt. Mindszenty Dániel és Udvardy János. Visszatekintés II. 155-183.

1943/44 Iskolai énekgyűjtemény I—II. (szerk.) Kerényi György közreműködésével. Az Országos Közoktatási Tanács. Budapest

1947 Ötfokú zene IV. Budapest

1956 Die ungarische Volksmusik. Budapest

1964 Visszatekintés I-II. Összegyűjtött írások, beszédek, nyilatkozatok. Szerk. Bónis Ferenc. 21975, 31982 Budapest

1971 Folk Music of Hungary (Ed. revised and enlarged by L. Vargyas.) Budapest

1973 A magyar népzene. A példatárt szerk. Vargyas Lajos. Budapest (11937.) Lapszámmal erre a kiadásra utalunk, amelyben a korábbi kiadások bővítései is mind megtalálhatók.

1989 Visszatekintés III. Hátrahagyott írások, beszédek, nyilatkozatok. Szerk. Bónis Ferenc. Budapest

Kodály Zoltán-Gyulai Ágost

1952 Arany János népdalgyűjteménye. Budapest

Kodály Zoltán — L. MNGY

Konkka, Unelma Szemjonova—Gomon, Alla

1977 Karelyszkie pricsitanija. In Rüütel (szerk.) 1977. 323- 352.

Koukaly, V.

1951 Marij Kalük muro. Leningrád-Moszkva

Kovács Ilona-Matijevics Lajos

1975 Gombosi népballadák. Újvidék

Kubinyi Ferenc-Vahot Imre

1854 Magyar- és Erdélyország képekben IV. Pest

Kulysetov, Dimitrij

1971 Vürzüm muro arsas - Peszni urzsumszkih Mari. Joskar-Ola

Lach, Robert

1926 Gesänge russischer Kriegsgefangener Wien-Leipzig. I. Bd. 1. Finnischugrische Völker. Abt. Wotjakische, syrjänische und permiakische Gesänge.

1929 Gesänge russischer Kriegsgefangener Wien-Leipzig. I. Bd. 2. Finnischugrische Völker. Abt. Mordwinische Gesänge.

1933 Gesänge russischer Kriegsgefangener Wien-Leipzig. I. Bd. 3. Finnischugrische Völker. Abt. Tscheremissische Gesänge.

1939 Gesänge russischer Kriegsgefangener. II. Bd. 2. Abt. Baschkirische Gesänge. (68. Mitteilung der Phonogrammarchivs-Kommission.) Wien-Leipzig

1940 Gesänge russischer Kriegsgefangener Wien-Leipzig. I. Bd. 4. Finnischugrische Völker. Abt. Tschuwaschische Gesänge.

1952 Volksgesänge von Völkern Russlands. II. Bd. Turktatarische Völker. Kasantatarische, mischerische, westsibirisch-tatarische, turkmenische, kirgisische und tscherkessisch-tatarische Gesänge. Wien

Laforte, Conrad

1978 The Interest of a Classification According to the Poetics of Oral Tradition. Előadás, Esztergom 1978. VIII. 22. Lásd még uő: Poétiques de chanson traditionnelle française ou classification de la chanson folklorique française. 1976. Québec

Lajtha László

1954a Szépkenyerűszentmártoni gyűjtés. Budapest

1954b Széki gyűjtés. 21978. Budapest

1955 Kőrispataki gyűjtés. Budapest

1956 Sopron megyei virrasztó énekek. Budapest

Les comptines de langue française. Recueillies et commentées par Jean Baucomont, Frank Guibat, Tante Lucile, Roger Pinon et Philippe Soupault. Collection Seghers. 1961. Paris

Limbay Elemér

1879—1888 Magyar Dal-Album. I. Braunsweig, II-VI. Győr. A szövegek külön: Magyar daltár I—VI. Győr

Liungman, Waldemar

1938 Traditionswanderungen Euphrat-Rhein. FFC 118-119. Helsinki

Lloyd, Albert

1967 Folk Song in England. London

Lord, Albert B. — L. Bartók, Béla

Luby Margit

1943 Fogyó legelőkön. Budapest

Lükő Gábor

1935 Havasalföld és Moldva népei a X-XII. században. Ethnographia XLVI. 90-105.

1942 A magyar lélek formái. Budapest

1957 A magyar népdalszövegek régi stílusa. Néprajzi Értesítő XXXIX. 5-48.

Madarassy László

1934 A palóc duda. Néprajzi Értesítő XXVI. 81-88.

A magyarság néprajza I—IV. Szerk. Győrffy István, Bátky Zsigmond, Viski Károly. 1933-1937. Budapest

Makszimov, Sztyepán Makszimovics

1932 Turi csavasszen jurriszem. Supaskar

1964 Csuvasszkie narodnüe peszni. Moszkva

Manga János

1939 Népi hangszerek a Felföldön. Ethnographia L. 135-153.

1950a Vengerszkaja volünka. Acta Ethnographica I. 1-18.

1950b Nógrádi dudások. Budapest; In Agócs 2001. 125-150.

1965 Hungarian Bagpipers. Acta Ethnographica XIV. 1-97.

Manojlovics, Koszta P.

1953 Narodne melodije iz isztocsne Szrbije. Beograd

Márkus Mihály

1943 Jolsvai kolomposok. In Gunda 1943. 245-264.

Maróthy János

1960 Az európai népdal születése. Budapest.

Martin György

1965—1966 A néptánc és népi tánczene kapcsolatai. Tánctudományi Tanulmányok. 143—195; In Virágvölgyi—Pávai (szerk.) 2000. 9—65. Budapest

1968a A botoló nóta. Proportio-gyakorlat nyomai a magyar néptáncban és népi tánczenében. In MZT 201-221.

1968b Néptánc kislexikon III. Páratlan és aszimmetrikus ritmusok tánczenénkben. Táncművészeti Értesítő 2. 26-42.

1970 Magyar tánctípusok és táncdialektusok. [21975]. Budapest

1972 The Relationship between Melodies and Dance Types in the Volume VI of Corpus Musicae Popularis Hungaricae. Studia Musicologica XIV. 93-145.

1973 Legényes, verbunk, lassú magyar. (Szempontok az erdélyi férfitáncok összehasonlító kutatásához.) Népi Kultúra-Népi Társadalom VII. 251-290.

1974 A magyar nép táncai. Budapest

1979 A magyar körtánc és európai rokonsága. Budapest

Matijevics Lajos — L. Kovács Ilona

Mátray Gábor

1852—1858 Magyar népdalok egyetemes gyűjteménye I—III. Pest

Merriam, Alan P.

1965 The Importance of Song in the Flathead Indian Vision Quest. Ethnomusicology IX. 2. 91-99.

MGG = Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. 1945—1973. Kassel—Basel

Mikusev, Anatolij Konsztantinovics—Csisztalev, Prometej Ionovics

1966 Komi narodnüe peszni 1. Sziktüvkar

1968 Komi narodnüe peszni 2. Vücsegda i Szüszala. Izsma i Pecsora. Sziktüvkar

Mikusev, Anatolij Konsztantinovics-Csisztalev, Prometej Ionovics-Rocsev, Jurij Geraszimovics

1971 Komi narodnüe peszni 3. Vüm i Udora. Sziktüvkar

MNGY = Magyar Népköltési Gyűjtemény

IV—V. Sebestyén Gyula: Regös-énekek. A regösök. 1902. Budapest

XIV. Szendrey Zsigmond— Kodály Zoltán: Nagyszalontai gyűjtés. 1924. Budapest (Vö. Kodály 1924.)

MNT = A Magyar Népzene Tára — Corpus Musicae Popularis Hungaricae. Szerk. Bartók Béla és Kodály Zoltán. Budapest

I. Gyermekjátékok. Sajtó alá rendezte Kerényi György. 1951., 21957.

II. Jeles napok. Sajtó alá rendezte Kerényi György. 1953.

III/A—B. Lakodalom. Sajtó alá rendezte Kiss Lajos. 1955, 1956.

IV. Párosítók. Sajtó alá rendezte Kerényi György 1959.

V. Siratók—Laments. Sajtó alá rendezte Kiss Lajos és Rajeczky Benjamin. 1966.

VI. Népdaltípusok—Types of Folksongs 1. Sajtó alá rendezte Járdányi Pál és Olsvai Imre. 1973.

VII. Népdaltípusok—Types of Folksongs 2. Sajtó alá rendezte Olsvai Imre. 1987.

VIII/A-B Népdaltípusok—Types of Folksongs 3. Sajtó alá rendezte Vargyas Lajos. 1992.

IX. Népdaltípusok—Types of Folksongs 4. Sajtó alá rendezte Domokos Mária 1995.

X. Népdaltípusok—Types of Folksongs 5. Sajtó alá rendezte Paksa Katalin 1997.

Morvay Péter

1956 A pásztortánc színpadi pályafutásának kezdete. Táncművészeti Értesítő 1956. 48-58.

Morvay Péter-Pesovár Ernő (szerk.)

1954 Somogyi táncok. Budapest

MZT = Magyar Zenetörténeti Tanulmányok. 1966—1967. (Bónis Ferenc szerk.)

Olsvai Imre

1969 Néhány előadásbeli sajátság népzenénkben. A MTA I. Osztályának Közleményei 329-336.

Olsvai Imre — L. MNT VI, VII.

[22] Originelle Ungarische Nationaltänze für das Clavier 1te Heft. Wien [1807] — L. Papp G. 1986, 207—230.

[25] Originelle Ungarische Nationaltänze für das Clavier 4tes Heft. Wien [1810—1811] — L. Papp G. 1986, 271—288.

Pajut olonhoszutü Jakutii [hanglemez]. Melodija, D 31519-31520.

Paksa Katalin

1969 A szegedi duda-hagyomány. Néprajzi Közlemények XIV. 3-4. 125-140.; In Agócs (szerk.) 2001. 151-163.

1976 Újabb adatok a pentaton finális-váltásra. Ethnographia LXXXVII. 199-204.

1977 A "jaj-nóták" zenei világa. (A négysoros izometrikus szerkezet lazulása és továbbfejlesztése régi dalainkban.) Népi Kultúra-Népi Társadalom IX. 277-305.

1979 László Máténé Kőműves Kelemenje. Zenetudományi dolgozatok 1979. 157- 176.

1980a A "szögedi nemzet" zenéje. In Bálint 1980. 575-905.

1980b A magyar népdalok zenei ékesítése. Díszítésrendszer a "páva dallamcsaládban". Ethnographia XCI. 329-360.

1982 Gyimesi tetraton-triton dallamok díszítési módja. In Vargyas (szerk.) 1982. 110-156.

Paksa Katalin — L. MNT X.

Pálóczi Horváth Ádám

1813 - Lásd Bartha Dénes-Kiss József

Papp Géza

1966 Über die Verbreitung des Quintwechsels. Studia Musicologica VIII. 194-195.

1970 A XVII. század énekelt dallamai. Régi Magyar Dallamok Tára II. Budapest

1986 Hungarian Dances 1784-1810. Musicalia Danubiana 7. MTA Zenetudományi Intézet. Budapest

Papp János

1973 A férfisiratókról. A Debreceni Déri Múzeum 1971. évi évkönyve, 333-361. Debrecen

Pávai István

1979—1980 Népi harmóniavilág I—III. Művelődés 12., 1—2.

Pávai István (szerk.) — L. Virágvölgyi Márta

Pesovár Ernő (szerk.) — L. Morvay Péter

Pinck, Louis

1926—1939 Verklingende Weisen. Lothringer Volkslieder. Kassel

Pinon, Roger

1961 = Baucomont, J.—Guibat, F.—Lucile T.—Pinon, R.—Soupault, P.: Les comptines de langue française. Paris

Poueigh, Jean

1926 Chansons populaires des Pyrénées Françaises Paris

Pt = Példatár. — L. Kodály 1973. (A számok a gyűjtemény sorszámai, amelyek változatlanok a különböző kiadásokban.)

Rajeczky Benjamin

1955 A gyöngyösi pásztormisék (1767). ZTT IV. 99-101.

1956a Melodiarium Hungariae Medii Aevi I. Hymni et sequentiae. Budapest

1956b Parallelen spätgregorianischer Verziehrungen im ungarischen Volkslied. In Rajeczky-Vargyas (szerk.) 1956. 337-348.

1957a Adalék felvidéki lakodalmasaink dallamstílusához. Néprajzi Közlemények II. 3-4, 121-124.

1957b Typen ungarischer Klagelieder. Deutsches Jahrbuch für Volkskunde 31-116.

1967-1982 Hungarian Folk Music - Magyar Népzene [hanglemezek]. Hungaroton. 1. LPX 10095-10098., 2. LPX 18001-18004., 3. LPX 18050-18053. Budapest

1973 Vorstrophische Formen in Ungarn. In D. Stockmann-J. Steszewski (szerk.) Analyse und Klassifikation von Volksmelodien. 93-99. Kraków

Rajeczky Benjamin-Vargyas Lajos (szerk.)

1956 Studia Memoriae Belae Bartók Sacra. Budapest

Rajeczky Benjamin — L. Domokos Pál Péter—Rajeczky Bejamin

Rajeczky Benjamin — L. MNT V.

Rajeczky Benjamin — L. Szendrei Janka—Dobszay László

Rimszkij—Korszakov, Nikolaj Andrejevics

1951 Szto russzkih narodnüh peszen dlja golosza sz fortepiano 2. Moszkva- Leningrád

Rocsev, Jurij Geraszimovics — L. Mikusev, Anatolij Konsztantinovics—Csisztalev, Prometej Ionovics

Rüütel, Ingrid

1977a Vadja rahvamuusika tüpoloogia ja stiilid - Die Typologie und die Stile der wotischen Volksmusik. In Rüütel (szerk.) 1977. 216-281.

1977b Viisteist handi rahvaviisi Wolfgang Steinitzi pärandist. In Rüütel (szerk.) 1977. 478-483.

Rüütel, Ingrid (szerk.)

1977 Soome-ugri rahvaste muusikapärandist. - Muzükalynoe naszledie finno-ugorszkih narodov. Tallinn

Salmen, Walter

1960 Der fahrende Musiker im europäischen Mittelalter. Kassel

Saygun, Adnan

1976 Béla Bartók’s Folk Music Research in Turkey. Ed. by László Vikár. Budapest

Sárosi Bálint

1961 Citera és citerajáték Szeged környékén. Ethnographia LXXII. 445-461.

1963 Sirató és keserves. Ethnographia LXXIV. 117-122.

1965a Die ungarische Flöte. Acta Ethnographica XIV. 141-163.

1965b A magyar nép hangszerei. Kandidátusi értekezés. Kézirat. [Vö. Sárosi Bálint: Hangszerek a magyar néphagyományban. 1998.] Budapest

1967 Die Volksmusikinstrumente Ungarns. (Handbuch der europäischen Volksmusikinstrumente. Serie I. Bd. l.) Leipzig

1973 Zenei anyanyelvünk. Budapest

1976 Instrumentale Volksmusik in Ungarn. Studia Instrumentorum Musicae Popularis IV. I. 15-141. Stockholm

Sebestyén Ádám

1976 Népdalcsokor. Bukovinai andrásfalvi népdalok. Szekszárd

Seprődi János

1901 Marosszéki dalgyűjtemény. Ethnographia XII. 359-372.

1913 Marosszéki dalgyűjtemény. Ethnographia XXIV. 36-49.

Sharp, Cecil J.

1905—1909 English Folk Songs from Somerset. London

31954 English Folk Songs. Some Conclusions. London (11907)

Sharp, Cecil J.—Karpeles, Maud

1952 = Sharp, Cecil: English Folk Songs from the Southern Appalachians. Ed. Maud Karpeles. 1—2. London—New York—Toronto

Slovenské L’udové Piesne I—IV. 1950—1964. Bratislava

Slovenské spevy I. 1880., II. 1890., III. 1899. Túrócszentmárton

Sokoli, Ramadan

1965 Folklori Muzikor Shyuiptar. Tirana

Souterliedekens. Een Nederlandsch Psalmboek van 1540… Ed. Mincoff-Marriage, E. ’s Gravenhage 1922.

Sušil, Frantisek

1951 Moravské národní písne. 4. kiadás. Praha

Szabolcsi Bence

1928 A XVII. század magyar főuri zenéje. Magyar zenei dolgozatok 3. Budapesti Szemle. 602-604. sz.

1931 A XVI. század magyar históriás zenéje. In 1959. 101-156. Budapest

1933 Osztyák hősdalok - magyar siratók melódiái. Ethnographia XLIV. 71-75.

1934 Népvándorláskori elemek a magyar népzenében. Ethnographia XLV. 138- 156.

1936 Egyetemes művelődéstörténet és ötfokú hangsorok. Ethnographia XLVII. 233- 251.

1937 Osztyák és vogul dallamok. (Újabb adatok a magyar népi siratódallam problémájához.) Ethnographia XLVIII. 340-345.

1940 Adatok a középázsiai dallamtípus elterjedéséhez. Ethnographia LI. 242-248.

1943 A primitív dallamosság: a hanglejtéstől az ötfokúságig. In Gunda 1943. 19-31.

1947 A magyar zenetörténet kézikönyve. Budapest

1954a Népzene és történelem. Budapest

1954b A XVI. század magyar tánczenéje. In 1954a. 59-131.; In 1959. 157-208. Budapest

1959 A magyar zene évszázadai I. Tanulmányok. Budapest

Szabolcsi Bence-Tóth Aladár (szerk.)

1931 Zenei Lexikon II. Budapest

Szabó Andorné Szojka Anna

1958 Cserhát környéki sirató. Ethnographia LXIX. 619-623.

Szendrei, Janka

1967 Zur Frage der Verbreitung dér Regös-Melodien. Studia Musicologica IX. 33-53.

1971 Beiträge zu den musikgeschichtlichen Beziehungen des volksmusikalischen Rezitativs. Studia Musicologica XIII. 275-288.

1974a Recitatív típusok a magyar népzenében. In Vargyas (szerk.) 65-123.

1974b "Szent István szolgái". Egy regösmotívum német párhuzama. Ethnographia LXXXV. 315-329.

Szendrei Janka-Dobszay László-Rajeczky Benjamin

1979 XVI-XVII. századi dallamaink a népi emlékezetben. Budapest

Szendrei Janka-Dobszay László-Vargyas Lajos

1973 Balladáink kapcsolatai a népénekkel. Ethnographia LXXXIV. 430-461.

Szendrei Janka — L. Dobszay László

Szendrey Zsigmond — L. MNGY

Szenik Ilona—Almási István—Zsizsmann Ilona

1957 A lapádi erdő alatt. Ötvennyolc magyarlapádi népdal. Bukarest

Színi Károly

1865 A magyar nép dalai és dallamai. Pest

Szomjas-Schiffert, György

1973 Traditional Singing Style of the Lapps. Yearbook of the IFMC 1973. 51-61.

1969 Népzenegyűjtő utam a Lappföldön. A MTA I. Osztályának Közleményei XXVI. 355-373.

1960 Finnisch-ugrische Herkunft der ungarischen "Regös"-Gesänge. Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum. 1963. Budapest

Sztecsenko-Kuftina, Valentina

1936 Drevnyejsie insztrumentalynüe osznovü gruzinszkoj narodnoj muzüki I. Flejta Pana. - Les plus anciens fondements instrumentaux de la musique populaire géorgienne. I. La flűte de Pan. Tiflis

Sztoin, Vaszil

1928 Narodni peszni ot Timok do Vita. Szofija

1931 Narodni peszni ot szredna szeverna B’lgarija. Szofija

Szuraev-Korolev, G. L-Kavtaszkin, L. Sz.

1957 Mordovszkie narodnüe peszni. Moszkva

1969 Mordovszkie narodnüe peszni. Szaranszk

Takács Sándor

1921 A régi Magyarország jókedve. Budapest

Tampere, Herbert

1956—1965 Eesti rahvalaule viisidega I. 1956., II. 1960., III. 1958., IV. 1964., V. 1965. Tallinn

Tanimoto, Kazuyuki

1966 A Study on the Tonesystem of Ainu Music. Journal of Hokkaido University of Education (Section I C) Vol. 17. No. 2., 83-106. 1966 December

é. n. A Study on the Tonal System of the Giljak Folk Melodies. The Department of Music. Sapporo Branch, Hokkaido Kyoiku University. Vol. 19. No. 1.

Tanimoto, Kazuyuki-Ikegami, Jiro

1974 Orok Songs. Bulletin of the Institute for the Study of North Eurasian Cultures, Hokkaido University 8.

Trencsényi-Waldapfel Imre

1938 Pásztori magyar Vergilius. Budapest

Tóth István fülöpszállási kántor

1832—1843 Áriák és Dallok verseikkel. [Kézirat a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárában.] Ki. MTA R. és u. írók 8° 63. sz. I—II. rész.

Török Ferenc

1896 A székely gyermekvilág ezer év múlván. Sepsiszentgyörgy

Uhrovská Zbierka z roku 1730. Szerk. Emanuel Muntág. Martin, 1974.

Vakarelszki, Hriszto

1974 Etnografija na B’lgarija. Szofija

Vargyas Lajos

1941 Áj falu zenei élete. Budapest

1943 Kétféle végződés egy dallam változataiban. In Gunda 1943. 297-299.

1944 Román-magyar kapcsolatok a népzenében. In Deér-Gáldi 1944. II. 530-584.

1948 Mimos-elemek a magyar betlehemes játékban. Antiquitas Hungarica. 1948/II. 1-2. 177-184. [In: Keleti hagyomány - nyugati kultúra. Tanulmányok. Budapest 1984. 429-443.]

1949 A magyar népzenekutatás. Különnyomat A magyar népkutatás kézikönyvéből.

1950 Les mélodies des jeux de noël. Folia Ethnographica II/1. 95-112.

1952a A magyar vers ritmusa. Budapest

1952b Bartók Béla délszláv népdalkiadványa. Új Zenei Szemle 10. 9-11.

1953 Ugor réteg a magyar népzenében. ZTT I. 611-657. (Első, rövidebb közlése: Ugorszkij szloj v vengerszkoj narodnoj Muzüke. Acta Ethnographica 1950. 161-196.)

1954 Régi népdalok Kiskunhalasról. Budapest

1955a Betűrím a magyar népköltészetben. Filológiai Közlöny I. 3. 401-410.

1955b Kollektives Schaffen in der Volksmusik. Acta Ethnographica VI. 395-418.

1955c Észrevételek Szabolcsi Bence tanulmánykötetére. Ethnographia LXVI. 514-519.

1955d Beszámoló a romániai néprajzi kutatásról. Ethnographia LXVI. 556-563.

1956 A duda hatása a magyar népi tánczenében. A MTA I. Osztályának Közleményei VIII. 241-291. [Németül, kevesebb verbunkos-példával: In Rajeczky-Vargyas (szerk.) 1956. 503-540. = In Agócs (szerk.) 2001. 267-318.]

1957 Francia párhuzam regösénekeinkhez. Néprajzi Közlemények II. 1-2. sz. 1-10 [Franciául: Studia Musicologica III. 367-378.]

1958 Some Parallels of Rare Structures in Western and Eastern Europe. Journal of the International Folk Music Council. X. 22-28.

1960 Magyar népdalok francia párhuzamai. Néprajzi Közlemények V. 3-4. 3-21.

1960-1963 Áj falu zenei anyaga. I. Régi népdalok. Néprajzi Közlemények V. 2. 1960., II. Új népdalok. 1. rész. Néprajzi Közlemények VI. 3-4. 1961., II. Új népdalok. 2. rész. Néprajzi Közlemények VIII. 1. 1963. [Vö. Vargyas 2000]

1963 A népdal mint műalkotás. A MTA I. Osztályának Közleményei XX. 185-193. (Angolul: Studia Musicologica 1963. VI. 195-205.)

1966 Magyar vers - magyar nyelv. Budapest.

1967a Siratók. (Ismertetés.) Kritika 1967. 479.

1967b Totenklage und Vorgeschichte der Ungarn. Festschrift für Walter Wiora. 623-627. Kassel- Basel-Paris-London-New York

1971 Mongol népzene. Válogatta és közreadja Vargyas Lajos [hanglemez]. Hungaroton LPX 18013-18014. Budapest

1976 A magyar népballada és Európa I-II. Budapest

1979 A regösének problémájának újabb, zenei megközelítése. Ethnographia XC. 163-191.

1980 A magyar zene őstörténete I-II. Ethnographia XCI. 1-34., 192-236. [= 1988]

1988 Magyarország zenetörténete I. (Szerk. Rajeczky Benjamin) [= 1980]

2000 Egy felvidéki falu zenei világa - Áj, 1940. Budapest

Vargyas Lajos (szerk.)

1974 Népzene és zenetörténet II. Budapest

1977 Népzene és zenetörténet III. Budapest

1982 Népzene és zenetörténet IV. Budapest

Vargyas Lajos — L. Benedek András

Vargyas Lajos — L. MNT VIII.

Vargyas Lajos — L. Szendrei Janka—Dobszay László

Vargyas (szerk.) — L. Rajeczky Benjamin—Vargyas Lajos (szerk.)

Vasziljev, Valerijan Mihajlovics

1919 Mari muro. Kazany

1923 Mari muro. Moszkva

1937 Mari muro. Joskar-Ola

Väisänen, Armas Otto

1937 Vogulische und ostjakische Melodien. MSFOu LXXII. Helsinki

1948 Mordvinische Melodien. MSFOu XCII. Helsinki

Veress Sándor

1931 Népzenei gyűjtés a moldvai csángók között. Ethnographia XLII. 133-143.

Vikár László

1966 Egy új csuvas gyűjtés tanulságai. A MTA I. Osztályának Közleményei XXIII. 189-199.

1969a Cseremisz egymagúság. A MTA I. Osztályának Közleményei XXVI. 375-385.

1969b Votiak Trichord Melodies. Studia Musicologica XI. 461-469.

1971 Népzenegyűjtés a tatárok földjén. Ethnographia LXXXII. 262-266.

1974 Archaikus finnugor dallamtípusok In Vargyas (szerk.) 5-64.

1975 A finnugor népek zenéje. In Uráli népek. (Hajdú Péter szerk.) 305-321. Budapest

Vikár László-Bereczki Gábor

1971 Cheremis Folksongs. Budapest

1979 Chuvash Folksongs. Budapest

Vikár, László — L. Saygun, Adnan

Viski Károly

1937 Hungarian Dances. Budapest

Virágvölgyi Márta-Felföldi László (szerk.)

2000 A széki hangszeres népzene. Tanulmányok. Budapest

Virágvölgyi Márta-Pávai István (szerk.)

2000 A magyar népi tánczene. Tanulmányok. Budapest

Visszatekintés I—II = L. Kodály Zoltán 1964

Vladükina-Bacsinszkaja, N. M.

1977 "Bogatür’ Kedrovoe jadrüsko (pupüg-mojt)" - pesznya-szkazka manszi. In Rüütel (szerk.) 1977. 484-498.

Wiora, Walter

1952 Europäischer Volksgesang. Gemeinsame Formen in charakteristischen Abwandlungen. Köln

1956 Älter als die Pentatonik. In Rajeczky-Vargyas (szerk.) 1956. 185-208. Budapest

1962 Mittelalterliche Parallelen zu altungarischer Melodik. Studia Musicologica III. 379-399.

Zolnay László

1974 Magyar hadizenészek a középkorban. In Vargyas (szerk.) 1974. 125-148.

1977 A magyar muzsika régi századaiból. Budapest

ZTT = Zenetudományi tanulmányok I., IV., IX. [I. (1953) Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. születésnapjára; IV. (1955) A magyar zene történetéből; IX. (1961) Az opera történetéből. Szerkesztette Szabolcsi Bence és Bartha Dénes.] Budapest

Žganec, Vinko

1950—1952 Narodne popijevke Hrvatskog Zagorja 1—2. Zagreb

Zsartivlivi piszni rodinno-pobutovi. Upor jadkuvali: O. I. Dej, M. G. Marcsenko (tekszti), A. I. Gumenjuk (melodii). Kijev 1967.

Zsizsmann Ilona — L. Szenik Ilona—Almási István