Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a szociológiába

Andorka Rudolf (2006)

Osiris Kiadó

AJÁNLOTT IRODALOM

AJÁNLOTT IRODALOM

Andorka Rudolf 1994. Deviáns viselkedések Magyarországon – általános értelmezési keret az elidegenedés és az anómia fogalmak segítségével. In Moksony-Münnich 1994. 32-75. p.

Andorka Rudolf – Buda Béla 1972. Egyes deviáns viselkedések okai Magyarországon. Valóság, 11. sz. 55-68. p.

Andorka Rudolf-Buda Béla-Cseh-Szombathy László (szerk.) 1974. A deviáns viselkedés szociológiája. Budapest, Gondolat.

Bakonyi Péter 1983. Téboly, terápia, stigma. Budapest, Szépirodalmi.

Buda Béla 1972. A szexualitás modern elmélete. Budapest, Tankönyvkiadó.

Buda Béla (szerk.) 1985. Viselkedés?Betegség?Társadalmi probléma? Szemelvények az alkohológia szakirodalmából. Budapest, Medicina.

Durkheim, E. 2003. Az öngyilkosság. Ford. Józsa Péter. Budapest, Osiris Kiadó.

Elekes Zsuzsanna 1990. Drogfogyasztó fiatalok ivási szokásai. Alkohológia, 3. sz. 22-27. p.

Elekes Zsuzsanna 1993. Magyarországi droghelyzet a kutatások tükrében. Budapest, Országos Alkohológiai Intézet

Elekes Zsuzsanna 2004. Alkohol és társadalom. Budapest, Országos Addiktológiai Intézet.

Elekes Zsuzsanna – Paksi Borbála 1995. Magyarországi középiskolások alkohol- és drogfogyasztása. Budapest, Népjóléti Minisztérium.

Elekes Zsuzsa-Paksi Borbála 1996. Lelkünkre ül a politika? Az öngyilkosság és az alkoholizmus változó trendjei. Századvég, 2. sz. 103-116. p.

Gerevich József 1983. Terápiák társadalmatársadalmak terápiája. Budapest, Magvető.

György Júlia 1967. Az antiszociális személyiség. Budapest, Medicina.

Jankowski, K. 1979. Pszichiátria és humánum. Budapest, Gondolat.

Kopp Mária – Skrabski Árpád 1992. Magyar lelkiállapot. Budapest, Végeken Alapítvány.

Kopp Mária – Skrabski Árpád – Lőke János – Szedmák Sándor 1996. A magyar lelkiállapot az átalakuló magyar társadalomban. Századvég, 2. sz. 87-102. p.

Merton, R. K. 1980. Társadalomelmélet és társadalmi struktúra. Budapest, Gondolat.

Moksony Ferenc 1995. A fejlődés ára vagy az elmaradottság átka? Az öngyilkosság alakulása Magyarország községeiben. Szociológiai Szemle, 2. sz. 73-84. p.

Moksony Ferenc – Münnich Iván (szerk.) 1994. Devianciák Magyarországon. Budapest, Közélet Kiadó.

Rácz József (szerk.) 2001. Devianciák. Bevezetés a devianciák szociológiájába. Új Mandátum.

Ritter Ildikó (szerk.) 2003. Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről 2003. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium.

Szász T. 2001. Szertartásos kémia. Budapest, Új Mandátum.

Tanulmányok a társadalmi beilleszkedési zavarokról. 1988. Budapest, Kossuth.

Társadalmi beilleszkedési zavarok Magyarországon. 1986. Budapest, Kossuth.

Valkai Zsuzsa 1986. Miért isznak a nők? Budapest, Magvető.

Zonda Tamás – Véres Előd 2004. Az öngyilkosságok alakulása Magyarországon (1970-2000). Addikto- lógia, 1. sz. 7-23. p.