Ugrás a tartalomhoz

Élelmiszer-higiénia

Biró Géza (2014)

Agroinform Kiadó

3. Az élelmiszer-higiénia nemzetközi és hazai szervei és intézményei

3. Az élelmiszer-higiénia nemzetközi és hazai szervei és intézményei

 a) Nemzetközi szervezetek

– FAO/WHO Codex Alimentarius Commission

A FAO (Food and Agriculture Organization) az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete.

A WHO (World Health Organization) az ENSZ Egészségügyi Világszervezete.

A Codex Alimentarius a FAO és WHO közös Élelmiszerkönyv Bizottsága.

A FAO/WHO Codex Alimentarius Bizottságának van egy szűkebb szakmai „Élelmiszer-higiéniai’’ (Food Hygiene) Bizottsága. Ez a Bizottság dolgozza ki az élelmiszer-higiénia általános és részletes szabályait.

– World Association of Veterinary Food Hygienists (WAVFH) az Állatorvos Élelmiszer-higiénikusok Világszervezete négyévenként tartja kongresszusát. Ezeken az élelmiszer-higiénia fontos és időszerű kérdéseit tűzik napirendre.

1985-ben a WAVFH Budapesten tartotta a 9. nemzetközi kongresszusát. A tanácskozás fő témája a nemzetközi élelmiszer-kereskedelem időszerű kérdései voltak.

Kiemelt szakmai jelentősége volt az 1981-évben Dublinban (Írország) tartott kongresszusnak, amely a korszerű húsvizsgálat kérdéseivel foglalkozott.

1997-ben Hágában (Hollandia) tartott kongresszus az élelmiszer biztonság kérdéseit tárgyalta.

– FAO/WHO Collaborating Centre for Research and Training in Food Hygiene and Zoonoses

Ez a szervezet a FAO/WHO Együttműködési Központ az Élelmiszer-higiénia és a Zoonozisok Kutatására és Oktatására szolgál. A Központ nemzetközi találkozókat, továbbképzéseket szervez. Aktuális kérdésekben tanulmányokat készít és időszakonként tájékoztatókat ad ki.

– USDA, FSIS. – US. Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service

Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának Élelmiszer Biztonsági és Ellenőrző Szolgálata számos rendeletet és szabályzatot ad ki, amelyek az USA-ba élelmiszert szállító országokra, élelmiszer feldolgozókra, élelmiszer vizsgálatokra vonatkoznak.

b) Hazai intézmények

– Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet

Az Intézet élelmezés- és táplálkozástudománnyal, ezen belül kutatással és az Egészségügyi Minisztérium szakmai intézményeként engedélyezésekkel, szakvélemények készítésével és kiadásával, jogszabályok előkészítésével foglalkozik.

– Országos Élelmiszervizsgáló Intézet

Az állatorvosi élelmiszervizsgálat és a minőségvizsgálat szakmai intézete, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szak-intézménye. Kiemelt feladata a laboratóriumi vizsgálatok szakmai irányítása. A laboratóriumi vizsgálatok, a mikrobiológiai és az élelmiszer toxikológiai maradékanyag vizsgálatok módszertani irányítását végzi. Feladata még az export vizsgálatok koordinálása.

– Hazai szervezetként meg kell említeni az Élelmiszer-higiénikusok Társaságát , amely összefogja a humán orvosi és állatorvosi élelmezés-egészségügyi, élelmiszer-higiéniai szakemberek tevékenységét.

c) Élelmiszer ellenőrző szervek

Az ÉT felsorolja az élelmiszer ellenőrző hatósági szerveket. Ezeknek a kizárólagos feladata a hatósági ellenőrzés, amelynek során a fogyasztók egészségének, érdekeinek és a piaci verseny tisztaságának védelmére vonatkozó jogszabályok érvényesülésén őrködnek. A hatósági ellenőrzés kiterjed a belföldön előállított, az országba behozott minden élelmiszer előállítására és forgalmazására.

Élelmiszer ellenőrző hatósági szervek:

– a közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi feladatokat ellátó szervezet (ÁNTSz),

– a fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó szervezet,

– a megyei (fővárosi) állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás.

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSz) (1991. évi XI. tv.)

A Szolgálat feladata a közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi tevékenység irányítása és felügyelete.

Az élelmiszer vonatkozásában a törvény a következő feladatokat jelöli meg:

– az élelmiszerek, italok feldolgozása és forgalmazása során a közegészségügyi követelmények érvényre juttatása,

– az élelmiszerek összetevőinek, biológiai károsító anyagainak kimutatása, az ezekre vonatkozó határértékek megállapítása,

– az élelmiszerek útján, közvetítésével bekövetkezett egészségkárosodások okainak vizsgálata, megelőzése,

– a táplálkozás és az egészségi állapot közötti összefüggésekre vonatkozó vizsgálatok végzése, táplálkozási ajánlások kidolgozása.

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a területi felügyelőségek (1997. évi CLV. tv.)

A rendkívül széles, minden árura kiterjedő ellenőrző tevékenység keretében a meghatározott célú élelmiszer ellenőrzés és vizsgálat is a felügyelőségek feladata.

Feladatai közül kiemelhető:

– a fogyasztók életének, egészségének és biztonságának a védelme.

Ha az áru biztonságát jogszabály vagy nemzeti szabvány nem határozza meg, az áru akkor minősül biztonságosnak, ha a fogyasztó életét, egészségét, testi épségét a rendeltetésszerű vagy az ésszerűen várható használati időtartam alatt nem veszélyezteti.

Megyei (Fővárosi) Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás (ÉT, ÁüT, 23/1995. (VII.12.) sz. FM rendelet).

Az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomások (továbbiakban:állomás) feladatai közül élelmiszer-higiéniai jellegűek:

– az emberre vagy állatra veszélyes kórokozók behurcolásának, illetve kivitelének megakadályozása,

– az egészségre ártalmas élelmiszerek forgalmának megtiltása,

– a hús- és élelmiszervizsgálat ellátása,

– a forgalmazott élelmiszerek vizsgálata és ellenőrzése,

– az élelmiszer feldolgozó hely működési engedélyének megadása,

– az új élelmiszer és új termék engedélyezése,

– az export és import élelmiszerek vizsgálata és ellenőrzése.