Ugrás a tartalomhoz

Fanchali Jób-kódex

Tóth Tünde, Földes Zsuzsa

Mezura –- CHER –- Bibliopolisz

2. fejezet - A KÓDEX BETŰHŰ SZÖVEGE

2. fejezet - A KÓDEX BETŰHŰ SZÖVEGE

Tartalom

Vegyes feljegyzések
[BALASSI BÁLINT 55. ÉNEKE] (Mi dolog Úristen...)
[BALASSI BÁLINT 43. ÉNEKE] (Te szép fülemüle...)
[BALASSI BÁLINT 48. ÉNEKE] (Szerelem s Júlia...)
[BALASSI BÁLINT 54. ÉNEKE] (Ó, magas kősziklák...)
[BALASSI BÁLINT 58. ÉNEKE] (Ó, nagy kerek, kék ég...)
[BALASSI BÁLINT 59. ÉNEKE] (Szerelem istene...)
[BALASSI BÁLINT 2. ÉNEKE] (Cupido szívemben...)
HAJNAL (Kelj fel...)
Nyitrai Pál éneke (Nosza Páris...)
[GÖRCSÖNI AMBRUS: MÁTYÁS KIRÁLY VISELT DOLGAIRÓL SZÓLÓ HISTÓRIA] (Árpád vala fő...)
Prima pars
Secunda pars
Tertia pars
Két üres lap
[VARSÁNYI GYÖRGY: XERXES HISTÓRIÁJA]
APOLLONIUS HISTÓRIÁJA
A MIHÁLY VAJDA NÓTÁJÁRA (Bujdosván, fáradván...)
Megcsal az Cupido...
Megszereti szállását...
BALASSI BÁLINT 24. ÉNEKE (Most adá virágom...)
Egyszer vala én életemben...
Pani matka, pán otec...
Ach, potešení mé roztomilé...
Mysel, serdce k Bohu ja mám...
Pane Bože milý...
Mějž, ty, lítost...
Bože, požal toho...
VIRÁGÉNEK(Lelkem Kata...)
Darovals’ mne, Bože, tak...
Lilium, kvítí sadila...
EURIALUS ÉS LUCRETIA HISTÓRIÁJA
Prima pars
Secunda pars
Tertia pars
Quarta pars
Quinta pars
ÚJVÁRY MIHÁLY BÚJDOSÓVERSE
[BALASSI BÁLINT NEGYVENÖTÖDIK ÉNEKÉNEK ÁTDOLGOZÁSA]
[GYÖNYÖRŰSÉGE SZÍVEMNEK...]
Jövel az táncban...
PAJKOS ÉNEK (Dudó, fejír Dudó...)
Sötét ködből...
[BALASSI BÁLINT SZÉP MAGYAR KOMÉDIÁJA]
Ajánlás
Summa
Szereplők
Prológus
Actus I.
Actus II.
Actus III.
Actus IV.
Actus V.
Conclusio
Vegyes feljegyzések
Két üres oldal
Vegyes feljegyzések

Vegyes feljegyzések

[p. 000]


          
          Nem kel aʒ Òreg Embereknek ollyan Könyf
                  Mert csak példat veßnek aʒ Jàtékra belűle[6]
          
          Dominủs adiủtor meủs in eum sperabo[7]
          Nủllús illum amat qŭi[8] semper da mihi clamat etc.
                                                                      Preſertim Foeminei Sexus
           Psalmủs 90. Az mÿ Eßtendeinknek napiaÿ hetúen
                            eßtendeö aủagÿ menÿl fellieb niocʒúan eßtendeő
                            es azoknak ßinteín az Janủàri[us] ßintein Niomorúsag
                            es faradsagh melÿ mikor elmúlik elrepeölủnk etc.
                            Ha[9] eleſnik meleöled eʒeren, es Job keʒed feleől
                            tıßeʒeren mind az altal te hoʒad nem keʒelget az
                            veßedelem etc.
            Salvus omnipoteṅs Vitulo miſerere Joannis
                        Quem Mors præueniens non ſinit eſse Bouem.
            Meliora sủnt Vủlnera admonentis quủm oſcula
                        fraùdilenta Blandientis etc[10]
            HONESTA RES EST LATA PAVPER
                                                                            TAS
            Non ſtilant omnes, qủas cernis ın ore nủbes
            Psallite Dnỏ in Cythhara[11]
        Quis ſex cecelatıs ſunt ſpecies ebrietatis
                  Primus contendit alter sua ſingula uendit
                  Ternus nil celat Quartus ſua crimina plurat
                  Quintủs luxuriat Sextus per numina jurat
          
      

[p. 001]


      
           Antistenes Sacius eſse puto in per[12]
                      nỏs incidere quủm in adúlatores ab illi. n.
                      mortủúm commedúnt hi exedúnt
           Spem præcio non emo
           Plūtar: Par est aủdacia Victoriæ
           Vủlt[us] fortủnæ variatủr imagine hūnc
                        Crescit decrescit in radem ſistere neſcit
    Amor omnia Vincit etc.
           Qui nūnqùam sentit Amoris ignem aut lapis est
                    aut beſtia Ille vti[que] vel [per] DEORÚM medullas
                    nó latent lateat igneam faủillam[13]
            Prim[us] sapientiæ grad[us] ẽ nỏ Amare Secủnd[us]
                    Vt sic Ames ne Palam fiat[14]
            Deus hibes et Stủpid[us]: Nủx Aủra pūtarim Aủra
                     Qủæ nubit Pilio, Virgo Puella, Seṅj
            Non beṅe Conủeniunt natúræ horrentia monſtra
                      Si củj vis igitur núbere nủbe par[us].
    

[p. 002]

 
               
            Formosam et Castam si ủis ambire Pủellam
                        Aspice principio vitam Genetricis et inde
            Cognoſtces natæ mores[que] vitam[que] Probabis
                        pia Casta ſimúl fủerit spetiosa[que] māter
            Tum tibj Natúra hủiủs, socialj federe iủnge
            
            Quid formosa tibj, si nỏ niſj Caſta placebit[15]
                        Non poſſủnt ullis iſta coire modis
            Et gen[us] et formȃ regina pecủnia donat
                        Sìt coeủnta licet Si modo dives erit
            Qủam dủctủr[us] eris teneat bona qủi[que] pủella
                        Sit pìa sit prudens, pủlchra, pudìta potens
            Non mihi mille placent nỏ posco mille pủellas
                        Hæc mihi sola placet, diủes honeſta pia
            Qìṅ Mos [es]t hodie Cras erit imagine foenj
                        Gloria[que] in fủnủm vita[que] fủmủs abit
            Floret homo et marcet ſurgit[que] cadit[que] viciſsim
                        Vox hæc querit vbj est redditủr illa fúit
           
           

[p. 003]


            
                                                                        Púer
            Aúspicor ȧ lachrimis in ijsdem finio ủitam
                                                                        Adolescens.
            Dic ủenerandi Senex hủmanúm ủiúere qủid sit
                                                                         Senex.
            Principiủm ủita dolor ẽ. dolor exit[us] ingens
                          Et labor eſt mediủm, ủiúere si quis cupit amat[16]
            Omnìa ìam fient fieri qui>ae[17] poſse negabam
                           Et nihil ẽ de qủo non sit habenda fides
                                                                                                        Philip[us] Mel:
            Forma, Color, ủires pereủnt ceú lilia: sed mens,
                            Lủce DEJ fủlgens non moritủura manet.
            Non repūtes Aủrủm totúm qùod splendet ut Aủrúm
                            Nec pủlchrūm pomúm quod libet ẽe bonủm
            Pindarủs: Fatủm nec ignis nec mủr[us] lenet æneủs
                                                          Proditio grata sed proditor exos[us]
            ferreủs eſt dủras[que] gerit sủb pectore Caủtes
                            qủem chelÿs et qủem non blanda púella moúet
            Mos eſt vt deneget formoſa púella degentjpetentj[18]
                            qúam vis[19] úoce neget vox ẽ Contraria mentj[20]
                
            

[p. 004]


    
    Non repủtes Aủrủm totủm qủȯ spleniet vt Aủrủm
            Nec pulcrủm pomủm qủod libet ei bonủm
    Pindarủs. Fatủm nec ignis nec uiủ[us] tenet æneủs
            Proditio grata ſed Proditor exosủs
                                                                                  Testùdo.
    Grata ego sủm mủltis formosis at[que] Púellis
            oblecto Jủủenes exhilaro[que] senes
     Lætitiæ nủtrix, củrarủm dủlce leủamen> leủamen
            Ars sủperat viros [que] præcor ủlla meas
     Excìtat hủmanas ad dủltia, gaùdia mentes.
            Apta voluptatj, tuis tiby apta chelis[21]
     Hej mihi gùanta củris, moles mea membra fatigat
            At vitam cùpiùnt perdere fata meam
     Non aqủa, non ignis tùrbæ nỏ feriủda febris
            At mea conſúmìt Pectora dủlcis Amor.
     Quid nȏ ambitio, designat sacra profanat
            vera negat, dilet iủſta, qùieta moúet
      Vt[que] ủno pociủs complectar singủla verbú
            Peủersas mentes ad scel[us] omne rapit
                        Spem præcio nỏ emo. &.

[p. 005]


            
                                                                    Thestudo.[22]
        Grata ego sum mủltis formosis at[que] Puellis
                  Oblecto Juuenes obhilaro[que] Senes[23]
        
        [6] A bal margón függőlegesen (alulról fölfelé) futó két sor.

[7] Bibliai idézet, Zsolt., 17, 3.

[8] Az i ékezete az ŭ ékezetével együtt van megrajzolva.

[9] Ez a szó a mikrofilmen még látszik, de 2008-ban itt már lacuna (lyuk) van a lapon.

[10] Bibliai idézet, Péld., 27,6.

[11] A szó eleje a mikrofilmen lacunának látszik, az eredetiben viszont jól olvasható. Bibliai idézet, Zsolt. 98(97),5.

[12] A lap bal szélén a római számok táblázata: M. 1000. / D. 500. / L 50 / C. 100. / XL. 40. / XC 90 / VL. 45. / V.C. 95 / I. 1. / X 10 / V. 5.

[13] „Qui nunquam sensit amoris ignem aut lapis est aut bestia: isse nanque vel per deorum medullas, non lateat, igneam favillam.” Az idézet Aeneas Silvius Piccolomini De duobus amantibusából való, az ajánlás utolsó mondata. A latin novella magyar fordítása, Eurialus és Lucretia széphistóriája a kódexben is olvasható. Az idézetben meglepően sok a hiba.

[14] „Primus sapientie gradus est non amare, secundus, ut sic ames, ne palam fiat.” Az idézet Aeneas Silvius Piccolomini De duobus amantibusából való.

[15] A sor egy egy Ovidius-sor parafrázisa, Amores, III, 4, 41.: „quo tibi formosam, si non nisi casta placebat?”

[16] A cupit szót más, fekete színnel húzta át valaki, és írta a sor fölé az amat-ot.

[17] A javítás a fekete tintás kéztől származik.

[18] A javítás a fekete tintás kéztől származik.

[19] A javítás a fekete tintás kéztől származik. Eredetileg qúaeris?

[20] Javítva mens-re?

[21] Az l tetején a fekete kéz vonala látszik, vsz. véletlenül húzta ide.

[22] A lap szövege sötétbarna tintával.

[23] A szöveg alatt nehezen kivhehető, halvány rajz.