Ugrás a tartalomhoz

A katolikus egyház története Magyarországon 1919-1945

Gergely Jenő

Pannonica Kiadó

A katolikus egyház története Magyarországon 1919-1945

Gergely, Jenő

A könyv elektronikus változata az Oktatási Minisztérium támogatásával, a Felsőoktatási Pályázatok Irodája által lebonyolított Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyv-támogatási Pályázat keretében jelent meg. Az elektronikus kiadás DocBook XML formátuma a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központban (Neumann-ház) készült.

Minden jog fenntartva. Tilos a nyomtatott kiadvány bármely részét sokszorosítani, információs rendszerben tárolni, vagy sugározni bármely formában vagy módon, a kiadóval történt előzetes megállapodás nélkül; tilos továbbá terjeszteni másféle összefűzésben, borítással és tördelésben, mint amilyen formában kiadásra került.

A kiadvány elektronikus változata magán és oktatási célokra szabadon felhasználható.

1997


Tartalom

1. Bevezetés
2. I. A magyar-szentszéki kapcsolatok
I/1. A diplomáciai kapcsolatok létrejötte (1910n1920)
I/2. Az érintkezés formái és keretei
I/3. A magyarnszentszéki kapcsolatok főbb kérdései az 1920-as években
I/4. A főkegyúri jog kérdése körüli bonyodalmak
I/5. Az 1927-es intesa semplice (a főpapi kinevezések rendezése)
I/6. lZavartalan együttműkődésr az 1930-as években
I/7. Fény és árnyék között. Az Eucharisztikus Világkongresszustól az összeomlásig (1938n1944)
3. II. Az egyházszervezet és egyházkormányzat (Struktúra, perszonália, egyházpolitika)
II/1. A magyar katolikus egyház hierarchiája és az egyházkormányzat működése
II/2. Trianon egyházkormányzati következményei
II/3. Menteni a menthetőt (Az 1920-as évek első fele)
II/4. Az intesa semplicétől az I. bécsi döntésig (1927-1938)
II/5. Remények és kétségek között (A területi revízió egyházkormányzati következményei 1938-1944)
4. III. ÁllamnEgyháznPolitika
III/1. A katolikus egyház és az állam kapcsolatai
III/2. Katolikus autonómia n egyházközségek
III/3. Egyház és politika
5. IV. Egyház és társadalom
IV/1. Országos Katolikus Szövetség
IV/2. Katolikus Nagygyűlések
IV/3. Katolikus Népszövetség
IV/4. Katolikus nőmozgalmak és szervezetek
IV/5. Katolikus ifjúsági szervezetek és mozgalmak
IV/6. A hivatásrendiség és hazai interpretálása
IV/4. A magyarországi Actio Catholica
IV/8. A KALOT
IV/9. Az EMSZO
IV/10. A Hivatásszervezet
6. V. A szerzetesrendek
V/1. A férfirendek
V/2. A női rendek
7. VI. Az egyház belső élete (Hitbuzgalom, hitélet)
VI/1. Hitbuzgalmi egyesüetek
VI/2. Egyházmegyei zsinatok
VI/3. A hitélet elmélyítésének keretei, a pasztoráció
VI/4. A korszak meghatározó hitszónokai és igehirdetői
8. VII. Iskola és kultúra (Egyházi műveltség)
VII/1. Az egyházi iskolák
VII/2. A katolikus sajtó
VII/3. Egyházi műveltség, kultúra és tudomány
9. VIII. Az egyház gazdasági helyzete (Javadalom, jövedelem, terhek)
VIII/1. Az egyházi birtok, mint célvagyon
VIII/2. A katolikus egyházi birtokok nagyságrendje és megoszlása a javadalmasok szerint
VIII/3. Az egyházi és egyházi eredetű alapítványok
VIII/4. A katolikus egyház bankérdekeltségei
VIII/5. Javadalom, jövedelmek és terhek
VIII/6. Az egyházi uradalmak gazdálkodásáról
VIII/7. Államsegély és kongrua
VIII/8. A gazdagság alkonya
10. Utószó
11. Források és irodalom
12. Rövidítések
13. Archontológia
14. Resumé
15. Resümee
Irodalomjegyzék

A táblázatok listája

3.1. A Trianonnal bekövetkezett változások egyházmegyék és országok szerint
3.2. A papság létszámának alakulása: 1915 és 1920
3.3. A katolikus egyházszervezet fontosabb statisztikai mutatói 1930n1931-ben
3.4. A plébániák számának változásai 1938 és 1943 között
4.1. A felsőház katolikus egyházi képviselete
4.2. A katolikus papság képviselete a nemzetgyűlésben és a képviselőházban
5.1. Felekezeti statisztikák 1920 és 1941 között
6.1. A szerzetesrendek állománya 1913-ban
6.2. A rendházak és az apácák számának alakulása 1920 és 1935 között
6.3. 1930n1931-ben Magyarországon működő férfi szenetesrendek a Magyar Katolikus Almanach adatai szerint
6.4. A Magyarországon működő férfi szenetesrendek az 1943. évi Évkönyv adatai szerint
6.5. Az apáciák fő hivatásának %-os megoszlása
6.6. A női rendek Magyarországon 1927-ben
6.7. A női rendek Magyarországon 1943-ban
6.8. A rendek kórházakban való jelenléte
6.9. A rendek egyéb intézményekben való jelenléte
7.1. Egyházmegyei zsinatok 1921 és 1942 között
8.1. A katolikus egyház intézményeinek száma Trianon után
8.2. A tanerők számának megoszlása a különböző iskolákban az 1913-1914-es tanévben
8.3. Az 1930n31-es Almanach adatai a katolikus iskolákról
8.4. Katolikus népiskolák, középfokú iskolák és főiskolák egyházmegyénként 1930n1931-ben
8.5. A katolikus középiskolák iskolafenntartók szerint
8.6. A Katolikus Tanulmányi Alap által fenntartott királyi katolikus középiskola
8.7. Katolikus leány-középiskolák
8.8. Fiúgimnáziumok
8.9. Leány-középiskolák
9.1. A korlátolt forgalmú birtokok 1928-ban
9.2. A katolikus egyházi birtokok 1895-ben
9.3. Kimutatás a katolikus egyházi főbb javadalmasok földbirtokának a békeszerződés által megállapított határvonal szerinti elosztásáról
9.4. Összesítés
9.5. A katolikus egyház birtokai 1925-ben
9.6. Az 500 kh feletti katolikus egyházi birtokok 1928-ban
9.7. A katolikus egyházi birtokok 100 kat. h. felett egyházmegyénként 1925-ben és 1935-ben
9.8. Főpapi birtokok (Érsekségek és püspökségek) területe 1925-ben és 1935-ben
9.9. Káptalani birtokok területe 1925-ben és 1935-ben
9.10. Javadalmas prépostságok és apátságok birtokai 1925-ben és 1935-ben
9.11. Papnevelő intézetek (szemináriumok) birtokai 1925-ben és 1935-ben
9.12. Plébániai birtokok 500 kh felett - terület 1925-ben és 1935-ben
9.13. A szerzetesrendek birtokai 1925-ben és 1935-ben
9.14. A katolikus jellegű vagy eredetű alapítványi birtokok 1925-ben és 1935-ben
9.15. A katolikus egyházi birtokok 1935-ben
9.16. A katolikus egyházi birtokok nagyságrend szerint 1935-ben
9.17. Az egyház vagyona és annak jövedelme 1926-ban (Glattfelder Gyula)
9.18. Az egyház vagyona és annak jövedelme az 1926/27-es költségvetési évben (Haller István)
9.19. A katolikus Vallásalapra háruló terhek az 1936/37-es költségvetési évben
9.20. A katolikus Tanulmányi alap kiadásai az 1936/37-es költségvetési évben
9.21. A 2000 kat. holdnál nagyobb egyházi birtokok és terhek jegyzéke (1928)
9.22. A garantálandó összeg nagysága az egyes egyházi javadalmakban (Drahos János)
9.23. A gazdálkodással járó üzemköltségek
9.24. Egyéb egyházmegyei, nagyrészt állanó kiadások
9.25. A birtok bevételeit terhelő üzemi költségek
9.26. Az egyházmegyei szükségletek, 50%-kal csökkentve
9.27. Az 1933/34-es gazdasági év tényleges kezelési eredménye
9.28. Az uradalom tervezett és tényleges kezelési eredményei 1930n1937 között
9.29. Ténylegesen elért kezelési eredmény a nagyváradi püspökség esetében
9.30. A szatmári püspökségi uradalom költségvetési mutatói
9.31. Az egri érseki uradalmak gazdálkodási mutatói
9.32. Bevételek és terhek az 1939-es főkönyvekből
9.33. Az 1939. évi bevételek alakulása a következő
9.34. Az egyházi birtokok megoszlása felekezetek szerint (1935)
9.35. Az 1945-ös földreform során igénybe vett katolikus egyházi birtokok
12.1. Rövidítésjegyzék