Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a szociológiába

Andorka Rudolf (2006)

Osiris Kiadó

AJÁNLOTT IRODALOM

AJÁNLOTT IRODALOM

Aries, Ph. 1987. Gyermek, család, halál. Budapest, Gondolat.

Bukodi Erzsébet 2004. Ki, mikor, kivel (nem) házasodik? Párválasztás Magyarországon. Budapest, Századvég Kiadó – Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság.

Cseh-Szombathy László 1978. A változó család. Budapest, Kossuth.

Cseh-Szombathy László 1979. Családszociológiai problémák és módszerek. Budapest, Gondolat. Cseh-Szombathy László 1985. A házastársi konfliktusok szociológiája. Budapest, Gondolat. Cseh-Szombathy László 1995. A társadalmi normák változása és a családi élet alakulása. Magyar Tudomány, 5. sz. 521-531. p.

Hernádi Miklós 2001. Családbomlás az ezredfordulón: angolszász adatok és álláspontok kritikai értékelése. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Lőcsei Pál (szerk.) 1971. Család és házasság a mai magyar társadalomban. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Neményi Mária (szerk.) 1988. A család. Budapest, Gondolat.

Phillips, R. 2004. Amit Isten összekötött... A válás rövid története. Budapest, Osiris Kiadó.

Pongrácz Tiborné – S. Molnár Edit 1994. Kisgyermekes apák és anyák szülői, családi attitűdjei négy európai országban. KSH Népességtudományi Kutató Intézet Kutatási Jelentései, 52. Budapest, KSH.

Somlai Péter 1986. Konfliktusok és megértés. Budapest, Gondolat.

Somlai Péter 1999. A sokféleség zavara: a családi életformák pluralizációja Magyarországon. Demográfia, XLII. évf. 38-47. p.

Spéder Zsolt 2005. Az európai családformák változatossága. Párkapcsolatok, szülői és gyermeki szerepek az európai országokban az ezredfordulón. Századvég, Új folyam, 3. sz. 3-48. p.

Utasi Ágnes (szerk.) 1991. Társas kapcsolatok. Budapest, Gondolat.

Utasi Ágnes 2004. Feláldozott kapcsolatok. A magyar szingli. Budapest, Új Mandátum.

Tomka Béla 2000. Családfejlődés a 20. századi Magyarországon és Nyugat-Európában: konvergencia vagy divergencia? Budapest, Osiris Kiadó.

Vaskovics László 2000. A társadalmi modernizáció és a szülői szerepváltozás összefüggései. In Székfoglalók. Magyar Tudományos Akadémia, 1995-1998. V. köt. Budapest, MTA.