Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a társadalomtörténetbe

Bódy Zsombor, Ö. Kovács József (2006)

Osiris Kiadó

Bevezetés a társadalomtörténetbe

Bevezetés a társadalomtörténetbe

Bódy, Zsombor

Ö. Kovács, József

2006-03-31

Kivonat

A könyv foglalkozik a társadalomtörténet-írás történet-elméleti alapjaival, bemutatja a társadalomtörténet-írás historiográfiáját és intézményesülésének történetét, az egyes részdiszciplínák kialakulását, forrásbázisát és lehetőségeit.


Tartalom

Előszó
1. TÖRTÉNETELMÉLET ÉS TÁRSADALOMTÖRTÉNET
Gyáni Gábor – A TÖRTÉNETÍRÁS FOGALMI ALAPJAIRÓL
Tény, magyarázat, elbeszélés
A történetírás elmélete: Carr, Bürke, Jenkins
A történetírás fajai: Hegel, Nietzsche, White
A tény történetírói fogalma
A történelmi magyarázat és a történetírói bizonyítás elvei
Az összehasonlítás mint magyarázat
A narrativitás mint reprezentáció és magyarázat
Irodalom
2. HISTORIOGRÁFIA –A kezdetek
Tóth Zoltán – ELFELEJTETT ELŐZMÉNYEK. A RÉGI TÁRSADALOMTÖRTÉNET SAJÁTOS KÉRDÉSEINEK KIALAKULÁSÁRÓL
A modern történetírás módszertani kettősségéről
Buckle Henrik Tamás és a történelem tudományos rangra emelése
Johann Gustav Droysen (1808–1884) és az első „módszertani vita”
„A történelmi tények lényegüknél fogva pszichológiai tények”
Irodalom
3. HISTORIOGRÁFIA – A társadalomtörténet intézményesülése
Benda Gyula – A FRANCIA TÁRSADALOMTÖRTÉNET INTÉZMÉNYEINEK TÖRTÉNETE
A tudományos történetírás megszületése
Az Annales születése
A VI. szekció
Az 1945 utáni francia tudományos intézmények
Az újfajta történetírás diffúziója
Viták: strukturalizmus, rendek vagy osztályok, emlékezet
Más iskolák – történeti demográfia, histoire quantitative, Pierre Renouvin
A könyvkiadás
A média szerepe
Az École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)
Irodalom
Timár Lajos – A BRIT TÁRSADALOMTÖRTÉNET-ÍRÁS
A nem marxista társadalomtörténet-írás
A marxista történetírás és a munkásosztály története
Az arisztokrácia, a gentry és a középosztályok
A felemás szintéziskísérlet: Cambridge Social History
Periodizációs problémák
Az osztály és az identitás
Kiábrándulás a „nyelvészeti fordulatból”
Irodalom
Juliane Brandt –TÁRSADALOMTÖRTÉNET AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN
Irodalom
Ö. Kovács József – A TÁRSADALOMTÖRTÉNET NÉMETORSZÁGI ÚTJAI
Eszmeés intézménytörténeti előzmények a 20. század közepéig
Társadalomtörténet-írás 1945 után
Irodalom
Szekeres András – AZ „ELLENTÖRTÉNETTŐL” A MIKROELEMZÉSIG: TÁRSADALOMTÖRTÉNET OLASZORSZÁGBAN (1945–1985)
Irodalom
Csíki Tamás – Halmos Károly – Tóth Árpád │ A MAGYAR TÁRSADALOMTÖRTÉNET-ÍRÁS TÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG
A társadalomtörténet irányzatai és intézményesülése 1945-ig
A társadalomtörténet helyzete Magyarországon az 1990-es évekig
Irodalom
4. TÖRTÉNETI ALDISZCIPLINÁK
Bácskai Vera –VÁROSTÖRTÉNET
A várostörténet tárgya
A hagyományos várostörténet
Az új várostörténet-írás
A várostörténet-írás intézményesülése, önálló diszciplínává válása
A város kritériumainak meghatározása
A társadalomtörténeti/társadalomtudományos várostörténet kialakulása
Megtorpanás és új utak keresése
Irodalom
Juliane Brandt –A VALLÁS TÁRSADALOMTÖRTÉNETE
Irodalom
Kövér György – A GAZDASÁGTÖRTÉNET-ÍRÁS ÚJABB ÚTJAI
Európai (és magyar) előzmények
Az újabb irányzatok elméleti és módszertani háttere
Paradigmatikus példák
A recepció megkésettségéröl
Összegzés helyett
Irodalom
Faragó Tamás – TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIA
Bevezető
A történeti demográfia forrásai
Intézmények és intézményesülés
A történeti demográfia historiográfiája I. (Módszerek)
A történeti demográfia historiográfiája II. (Projektek és kutatási irányok)
Összefoglalás helyett
Irodalom
Timár Lajos –TÖRTÉNETI FÖLDRAJZ ÉS TÁRSADALOMTÖRTÉNET
A történeti táj rekonstrukciója
A brit történeti földrajzi iskola
A középosztályok és a szuburbia
A társadalmi elkülönülés dimenziói a városi térben
A brit történeti földrajz és a társadalomtörténet
Az amerikai történeti földrajz néhány sajátos kutatási iránya
A régiók közötti kapcsolatok jellege és a nemzetgazdaság
A társadalom „időföldrajzi” vizsgálata
Irodalom
Szabó Dániel – POLITIKAI TÁRSADALOMTÖRTÉNET – A POLITIKA TÁRSADALOMTÖRTÉNETE
Irodalom
Dobszay Tamás – Fónagy Zoltán – Szívós Erika │ MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET, KULTÚRTÖRTÉNET
A hagyományos művelődéstörténet
A kultúrtörténet apálya
A művelődéstörténet újjászületése: hatások és fogadtatás
Az új kultúrtörténet
A művelődéstörténet Magyarországon
Irodalom
5. ÚJ IRÁNYZATOK
Kisantal Tamás – Szeberényi Gábor │ A TÖRTÉNETÍRÁS „NYELVI FORDULATA”
Filozófiai és irodalomelméleti reflexiók a történetírásról a 19-20. században
A történettudomány narrativista paradigmája: Hayden White
Az értelmezés tudománya: a hermeneutika
Diskurzus és történelem: Michel Foucault
A történetírás „nyelvi fordulata”
Irodalom
Apor Péter – TÖRTÉNETI ANTROPOLÓGIA
Bevezetés
A történészek a „faluban”
A történészek az „őserdőben”
A történészek a „pusztán”
Hova tovább?
Irodalom
Czoch Gábor– A MENTALITÁSTÖRTÉNET
A meghatározás nehézségei
A mentalitás fogalma
A francia mentalitástörténet kialakulása
A mentalitás megközelítése Febvre és Bloch munkásságában
A „mentális eszköztár”
Az első mentalitástörténeti kutatások Franciaországon kívül
A mentalitástörténet az 1950-es és 1960-as években
A mentalitástörténet kritikái
A mentalitástörténet a nyolcvanas és kilencvenes években
Irodalom
Szijártó M. István– A MIKROTÖRTÉNELEM
A microstoria
A szélesebb értelemben vett mikrotörténelem
A mikrotörténelem újdonságai
A mikrotörténelem Magyarországon
Irodalom
Pető Andrea – TÁRSADALMI NEMEK ÉS A NŐK TÖRTÉNETE
Van-e a nőknek történetük?
Feminizmus és történelem
A társadalmi nem mint a történeti elemzés kategóriája
Múzeumok, könyvtárak, gyűjtemények, folyóiratok – külföldön
Kitekintés: viták és eredmények
A magyar kutatási helyzet áttekintése
Irodalom
Botond Ágnes – PSZICHOHISTÓRIA
A pszichohistória fogalma
A pszichohistória és a történeti társadalomtudományok
A pszichohistória és a pszichológia viszonya
A pszichohistória tudománytörténeti előzményei
Az intézményes pszichohistória története
Pszichohistória Magyarországon
A pszichohistória főbb irányzatai
A pszichohistória módszerei
Perspektívák
Irodalom
6. KAPCSOLÓDÁSOK MÁS TUDOMÁNYÁGAKHOZ
Szilágyi Márton – IRODALOMTÖRTÉNET ÉS TÁRSADALOMTÖRTÉNET
Irodalom
Keményfi Róbert – TÁRSADALOMTÖRTÉNET ÉS NÉPRAJZ
A társadalomvizsgáló érdeklődés tudományon belüli helyzete
A társadalomvizsgáló szemlélet kibontakozása
A társadalomvizsgáló szemlélet napjainkban, új utak, kezdeményezések
Irodalom
Horváth Gergely Krisztián – Keszei András │ TÁRSADALOMTÖRTÉNET ÉS SZOCIOLÓGIA
Szociológia és történettudomány kapcsolatáról
A társadalomtudományi elméletek használatáról a történettudományban
Társadalmi egyenlőtlenségek
Összefoglalás
Irodalom
Stipta István – JOGTÖRTÉNET-TUDOMÁNY
A tudományos törvénymagyarázat kezdetei
A jogtörténet tudományának önállósulása
A két világháború közötti jogtörténetírás
Változások 1945 után
A jogtörténeti kutatás mai állapotáról
Irodalom