Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a szociológiába

Andorka Rudolf (2006)

Osiris Kiadó

AJÁNLOTT IRODALOM

AJÁNLOTT IRODALOM

Füstös László – Szakolczai Árpád 1994. Értékek változásai Magyarországon 1978-1993. Kontinuitás és diszkontinuitás a kelet-közép-európai átmenetben. Szociológiai Szemle, 1. sz. 57-90. p.

Hankiss Elemér 1983. Társadalmi csapdák. Diagnózisok. Budapest, Magvető.

Hegedűs Rita 2001b. Szubjektív társadalmi indikátorok-szelektív áttekintés a téma irodalmáról. Szociológiai Szemle, 1. sz. 58-71. p.

Lesthaeghe, R. – Moors, G. 2000. Életpálya-változások és értékorientációk: szelekció és adaptáció Demográfia, XLIII. évf. 4. 406-444. p.

Losonczi Ágnes 1974. Zeneifjúságmozgalom. Budapest, Zeneműkiadó.

Utasi Ágnes 1984. Életstílus-csoportok, fogyasztási preferenciák. Budapest, MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete.

Utasi Ágnes 2002. A társadalmi integráció és a szolidaritás alapjai: a bizalmas kapcsolatok. Századvég, Új Folyam 24. szám. 3-26. p.

Somlai Péter 1997. Szocializáció. Budapest, Corvina Kiadó.