Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a szociológiába

Andorka Rudolf (2006)

Osiris Kiadó

20. fejezet - BIBLIOGRÁFIA

20. fejezet - BIBLIOGRÁFIA

A városépítésről. 1984. Budapest, Kossuth.

Abramson, P R. – Inglehart, R. 1995. Value Change in Global Perspective. Ann Arbor, University of Michigan Press.

Adorno, T. W. et al. 1950. The Authoritarian Personality. New York, Harper.

Alexander, J. C. 1982. Theoretical Logic in Sociology. 1-4. vols. Berkeley, California UP

Allardt, E. 1973. About Dimensions of Welfare. Helsinki, Research Group for Comparative Sociology, University of Helsinki.

Allardt, E. 1975. Dimensions of Welfare in a Comparative Scandinavian Study. Research Group for Comparative Sociology, University of Helsinki, Research Reports, no. 9.

Allport, G. W. 1977. Az előítélet. Budapest, Gondolat.

Almond, G. A. – Powell, G. B. 1996. Összehasonlító politológia. Budapest, Osiris.

Almond, G. A. – Verba, S. 1963. The Civic Culture. Princeton, Princeton UP

Ancsel Éva et al. 1984. A magyar ifjúság a nyolcvanas években. Budapest, Kossuth.

Andorka Rudolf 1973. Társadalomstatisztika. Budapest, Tankönyvkiadó.

Andorka Rudolf 1979. A magyar községek társadalmának átalakulása. Budapest, Magvető.

Andorka Rudolf 1980. Kérdőjelek az értelmi fogyatékosság genetikai és szociális összetevőinek kérdéskörében. Magyar Tudomány, 8-9. sz. 641-651. p.

Andorka Rudolf 1981. Bevezetés a szociológiába. Budapest, TIT József Attila Szabadegyetem.

Andorka Rudolf 1982. A társadalmi mobilitás változásai Magyarországon. Budapest, Gondolat.

Andorka Rudolf 1986. A magyar társadalmi mobilitás nemzetközi összehasonlításának története. Statisztikai Szemle, 8-9. sz. 886-911. p.

Andorka Rudolf 1987. Gyermekszám a fejlett országokban. Budapest, Gondolat.

Andorka Rudolf 1988. A magyarországi népesedési tendenciák gazdasági és társadalmi következményei és a népesedéspolitika lehetőségei. Szociológiai műhelytanulmányok, 10. sz.

Andorka Rudolf 1988. A társadalmi mobilitás változásainak log-lineáris elemzése, 1962-1983. Statisztikai Szemle, 2. sz. 161-173. p.

Andorka Rudolf 1989. Szegénység Magyarországon. Társadalmi Szemle, 12. sz. 30-40. p.

Andorka Rudolf 1990. 1988 utózöngéi – mit kell meghallani 1990-ben. Közgazdasági Szemle, 10. sz. 1194-1210. p.

Andorka Rudolf 1990. Érvek a családbarát szociálpolitika mellett. Társadalmi Szemle, 8. sz. 61-71. p.

Andorka Rudolf 1991. Vallásosság és egyházak a 20. században – fő tendenciák és nyitott problémák. INFO-Társadalomtudomány, 17. sz. 41-47. p.

Andorka Rudolf 1992. Bevezetés a szociológiába. Budapest, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Aula Kiadó.

Andorka Rudolf 1994. A falusi társadalom változásai. Agrártörténeti Szemle, 1-4. sz. 3-36. p.

Andorka Rudolf 1994. Deviáns viselkedések Magyarországon – általános értelmezési keret az elidegenedés és az anómia fogalmak segítségével. In Münnich-Moksony: i. m. 32-75. p.

Andorka Rudolf 1994. Népesedési problémák – világméretekben, Európában és Magyarországon. Magyar Tudomány, 8. sz. 944-958. p.

Andorka Rudolf 1995. A magyar társadalom: a múlt öröksége, a rendszerváltozás problémái és a lehetséges jövőbeli fejlődés 2005-ig. I-II. rész. Valóság, 2. sz. 60-91. és 3. sz. 37-54. p.

Andorka Rudolf 1995. A társadalmi mobilitás változásai 1973-tól 1992-ig. Statisztikai Szemle, 2. sz.

101-120. p.

Andorka Rudolf 1995. Homo socio-oeconomicus. A közgazdaságtan és a szociológia társadalmi és emberképe. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Andorka Rudolf 1996a. Merre tart a magyar társadalom? Lakitelek, Antológia.

Andorka Rudolf 1996b. A társadalmi integráció gyenge kötései – rendszerátalakulás Magyarországon. Századvég. 1. sz. 5-18. p.

Andorka Rudolf – Buda Béla 1972. Egyes deviáns viselkedések okai Magyarországon. Valóság, 11. sz. 55-68. p.

Andorka Rudolf – Lehmann Hedvig 1996. Az átmenet politikai következményei. In Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1996. Budapest, Tárki, 501-527. p.

Andorka Rudolf – Simkus Albert 1983. Az iskolai végzettség és a szülői család társadalmi helyzete. Statisztikai Szemle, 6. sz. 592-611. p.

Andorka Rudolf – Spéder Zsolt 1994. Szegénység a 90-es évek elején. In Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1994. Budapest, Tárki, 74-106. p.

Andorka Rudolf – Spéder Zsolt 1996. A szegénység Magyarországon 1992-1995. Esély, 4. sz. 25-52. p.

Andorka Rudolf-Anna Kondratas – Tóth István György 1995. A jóléti rendszerjellemzői és reformjának lehetőségei. Közgazdasági Szemle, 1. sz. 1-29. p.

Andorka Rudolf – Falussy Béla – Harcsa István 1982. Időmérleg. Részletes adatok. Budapest, KSH.

Andorka Rudolf – Harcsa István – Adamczuk, Lucjan 1984. Időfelhasználás Lengyelországban és Magyarországon. Budapest, KSH.

Andorka Rudolf-Harcsa István-Iiris Niemi 1983. Időfelhasználás Magyarországon és Finnországban. Budapest, KSH.

Andorka Rudolf et al. 1972. Az öregek helyzete és problémái. Budapest, KSH.

Andorka Rudolf et al. 1972. Az alkoholizmus kifejlődésének tényezői. Budapest, KSH.

Andorka Rudolf et al. 1988. A társadalmi környezet, életmód, interperszonális kapcsolatok hatása a lakosság egészségi állapotára. Szociológiai Műhelytanulmányok, 11. sz.

Andorka Rudolf-Buda Béla-Cseh-Szombathy László (szerk.) 1974. A deviáns viselkedés szociológiája. Budapest, Gondolat.

Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.) 1990. Társadalmi riport. Budapest, Tárki.

Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.) 1996. Társadalmi riport 1996. Budapest, Tárki-Századvég.

Antal Z. László 1995. A gyógyítás társadalmi beágyazottsága. Szociológiai Szemle, 2. sz. 3-24. p.

Arendt, H. 1965. On Revolution. New York, Viking Press.

Arendt, H. 1991. A forradalom. Budapest, Európa.

Arendt, H. 1992. A totalitarizmus gyökerei. Budapest, Európa.

Aries, Ph. 1987. Gyermek, család, halál. Budapest, Gondolat.

Aron, R. 1962. Dix-huit legons sur la société industrielle. Paris, Gallimard.

Aron, R. 1963. La lutte des classes. Paris, Gallimard.

Aron, R. 1965. Démocratie et totalitarisme. Paris, Gallimard. [Magyarul: Aron, Raymond 2005. Demokrácia és totalitarizmus. Ford. és jegyzetekkel ellátta Kende Péter. Budapest, L'Harmattan – SZTE Filozófiai Tanszék.]

Aron, R. 1967. Les étapes de lapensée sociologique. Paris, Gallimard.

Babbie, E. 1995. A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest, Balassi.

Bachofen, J. J. 1861. Das Muterrecht. Stuttgart, Verlag von Krais und Hoffmann.

Bakonyi Péter 1983. Téboly, terápia, stigma. Budapest, Szépirodalmi.

Balázs János – Lengyel György 1983. Fiatal közgazdászok a gazdasági szervezetben. Szociológia, 4. sz. 375–388. p.

Bales, R. F. 1962. Attitudes Toward Drinking in the Irish Culture. In Pittman D. J. – Snyder, Ch. R. (eds.): Society, Culture and Drinking Patterns, New York, John Wiley, 157-187. p.

Baráth Etele 1984. A települések társadalmi rétegződése. In Kovách Imre (szerk.): Gazdaság és rétegződés. Budapest, MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete, 155–195. p.

Bayer István 1989. A kábítószer. Budapest, Gondolat.

Beck, U. 1986. Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt, Suhrkamp. [Magyarul: Beck, Ulrich 2003. A kockázat-társadalom. Út egy másik modernitásba. Budapest, Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság – Századvég.]

Becker, G. S. 1960. An Economic Analysis of Fertility. Demographic and Economic Change in Developed Countries. Princeton, Princeton University Press, 209-240. p.

Becker, G. S. 1981. A Treatise on Family. Cambridge, Mass., Harvard UP

Becker, H. 1963. Outsiders. New York, Free Press.

Bedekovics István – Kolosi Tamás – Szívós Péter 1994. Jövedelmi helyzet a 90-es évek első felében. In Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1994. Budapest, TÁRKI, 34–60. p.

Bell, D. 1973. The Coming of Post-Industrial Society. New York, Basic Books.

Bellah, R. N. 1967. Civil Religion in America. Daedalus, 96. vol. 1–21. p.

Bellah, R. N. et al. 1991. The Good Society. New York, Knopf.

Berger, B. – Berger, P. L. 1984. The War Over the Family. Garden City, Anchor Press.

Berger, P L. – Luckmann, T. 1966. The Social Construction ofReality. Garden City, Doubleday.

Berger, P. L. – Luckmann, T. 1975. A valóság társadalmi megformálása. Budapest, Tömegkommunikációs Kutatóközpont. [Új elérhető kiadás: Berger P. L. – Luckmann T. 1998. A valóság társadalmi felépítése: tudásszociológiai értekezés. Budapest, Jószöveg Műhely Kiadó.]

Berger, P L. 1963. Invitation to Sociology. A Humanistic Perspective. Garden City, Doubleday.

Berger, P L. 1967. The Sacred Canopy. Elements of Sociological Theory of Religion. New York, Doubleday.

Berle, A. – Means, G. 1968. The Modern Corporation and Private Property. New York, Harcourt, Brace and Yovanovich.

Bernstein, B. 1964. Family Role Systems, Communication and Socialization. Chicago, University of Chicago Press.

Bertalan László (szerk.) 1987. Magyarázat, megértés, előrejelzés. Budapest, Tömegkommunikációs Kutatóközpont.

Bertalan László 1991. „Több bölcsesség-kevesebb düh”. In Bibó emlékkönyv. 2. köt. Budapest, Századvég, 93-106. p.

Beyme, K. von 1994. Systemwechsel in Osteuropa. Frankfurt, Suhrkamp.

Bibó István 1986. Közigazgatási területrendezés és az 1971. évi településhálózat-fejlesztési koncepció. In Bibó István: Válogatott tanulmányok. 3. köt. Budapest, Magvető, 141–294. p.

Biró Gáspár 1995. Az identitásválasztás szabadsága. Budapest, Osiris-Századvég.

Blau, P. – Duncan, O. D. 1967. The American Occupational Structure. New York, John Wiley.

Bloch, M. 1996. A történész mestersége. Budapest, Osiris.

Blumberg, R. L. (ed.) 1991. Gender, Family, and Economy. The Triple Overlap. Newbury Park, Sage.

Blumer, H. 1969. Symbolic Interactionism. Perspective and Method. Englewood Cliffs, Prentice Hall.

Bokor Ágnes 1985. Depriváció és szegénység. Budapest, MSZMP KB Társadalomtudományi Intézet.

Bokor Ágnes 1987. Szegénység a mai Magyarországon. Budapest, Magvető.

Booth, Ch. 1971. Life and Labour of the People in London. Selection. Harmondsworth, Penguin.

Borg, I. – Mohler, P. Ph. (eds.) 1994. Trends and Perspectives in Empirical Social Research. New York.

Boudon, R. 1969. La crise universitaire fran<;aise. Essai de diagnostic sociologique. Annales E. S. C., No. 3. sz. 738-764. p.

Boudon, R. 1973. L’inégalité des chances. La mobilité sociale dans les sociétés industrielles. Paris, Colin.

Boudon, R. 1977. Effets pervers et ordre social. Paris, PUF.

Bourdieu, P. 1978. A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Budapest, Gondolat.

Bourdieu, P. 1979. La distinction. Paris, Minuit.

Bourdieu, P. 1980. Le capital social. Actes de la Recherche en Sciences Sociales. no. 31. 2-3. p.

Bourdieu, P. 1980. Le sens pratique. Paris, Minuit. [Magyarul: Bourdieu, Pierre 2002. A gyakorlati észjárás: a társadalmi cselekvés elméletéről. Ford. Berkovits Balázs. Budapest, Napvilág.]

Bourdieu, P. 1983. Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. Sozialer Welt. Nr. 2. 183-198. p.

Bourdieu, P. 1984. Homo academicus. Paris, Minuit.

Böhm Antal – Pál László 1985. Társadalmunk ingázóiaz ingázók társadalma. Budapest, Kossuth.

Böhm Antal 1981. A Magyar Szociológiai Társaság tudományos ülésszaka „a többszörösen hátrányos helyzetű rétegek vizsgálatáról”. Szociológia, 3-4. sz. 279–332. p.

Bradbury, M. 1979. A történelem bizalmasa. Budapest, Európa.

Braham, R. L. 1990. A magyar holocaust. Budapest, Gondolat.

Braudel, F. 1996. A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában. Budapest, Akadémiai-Osiris.

Broom, L. – Bonjean, Ch. M. – Broom, D. H. 1990. Sociology. Belmond, Wadsworth.

Broom, L. – Selznick, P. 1968. Sociology. 4th ed. New York, Harper and Row.

Buda Béla (szerk.) 1985. Viselkedés?Betegség?Társadalmi probléma? Szemelvények az alkohológia szakirodalmából. Budapest, Medicina.

Buda Béla 1972. A szexualitás modern elmélete. Budapest, Tankönyvkiadó.

Bukodi Erzsébet – Harcsa István – Reisz László 1994. Társadalmi tagozódás, mobilitás. Budapest, KSH.

Burawoy Michael – Lukács János 1987. Mítoszok a munkáról: gyárak összehasonlítása egy szocialista és egy fejlett tőkés országban. Társadalomkutatás, 2. sz. 43–61. p.

Burnham, J. 1962. The Managerial Revolution. Bloomington. Indiana UP

Burt, C. 1958. The Inheritance of Mental Ability. American Psychologist, 13. vol. 1–15. p.

Caplow, T. – Bahr, H. M. – Modell, J. – Chadwoick, B. A. 1991. Recent Social Trends in the United States 1960-1990. Frankfurt, Campus.

Caplowitz, D. 1963. The Poor Pay More. New York, Free Press.

Cardoso, F. H. 1979. Dependency and Development in Latin-America. Berkeley, California UP

Chafetz, J. S. 1990. Gender Equality. An Integrated Theory of Stability and Change. Newbury Park, Sage.

Chesnais, J.-C. 1986. La transition démographique. Paris, PUF.

Clark, T. N. – Lipset, S. M. – Rempel, M. 1993. The Declining Significance of Social Cass. International Sociology. no. 3. 293-366. p.

Clark, T. N. – Lipset, S. M., 1991. Are Social Classes Dying? International Sociology. no. 4. 397-410. p.

Cohen, A. K. 1955. Deliquent Boys. New York, Free Press.

Coleman, J. S. – Fararo, T. J. (eds.) 1991. Rational Choice Theory. Advocacy and Critique. Newbury Park, Sage.

Coleman, J. S. 1990. Foundations of Social Theory. Cambridge, Mass., Belcamp Press.

Coleman, J. S. 1991. Prologue: Constructed Social Organization. In Bourdieu, P. – Coleman J. S. (eds.): Social Theory for a Changing Society. New York, Sage.

Coleman, J. S. et al. 1966. Equality of Educational Opportunity. Washington, US Government Printing Office.

Comte, A. 1979. A pozitív szellem. Budapest, Magyar Helikon.

Connor, W. D. 1979. Socialism, Politics, and Equality. New York, Columbia UP

Cooley, Ch. H. 1964. Human Nature and Social Order. New York, Schocken.

Cooper, D. 1971. The Death of the Family. New York, Random House.

Cornia, G. A. 1995. Ugly Facts and Fancy Theories. Children and Youth During the Transition. Innocenti Occasional Papers Economic Policy Series, no. 47.

Cornish, D. B. – Clarke, R. V. 1986. The Reasoning Criminal. Rational Choice Perspectives on Offending. New York, Springer.

Coser, L. A. 1962. Some Functions of Deviant Behavior and Normative Flexibility. Americal Journal of Sociology, 69. vol. 172-181. p.

Csanádi Gábor – Ladányi János 1992. Budapest térbeni-társadalmi szerkezetének változásai. Budapest, Akadémiai.

Cseh-Szombathy László 1978. A változó család. Budapest, Kossuth.

Cseh-Szombathy László 1979. Családszociológiai problémák és módszerek. Budapest, Gondolat.

Cseh-Szombathy László 1985. A házastársi konfliktusok szociológiája. Budapest, Gondolat.

Cseh-Szombathy László 1995. A társadalmi normák változása és a családi élet alakulása. Magyar Tudomány, 5. sz. 521–531. p.

Cseh-Szombathy László – Andorka Rudolf 1965. A budapesti nyugdíjasok helyzete és problémái. KSH Népességtudományi Kutató Csoport Közleményei, 6. sz. Budapest, KSH.

Cseh-Szombathy László – Ferge Zsuzsa (szerk.) 1968. A szociológiai felvétel módszerei. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Cseh-Szombathy László – Léderer Pál (szerk.) 1973. Az empirikus szociológiai kutatás statisztikai alapjai. Budapest, ELTE BTK.

Csepeli György 1987. Alfred Schütz és a tudásszociológia. In Csepeli György – Papp Zsolt – Pokol Béla: Modern polgári társadalomeléletek. Budapest, Gondolat, 11–50. p.

Csepeli György – Papp Zsolt – Pokol Béla 1987. Modern polgári társadalomelméletek. Alfred Schütz, Jürgen Habermas, Talcott Parsons és Niklas Luhmann rendszere. Budapest, Gondolat.

Csontos László-Kornai János-Tóth István György 1996. Az állampolgár, az adókés a jóléti rendszer fogalma. Századvég, 2. sz. 3–28. p.

Czeizel Endre, 1977. Beszélgetés Czeizel Endrével, Győri György interjúja. Valóság, 7. sz. 47–54. p.

Czeizel Endre 1979. Az értelmi fogyatékosság genetikai és szociális összetevői. Magyar Tudomány, 12. sz. 904-914. p.

Czibulka Zoltán – Lakatos Miklós 1996. Az időskorúak életkörülményei és egészségi állapota. Statisztikai Szemle, 2. sz. 143–165. p.

Dahl, R. A. 1961. Who Governs? New Haven, Yale UP

Dahl, R. A. 1989. Democracy and its Critics. New Haven, Yale UP

Dahrendorf, R. 1957. Soziale Klassen und Klassenkonflikt in der Industriegesellschaft. Stuttgart, Enke.

Dahrendorf, R. 1958. Homo sociologicus. Köln, Westdeutscher Verlag.

Dahrendorf, R. 1959. Class and Class Conflict in an Industrial Society. Stanford, Stanford UP

Dahrendorf, R. 1979. Lebenschancen. Frankfurt, Suhrkamp.

Dahrendorf, R. 1990. Reflections on the Revolution in Europe. London, Chatto and Windus.

Dahrendorf, R. 1994. A modern társadalmi konfliktus. Budapest, Gondolat.

Dahrendorf, R. 1995. Economic Opportunity, Civil Society, and Political Liberty. Geneva, UNRIAD Discussion Paper.

Davis, K. – Moore, W. 1945. Some Principles of Stratification. American Sociological Review, no. 10. 242–249. p. [Magyarul: David, K. – Moore, W. E.: A rétegződés néhány elve. In Angelusz Róbert (szerk.) 1997. A társadalmi rétegződés komponensei. Budapest, Új Mandátum, 10–24. p.]

De Soto, H. 1989. The Other Path. The Invisible Revolution in the Third World. New York, Harper and Row.

Denison, E. F. 1967. Hogyan lehet egy százalékkal meggyorsítani a folyamatosan magasszintű foglalkoztatáshoz tartozó növekedési ütemet. Az oktatás, a gazdasági növekedés és a hiányos információ. In Szakolczai Gy. (szerk.): A gazdasági növekedés feltételei. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 461–478. p.

Diósi Ágnes 1988. Cigányút. Budapest, Szépirodalmi.

Dirn, L. 1990. La société frangaise en tendances. Paris, PUF.

Dollard, J. 1939. Frustration and Aggression. New Haven, Yale UP

Domhoff, G. W. 1978. Who Really Rules? Santa Monica, Goodyear.

Downs, A. 1957. An Economic Theory of Democracy. New York, Harper.

Downs, A. 1991. Social Values and Democracy. In Monroe, K. R. (ed.): The Economic Approach to Politics. New York, Harper Collins.

Duncan, G. J. 1984. Years ofPoverty, Years ofPlenty. AnnArbor, Institute for Social Research.

Durkheim, E. 1986. A társadalmi munkamegosztásról. Részletek. Budapest, MTA Szociológiai Kutató Intézet.

Durkheim, E. 1893. La division du travail social. Paris, Alcan.

Durkheim, E. 1925. Lesformes élémentaires de la vie religieuse. Paris, Alcan. [Magyarul: Durkheim, E. 2003. A vallási élet elemi formái. Ford. Vargyas Zoltán. Budapest, L'Harmattan.]

Durkheim, E. 2003. Az öngyilkosság. Ford. Józsa Péter. Budapest, Osiris Kiadó.

Durkheim, E. 1978. A társadalmi tények magyarázatához. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Dyoniziak, R. – Iwanicka, K. – Karwinska, A. – Pucek, Z. 1994. Spoleczenstwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej. Kraków, Universitas.

Dyoniziak, R. – Mikulowski Pomorski, J. – Pucek, Z. 1978. Wspólczesne spoleczenstwo polskie. Wstep do socjologii. Warszawa, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.

Easterlin, R. A. 1978. The Economics and Sociology of Fertility. In Tilly, Ch. (ed.): Historical Studies of Changing Fertility. Princeton, Princeton University Press, 57-134. p.

Easterlin, R. A. 1980. Birth and Fortune. The Impact of Numbers onPersonal Welfare. London, Grant McIntyre.

Ehrlich Éva 1991. Országok versenye 1937-1986. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Ehrlich Éva – Révész Gábor – Tamási Péter 1994. Kelet-Közép-Európa: honnan hová? Budapest, Akadémiai Kiadó.

Elek Sándor – Gyenei Márta (szerk.) 1987. Quo vadis? Faluszociológiai tanulmányok. MKKE Szociológia Tanszék, Szociológiai Műhelytanulmányok, 6. sz.

Elekes Zsuzsanna 1990. Drogfogyasztó fiatalok ivási szokásai. Alkohológia, 3. sz. 22–27. p.

Elekes Zsuzsanna 1993. Magyarországi droghelyzet a kutatások tükrében. Budapest, Országos Alkohológiai Intézet.

Elekes Zsuzsanna – Paksi Borbála 1995. Magyarországi középiskolások alkohol- és drogfogyasztása. Budapest, Népjóléti Minisztérium.

Elekes Zsuzsa-Paksi Borbála 1996. Lelkünkre ül a politika? Az öngyilkosság és az alkoholizmus változó trendjei. Századvég, 2. sz. 103–116. p.

Eliade, M. 1994-1996. Vallási hiedelmek és eszmék története. 1-3. köt. Budapest, Osiris.

Elias, N. 1987. A civilizáció folyamata. Budapest, Gondolat.

Elias, N. 2005. Az udvari társadalom: a királyság és az udvari arisztokrácia szociológiai jellemzőinek vizsgálata. Budapest, Napvilág.

Elster, J. 1995. A társadalom fogaskerekei. Budapest, Osiris.

Engels, F. 1982. A család, az állam és a magántulajdon. Budapest, Kossuth.

Enyedi György 1980. Falvaink sorsa. Budapest, Magvető.

Enyedi György 1984. Az urbanizációs ciklus és a magyar településhálózat átalakulása. Budapest, Akadémiai.

Enyedi György 1996. Regionális folyamatok Magyarországon. Budapest, Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület.

Erdei Ferenc 1939. Magyar város. Budapest, Athenaeum.

Erdei Ferenc 1940. Magyar falu. Budapest, Athenaeum.

Erdei Ferenc 1941. Magyar tanyák. Budapest, Athenaeum.

Erdei Ferenc 1980. A magyar társadalom a két háború között. In Erdei Ferenc: A magyar társadalomról. Budapest, Akadémiai Kiadó, 291–346. p.

Erdei Ferenc 1980. A magyar társadalomról. Budapest, Akadémiai.

Erikson, R. – Goldthorpe, J. H. 1992. The Constant Flux. A Study of Class Mobility in Industrial Society. Oxford, Clarendon Press.

Esping-Andersen, G. 1990. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge, Polity Press.

Etzioni, A. 1988. The Moral Dimension. Toward a New Economics. New York, Free Press.

Eysenck, H. J. – Kamin, L. 1981. Intelligence. The Battle for the Mind. London, Pan Books.

Fábián Katalin 1977. A Makoldi család. Budapest, Szépirodalmi.

Fábián Zoltán – Tóth István György 1995. Szavazói táborok és szavazói mobilitás, 1990-1995. In Sík Endre – Tóth István György (szerk.): Társadalmi páternoszter. Budapest, BKE Szociológia Tanszék- Tárki, 152–165. p.

Fábián Zoltán 1996. Szavazói táborok és szavazói hűség. Századvég, 1. sz. 95–111. p.

Falussy Béla – Zoltánka Viktor 1994. A magyar társadalom életmódjának változásai az 1976-77., az 1986-87. és az 1993. évi életmód időmérleg felvételek alapján. In A társadalmi idő felhasználása. 1. k. Budapest, KSH. 5–24. p.

Falussy Béla 1990. A magyar társadalom életmódjának változásai az 1976-77. évi és az 1986-87. évi időmérleg felvételek alapján. Budapest, KSH.

Farkas E. János – Szabó Márta 1995. Privatizáció és szociális gazdálkodás. Statisztikai Szemle, 12. sz. 999–1015. p.

Farkas János – Vajda Ágnes 1989. Időgazdálkodás és munkatevékenységek. Az 1986/87. évi időmérleg felvétel adatai. Budapest, KSH.

Featherman, D. L. – Jones, F. L. – Hauser, R. M. 1975. Assumptions of Social Mobility Research in the US. The Case of Occupational Status. Social Science Research, no. 4. 329-360. p.

Ferge Zsuzsa 1969. Társadalmunk rétegződése. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Ferge Zsuzsa 1972. A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés. Szociológia, 1. sz. 10–35. p.

Ferge Zsuzsa 1976. Az iskolarendszer és az iskolai tudás társadalmi meghatározottsága. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Ferge Zsuzsa 1980. Társadalompolitikai tanulmányok. Budapest, Gondolat.

Ferge Zsuzsa 1982. Társadalmi újratermelés és társadalompolitika. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Ferge Zsuzsa 1986. Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből. Budapest, Magvető.

Ferge Zsuzsa 1989. Van-e negyedik út? A társadalompolitika esélyei. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Ferge Zsuzsa 1995. A magyar segélyezési rendszer reformja I. Esély, 6. sz. 43–62. p.

Ferge Zsuzsa 1996. A magyar segélyezési rendszer reformja II. Esély, 1. sz. 25–42. p.

Ferge Zsuzsa 1996. A rendszerváltás megítélése. Szociológiai Szemle, 1. sz. 51–74. p.

Ferge Zsuzsa 1996. A rendszerváltás nyertesei és vesztesei. In Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1996. Budapest, Tárki-Századvég, 414–443. p.

Ferge Zsuzsa 1996. Az adótudatosságról és az állam felelősségéről. (Hevenyészett első válasz Cson- tos-Kornai-Tóth cikkére). Századvég, 3. sz. 154–162. p.

Ferge Zsuzsa – Háber Judit (szerk.) 1974. Az iskola szociológiai problémái. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Ferge Zsuzsa – Lévai Katalin (szerk.) 1991. A jóléti állam. Budapest, ELTE Szociológiai Intézete Szociálpolitikai Tanszék.

Firestone, S. 1970. The Dialectic of Sex: the Case for Teminist Revolution. New York, William Morrow.

Flora, P. (ed.) 1986-1987. Growth to Limits, 1-4. vols. Berlin, Gruyter.

Flora, P. 1974. Modernisierungsforschung. Zur empirischen Analyse der gesellschaftlichen Entwicklung. Berlin, Westdeutscher Verlag.

Fourastié, J. 1961. La grande métamorphose du XXe siécle. Paris, PUF.

Fourastié, J. 1965. Les 40 000 heures. Paris, Denoel.

Friedmann, G. 1956. Le travail en miettes. Paris, Gallimard.

Friedrich, C. I. – Brzezinski, Z. 1956. Dictatorship and Democracy. Cambridge, Harvard UP.

Fromm, E. 1941. Escapefrom Freedom. New York, Holt, Rinehart and Winston.

Fromm, E. 1965. Escapefrom Freedom. New York, Avon Books. [Magyarul: Fromm, Erich 1993. Menekülés a szabadság elől. Ford. Bíró Dávid. Budapest, Akadémiai Kiadó.]

Fromm, E. 1973. The Anatomy of Human Destructiveness. New York, Holt, Rinehart and Winston.

Fuchs, V. R. 1983. How WeLive. An Economic Perspective in Americans from Birth toDeath. Cambridge, Mass., Harvard UP

Fukuyama, F. 1994. A történelem vége és az utolsó ember. Budapest, Európa.

Fügedi Erik 1970. A 15. századi magyar arisztokrácia mobilitása. Budapest, KSH Könyvtár.

Fügedi Erik 1974. Uram királyom... Budapest, Gondolat.

Füstös László – Szakolczai Árpád 1994. Értékek változásai Magyarországon 1978-1993. Kontinuitás és diszkontinuitás a kelet-közép-európai átmenetben. Szociológiai Szemle, 1. sz. 57–90. p.

Gábor R. István 1985. Második gazdaság: a magyar tapasztalatok általánosíthatónak tűnő tanulságai. Valóság, 2. sz. 20-37. p.

Gábor R. István 1991. Második gazdaság – modernitás – dualitás. Közgazdasági Szemle, 11. sz. 10411057. p.

Gábor R. István – Galasi Péter 1981. A „második” gazdaság. Tények és hipotézisek. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Gáll Ernő 1994. A nacionalizmus színeváltozásai. Nagyvárad, Literator.

Gans, H. J. 1962. The Urban Villagers. New York, Free Press.

Gans, H. J. 1967. The Lewittouners. New York, Pantheon.

Garfinkel, H. 1967. Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs, Prentice Hall.

Gazsó Ferenc 1976. Iskolarendszer és társadalmi mobilitás. Budapest, Kossuth.

Gazsó Ferenc 1990. A káderbürokrácia és az értelmiség. Társadalmi Szemle, 11. sz. 1–12. p.

Gazsó Ferenc 1995. Nemzedéki orientációk instabil társadalmi környezetben. Szociológiai Szemle, 1. sz. 3–24. p.

Gazsó Ferenc – Stump István 1995. Pártbázisok és választói magatartástípusok. In Kurtán Sándor – Sándor Péter-Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve. Budapest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 567-580. p.

Gazsó Ferenc – Laki László – Molnár Péter 1984. Pályakezdők az iparban. Budapest, MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete.

Gazsó Ferenc – Pataki Ferenc – Várhegyi György 1971. Diákéletmód Budapesten. Budapest, Gondolat.

Gazsó Ferenc et al. 1979. Közoktatási rendszer és társadalmi struktúra. In Társadalmi struktúrák fejlődése. 2. köt. Budapest, MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete, 85-164. p.

Geiger, T. 1949. Klassengesellschaft im Schmelztiegel. Köln, Kiepenheuer.

Gerő Zsuzsa – Hrubos Ildikó 1979. Az empirikus szociológiai kutatás módszerei. Budapest, MKKE.

Gerevich József 1983. Terápiák társadalmatársadalmak terápiája. Budapest, Magvető.

Gerschenkron, A. 1984. A gazdasági elmaradottság történeti távlatból. Budapest, Gondolat.

Gershuny, J. I. 1978. After Industrial Society. The Emerging Self-service Economy. London, Macmillan.

Giddens, A. 1973. The Class Structure of Advanced Societies. London, Hutchinson.

Giddens, A. 1979. Central Problems in Social Theory. Action, Structure and Contradiction in Social Analysis. London, Macmillan.

Giddens, A. 1984. The Constitution of Society. Outline of a Theory of Structuration. Cambridge, Polity Press.

Giddens, A. 1992. The Transformation ofIntimacy. Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies. Cambridge, Polity Press.

Giddens, A. 1995. Szociológia. Budapest, Osiris.

Glatzer, W. – Berger, R. 1993. Háztartás-összetétel, társadalmi kapcsolathálózat és háztartási termelés Németországban. In Spéder Zsolt (szerk.): A mindennapi élet ökonómiája. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 173-190. p.

Glatzer, W. – Hondrich, K. O. – Noll, H. H. – Stiehr, K. – Wörndl, B. 1992. Recent Social Trends in West Germany 1960-1990. Frankfurt, Campus.

Goffman, E. 1961. Asylums. Garden City, Doubleay.

Goffman, E. 1963. Sigma. Engleweeod Cliffs, Prentice-Hall.

Goffman, E. 1972. Relations in Public. Harmondsworth, Penguin.

Goffman, E. 1981. A hétköznapi élet szociálpszichológiája. Budapest, Gondolat.

Goldthorpe, J. H. – Lockwood, D. – Bechhofer, F. – Platt, J. 1968-1969. The Affluent Worker in the Class Structure. 1-3. vols. Cambridge, Cambridge UP.

Granowetter, M. 1990. A gazdasági intézmények társadalmi megformálása: a beágyazottság problémája. In Lengyel György – Szántó Zoltán (szerk.): A gazdasági élet szociológiája. Budapest, BKE, 61-78. p.

Grathoff, R. 1989. Milieu und Lebenswelt. Frankfurt, Suhrkamp.

Greeley, A. 1972. The Denominational Society. A Sociological Approach to Religion in America. Glenview, Scott-Foresman.

Gurr, T. 1971. Why Men Rebel. Princeton, Princeton UP

Gurr, T. 1991. The Transformation of the Western State. The Growth of Democracy, Autocracy and State Power Since 1800. In Inkeles, A. (ed.): OnMeasuringDemocracy. New Brunswisk. Transaction, 19-104. p.

Gurr, T. R. 1993. Minorities at Risk. A Global View of Ethnopolitical Conflicts. Washington, United States Institute of Peace Press.

Gyárfás Iván – Kishegyi Júlia – Makara Péter 1986. Szívbetegség – kockázat – társadalom. Társadalomkutatás, 3-4. sz. 15-36. p.

Gyenei Márta 1993. A létminimum alatt-Jajhalom. Statisztikai Szemle, 1.és2.sz. 16-31. és 130-145. p.

Gyilasz, M. 1957. The New Class. New York, Holt, Rinehart and Winston.

György Júlia 1967. Az antiszociális személyiség. Budapest, Medicina.

Gyurgyák János (szerk.) 1996. Mi a politika? Bevezetés a politika világába. Budapest, Osiris.

Habermas, J. 1968. Die Scheinrevolution und ihre Kinder. In Negt, O. (Hrsg.): Die Linke Antwortet Jürgen Habermas. Frankfurt, Europaische Verlangsanstalt.

Habermas, J. 1970. Zur Logik der Sozialwissenschaften. Frankfurt, Suhrkamp.

Habermas, J. 1971. A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Budapest, Gondolat-Atlantisz.

Habermas, J. 1973. Legitimationsprobleme des Spatkapitalismus. Frankfurt, Suhrkamp.

Habermas, J. 1976. Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus. Frankfurt, Suhrkamp.

Habermas, J. 1981. Theorie kommunikativen Handelns. 1-2. Bde. Frankfurt, Suhrkamp.

Habermas, J. 1982. A Reply to my Critics. In Thomas, J. B. – Held, D. (eds.): Habermas: Critical Debates. Cambridge, Mass., MIT Press.

Habermas, J. 1985. Die Neue Unübersichtlichkeit. Frankfurt, Suhrkamp.

Habermas, J. 1986. A kommunikatív cselekvés elmélete. Budapest, ELTE.

Habermas, J. 1990. Die nachholende Revolution. Frankfurt, Suhrkamp.

Habich, R. – Headey, B. – Krause, P 1991. Armut im Reichtum – Ist die Bundesrepublik eine Zwei-Drittel-Gesellschaft? In Rendtel, U. – Wagner, G. (Hrgs.): Lebenslagen im Wandel: zur Einkom- mensdynamik in Deutschland seit 1984. Frankfurt, Campus, 488–509. p.

Habich, R. – Krause, P. 1994. Armut. Datenreport 1994. Bonn, Bundeszentrale für politische Bildung, 598–607. p.

Hablicsek László 1994. Új népesség-előreszámítás. Magyar Tudomány, 5. sz. 514–523. p.

Hadas Miklós (szerk.) 1994. Férfiuralom. Budapest, Replika.

Hadas Miklós 1996. A testet öltött lét különös kettőssége. Holmi, 2. sz. 229–238. p.

Halász Gábor – Lannert Judit 1995. Jelentés a magyar közoktatásról. Budapest, Országos Közoktatási Intézet.

Haller, M. – Holm, K. (Hrsg.) 1987. Werthandlungen und Lebensformen in Österreich. Ergebnisse des sozialen Survey 1986. München, Oldenburg.

Hankiss Elemér 1983. Társadalmi csapdák. Diagnózisok. Budapest, Magvető.

Hankiss Elemér – Manchin Róbert – Füstös László 1978. Életmód, életminőség, értékrendszer. Alapadatok 1–3. köt. Budapest, Népművelési Intézet.

Hankiss Elemér-Manchin Róbert-Füstös László – Szakolczai Árpád 1982. Kényszerpályán? A magyar társadalom értékrendszerének alakulása 1930 és 1980 között. 1-2. köt. Budapest, MTA Szociológiai Intézet.

Harcsa István – Kulcsár Rózsa 1986. Társadalmi mobilitás és presztízs. Budapest, KSH.

Harcsa István – Molnár Györgyné – Sándorfi László – Újvári József 1986. Életkörülmények, életmód afiata- lok körében. Budapest, KSH.

Harcsa István 1996. Az ifjúság életkörülményei. Gyermekek a családban. Családok közötti együttműködés. Budapest, KSH.

Harrington, M. 1981. The Other America. Poverty in the United States. Harmondsworth, Penguin.

Hauser Arnold. 1980. A művészet és irodalom társadalomtörténete. 1-2. köt. Budapest, Gondolat.

Hauser Arnold 1982. A művészet szociológiája. Budapest, Gondolat.

Hauser, R. – Neumann, U. 1993. Armut in der Bundesrepublik Deutschland. Die sozialwissen- schaftliche Thematisierung nach dem Zweiten Wertkrieg. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozial- psychologie, Sonderheft 32. 232-271. p.

Havas Gábor – Kemény István 1995. A magyarországi romákról. Szociológiai Szemle, 3. sz. 3–20. p.

Hayek, F. A. 1944. The Road to Serfdom. London, Routledge and Kegan Paul.

Hayek, F. A. 1973. Law Legislation and Liberty. 1. vol. London, Routledge.

Hayek, F. A. 1991. Út a szolgasághoz. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Hayek, F. A. 1995. Piac és szabadság. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Hegedűs András 1977. The Social Structure of a Socialist Society. London. Constable.

Hernádi Miklós (szerk.) 1984. A fenomenológia a társadalomtudományban. Budapest, Gondolat.

Herrnstein, R. J. -Murray, Ch. 1994. The Bell Curve. New York, Free Press.

Héthy Lajos – Makó Csaba 1970. A teljesítményelv érvényesítése és az üzemi érdek- és hatalmi viszonyok. Budapest, MTA Szociológiai Kutató Csoport.

Héthy Lajos – Makó Csaba 1972a. A vállalati kontroll mechanizmus és a szervezetlenség. Budapest, MTA Szociológiai Intézet.

Héthy Lajos – Makó Csaba 1972b. A munkásmagatartások és a gazdasági szervezet. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Héthy Lajos – Makó Csaba 1978. Munkások, érdekek, érdekegyeztetés. Budapest, Gondolat.

Héthy Lajos – Makó Csaba 1981. A technika, a munkaszervezet és az ipari munka. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Hirsch, F. 1976. Social Limits to Growth. Cambridge, Mass., Harvard UP

Hirschman, A. O. 1982. Shifting Involvements. Private Interest and Public Action. Oxford, Martin Robertson.

Hirschman, A. O. 1995. Kivonulás, tiltakozás, hűség. Budapest, Osiris.

Hoffmann-Novotny, H. J. 1987. The Future of the Family. In European Population Conference, 1987. Plenaries. Helsinki, Central Statistical Office of Finland, 113-200. p.

Hoggart, R. 1975. Művelődés, gondolkodás, szokások. Az angol munkásosztály belülről. Budapest, Gondolat.

Honneth, A. (Hrsg.) 1994. Kommunitarismus. Eine Debatte über die moralischen Grundlagen moderner Gesell- schaften. Frankfurt, Campus.

Horkheimer, M. -Adorno, T. W. 1990. A felvilágosodás dialektikája. Budapest, Gondolat.

Horváth Ádámné – Kemény István 1965. Kik olvastak és mit? Valóság, 6. sz. 48-56. p.

Hradil, S. 1987. Sozialstrukturanalyse in einer fortgeschrittenen Gesellschaft. Opladen, Leske und Bundrich.

Hradil, S. 1995. Die „Single-Gesellschaft”. München, Beck.

Hrubos Ildikó 1985. Közgazdász kohorszok pályafutásának összehasonlítása. Az Ifjúságpolitika Tudományos Megalapozását Szolgáló Kutatások MTA Tárcaszintű Főirány. Információs Bulletin, 7. sz. 5-118. p.

Hrubos Ildikó 1994. A férfiak és nők iskolai végzettsége és szakképzettsége. In Hadas Miklós (szerk.): Férfiuralom. Budapest, Replika, 196-208. p.

Hungtinton, S. P 1995. Civilizációk háborúja? Külpolitika, 3-4. sz. 183-204. p.

Husén, T. 1979. The School in Question. A Comparative Study of the School and its Future in Western Societies. Oxford, Oxford UP.

Illich, I. 1971. Deschooling Society. New York, Harper and Row.

Illicit Drug Use, Smoking, and Drinking by America’s High School Students, College Students and Young Adults 1975-1987. 1988. Washington, National Institute on Drug Abuse.

Illyés Sándor, 1984-1986. Nevelhetőség és általános iskola. I. Eszközök és módszerek. II. Elméletek és viták. III. A zalai iskolák. A nevelhetőség vélelmezése. Budapest, Oktatáskutató Intézet.

Inglehart, R. 1977. The Silent Revolution. Changing Values and Political Styles Among Western Publics. Princeton, Princeton UP

Inglehart, R. 1990. Culture Shift in Advanced Industrial Society. Princeton, Princeton UP

Inkeles, A. – Smith, D. H. 1974. Becoming Modern. Individual Change in Six Developing Countries. London, Heinemann.

Jankowski, K. 1979. Pszichiátria és humánum. Budapest, Gondolat.

Janos, A. C. 1982. The Politics of Backwardness in Hungary 1825-1945. Princeton, Princeton UP

Jellinek, E. M. 1960. The Disease Concept of Alcoholism. New Haven, Hillhouse Press.

Jessor, R. et al. 1968. Society, Personality, and Deviant Behavior. A Study of a Tri-Ethnic Community. New York, Holt, Rinehart and Winston.

Johnson, Ch. 1964. Revolution and the Social System. Stanford, Hoover Institution.

Johnson, Ch. 1966. Revolutionary Change. Boston, Little Brown.

Jones, H. 1963. Alcoholic Affiction. A Psycho-Social Approach to Abnormal Drinking. London, Tavistock.

Józan Péter 1986. A budapesti halandósági különbségek ökológiai vizsgálata. 1980–1983. Demográfia,1–3. sz. 193–240. p.

Józan Péter 1988. A halálozási viszonyok alakulása Magyarországon. 1945–1985. 1. köt. Budapest, KSH.

Józan Péter 1994. A halálozási viszonyok alakulása Magyarországon 19801992. Budapest, KSH.

Juster, F. T. – Stafford, F. P (eds.) 1985. Time, Goods and Well-being. Ann Arbor, Survey Research Center.

Kamarás Ferenc 1988. Tizenhárom évvel a házasságkötés után. Budapest, KSH.

Kamarás Ferenc 1995. Európai Termékenységi és Családvizsgálat Magyarországon. Demográfia, 4. sz. 309-339. p.

Kamin, L. J. 1974. The Science and Politics of I. Q. New York, John Wiley.

Karády Viktor 1988. Zsidó identitás és asszimiláció Magyarországon. Mozgó Világ, 8. és 9. sz. 26–49. és 44–57. p.

Karády Viktor et al. 1984. Zsidóság az 1945 utáni Magyarországon. Párizs, Magyar Füzetek.

Kardos László 1969. Egyház és vallásos élet egy mai faluban. Budapest, Kossuth.

Kardos László – Szigeti Jenő 1988. Boldog emberek közössége. A magyarországi nazarénusok. Budapest, Magvető.

Kemény István 1972. A magyar munkásosztály rétegződése. Szociológia, 1. sz. 36–48. p.

Kemény István – Kozák Gyula 1971. A Csepeli Vas- és Fémművek munkásai. Budapest, MSZMP KB. Társadalomtudományi Intézete.

Kemény István – Rupp Kálmán – Csalogh Zsolt – Havas Gábor 1976. Beszámoló a magyarországi cigányok helyzetével foglalkozó 1971-ben végzett kutatásról. Budapest, MTA Szociológiai Kutató Intézete.

Kemény István 1976. A magyarországi cigányok helyzete. In Kemény et al. 1976.

Keniston, K. 1978. All our Children. The American Family under Pressure. New York, Harcourt, Brace and Jovanovich.

Kerr, C. et al. 1960. Industrialism and Industrial Man. Cambridge, Mass., Harvard UP

Kézdi Balázs 1995. A negatív kód. Kultúra és öngyilkosság. Budapest, Pannónia Könyvek.

Klinger András 1992. Népesedési folyamatok Magyarországon az 1980-as években. Statisztikai Szemle, 3–5. sz. 325–348. p.

Kohn, M. L. 1969. Class and Conformity. A Study in Values. Honewood, Dorsey Press.

Kolakowski, L. 1981. Main Currents of Marxism. 1-3. vols. Oxford, Oxford UP

Kolosi Tamás 1984. Státus és réteg. Budapest, MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete.

Kolosi Tamás 1987. Tagolt társadalom. Budapest, Gondolat.

Kolosi Tamás – Róna-Tas Ákos 1992. Az utolsókból lesznek az elsők? A rendszerváltás társadalmi hatásai Magyarországon. Szociológiai Szemle, 2. sz. 3–26. p.

Kolosi Tamás-Sági Matild 1996. Rendszerváltás és társadalomszerkezet. In Andorka Rudolf-Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1996. Budapest, Tárki-Századvég, 149ؘ–197. p.

Kolosi Tamás – Kovács Róbert – Tóka Gábor 1990. A választók társadalmi és politikai arculata. In Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1990. Budapest, Tárki, 569-590. p.

Kolosi Tamás – Szelényi Iván – Szelényi Szonja – Western Bruce 1991. Politikai mezők a posztkommunistaátmenet korszakában. A pártok és a társadalmi osztályok a magyar politikában, 1989-90. Szociológiai Szemle, 1. sz. 5–34. p.

Kolosi Tamás – Papp Zsolt – Gombár Csaba – Pál László – Bara János 1980. Réteghelyzetrétegtudat. Budapes, Kossuth.

Koncz Katalin – Tamási Erzsébet (szerk.) 1995. Felnőttek. Budapest, BKE.

Konrád György – Szelényi Iván 1969. Az új lakótelepek szociológiai problémái. Budapest, Akadémiai.

Konrád György – Szelényi Iván 1971. A késleltetett városfejlődés társadalmi konfliktusai. Valóság, 12. sz. 19-35. p.

Konrád György – Szelényi Iván 1989. Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz. Budapest, Gondolat.

Konrád György – Szelényi Iván 1992. Értelmiség és dominancia a posztkommunista társadalmakban. Politikatudományi Szemle, 1. sz. 9–28. p.

Kopp Mária – Skrabski Árpád 1992. Magyar lelkiállapot. Budapest, Végeken Alapítvány.

Kopp Mária – Skrabski Árpád – Lőke János – Szedmák Sándor 1996. A magyar lelkiállapot az átalakuló magyar társadalomban. Századvég, 2. sz. 87–102. p.

Kopp Mária – Skrabski Árpád – Lőke János – Szedmák Sándor 1996. Magyar lelkiállapot az átalakuló társadalomban. Századvég, 2. sz. 87–102. p.

Kornai János 1980. A hiány. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Kornai János 1993. A szocialista rendszer. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Kornai János – Matits Ágnes 1987. A vállalatok nyereségének bürokratikus újraelosztása. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Kovách Imre 1994. A mezőgazdasági átalakulás társadalmi hatásai. Agrártörténeti Szemle, 1-4. sz. 204–243. p.

Kovách Imre – Róbert Péter 1984. A foglalkozások mobilitása, 1930-1982. Kovács Imre (szerk.): Gazdaság és rétegződés. Budapest, MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete, 110-153. p.

Köllő János 1993. Munkában és munka nélkül – a fordulat után. Szociológiai Szemle, 1. sz. 15–20. p.

Kuhn, T. S. 1984. A tudományos forradalmak szerkezete. Budapest, Gondolat.

Kulcsár Rózsa 1985. Az első magyar országos presztízsvizsgálat eredményei. Statisztikai Szemle. 11. sz. 1115–1126. p.

Ladányi János – Csanádi Gábor 1983. Szelekció az általános iskolában. Budapest, Magvető.

Laing, D. D. 1960. The Divided Self Chicago, Quadrangle.

Laki László 1988. Az alacsony iskolázottság újratermelődésének társadalmi körülményei Magyarországon. Budapest, MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete.

Laki Mihály 1983. Vállalatok megszűnése és összevonása. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Laky Teréz 1982. Érdekviszonyok a vállalati döntésben. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Laky Teréz 1984. Mítoszok és valóság. Kisvállalkozások Magyarországon. Valóság, 1. sz. 1–17. p.

Laky Teréz 1987. Eloszlott mítoszok – tétova szándékok. Valóság, 7. sz. 34–49. p.

Laky Teréz 1992. A privatizáció magyarországi sajátosságai és néhány érzékelhető társadalmi hatása. Szociológiai Szemle, 1. sz. 45–62. p.

Laky Teréz – Neumann László 1990. A nyolcvanas évek „kisvállalkozói”. In Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György. (szerk.): Társadalmi riport 1990. Budapest, Tárki, 272-287. p.

Láttuk-e, hogy jön? 1991. Budapest, T-Twins.

Landry, A. 1934. La révolution démographique. Paris, Sirey.

Lange, O. 1936–1937. On the Economic Theory of Socialism. Review ofEconomic Studies, no. 1. és no. 2. 53-71. és 123–142. p.

Langer, T. S. – Michael, S. T. 1963. Life Stress and Mental Health. New York, Free Press.

Langlois, S. et al. 1990. La société québécoise en tendances 1960-1990. Québec, Institut Québécois de Recherche sur la Culture.

Lasch, Ch. 1977. Haven in a Heartless World. New York, Basic Books.

Laslett, P – Wall, R. (eds.) 1972. Household and Family in Past Time. Cambridge, Cambridge UP.

Laslett, P. 1989. A Fresh Map of Life. The Emergence of the Third Age. London, Weidenfeld and Nicholson.

Lazarsfeld, P F. – Berelson, B. – Gaudet, H. 1948. The People’s Choice. New York, Columbia UP.

Le Play, F. 1871. L’organisation de lafamille selon le vrai modéle signalisé par l’historie de toutes les races et de tous les temps. Paris,

Le Play, F. 1903. A munkásviszonyok reformja. Budapest, MTA.

Leakey, R. 1995. Az emberiség eredete. Budapest, Kulturtrade.

Ledermann, S. 1956. Alcook, alcoolisme, alcoolisation. Paris, PUF.

Lemert, E. M. 1967. Human Deviance, Social Problems, and Social Control. Englewood Cliffs, Prentice-Hall.

Lengyel György 1989. Vállalkozók, bankárok, kereskedők. Budapest, Magvető.

Lengyel György 1990. Válság, várakozások, vállalkozói hajlandóság. In Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1990. Tárki, 288–304. p.

Lengyel György 1992. A gazdasági elit a 80-as években és az átmenet időszakában. In Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1992. Budapest, Tárki, 201–221. p.

Lengyel György 1993. A multipozicionális elit a két világháború között. Budapest, ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet.

Lengyel György 1995. A kelet-európai gazdaságszociológiáról: problémák és kihívások. Szociológiai Szemle, 4. sz. 29–46. p.

Lengyel György (szerk.) 1982. Gazdasági rendszerek és gazdasági változások. Művelődési Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Oktatási Főosztálya. Szociológiai Füzetek, 27.

Lengyel György-Tóth István János 1993. A vállalkozói hajlandóság terjedése. Szociológiai Szemle, 1. sz. 34–58. p.

Lengyel György – Szántó Zoltán (szerk.) 1994. A gazdasági élet szociológiája. Budapest, BKE.

Lenski, G. 1966. Power and Privilege. A Theory of Social Stratification. New York, McGraw-Hill.

Lenski, G. – Lenski, J. – Nolan, P 1991. Human Societies. New York, McGraw Hill.

Lévi-Strauss, C. 1958. Anthropologie structurale. Paris, Plon. [Magyarul: Lévi-Strauss, Claude 2001. Strukturális antropológia. Ford. Saly Noémi – Szántó Diana. Budapest, Osiris Kiadó.]

Lévi-Strauss, C. 1973. Szomorú trópusok. Budapest, Európa.

Lewis, O. 1968. Sánchez gyermekei. Budapest, Európa.

Lindenberg, S. 1990. Homo Socio-oeconomicus. The Emergence of a General Model of Man in the Social Sciences. Journal ofInstitutional and Theoretical Economics, 146. vol. 727-748. p.

Linton, R. 1936. The Study of Man. New York, Appleton-Century.

Lipset, S. M. – Bendix, R. 1959. Social Mobility in Industrial Society. London, Heinemann.

Lipset, S. M. – Dobson, R. B. 1973. Social Stratification and Sociology in the Soviet Union. Survey, no. 3. 114-185. p.

Lipset, S. M. 1995. Homo politicus. A politika társadalmi alapjai. Budapest, Osiris.

Litván György – Szűcs László (szerk.) 1973. A szociológia első magyar műhelye. Válogatás. 1-2. köt. Budapest, Gondolat.

Losonczi Ágnes 1974. Zeneifjúságmozgalom. Budapest, Zeneműkiadó.

Losonczi Ágnes 1977. Az életmód az időben, a tárgyakban és az értékekben. Budapest, Gondolat.

Losonczi Ágnes 1986. A kiszolgáltatottság anatómiája az egészségügyben. Budapest, Magvető.

Losonczi Ágnes 1989. Artó-védő társadalom. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Lőcsei Pál (szerk.) 1971. Család és házasság a mai magyar társadalomban. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Luhmann, N. 1982. The Differentiation of Society. New York, Columbia UP

Luhmann, N. 1984. Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie. Frankfurt, Campus.

Luijk, Ruud – Róbert Péter – de Graaf, Paul – Ganzeboom, Harry B. G. 1995. A származástól a teljesítményig. A státusmegszerzés folyamata Magyarországon. Szociológiai Szemle, 4. sz. 3–28. p. Lukács, Gy. 1971. Történelem és osztálytudat. Budapest, Magvető.

Lüscher, K. (Hrsg.) 1979. Sozialpolitik für das Kind. Stuttgart, Klett-Cotta.

Lüscher, K. – Schultheis, F. – Wehrspaun, M. 1988. Die Postmoderne Familie. Konstanz, Universitatsverlag. Lynd, R. S. – Lynd, H. M. 1929. Middletown. New York, Harcourt, Brace and World.

Lynd, R. S. – Lynd, H. M. 1937. Middletown in Transition. New York, Harcourt, Brace and World. Lyotard, J. F. 1979. La condition postmoderne. Paris, Minuit. [Magyarul: A posztmodern állapot. Jürgen Habermas, Jean-Francois Lyotard, Richard Rorty tanulmányai. Ford. Angyalosi Gergely et al. Budapest, 1993, Századvég.]

Macfarlane, A. 1993. Az angol individualizmus eredete. Budapest, Századvég.

Magyar Bálint 1986. Dunapataj 1944-1958. 1-3. köt. Budapest, Művelődéskutató Intézet – Szövetkezeti Kutató Intézet.

Makó Csaba 1985. A társadalmi viszonyok erőtere: a munkafolyamat. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Malinowski, B. 1972. Baloma. Válogatott írások. Budapest, Gondolat.

Malthus, T. R. 1902. Tanulmány a népesedés törvényéről. Budapest, Politzer.

Mannheim Károly 1994. A konzervativizmus. Budapest, Cserépfalvi.

Mannheim Károly 1995. A gondolkodás struktúrái. Budapest, Atlantisz.

Mannheim, K. 1996. Ideológia és utópia. Budapest, Atlantisz.

Marcuse, H. 1990. Az egydimenziós ember. Budapest, Kossuth.

Marshall, T. H. 1950. Citizenship and Social Class. Cambridge, Cambridge UP

Matolcsy Mátyás 1938. A magyarországi jövedelem- és adótehermegoszlás. Budapest Magyar Gazdaságkutató Intézet.

Mayo, E., 1933. The Human Problems of an Industrial Civilization. London, Macmillan.

McClelland, D. C. 1961. The Achieving Society. New York, Free Press.

McCord, W. – McCord, A. 1977. Power and Equity. An Introduction to Social Stratification. New York, Praeger.

McNeill, W. H. 1976. Plagues and Peoples. Garden City, Anchor Press.

McNeill, W. H. 1984. Human Migration in Historical Perspective. Population and Development Review, no. 1. 1-18. p.

Mead, E. – Mead, F. 1965. Man among Men. Az Introduction to Sociology. Englewood Cleffs, Prentice Hall.

Mead, G. H. 1973. A pszichikum, az én és a társadalom. Budapest, Gondolat.

Mead, M. 1970. Férfi és nő. Budapest, Gondolat.

Menninger, K. A. 1938. Man Against Himself. New York, Harcourt, Brace.

Merton, R. K. 1980. Középszintű szociológiai elméletek. In Merton, R. K.: Társadalomelmélet és társadalmi struktúra. Budapest, Gondolat, 83-141. p.

Merton, R. K. 1980. Társadalomelmélet és társadalmi struktúra. Budapest, Gondolat.

Milgram, S. 1970. The Exprience of Living in Cities. Science, March, 1461-1468. p.

Miller, S. M. -Roby, P 1974. A papírkórság csapdája. In Ferge Zsuzsa-Háber Judit (szerk.): Az iskola szociológiai problémái. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 109–121. p.

Mills, C. W. 1962. Az uralkodó elit. Budapest, Gondolat.

Mises, L. von 1935. Economic Calculations in the Socialist Commonwealth. In Hayek, F. A. (ed.): Collectivist Economic Planning. London, Routledge and Kegan Paul, 87-130. p.

Moksony Ferenc – Münnich Iván (szerk.) 1994. Devianciák Magyarországon. Budapest, Közélet Kiadó.

Moksony Ferenc 1995. A fejlődés ára vagy az elmaradottság átka? Az öngyilkosság alakulása Magyarország községeiben. Szociológiai Szemle, 2. sz. 73–84. p.

Moksony Ferenc et al. 1995. Kutatási beszámoló az öngyilkosság területi különbségeinek vizsgálatáról. Kézirat. Budapest, BKE Szociológia Tanszék.

Moldova György 1974. Az Őrség panasza. Budapest, Magvető.

Molnár Adrienn – Tomka Miklós 1989. Ifjúság és vallás. Világosság, 4. sz. 246–256. p.

Moore, B. 1967. Social Origins of Dictatorship and Democracy. Lord and Peasant in the Making of the Modern World. Boston, Beacon Press.

Morgan, L. H. 1870. Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family. Washington, Smithonian Institution.

Mumford, L. 1985. A város a történelemben. Budapest, Gondolat.

Müller, K. 1992. „Modernising” Eastern Europe. Archives Européennes de Sociologie. no. 33. 109-150. p.

Müller, W. 1975. FamilieSchuleBeruf. Opladen, Westdeutscher Verlag.

Münch, R. 1984. Die Struktur der Moderne. Frankfurt, Suhrkamp.

Münch, R. 1993. Die Kultur der Moderne. 1-2. Bde. Frankfurt, Suhrkamp.

Myrdal, G. 1944. An American Dilemma. New York, Harper.

Myrdal, G. 1972. Érték a társadalomtudományban. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Nagy Beáta 1993. Nők a vezetésben. Szociológiai Szemle, 3-4. sz. 147–166. p.

Nagy Beáta 1995. Nők a gazdaságban: az „elfelejtett” szereplők. In Temesi József (szerk.): Új utak a közgazdasági, üzleti és társadalomtudományi képzésben. Budapest, BKE, 718–724. p.

Neményi Mária (szerk.) 1988. A család. Budapest, Gondolat.

Niedermüller Péter 1994. Paradigmák és esélyek. Replika, 13-14. sz. 89–129. p.

North, D. C. 1990. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge, Cambridge UP

Notestein, F. W. 1953. Economic Problems of Population Change. In Proceedings of the Eight International Conference of Agricultural Economists. London, Oxford UP. 13–31. p.

Nove, A. 1990. A megvalósítható szocializmus. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Nowak, S. 1981. A szociológiai kutatás módszertana. Általános problémák. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Nozick, R. 1974. Anarchy, State, and Utopia. New York, Basic Books.

OECD 1995. Oktatáspolitikai felmérések Magyarországon. Paris, OECD.

Offe, C. 1972. Strukturprobleme des kapitalistischen Staates. Frankfurt, Campus.

Offe, C. 1992. Demokratikusan tervezett kapitalizmus? A demokráciaelmélet szembesítése a kelet-kö- zép-európai átmenettel. Szociológiai Szemle, 1. sz. 5–22. p.

Offe, C. 1994. Der Tunnel am Ende des Lichts. Frankfurt, Campus.

Ossowski, S. 1957. Social Mobility Brought About by Social Revolution. Előadás az ISA negyedik munkakonferenciáján a társadalmi rétegződés és mobilitás kérdéseiről.

Ossowski, S. 1957. Struktura klasowa w spolecznej swiadamosci. Lódz, Ossolineum.

Pahl, R. E. 1984. Divisions of Labor. Oxford, Basil Blackwell.

Papp Zsolt (szerk.) 1976. Tény, érték, ideológia. Budapest, Gondolat.

Papp Zsolt, 1987. A racionalitástól a kommunikatív racionalitásig. Jürgen Habermas társadalomelméleti szintéziséről. In Csepeli György – Papp Zsolt – Pokol Béla: Modern polgári társadalomelméletek. Budapest, Gondolat, 51-152. p.

Pareto, V. F. 1916. Trattato di sociologia generale. Firenze, Barbera.

Park, R. E. – Burgess, E. W. – McKenzie, R. D. (eds.) 1925. The City. Chicago, University of Chicago Press.

Park, R. E. 1952. Human Communities. New York, The Free Press.

Parkin, F. 1972. Class, Inequality and Political Order. Frogmore, Paladin.

Parkin, F. 1974. Strategies of Social Closure in Class Formation. In Parkin, F. (ed.): The social analysis of class structure. London, Tavistock, 1-18. p.

Parsons, T. 1951. The Social System. New York, Free Press.

Parsons, T. 1967. Sociological Theory and Modern Society. New York, Free Press.

Parsons, T. 1970. Equality and Inequality in Modern Society, or Social Stratification Revisted. In Laumann, E. O. (ed.): Social Stratification: Research and Theory for the 1970’s. New York, Indianapolis, Bobbs-Merril, 13–72. p.

Parsons, T. – Shils, E. A. 1951. Toward a General Ttheory of Action. Cambridge, Mass., Harvard UP.

Parsons, T. – Smelser, N. – J. 1956. Economy and Society. A Study in the Integration of Economic and Social Theory. London, Routledge and Kegan Paul.

Parsons, T. – Bales, R. F. (eds.) 1955. Family Socialization and Interaction Process. New York, Free Press.

Pikler J. Gyula 1973. Az 1911-i fővárosi lakásszámlálás főbb eredményei és szociálpolitikai tanulságai. In Litván György, Szűcs László (szerk.): A szociológia első magyar műhelye. 2. köt. Budapest, Gondolat, 225–247. p.

Pokol Béla 1987. A funckionalista rendszerelmélet kibomlása. Talcott Parsons és Niklas Luhmann Társadalomelméletének kategóriáriól. In Csepeli György – Papp Zsolt – Pokol Béla: Modern polgári társadalomelméletek. Budapest, Gondolat, 153-324. p.

Pokol Béla 1988. A szociológiaelmélet új útjai. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Polányi Károly 1944. The Great Transformation and the Political and Economic Origins of our Time. Boston, Beacon Press. [Magyarul: Polányi Károly 1997. A nagy átalakulás. Budapest, Mészáros Gábor kiadása.]

Polányi Károly 1972. Dahomey és a rabszolgakereskedelem. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Polányi Károly 1976. Az archaikus társadalom és a gazdasági szemlélet.

Polányi Károly 1984. Kereskedelem, piacok és pénz az ókori Görögországban. Budapest, Gondolat.

Pongrácz Tiborné – S. Molnár Edit 1994. Kisgyermekes apák és anyák szülői, családi attitűdjei négy európai országban. KSH Népességtudományi Kutató Intézet Kutatási Jelentései, 52. Budapest, KSH.

Popper, K. R. 1976. A társadalomtudományok logikájáról. In Papp Zsolt (szerk.): Tény, érték, ideológia. Budapest, Gondolat, 279-301. p.

Popper, K. R. 1989. A historicizmus nyomorúsága. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Postma, K. 1996. Changing Prejudice in Hungary. A Study of the Collapse of Socialism and its Impact on Pejudice Against Gypsies and Jews. Groningen, Rijksuniversiteit Groningen ICS Dissertation Series.

Preston, S. H. 1984. Children and the Elderly. Divergent Paths for America's Dependents. Scientific American, no. 6. 44-49. p.

Przeworski, A. 1991. Democracy and the Market. Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin-America. Cambridge, Cambridge UP

Rainwater, L. 1993. Ökonomische versus soziale Armut in den USA (1950-1990). Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Sonderheft 32. 195–220. p.

Rawls, J. 1972. A Theory of Justice. London, Oxford UP [Magyarul: Rawls, J. 1997. Az igazságosság elmélete. Ford. Krokovay Zsolt. Budapest, Osiris Kiadó.]

Rawls, J. 1993. Political Liberalism. New York, Columbia UP

Riesman, D. 1968. A magányos tömeg. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Róbert Péter 1986. Származás és mobilitás. Budapest, MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete.

Róbert Péter 1987. Mobilitási és reprodukciós folyamatok a magyar társadalomban. Valóság, 10. sz. 37-47. p.

Róbert Péter – Sági Matild 1992. Amikor a sokkal jobb még mindig rossz. Szubjektív társadalmi helyzet Magyarországon nemzetközi összehasonlításban. Szociológiai Szemle, 4. sz. 15-38. p.

Rocher, G. 1968. Introduction a la sociologiegénérale. 1-3. t. Ltée, Éditions HMH.

Rogoff, M. 1953. Recent Trends in Occupational Mobility. Glencoe, Free Press.

Rokeach, M. 1968. Beliefs, Attitudes, and Values. San Francisco, Jossey-Bass.

Rose, R. – Haerpfer, Ch. 1996. New Democracies Barometer IV: A 10-Nation Survey. Glasgow University of Strathclyde, Centre for the Study of Public Policy.

Rostow, W. W. 1960. The Stages of Economic Growth. Cambridge, Cambridge UP

Roussel, L. – Festy, P. 1979. Recent Trends in Attitudes and Behavior Affecting the Family in Council of Europe Member States. Strasbourg, Council of Europe.

Rowntree, B. S. 1941. Poverty and Progress. A Second Survey ofYork. London,

Rowntree, B. S. 1971. Poverty. A Study ofTown Life. New York, H. Fertig.

Sági Matild 1994. Az új gazdasági elit rekrutációja. In Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1994. Budapest, Tárki, 334–350. p.

Saint-Simon, C.-H. 1823. Le systéme industriel. Paris.

Saint-Simon, C.-H. 1963. Válogatott írásai. Budapest, Gondolat.

Sauvy, A. 1963. Théorie générale de la population. 1. t. Économie et croissance. Paris, PUF.

Schütz, A. – Luckmann, T. 1975. Die Strukturen der Lebenswelt. Frankfurt, Suhrkamp.

Schütz, A. 1932. Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt: eine Einleitung in die verstehende Soziologie. Wien,

Schultz, T. W. 1983. Beruházás az emberi tőkébe. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Schumpeter, J. A. 1975. Capitalism, Socialism and Democracy. New York, Harper and Row.

Seeman, M. 1959. On the Meaning of Alienation. American Sociological Review, 24. vol. 783-790. p.

Sen, A. 1982. Choice, Welfare and Measurement. Oxford, Basil Blackwell.

Shephard, J. M. 1981. Sociology. St. Paul, West.

Shorter, E. 1975. The Making of Modern Family. New York, Basic Books.

Sík Endre 1990. Erdélyi menekültek Magyarországon. In Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1990. Budapest, Tárki, 516-533. p.

Simmel, G. 1973. Válogatott társadalomelméleti tanulmányok. Budapest, Gondolat.

Simon, H. A. 1982. Korlátozott racionalitás. Válogatott tanulmányok. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Simonyi Ágnes 1995. Munka nélkül. Szociológiai Szemle, 1. sz. 55-70. p.

Skocpol, T. 1979. States and Social Revolution. Cambridge, Cambridge UP

Slomczynski, K. – Janicka, K. – Mach, B. W. – Zaborowski, W. 1996. Struktura Spoleczna i Osobowosc. Warszawa, IFIS.

Slomczynski, K. – Kohn, M. L. 1988. Sytuacja pracy ijejpsychologiczne konsekwencje. Wroclaw, Ossolineum.

Smeeding, T. M. 1988. Generations and Distribution ofWellbeing and Poverty. Cross National Evidence for Europe, Scandinavia and the Colonies. Luxembourg Income Study Working Paper, 24. sz.

Smeeding, T. M. 1991. Use of LIS Data for Poverty Analysis. In Eurostat: Analysing Poverty in the European Community. Luxemburg, 431–448. p.

Smeeding, T. et al. 1990. Income Poverty in Seven Countries. Initial Estimates from the LIS Database. Luxembourg. LIS.

Smeeding, T. M. – O'Higgins, M. – Rainwater, L. (eds.). 1990. Poverty, Inequality and the Distribution of Income. Hemel Hempstead,

Smeeding, T. M. – Torrey, B. B. 1988. Poor Children in Rich Countries. Luxembourg Income Study Working Paper no. 16.

Smelser, N. J. 1976. The Sociology of Economic Life. Englewood Cliffs, Prentice Hall.

Smelser, N. J. 1994. Sociology. Cambridge, Mass., Blackwell.

Snyder, R. Ch. 1962. Culture and Jewish Sobriety. The Ingroup-Outgroup Factor. In Pittman, D. J. – Snyder, Ch. R. (eds.): Society, Culture and Drinking Patterns. New York, John Wiley, 188–225. p.

Somlai Péter 1986. Konfliktusok és megértés. Budapest, Gondolat.

Sorokin, P. A. 1927. Social Mobility. New York, Harper and Brothers.

Sorokin, P. A. 1959. Social and Cultural Mobility. New York, Free Press.

Sorokin, P. A. -Lunden, W. A. 1959. Power and morality: who shall guard the guardians? Boston, MA, Porter Sargent Publishers.

Spéder Zsolt (szerk.) 1993. A mindennapi élet ökonómiája. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Spéder Zsolt 1996. Ikertestvérek – A szegénység arcai a mai Magyarországon. Századvég, 2. sz. 29–58. p.

Spéder Zsolt 1996. Wenn man mit dem Einkommen nicht auskommt – Unfreiwillige Ánderungen des Konsumverhaltens ungarischer Haushalte wahrend der Transformation. In Glatzer, W. (Hrsg.): Lebensverhaltnisse in Osteuropa. Frankfurt, Campus, 159–176. p.

Spellerberg, A. 1995. Lebensstile und Lebensqualitat in West- und Ostdeutschland. Angewandte Sozial- forschung. No. 1. 93-106. p.

Spielmann József 1984. Betegség, orvoslás, társadalom. Az orvosi szociológia vázlata. Bukarest, Kriterion.

Srole, L. 1956. Social Integration and Certain Corrolaries. An Exploratory Study. American Sociological Review, 21. vol. 709-716. p.

Srole, L. 1972. Urbanization and Mental Health: Some Reformulations. American Scientist, 69. vol. 576–583. p.

Srubar, I. 1994. Variants of the transformation process in Central Europe. A comparative assessment. Zeitschrift für Soziologie. Nr. 3. 198–221. p.

Stark Tamás 1995. A magyar zsidóság vesztesége a vészkorszakban. In Valuch Tibor (szerk.): Hatalom és társadalom. Budapest, 1956-os Intézet, 292-302. p.

Stark, D. 1988. Osztályozás és szelektív béralku a belső munkaerőpiacon. Gazdaság, 4. sz. 80-98. p.

Stark, D. 1989. Coexsisting Organizational Forms in Hungary's Emerging Mixed Economy. In Nee, V. – Stark, D. (eds.): Remaking the Economic Institutions of Socialism: China and Eastern Europe. Stanford, Stanford UP.

Stark, D. 1991. Privatizáció Magyarországon. A tervtől a piachoz vagy a tervtől a klánhoz? Közgazdasági Szemle, 9. sz. 838-859. p.

Stark, D. 1991. Privatizációs stratégiák Közép-Kelet-Európában. Közgazdasági Szemle, 12. sz. 11211142. p.

Stark, D. 1994. Új módon összekapcsolódott rendszerelemek: rekombináns tulajdon a kelet-európai kapitalizmusban. Közgazdasági Szemle, 11. sz. és 12. sz. 933–948. és 1053–1069. p.

Stumpf István 1996. A választói magatartás hullámzása. In Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1996. Budapest, Tárki-Századvég, 135–148. p.

Stumpf István 1996. Elhalasztott vagy elszalasztott politikai generációváltás? Századvég, 1. sz. 112–131. p.

Sutherland, E. H. – Cressey, D. R. 1978. Principles of Criminology. 10. th ed. Philadelphia, Lippincott.

Swedberg, R. 1987. Economic Sociology. Past and Present. Current Sociology, no. 1. 1–221. p.

Szabó Máté 1993. Alternatív mozgalmak Magyarországon. Budapest, Gondolat.

Szabó Máté 1995. A szabadság rendje. Társadalmi mozgalmak, politikai tiltakozás, politikai szervezetek a magyarországi rendszerváltás folyamatában. Politikatudományi Szemle, 4. sz. 51–78. p.

Szakolczai Árpád 1982. A cigányság értékrendjének sajátosságai. Szociológia, 4. sz. 521–534. p.

Szalai Erzsébet 1981 Kiemelt vállalatberuházásérdek. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Szalai Erzsébet 1989. Tervalku napjainkban. Közgazdasági Szemle, 12. sz. 1413–1444. p.

Szalai Erzsébet 1990. Az új elit. In Szalai Erzsébet: Gazdaság és hatalom. Budapest, Aula, 169–176. p.

Szalai Erzsébet 1990. Gazdaság és hatalom. Budapest, Aula.

Szalai Erzsébet 1994. Útelágazás. Hatalom és értelmiség az államszocializmus után. Budapest, Pesti Szalon.

Szalai Erzsébet 1996. Az elitek átváltozása. Budapest, Cserépfalvi.

Szalai Júlia 1986. Az egészségügy betegségei. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Szalai Sándor 1978. Idő a mérlegen. Budapest, Gondolat.

Szalai, A. (ed.) 1972. The Use ofTime. The Hague, Mouton.

Szcepanski, J. 1986. A szociológia alapjai. Budapest, Kossuth.

Szelényi Iván 1972. Lakásrendszer és társadalmi struktúra. Szociológia, 1. sz. 49–72. p.

Szelényi Iván 1990. Új osztály, állam, politika. Budapest, Európa.

Szelényi Iván 1990. Kelet-Európa az átmenet korszakában – úton a szocialista vegyes gazdaság felé? In Szelényi Iván: Új osztály, állam, politika. Budapest, Európa, 401–432. p.

Szelényi Iván 1990. Polgárosodás Magyarországon: nemzeti tulajdonos polgárság és polgárosodó értelmiség. Valóság, 1. sz. 30–41. p.

Szelényi Iván 1990. Városi társadalmi egyenlőtlenségek. Budapest, Akadémiai.

Szelényi Iván 1992. Bevezetés. In Szelényi Iván: A posztkommunista átmenet társadalmi konfliktusai. Budapest, MTA Politikai Tudományok Intézete, 5–17. p.

Szelényi Iván 1992. Harmadik út? Polgárosodás a vidéki Magyarországon. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Szelényi Iván 1996. A posztkommunista társadalom szerkezetének változásai. Magyar Tudomány, 4. sz. 385–402. p.

Szelényi Iván (szerk.) 1973. Városszociológia. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Szelényi Iván – Manchin Róbert 1990. A családi mezőgazdasági termelés a kollektivizált gazdaságokban: három elmélet. In Szelényi Iván: Új osztály, állam, politika. Budapest, Európa, 375-398. p.

Szelényi Iván – Szelényi Szonja 1991. Osztályok és pártok a posztkommunista átmenetben. Magyar Tudomány, 12. sz. 1415-1428. p.

Szelényi Iván – Szelényi Szonja 1996. Elitcirkuláció vagy elitreprodukció. In Andorka Rudolf-Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1996. Budapest, Tárki-Századvég, 475-500. p.

Szelényi Iván – Eyal, G. – Townsley, E. 1996. Posztkommunista menedzserizmus: a gazdasági intézményrendszer és a társadalmi szerkezet változásai. I-II. rész. Politikatudományi Szemle. 2. sz. 7-30. p. és 3. sz. 7-32. p.

Szentpéteri István 1985. A szervezet és a társadalom. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Szirmai Viktória 1988. „Csinált városok”. Budapest, Magvető.

Tanulmányok a társadalmi beilleszkedési zavarokról. 1988. Budapest, Kossuth.

Tardos Róbert 1988. Meddig nyújtózkodjunk? Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Társadalmi beilleszkedési zavarok Magyarországon. 1986. Budapest, Kossuth.

Taussig, F. W. – Joslyn, C. S. 1932. American Business Leaders. New York, Macmillan.

Tawney, R. H. 1948. The Acquisitive Society. New York, Harcourt, Brace.

Taylor, Ch. 1989. Sources of the Self The Making of Modern Identity. Cambridge, Mass., Harvard UP

Tellér Gyula 1991. A burkolt államosítástól a rejtett privatizálásig. Közgazdasági Szemle, 4. sz. 424-434. p.

Thernstrom, S. 1978. Poverty and Progress. Social Mobility in a Nineteenth Century City. New York, Athenaeum.

Thomas, W. I. – Znaniecki, F. 1918-1921. The Polish Peasant in Europe and America. New York, Dover. [Magyarul: Thomas, W. I. – Znaniecki F. 2002. A lengyel paraszt Európában és Amerikában. Ford. Andor Mihály – Horváth Ágota. Budapest. Új Mandátum.]

Tilly, Ch. – Tilly, L. – Tilly, R. 1975. The Rebellious Century, 1830-1930. Cambridge, Mass., Harvard UP

Tiryakian, E. A. 1991. Modernisation. Exhumetur in Pace. Retkinking Macrosociology in the 1990s. International Sociology, no. 2. 165-180. p.

Titmuss, R. M. 1958. Essays on the Welfare State. London, Allen and Unwin.

Titmuss, R. M. 1976. Commitment to welfare. 2. vol. et. London, Allen & Unwin.

Tocqueville, A. 1983. A demokrácia Amerikában. Válogatás. Budapest, Gondolat.

Tocqueville, A. 1993. Az amerikai demokrácia. Budapest, Európa.

Tocqueville, A. 1994. A régi rend és a forradalom. Budapest, Atlantisz.

Tomka Miklós 1978. A tévénézés és rádióhallgatás a napi tevékenységek rendszerében. Budapest, Tömegkommunikációs Kutatóközpont.

Tomka Miklós 1979. Vallás és társadalmi rétegződés. Magyar Tudomány, 1. sz. 11-20. p.

Tomka Miklós 1983. Társadalmi változás – vallási változás. Szociológia, 3. sz. 253-272. p.

Tomka Miklós 1985. A vallásosság változása – egy és több dimenzióban. Kultúra és Közösség, 5. sz. 1–16. p.

Tomka Miklós 1990. Vallás és vallásosság. In Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1990. Budapest, Tárki, 534-555. p.

Tomka Miklós 1991. Magyar katolicizmus 1991. Budapest, Országos Lelkipásztori Intézet.

Tomka Miklós 1995. Csak katolikusoknak. Budapest, Corvinus.

Tomka Miklós 1996. A vallásszociológia új útjai. Replika, 21-22. sz. 163-172. p.

Tóth István György 1994. A jóléti programok szerepe a szegénység enyhítésében. In Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1994. Budapest, Tárki, 107-136. p.

Tóth István György 1994. A jóléti rendszer az átmenet időszakában. Közgazdasági Szemle, 4. sz. 313-340. p.

Touraine, A. 1971. The Post-Industrial Society. New York, Random House.

Townsend, P. 1979. Poverty in the United Kingdom. Harmondsworth, Penguin.

Toynbee, A. J. 1971. A technika hatása az életre. InToynbee, A. J.: Válogatott tanulmányok. Budapest, Gondolat, 323-351. p.

Tönnies, F. 1983. Közösség és társadalom. Budapest, Gondolat.

Treiman, D. J. – Ganzeboom, H. B. 1990. Cross-national Comparative Status Attainment Research. In Kalleberg, A. L. (ed.): Research in Social Stratification and Mobility. Greenwich, Jai Press, 105-127. p.

Treiman, D. J. 1977. Occupational Prestige in Comparative Perspective. New York, Academic Press.

Troeltsch, E. 1981. The Social Teaching of Christian Churches. 2. vol. Chicago, University of Chicago Press.

UNESCO 1995. Rapport mondial sur l’éducation. Paris, Éditions UNESCO.

UNICEF, 1993. Central and Eastern Europe in Transition. Public Policy and Social Conditions. Regional Monitoring Report, no. 1.

UNICEF, 1994. Central and Eastern Europe in Transition. Crisis in Mortality, Health and Nutrition. Regional Monitoring Report, no. 2.

UNICEF, 1995. Central and Eastern Europe in Transition. Poverty, Children and Policy: Responses for a Brighter Future. Regional Monitoring Report, no. 3.

Utasi Ágnes 1984. Életstílus-csoportok, fogyasztási preferenciák. Budapest, MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete.

Utasi Ágnes 1991. Az interperszonális kapcsolatok néhány nemzeti sajátosságáról. In Utasi Ágnes (szerk.): Társas kapcsolatok. Budapest, Gondolat, 163-193. p.

Utasi Ágnes (szerk.) 1991. Társas kapcsolatok. Budapest, Gondolat.

Vági Gábor 1982. Versengés a fejlesztési forrásokért. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Vágvölgyi András (szerk.) 1982. A falu a mai magyar társadalomban. Budapest, Akadémiai.

Vajda Ágnes – Zelenay Anna 1984. Életkörülmények, lakásviszonyok, lakásmobilitás. Budapest, KSH.

Valkai Zsuzsa 1986. Miért isznak a nők? Budapest, Magvető.

Varga István (szerk.) 1989. Szöveggyűjtemény az empirikus szociológia módszertanához. Budapest, MKKE.

Vásárhelyi Mária 1988. A gazdasági reform a közgondolkodásban. Medvetánc, 4. sz. 253-266. p.

Vásárhelyi Mária 1989. Helyzetjelentés a nyolcvanas évek végéről. Mozgó Világ, 4. sz. 28-36. p.

Vaskovics, L. A. (Hrsg.) 1994. Familie. Soziologische Revue, Sonderheft 3. 1-471. p.

Vaskovics, L. A. – Andorka, R. – Spéder, Zs. – Bárdossy, Gy. – Pickel, G. 1996. Integrative Solidar- beziehungen in der Familie. Junge Erwachsene und ihre Eltern. (Kézirat.)

Veblen, T. 1975. A dologtalan osztály elmélete. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Végh Antal 1972. Erdőháton, Nyíren. Budapest, Szépirodalmi.

Vogel, J. 1981. Social Report on Inequality in Sweden. Stockholm, National Central Bureau of Statistics.

Walby, S. The „Declining Significance" or the „Changing Forms" of Partriarchy? In Mogadham, V. M. (ed.): Trajectories of Patriarchy and Development. (Megjelenés alatt.)

Wallerstein, I. 1974. The Modern World System. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-economy in the Sixteenth Century. New York, Academic Press.

Wallerstein, I. 1980. The Modern World System 2. vol. Mercantilism and the Consolidation of the European World-economy, 1600-1750. New York, Academic Press

Wallerstein, I. 1983. A modern világgazdasági rendszer kialakulása. Budapest, Gondolat.

Wallerstein, I. 1989. The Modern World System 3. vol. The Second Era of Great Expansion of the Capitalist World-economy, 1730-1840. New York, Academic Press.

Walzer, M. 1980. Radical Principles. Reflections of an Unreconstructed Democrat. New York, Basic Books.

Warner, W. L. – Lunt, P. S. 1941. The Social Life of a Modern Community. New Haven, Yale UP.

Warner, W. L. 1960. Social Class in America. New York, Harper and Row.

Weber, M. 1967. Gazdaság és társadalom. Szemelvények. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Weber, M. 1970. Állam, politika, tudomány. Tanulmányok. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Weber, M. 1970a. A tudomány mint hivatás. In Weber, M.: Állam, politika, tudomány. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 9-156. p.

Weber, M. 1970b. A társadalomtudományi és társadalompolitikai megismerés „objektivitása”. A szociológiai és közgazdasági tudományok „értékmentességének” értelme. In Weber, M.: Állam, politika, tudomány. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 9-125. p.

Weber, M. 1979. Gazdaságtörténet. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Weber, M. 1982. A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Budapest, Gondolat.

Weber, M. 1987. Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai. 1. köt. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Weber, M. 1989. A politika mint hivatás. Budapest, Medvetánc Füzetek.

Weber, M. 1992. Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai. 2/1. köt. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Weber, M. 1995. Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai. 2/2. köt. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Wesolowski, W. (ed.) 1974. Zróznicowanie spoleczne. Wroclaw, Ossolineum.

Wesolowski, W. 1966. Klasy, warstwy i wladza. Warszawa, PWN.

Westergaard, J. – Resler, H. 1985. Az osztály a kapitalista társadalomban. Budapest, Gondolat.

Wiegand, E. – Zapf, W. – Hrsg 1982: Wandel der Lebensbedinungen in Deutschland seit der Industrialisierung. Frankfurt, Campus.

Wilson, W. J. 1987. The Truly Disadvantaged. The Inner City, the Underclass and Public Policy. Chicago, University of Chicago Press.

Wirth, L. 1938. Urbanism as a Way of Life. American Journal of Sociology, 44. vol. 1-24. p.

Wittfogel, K. A. 1957. A Comparative Study of Total Power. New Haven, Yale UP.

World Bank 1990. Poverty. World Development Report 1990. Oxford, Oxford UP

World Bank 1993. The East Asian Miracle. Oxford, Oxford UP

Wright, E. O. 1979. Structure and Income Determination. New York, Academic Press.

Wright, E. O. 1985. Classes. London, Verso.

Yinger, J. M. 1970. The Scientific Study of Religion. New York, Macmillan.

Young, M. – Willmott, P. 1957. Family and Kinship in East London. London, Routledge and Kegan Paul.

Young, M. 1961. The Rise of Meritocracy 1870-2033. Harmondsworth, Penguin.

Zapf, W. 1984. Welfare Production. Public Versus Private. Social Indicators Research, no. 3. 263-274. p.

Zapf, W. 1991. Der Untergang der DDR und die soziologische Theorie der Modernisierung. In Giesen, B. – Leggewie, C. (Hrsg.): Experiment vereinigung. Ein sozialer Grossversuch. Berlin, 38-51. p.

Zapf, W. 1991. Modernisierung und Modernisierungstheorien. In Zapf, W. (Hrsg.): Die Modernisierung modernergesellschaften. Frankfurt, Campus, 23-39. p. [Magyarul: Zapf, W.: Modernizáció és modernizációelméletek. In Zapf, W. 2002. Modernizáció, jólét, átmenet. Budapest, Andorka RudolfTársadalom- tudományi Társaság – Századvég, 71-92. p.]

Zapf, W. 1994. Alternative Paths of Societal Development. Előadás a XIII. szociológiai világkongresszuson. Bielefeld.

Zapf, W. 1994. Modernisierung, Wohlfahrtsentwicklung und Transformation. Berlin, Sigma.

Zapf, W. 1996a. Modernisierungstheorie und unterschiedliche Pfade der gesellschaftlichen Entwick- lung. Lewiathan, no. 1. 63-77. p. [Magyarul: Zapf, W.: Modernizációelmélet és a társadalmi fejlődés eltérő útjai. In Zapf, W. 2002. Modernizáció, jólét, átmenet. Budapest, Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság – Századvég, 104-124. p.]

Zapf, W. 1996b. Modernisierungstheories in der Transformationsforschung. In Beyme, K. v. – Offe, C.: Politische Theories in der Ára der Transformation. Opladen, Westdeutscher Verlag, 169-181. p.

Zonda Tamás 1995. Öngyilkos nép-e a magyar? Budapest, Végeken.

Zweig, F. 1961. The Worker in an Affluent Society. London.