Ugrás a tartalomhoz

Fanchali Jób-kódex

Tóth Tünde, Földes Zsuzsa

Mezura –- CHER –- Bibliopolisz

[VARSÁNYI GYÖRGY: XERXES HISTÓRIÁJA]

[VARSÁNYI GYÖRGY: XERXES HISTÓRIÁJA][113]

[p. 135]                agÿ[114] dolgok ùoltanak iḿar az uilagbã, kẏkrul emlekeznunk
                szukſeg mÿ magunkbã, hogÿ peldakat uegyunk az ualtoza
                sokban. Az mellyek tȍrtennek nagẏ ſok orſzagokban
Jnnet meg erthettyuk my allapatunkat, Mynt kellıen tartanunk
                nagÿ bodogſagunkat, Es ha uariuk reank gonoz Szerenczẽ
                -ket, Mikoron iol lattẏuk hatalmaſsagunkat,
Mennek ee az foldnek hatalmaſ Jstene, Mynden allatoknak terẽ
                tő mestere, czudalatoſsagnak mynden rendelȍıe, Es az al
                -latoknak hatarokat ſzerzȍıe.
Jmmar ez uilagna ideiet meg mondỏ. Es uẏ eſztendȍıet uerſek
                -ben be irom, mınden embereknek peldaiul ky adỏ, hogẏ
                ezekben uegÿk ez az en tanaczom.
Rendel meg erczuk mindennek ereiet. ez uilagbã Jstennek el
                rendeleſit, hatalmaſsaganak czuda bolczeſeget, mert
                felul haladgya embernek elmeiet
Vgÿ atta ezúkben Szent Jllyes profeta, az mynt az nagy VrJstẽ
                neky meg mondotta, hat ezer eztedȍ uilag alapattẏa
                es az utã tobbet ſemmit nem tartana.

[p. 136]


                    
Mikor az Vr ısten Adamot teremte, es az bodogſagbã etet helyhez
                -tete, fogiatkozas nekul dolgat el rendele de parnczolattiat
                eleiben uete.
Fenitiſe ez lun akorỏ Adãnak, ha bantoia leñe paranczolattıanak
                ȍrȍk rabia lenne nagÿ ſzȍrnẏu halalnak, mig ez fȍl
                -dȍn lenne nagÿ niomoruſagnak
Azzal ſemmit Adã attyank nem gondola az megtiltot almat ha
                -mar be koppanta mellyert reya ſzalla Jstennek haragıa
                mẏnden bodogſagat hamar ȍ el ronta.
Tȍkelleteſsegbẽ hogẏ meg nẽ marada, mẏnden fogiatkozast mireãk
                ſsalita, ſok nyauolıaſsagot betegſiget hoza, nagy ueſze
                -delmeket ſzȍrniu halalt ozta.
Jol lehet az Christus nekÿ igirtetek, az attẏa Jstentul ualtſa
                -gra adatek, de az fogıatkozas el nem uitetneiek es ȍrȍk
                ke keztunk meg gyukerezneẏek.
Sok ualtozaſoknak eleıt hallyatok Jstenẽk hatalmat ugÿ
                meg gondollyatok, az emberek kȍzȍt nagÿ fogıatkozaſok
                tȍrtẏnnek ez kȍzben nagẏ niaualıaſsagok.
                    
                    

[p. 137]


                    
Meg sokaſulanak Adãnak fiaÿ, Kik nagẏ uaraſokat Kezdenek
                rakatnÿ, es birodalmokat nagy gyorſsan foglalnÿ. de
                gonoſsaokkal Jstent boſzontany.
Oh mely hamarſaggal uket mynd el ueſzte, az hatalmas Jsten
                uyzzel mynd el uezte, Noet kegielmeſsẽ felettek uiſele
                es niolczad magaual barkaban meg mente.
Reyaıok tekynte az hatalmaſ Jstẽ, hogÿ Szaporodnanak meg
                alda kegieſẽ. es az fȍldnek ſzẏnyn meg alda kėgẏeſsen
                Mert el nem ueſznenek tȍbbe ezen uizben.
Tekynczuk meg iḿar mint ſokaſulanak. Noe maradekÿ mynt
                szaporodanak, kẏk ez uilag ſzerint mẏnd el oſzlatanak
                es ſzantalã nyelvek kȍztȍk ſzarmazanak.
Az nieluek ertelme mẏ kȍztunk egẏ Vala, Es mynd egẏ mas
                szauat niluã ertyk uala, akkor egẏ nagÿ tormot ők ki
                szitnek uala, hol ot myndẽ nieluek el ualtozãk Vala
Las mynt buſulanak mykor egy maſ szauat, senky nem erthetÿ
                egy mas akarattyat, el nem uegezhetek az Babilon tor
                -nıat mert nem kertek uala Jsten akarattyat.
                    
                    

[p. 138]


        
Jnnet idestoua ők mynd el oſzlanak, ez uilag fektebẽ mynd el
                budoſanak, eros uaraſokat kyk hamar rakanak, hamar
                orſzagokat hozza foglalanak.
Az birodalombã ſokã hatalmaſok, Lunek ȍ koſzulek igiẽ nagÿ
                kẏralyok, nagẏ gazdag Czaſzarok es erős hadnagyok
                szantalã ſok nepek, redit ſzertartaſsok,
Czuda az Jstennek melſeges tanacza, az emberek kȍzȍtt ualo
                itiletÿ, kÿk meg nem erthetyk teremtȍ allatẏ, Eſaıas, Zent
                Pal ıgẏ adgyak ertenÿ.
Vallion ky eſmerte az ȍ akarattÿat Vagẏ kiuel kȍzlette ualaha
                tanaczat, azuagy allatokỏ ha ualhatta karat, mellert
                gyakrã totta ualakÿ tanacziat.
Nagẏ zep pelda keppẽ iriak ȍ felule, mint az fazokaſnak ſok
                fele edennye, kıket mynd egy ſarbol czynal ȍ felſıge
                nemellıek azokbul nagy ektelenſegre
Czak edgẏk ſem tamadot arczul ȍ reiaia, panaſzolkodaſsal utet
                pirongattÿ, hogẏ illyen kiczinyen ilÿ nagiot tamazta
                szebben az uagy ıobbã myre nem alkotta.

[p. 139]


                    
Tudgya az Vr Jsten mẏndennek oraiat, es ȍ igazgattya mynden
                allapattÿat. nemellyeknek nezy gonoz ſzerenczeiet, mine
                muk legıenek nezy nagẏ ſok bodogſagat
Az aiandekoknak kulombſeget hallÿuk, Kiknek birodalmat
                oztogat iol lattyuk, kẏket zegenſggel latogat iol tud
                -gyuk, kyket nagẏ felſıggel zeret u monthattyuk.
Rola gondỏ uagyon mynt feıedelmeket, itt ele bezellyunk ſok feıe
                -delmeket, kıknek eroſsíget adot ertelmeket, ezek utan
                oſzton gonoſz szerenczeıeket.
Emlekezzel azert gyakorta magadbã, es seḿıt ne byzzal ha
                talmaſsagodbã, Mert meg ſenkÿ nem uolt ſzeles ez ui
                lagbã, Kyt bodognak mondtak mynden dolgaibã.
Gıorſã az szerencze el fordul elȍllunk mely ennek előtte fenlyk
                mẏ elottúk, Mert hatalmaſsaga uagyỏ my felulunk, de
                azert Jstennek kel ebbol engednunk.
Vallion ky uolt nagÿob az Xerxes kyralẏnak, ky birodalỏmal
                mynden kıralyokat, Nagyob uolt azkoron mynden
                czazaroknal, gazdagb retteretes myndẽ kiralyoknal
                    
                    

[p. 140]

                    
                    
Senkẏ nẽ oluaſhat anni hıstoriat, melẏbẽ talalhaſson il ha
                talmas czudat, bȍlczek mynt meg irtak az nagÿ
                Xerxes kyralt, ennek bodogſagat es nẏauolaſsagat.
Tekynczuk meg ezben miczoda ez uilag, es ú benne Valo zan
                talã gazdagſag, myindẽ hatalmaſsag kaudagsag kiraly
                -ſag, mint ſzolgal minekúk ez fele bolondſsag
Vgy meg eſmerhettiuk az Xerxes kyralyrul uehetúk ez pelda
                kat hatalmaſsagarul, es az ſzerenczenek tulaıdonſaga
                rul bızonioſok lezúk tuzes nilaitul.
Rettenetes uala myndẽ nepek kȍzőt, Czudalatos uala az
                ȍuei kȍzőt, egy nagy hadat ſzerze őt eztendő kezet
                hogy boſzuıat allya az Gȍrȍgȯk kőzőt
Felnek uala tule myndẽ fele nepek, mert nagy ſokaſagat latiak
                ű nepėnek, ky nagy terhe uala fold kerekſegenek es
                igıen felelmes az Gőrőg nėpėknek
Az ű ſok nepenek ſzãat hogy meg erczed, tizſzer ſzaz ezer
                nek bator azt el hıdgyed, De fȍldy ereie uolt ez
                cziak ugẏ uellied, ennekulis uagıỏ neky nepe hidgıed.

[p. 141]

                    
                    
Tengernek uizenis nagy hatalmaſsagat, tizzer ſzaz ezernek ír
                -ıak ű haioıat, es az ű hadanak oly nagẏ ſokaſagat,
                hogy meg nẽ hullotta ſoha ſenky maſat.
Ved eſzedbẽ iḿar mındenestul foguã, főldőn uìzẽ ualo nepe
                nek ſoḿaıa, az mynt Herodotus konyuebẽ be irta, ȍt zaz
                es huſzon nyolcz miliaſnak mongẏa.
Mındẽ milıaſnak ſoḿaıat ha meg erted, es rendenkent uket nagẏ
                zepen meg ueted, myndenik ſoḿaiat tiz eſzernek leled
                it niluã meg erted ha ezedben ueſzed
De harḿ ezerrel ket ſsàz huz emberrel megıs tobnek irıa enni
                szamu nepnel, ky az milıaſnak ſzamanak nem fele
                mert annak felette tȍb leſzen enniuel.
Azert mindenestul fogua ıgẏ ſzamlalỏ, őtuenſzer ſzaz ezer
                nepnek en talalỏ, ket ſzaz nılczuã ezcr aztis el nem
                hagẏỏ igaz egez ſoḿat myndennek ky adom
Tudgya Jsten zamat egieb fele nepnek, kik utaña ſzoktak
                menny az seregnek, it ninczen meg ſzama aſzonÿ
                embereknek, sem az gyermekeknek ſẽ hofmestereknek

[p. 142]


                    
Mykor latta uolna nepenek ſokſagat, akara mutatnÿ nagÿ
                hatalmaſsagat, hamar el indıta mynden fely hadat
                hogy Gȍrog orſzagon allana boſzuiat.
Oly nagẏ keuelſıgben Xerxés kyraly uala, hogy az fenies napot
                feniegety uala, az nagy ſzeles  tengert meg terıti Vala
                ſok magas hegieket főlre uoniat Vala.
Rontany kezdete ſok erȍſsıgeket es hiddal czıinalny ſzeles tenge
                -reket, fȍldȍn uıſzen ualo az tőb ſeregeket kyk ſza
                -raſznak uala ſok folio uizeket.
El uigeſzte Jsten myndennek ideiet, ebbẽ meg engedÿ myndẽnek
                erkulczit, es ú rendeliel myndẽ ſzerenczeiet, uele egie
                temben halalat eletit
Sokfele emberek uannak ez uilagbã, kyk fel fualkodnak
                io ſzerenczekben nem akarnak ıarnÿ u hıutaliok
                -bã, ezek leznek hamar nagẏ ſzegyn uallasban
Felette nagy czudak akor tertintenek kyk nagy ueſzedelmet ıelẽ
                tek Xerxeſnek, de nem termiſzetÿ az uakmeroſegnek
                magat meg eſmerheſse az keuelyſignek.
Oh te uak ſzerenczie mire nẽ keduezel, az Xerxeſ kyralynak kıt mỉd te
                veſzerliel, Nagy ezer neppel, meg rontatal ueretel ſok ſzaz
                eſzer neppel, kıt eleb uıſeltel.
                    
                    

[p. 143]


                    
Rea rohananak mynt Justinus mongÿa elȍſzer hat ſzaz nem
                zetetſeg uala, Leonidas kyraly Sparta nemből Vala, io
                nagy oreg ember kyuel ekeſsen Vala,
Tȍrtenik uızẽnis gonoſz zerenczeıe Temiſtocles ſzalla nagy gior
                -ſã ellene kẏben Gȍrȍgeknek uala remenſege es nagy hamar
                saggal uele meg utkőze.
Veſzedelmet lata kyraly myndẽ felul, es onnet el-lepek noha meg ſze
                gyenult, Mardocheust hagya otogıon kepebẽ neg ſzaz ezer
                nepet uele ſegitſıgul
Nem kerule uiſzha az Czınalt hidakra, sem gazdagſagiual az
                nagÿ ſok haıokra, hanẽ egy halaſznak kiczın Czionokara
                ragadak egiedul es mene az partra.
Az nagẏ zeles uılag kit be nem fog uala, egẏ kyczyn Czionokon erő
                -ſen fut Vala, főld kerekſeginek ky nagy kerty uala, mynt
                egẏ ſzolga ſzinte ugẏ budoſik Vala,
Meg uerek hadnadgıat Mardonıust giorſã, .es le uagak nepet az Gȍ
                rȍg orſzagbã, nagy ſok kazdagſagÿ eſsenek predaban, es
                kyraly budoſsek uiſza Perſıaban
                    
                    

[p. 144]


                    
Egẏ fu ſzolgaianak Artabanus neue, mely kyraly hazabã eyel be
                siette, es mynd fiaiual ȍt hamar meg öle, illyen nıaualia
                -son eletet uegeze.
Tellies ez uilagot ha mind meg kereſed, es kezdettul fogua ue
                gik meg szemleled, czak heuſagot talalſz ha eſzedben
                ueſzed, ſok niumoruſagot hallaz ha meg nezed.
Telegÿ bator eſzesb az bőlcz Salamỏnal, es ha lehetſegeſb erőſeb legÿ
                Samſoñal ſok birodalỏmal nagyob legÿ Sandornal uegre
                niomorultab lehetcz ez uilagbã
Vegyúk szep peldakat ez fele dolgokrul kiből mi ueheſsuk ſok
                tanuſagokat, hogÿ meg eſmerheſsuk mi allapatunkat hal
                liuk meg iḿaran Policrates cziudaiat
Regen Policrates olẏ nagẏ bodogſagbã, biria uala magat az ȍ
                orſzagabã.,hogẏ gonoſz ſzerenczıe ſemmi ȍ dolgaban
                nem eſhetik uala u ſemmi banatban
Meg akara kyraly egẏſzer keſerteny, az ő bodogſagat ezkeppen
                probalny nagy kar uallaſaual tanulna bankodnÿ
                Mert gonoſz ſzerenczie nem mer rea ionnẏ
                    
                    

[p. 145]


                    
Jeles ſzep gıurőit elȍ hozuttata, mely marhaia kȍzȍt ſzep es dra
                -ga uala, felette nagẏ kynczre ezt beczullik uala, ȍ maga
                nal penig ıgen kedues Vala.
Nem niughatek kyraly addig ſemmi keppen, mig nem be eueze meſze
                az tengerben egy giurut be uete ot egy mely ȍruenẏbẽ, kar
                uallast banatot hogy latna ez keppen.
Az utã az gÿurut igen kezde bannẏ, illyen bolondſsagã igıen ſapo
                lodnÿ de hatod nap muluã egy ember halaznÿ, kezde az
                tengerben ſzep halakat fognÿ.
Tere meg az ember es az kyraly reſzet, eleibẽ uiue mert egy hal
                ſzepſigit Latuã illetneie kyraly felſıget, gıomrabol ky metczek
                kyralÿ ſzep gyurȍıet.
Annira el hiue kyralÿ ezt felőle hogẏ ſoha nem lenne gonoſz ſze
                renczeie, azert iḿar kezeben az ȍ ſzep gyuruıe, es mynd
                eltig ilne boldogul keduere.
Nem ſok idȍ muluã be eſek az tőrben es fel akaztatek ſzıdalma
                zas keppen, melliet ſoha nem hit felolle iltibẽ, igy hid
                gied el magad az io ſzerenczieben.
                    
                    

[p. 146]


                    
Nezd meg Cirus kẏralt az nagẏ birodalmat, ki paztorſagabul
                ueue fel ȍ magat, neky gazdagſagat es hatalmaſsagat
                mikorỏ meg latod czudalatoſ halalat
Olẏ hatalmaſsagat az Cirus kyralynak, iḿar paranczolnÿ nagÿ
                ſok orſzaganak, akar uala lenny Szeles ez uilagnak
                minden fele nepnek kazdag kyralyoknak.
Scitıabã hamar nagy hadat indita, hol az iffiu Cirus es nepet le
                uagata. Az kyralyne aſzony mikor ezt meg halla, nem
                ſok idȍ :muluan boſzuat meg alla.
Fel keſzule hamar kiralne aſzonis, meg Scitiat birıa uala az Tıni
                tes: Ciruſnak hadatis le uagata ȍıs kiben nem hagıata
                ſohult czak edgıėtis.
Az feiet uiteznek mikor el uitete, egẏ nagy edenÿ uerbẽ gıorſã be
                uettete, ſzidalmas beſzeddel ez keppen illete, Vırben
                annit innek ne kiuanna tőbbet.
Teremteſtul fogua enni ſok ideig, ſoha ſenkẏ magat nem ohattẏa
                addig ſȍt meg ez utanis mind uılag uigeig, fogiatko
                zas nekul hogẏ ellen mınd eltig.
                    
                    

[p. 147]


                    
Jgen ſzepen tanit minket az Vr isten, Mindenkor uigiazzunk erre
                mi kegieſsen, Mert olÿ hamarſagual ualtozunk eltunkben
                Mint az zep uiragot uetẏk kemenczeben.
Sok hatalmas Vrak uoltak ez uilagbã, es nagẏ feiedelmek tőreket
                -tek az, birodalmok eltig hogẏ nagẏ ſokat tarczon, de
                mostan azokbã nynczen ſemmy haſzon.
Jȍuen elȍ Sandor hatalmaſsagaual, mutaſsa meg magat nagy tituloſsa
                -ual, ez uilagot birta las mynt haſznal azual, az uagÿ
                nagẏ kynczeuel nagẏ czıalardſagaual.
Noha akkor uelte magat oly bodognak, Jupiter fianak es halha
                tatlãnak, nem tuda zandekat czak egÿ zolgaıanak, kimiat
                rabia lőtt nagẏ ſzorniu halalnak.
Vallÿon hol uagiỏ Creſus nagẏ kazdagſagaual es uitez Hañibal
                io hadnagſagaual Scipio Romabol ſzerenczes hadaual
                nagÿ Julıus Czaſzar ſok birodalmaual.
Vallion hol Pharaho, Nero, Kambiſeſel, Pirrus Agatokles kegiet
                lenſigiuel, Hercules, Achilles kegietlenſegiuel ezek mynd
                el ueſztek mynden erkulczıőkkel.
                    
                    

[p. 148]


                    
Meg az nagẏ bȯlcz Cato az Aristoteles, Tales mileſius az bolcz
                Demostenes Vagẏ ag doetor Galenus es az Hıpocrates ezek
                mynd el multak Plinius Socrates
Mely nagẏ kyralẏok, Czaſzarok uoltanak, es ſok fele urak immar
                meg holtanak, papok es puſpȍkȍk uk megis holtanak
                uelek egıetemben ſok idők multanak
Azon kezbe penig ſzantalã ſok nepek, ualtozaſok tertint ſok nemzet
                -ſıgeknek, nagẏ ſok orſzagoknak feıedelemſegnek, mert igÿ
                uolt kedueben az nagẏ bȍlcz Jstennek.
Oh melẏ bizontalã az embernek dolga, es ȍ ſzerenczeıe minden
                bodogſaga, hatalmaſsagabã meg marad nem tudgÿa, ãnal
                bizontalamb halala oraia.
Batorſagozb lezen ma Mınden dolgabã, ezeſsege leſzẽ ſok la
                -daıabã, holnapig l ueſzhet ű czak egÿ orabã, pıncze kin
                cze lezen maſnak tarſolıaban.
Nem nezÿ azt niluã latod az ſzerencze Kyralÿ az uagẏ Czaſzar
                nynczen gongẏa erre, bőlczÿ az uagy uitez ſemmÿ
                keduezeſe, egy arãt myndennek leſzen ellenſege.
                    
                    

[p. 149]


                    
Ot uiſelÿ ú myndent ualahul akarÿa, egẏk birodalmat mas kezeben
                adgÿa, annakis torkabol giorſan ky uonittẏa. olẏ kezeben
                adgya kÿ ſoha nem uarta.
Czudalatos keppen czelekedyk lattyuk. Sok feıedelmekre uet iol tud
                -giuk, Orſzagot el bont mast epit iol tudgÿuk, bekeſseget eg-
                -giut maſut uer ugy lattÿuk.
Soknak kazdagsagot ad nagÿ ſzerenczeket, kyknek bekeſeget ad
                io egeſseget, egẏnek feleſeget maſnak io termetet, egẏnek bo
                dogſagot egynek bólczeſeget.
Jt ſemmit nem haſznal Venſeg uagẏ iffiuſag, Kiralẏſag Czaſzar
                -ſag auagÿ nagÿ papſag, erſekſeg pispekſeg es ſem uraſag
                .mynd egy arant eſik raitok niomoruſag.
Az mi ſzuleteſunk czak niomoruſagbã, ez uilagbã estunk nagẏ
                fogiatkozaſbã, uagẏon betekſegbẽ kenbã es ſok banatban
                Vegezetre eſunk halalnak torkaban.
Semmit hat ne bizzal hatalmaſsagodbã ſe bőlczeſigedbẽ nagy kaz
                dagſagodbã, mert az ſzerenczenek ha eſel markabã hıd
                -gyed hogÿ meg uonſza az czủklıat nıakadban.
                    
                    

[p. 150]


                    
Vaiha en birhatnek most az ſzerenczeuel, kẏ minap engemet meg
                foita erȍuel, myndent el uȍn tulẽ, nagẏ kegıetlenſiggel
                ſzinten azt miuele mynt ellenſegyuel.
No ſemmit en arrul nempanaſzolkodom, Mert nẽ iohet uizza
                azual az en karỏ, ſót az Vr ıstennek magamat aianlom
                de meg ieles dolgot hallaſz im meg mondom.
Tudgyad mely nagẏ bȍlczon Isten el uegeſzte, ez uilág ideiet zepẽ
                el rendelte, negẏ Monarchiara ezt lennÿ ſzerzette, mint
                Daniel altal nekunk ielentette.
Ot iḿár azoknak harma regen el mult, Vilag rizenekis ot ıdeie
                el mult, ezuel egıetembẽ ſok io ſzepſeg el mult, ıḿar
                az itelet igen hamar el iut
Mostan uagyunk ıḿar hatodyk időbẽ, az Monarkianak negıedik
                reſzebẽ, iḿar ennel tobbet nem erúnk eltunkben, mert
                uilag uıgezik hidgied nagẏ ſzertelen.
Nezd meg leg elȍſzer ez uilag ideit, az ky el mult, benne minden
                eſztendeiet, ȍt ezer őt zazat talalsz hatuã edgiet, negÿ
                ſzaz hȧrmyncznal ne uarÿ mar tebbet
Jol lehet azt ſoha ſenkÿ nẽ tuthattya, Hoẏ mikorỏ legyẽ az itilet napia
                Mert az attya Jstẽ czak maganak hatta, De ſok ielensiget ne
                kunk tudnunk hatta.
                    
                    

[p. 151]


                    
Ez uailag ideiet ſzepen meg halliatok, es mennẏ eztendȍ immar ıol
                tudgiatok, menný el mult benne meg tanulhattiatak, az kẏ
                kȍuetkezyk aztis meg hallyatok.
Lehetetlẽ azert hogÿ be tellieſedgyek, negẏ ſzaz harmyncz kylencz
                eſztendȍ be tellyek, ebbȍl Christus zauat myndenek meg
                erczek, Mert my ſok bununkert meg reuidultettenk.
Ez utolſo ıdȍ latuã allapattyat, benne ualo nepnek az u gonoſsagat
                Vegyunk iol eſzunkben mynden alnakſagat, kyk hamar el
                hozzak az itilet napiat.
Cialard, irigſeg, föſuenſeg keuielſeg, rut fertelmes ſzitkok gilkoſsag
                reſzegſeg, buıa paraznaſsag uagyon nagy giulöſeg, boſzu
                allas preda nagẏ ſok ektelenſeg
Tekyncz meg most kerlek mÿndẽ fele nepet, rokonſag attiafi attia
                fiat kerget, az attẏa az fiat, fia attÿat kerget, ſok dulas
                uier ontas meg holt az Szeretet.
Oh meny nemzetſeg most egÿ maſra tamad, orzagokkal mỉt
                haborog tudgẏad ehſeg nagẏ dőghalal egÿ czudak
                laſsad, ezek az itelet napıa előtt ıarnak laſsad.
                    
                    

[p. 152]


                    
Rauaſsag hamiſsag alnak baratſag mẏndennel, melÿ rut eſ fertel
                -meſb myndẽ elleſegnel, hazug bezedekuel ragados
                enıȍuel, de baſiliſcuſnak nagÿob ű mergenel.
Veled gıakran beſzel es aıanlia magat, haija ıo baratỏ. ugẏ adgya
                poharat, ugıã lantol ỉha latod terd haitaſsat, ha igen
                eſzes uagẏ kerd elȍ forintiat.
Atkozot fȍſuenſeg kynel nyncz baratſag, nyinczẽ beczuletbẽ igaz attia
                fiſag, es nem ferhet hozzad ſemmÿ irgalmaſsag, tauul le
                gyen tuled az ȍrȍk bodogſsag.
Legyen erre gondúk mẏnd mẏ iletunkbẽ, hamar meg ıobtczuk
                czıelekedetunket az mynt meg bantottuk edes Jstenunket
                iḿar engeztellyuk edes Jstenunket.
Ez mẏ eſztendȍnknek nagẏ niomoruſagat, meg hallad myndẽbẽ
                nagẏ fogiatkozaſat, ez uilag idejet myndẽ allapatiat
                immar az Jstennek uariuk uegſő napiat.
Varſanÿ Gȍrgÿ ſzerze ezt banattiabã, Karuallaſa utã ű nagẏ ba
                nattyabã, noha meg niomorult gonoſz zerenczieÿen, azert
                igen byzẏk felſeges kyralyban.
Ezer eſztendőben őt ſzaz hatuã egẏbẽ, Meggies Varoſabã ira ezt
                verſekben, Hogÿ myndẽ embernek adgyỏ peldat ebben
                Kıbul diczirteſsek az felſeges Jsten. &. 95 Jer: Gal:
                    
                    [113] PRHA-1028; RMKT 16/7:78–93.

[114] A kezdőbetűnek iniciálényi hely kihagyva.