Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a szociológiába

Andorka Rudolf (2006)

Osiris Kiadó

AJÁNLOTT IRODALOM

AJÁNLOTT IRODALOM

Andorka Rudolf 1987. Gyermekszám a fejlett országokban. Budapest, Gondolat.

Andorka Rudolf 1988. A magyarországi népesedési tendenciák gazdasági és társadalmi következményei és a népesedéspolitika lehetőségei. Szociológiai Műhelytanulmányok, 10. sz.

Andorka Rudolf 1990. Érvek a családbarát szociálpolitika mellett. Társadalmi Szemle, 8. sz. 61-71. p.

Andorka Rudolf 1994. Népesedési problémák – világméretekben, Európában és Magyarországon. Magyar Tudomány, 8. sz. 944-958. p.

Andorka Rudolf 1997. Család és népesedés. Valóság, XL. évf. 7. sz. 15-36. p.

Andorka Rudolf 2003. Gyermek, család, történelem. Szerkesztette Faragó Tamás. Budapest, Századvég Kiadó.

Andorka Rudolf et al. 1988. A társadalmi környezet, életmód, interperszonális kapcsolatok hatása a lakosság egészségi állapotára. Szociológiai Műhelytanulmányok, 11. sz.

Antal Z. László 1995. A gyógyítás társadalmi beágyazottsága. Szociológiai Szemle, 2. sz. 3-24. p.

Cseh-Szombathy László – Tóth Pál Péter (szerk.) 2001. Népesedés és népességpolitika. Budapest, Századvég Kiadó.

Daróczi Etelka – Kovács Katalin 2004. Halálozási viszonyok az ezredfordulón: társadalmi és földrajzi választóvonalak. KSH Népességtudományi Kutatóintézet. Kutatási Jelentések 77.

Demény Pál 2004. Európa népességpolitikai dilemmái a huszonegyedik század kezdetén. Demográfia, XLVII. évf. 1-2. sz. 4-40. p.

Faragó Tamás 2001. Különböző háztartás-keletkezési rendszerek egy országon belül – változatok John Hajnal téziseire. In KSH Népességtudományi Kutatóintézetének Történeti Demográfiai Évkönyve, 19-64. p.

Gyárfás Iván – Kishegyi Júlia – Makara Péter 1986. Szívbetegség – kockázat – társadalom. Társadalomkutatás, 3-4. sz. 15-36. p.

Józan Péter 1986. A budapesti halandósági különbségek ökológiai vizsgálata. 1980-1983. Demográfia, 3. sz. 193-240. p.

Józan Péter 1988. A halálozási viszonyok alakulása Magyarországon. 1945-1985. 1. köt. Budapest, KSH.

Józan Péter 1994. A halálozási viszonyok alakulása Magyarországon 1980-1992. Budapest, KSH.

Józan Péter 2001. A századvég halandósági viszonyainak néhány jellegzetessége Magyarországon. In Cseh-Szombathy László – Tóh Pál Péter (szerk.) 2001. Népesedés és népességpolitika. Budapest, Századvég, 293-309. p.

Kamarás Ferenc 1988. Tizenhárom évvel a házasságkötés után. Budapest, KSH.

Kamarás Ferenc 1995. Európai Termékenységi és Családvizsgálat Magyarországon. Demográfia, 4. sz. 309-339. p.

Kamarás Ferenc 2004. A termékenység irányzatai és jellemzői Európában. In Spéder (szerk.) 21-64. p.

Klinger András 1992. Népesedési folyamatok Magyarországon az 1980-as években. Statisztikai Szemle, 4-5. sz. 325-348. p.

Losonczi Ágnes 1986. A kiszolgáltatottság anatómiája az egészségügyben. Budapest, Magvető.

Losonczi Ágnes 1989. Artó-védS társadalom. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

S. Molnár Edit – Pongrácz Tiborné 1998. Az 1995-ben házasságon kívül szült nők életforma-választásainak vizsgálata. In S. Molnár-Pongráczné-Kamarás-Hablicsek: Házasságon kívüli szülések. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Kutatási Jelentések 61. 55-156. p.

Spéder Zsolt (szerk.) 2004. Család és népességitthon és Európában. Budapest, Századvég Kiadó.

Spielmann József 1984. Betegség, orvoslás, társadalom. Az orvosi szociológia vázlata. Bukarest, Kriterion.

Szalai Júlia 1986. Az egészségügy betegségei. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Tomka Béla 2000. Családfejlődés a 20. századi Magyarországon és Nyugat-Európában: konvergencia vagy divergencia? Budapest, Osiris Kiadó.

Valkovics Emil 2002. Demográfia I. Budapest, Osiris Kiadó.