Ugrás a tartalomhoz

Environmental management

Prof. Tamás János, Prof. Blaskó Lajos (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

13.9.Biztonságtechnika.

13.9.Biztonságtechnika.

A bio-üzemanyagok gyártása a vegyi üzemekre jellemző biztonsági előírások mellett történhet. A biztonsági követelményeket biztonsági adatlapok rögzítik.

16.6.1.Biztonsági adatlapok összeállítása

A biztonsági adatlap összeállításának részletes követelményei az alábbi címen érhetők el:http://www.info-media.hu/hirek/munkavedelem/biztonsagi+adatlapok+osszeallitasa/66587

A bio-üzemanyagok közül a tömény etilalkohol biztonsági adatlap kiállítására kötelezett termék. Biztonsági adatlapját az alábbi példa mutatja:

Biztonsági Adatlap

1. A termék neve, a gyártó/forgalmazó megnevezése:-

A készítmény neve:96,4%-os etilalkohol

A gyártó neve:

A forgalmazó neve és címe:

2. Összetétel

Etil-alkohol (CAS-szám*: 64-17-5): 96,0-96,4 V/V%,

*A CAS-szám a vegyi anyagok (kémiai elemek, vegyületek) azonosítására használt „Chemical Abstracts Service” regisztrációs szám.

Egyéb veszélyes szennyező: -

3. Veszélyességi besorolás

F, Tűzveszélyes

4. Elsősegélynyújtás

A sérültet friss levegőre kell vinni, szoros ruhadarabjait meg kell lazítani, az elszennyeződött ruházatot el kell távolítani, majd az érintett bőrfelületet bő, szappanos vízzel le kell mosni. A szembe jutott anyagot legalább 10-15 percig tartó, a szemgolyó állandó mozgatása mellett végzett, bő folyóvizes öblítéssel kell eltávolítani.

A bőrre jutott anyagot bő vízzel mossuk le!

Lenyelés esetén a szájüreget alaposan ki kell öblíteni, az anyag hígítása céljából vizet kell itatni. A sérültet szükség esetén orvosi ellátásban kell részesíteni. Hányáskor a fejét oldalra kell fordítani.

5. Tűzveszélyesség

Tűzveszélyes

6. Óvintézkedés baleset esetén

Tűz: Kezdeti tűz vízzel, oltóporral vagy szénsavval, kiterjedt tűz vízzel, alkoholálló habbal vagy porlasztott vízzel oltható. A tartályt porlasztott vízzel kell hűteni.

Szivárgás: A szivárgás helyét el kell zárni, ha ez kockázat nélkül lehetséges.

Folyóvíz: Az ivó-, ipari- és hűtővíz vételezőket értesíteni kell.

Állóvíz: A vízrendszert el kell zárni. Minden gyújtóforrást meg kell szüntetni. A veszélyeztetett területen lévő járművekről távozzanak az ott tartózkodók.

Szárazföld: Gáttal kell körülhatárolni, és el kell szivattyúzni. A lakó és ipari negyedekben a mélyen fekvő helységeket légmentesen le kell zárni. Minden gyújtóforrást meg kell szüntetni. A maradék anyagot nem éghető, felszívóképes anyaggal, pl. száraz földdel, homokkal vagy őrölt mészkővel kell lefedni, és ártalmatlanná tétel végett zárt tartályban biztonságos lerakóhelyre kell szállítani.

7. Kezelés és tárolás

Zárt helyen, gyújtóforrástól és hőtől távol tartandó.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Óvatos munkával el kell kerülni a készítménnyel való közvetlen érintkezést, annak a dolgozók ruházatára, bőrre, szembe jutását, vagy véletlenszerű lenyelését, a gőzök belégzését, valamint a termék elfolyását, kiömlését és a munkakörnyezet szennyezését.

A dolgozók viseljenek védőkesztyűt, védőszemüveget!

A termék hígításakor gondoskodni kell a dolgozók szem- és bőrvédelméről!

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Halmazállapot:folyékony

Sűrűség (20ºC):0,79-0,82 g/cm3

Viszkozitás (20ºC):1,2 centipoise

Forráspont:78-80 ºC

Gyulladási hőmérséklet:425 ºC

Lobbanás pont:12-26 ºC

Gyulladásképes elegy:3,5-15 V/V%

Etil alkohol tartalom:96-96,4 V/V%

Aldehid tartalom:max. 0,060 g/l

Észter tartalom:max. 0,150 g/l

Furfurol tartalom:nem kimutatható

Sav tartalom:max. 0,025 g/l

Metil-alkohol tartalom:max. 0,02 V/V%

Nehézfémtartalom: A 8/1985. (X.25.) EÜM rendeletében előírtak szerint.

10. Stabilitás és reakciókészség

Nagy oxigéntartalmú anyagokkal (oxidálószerekkel), peroxidokkal, sav-kloridokkal, anhidridekkel és alkálifémekkel reakcióba lép.

11. Toxikológiai adatok

Átlagos koncentráció műszakonként 1000 mg/m3.

Csúcskoncentráció 300 mg/m3.

12. Ökotoxicitás

N, A halakra 24 órán belül 9000 mg/liter halálos.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. A szennyezett göngyöleget ugyanúgy kell kezelni, mint a terméket.

14. Szállításra vonatkozó előírások

UN szám: 1170

RID/ADR/3/3b.

15. Szabályozási információk

R mondat**:R11Tűzveszélyes.

S mondatok***:S2Gyermekek kezébe nem kerülhet.

 • R1Száraz állapotban robbanásveszélyes.

 • R2Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást okozhat.

 • R3Ütés, súrlódás, tűz vagy egyéb gyújtóforrás rendkívüli mértékben növeli a robbanásveszélyt.

 • R4Nagyon érzékeny, robbanásveszélyes fémvegyületeket képez.

 • R5Hő hatására robbanhat.

 • R6Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes.

 • R7Tüzet okozhat.

 • R8Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat.

 • R9Éghető anyaggal érintkezve robbanásveszélyes!

 • R10Kismértékben tűzveszélyes.

 • R11Tűzveszélyes.

 • R12Fokozottan tűzveszélyes.

 • R13Fokozottan tűzveszélyes cseppfolyósított gáz. (2001.08.06. óta törölve, de régi kártyákon még előfordulhat)

 • R14Vízzel hevesen reagál.

 • R15Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek.

 • R16Oxidáló anyaggal érintkezve robbanásveszélyes.

 • R17Levegőn öngyulladó.

 • R18A használat során robbanásveszélyes/tűzveszélyes gáz-levegő elegy keletkezhet.

 • R19Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.

 • R20Belélegezve ártalmas.

 • R21Bőrrel érintkezve ártalmas.

 • R22Lenyelve ártalmas.

 • R23Belélegezve mérgező.

 • R24Bőrrel érintkezve mérgező.

 • R25Lenyelve mérgező.

 • R26Belélegezve nagyon mérgező.

 • R27Bőrrel érintkezve nagyon mérgező.

 • R28Lenyelve nagyon mérgező.

 • R29Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.

 • R30A használat során tűzveszélyessé válik.

 • R31Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

 • R32Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.

 • R33A halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes.

 • R34Égési sérülést okoz.

 • R35Súlyos égési sérülést okoz.

 • R36Szemizgató hatású.

 • R37Izgatja a légutakat.

 • R38Bőrizgató hatású.

 • R39Nagyon súlyos és maradandó egészségkárosodást okozhat.

 • R40A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. (Régi jelentése: Lehetséges irreverzibilis hatások)

 • R41Súlyos szemkárosodást okozhat.

 • R42Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

 • R43Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

 • R44Zárt térben hő hatására robbanhat.

 • R45Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).

 • R46Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet).

 • R47Születési rendellenességet okozhat (2001.08.06. óta törölve)

 • R48Hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat.

 • R49Belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).

 • R50Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

 • R51Mérgező a vízi szervezetekre.

 • R52Ártalmas a vízi szervezetekre.

 • R53A vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

 • R54Mérgező a növényvilágra.

 • R55Mérgező az állatvilágra.

 • R56Mérgező a talaj szervezeteire.

 • R57Mérgező a méhekre.

 • R58A környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

 • R59Veszélyes az ózonrétegre.

 • R60A fertilitást (fogamzóképességet vagy nemzőképességet) károsíthatja.

 • R61A születendő gyermekre ártalmas lehet.

 • R62A fertilitásra (fogamzóképességre vagy nemzőképességre) ártalmas lehet.

 • R63A születendő gyermeket károsíthatja.

 • R64Szoptatott újszülöttet és csecsemőt károsíthatja.

 • R65Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.

 • R66Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

 • R67Gőzei álmosságot vagy szédülést okozhatnak.

 • R68Maradandó egészségkárosodást okozhat.

Összetett R mondatok

 • R14/15Vízzel hevesen reagál és közben fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek.

 • R15/29Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes és mérgező gázok képződnek.

 • R20/21Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.

 • R20/21/22Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

 • R20/22Belélegezve és lenyelve ártalmas.

 • R21/22Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

 • R23/24Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező.

 • R23/24/25Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.

 • R23/25Belélegezve és lenyelve mérgező.

 • R24/25Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.

 • R26/27Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező.

 • R26/27/28Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező.

 • R26/28Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező.

 • R27/28Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező.

 • R36/37Szemizgató hatású, izgatja a légutakat.

 • R36/37/38Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

 • R36/38Szem- és bőrizgató hatású.

 • R37/38Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

 • R39/23Belélegezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészség-károsodást okozhat.

 • R39/23/24Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

 • R39/23/24/25Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

 • R39/23/25Belélegezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

 • R39/24Bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészség-károsodást okozhat.

 • R39/24/25Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

 • R39/25Lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

 • R39/26Belélegezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

 • R39/26/27Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

 • R39/26/27/28Belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

 • R39/26/28Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

 • R39/27Bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

 • R39/27/28Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

 • R39/28Lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

 • R40/22– (2001.08.06. óta törölve)

 • R42/43Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáció).

 • R48/20Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

 • R48/20/21Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

 • R48/20/21/22Hosszabb időn át belélegezve, bőrön és szájon keresztül a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

 • R48/20/22Hosszabb időn át belélegezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

 • R48/21Hosszabb időn át bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

 • R48/21/22Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

 • R48/22Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

 • R48/23Hosszabb időn át belélegezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

 • R48/23/24Hosszabb időn át belélegezve és bőrön keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

 • R48/23/24/25Hosszabb időn át belélegezve, bőrön és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

 • R48/23/25Hosszabb időn át belélegezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

 • R48/24Hosszabb időn át bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészség-károsodást okozhat.

 • R48/24/25Bőrön és szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

 • R48/25Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

 • R50/53Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

 • R51/53Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

 • R52/53Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

 • R68/20Belélegezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

 • R68/20/21Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészség-károsodást okozhat.

 • R68/20/21/22Belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

 • R68/20/22Belélegezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

 • R68/21Bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

 • R68/21/22Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészség-károsodást okozhat.

 • R68/22Lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

***S mondatok

Az S mondatok (az angol Safety rövidítéséből) használatát a veszélyes anyagoknál a 67/548/EGK irányelv írja elő. A mondatok legfrissebb változatát a 2001/59/EK irányelv tartalmazza, amelyet a magyar jogba a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet ültetett át.

(Az egyes S mondatoknál hiányzó magyarázat a törölt, vagy más mondatba áthelyezett biztonsági intézkedésre utal.)

„A veszélyes anyagokkal kapcsolatos óvintézkedésekre utaló S mondatok” magyar nyelvű listája az alábbi (az egyszerű és az összetett mondatok külön listában):

Egyszerű S mondatok

 • (S1)Elzárva tartandó.

 • (S2)Gyermekek kezébe nem kerülhet.

 • S3Hűvös helyen tartandó.

 • S4Lakóterülettől távol tartandó.

 • S5… alatt tartandó (a folyadékot a gyártó határozza meg).

 • S6… alatt tartandó (az inert gázt a gyártó határozza meg).

 • S7Az edényzet légmentesen lezárva tartandó.

 • S8Az edényzet szárazon tartandó.

 • S9Az edényzet jól szellőző helyen tartandó.

 • S12A tartályt nem szabad légmentesen lezárni.

 • S13Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

 • S14…-tól/-től távol tartandó [az összeférhetetlen anyago(ka)t a gyártó határozza meg].

 • S15Hőhatástól távol tartandó.

 • S16Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás.

 • S17Éghető anyagoktól távol tartandó.

 • S18Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni.

 • S20Használat közben enni, inni nem szabad.

 • S21Használat közben tilos a dohányzás.

 • S22Az anyag porát nem szabad belélegezni.

 • S23A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a gyártó határozza meg).

 • S24A bőrrel való érintkezés kerülendő.

 • S25Kerülni kell a szembejutást.

 • S26Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

 • S27A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni/venni.

 • S28Ha az anyag a bőrre kerül, …-val/vel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg).

 • S29Csatornába engedni nem szabad.

 • S30Soha nem szabad vízzel keverni.

 • S33A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

 • S35Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.

 • S36Megfelelő védőruházatot kell viselni.

 • S37Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

 • S38Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni.

 • S39Szem-/arcvédőt kell viselni.

 • S40A padlót és a beszennyeződött tárgyakat …-val/-vel kell tisztítani (az anyagot a gyártó határozza meg).

 • S41Robbanás vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni.

 • S42Füst-/permetképződés esetén megfelelő légzésvédőt kell viselni (típusát a gyártó adja meg).

 • S43Tűz esetén …-val/-vel oltandó (az anyagot a gyártó határozza meg). Ha a víz használata fokozza a veszélyt, "Víz használata tilos" mondatot is hozzá kell tenni.

 • S45Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

 • S46Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

 • S47…°C feletti hőmérsékleten nem tárolható (a gyártó határozza meg).

 • S48…-val/-vel nedvesen tartandó (az anyagot a gyártó határozza meg).

 • S49Csak az eredeti edényzetben tárolható.

 • S50…val/-vel nem keverhető (az anyagot a gyártó határozza meg).

 • S51Csak jól szellőztetett helyen használható.

 • S52Nagy felületű, tartózkodásra alkalmas helyiségekben nem használható.

 • S53Kerülni kell az expozíciót, – használatához külön utasítás szükséges.

 • S56Az anyagot és edényzetét veszélyes-, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.

 • S57A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni.

 • S59A hulladékanyag visszanyeréséhez/újrahasznosításához a gyártótól/forgalmazótól kell tájékoztatást kérni.

 • S60Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

 • S61Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni. (Biztonsági adatlap.)

 • S62Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét.

 • S63Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és biztosítani számára a nyugalmat.

 • S64Lenyelés esetén a szájat vízzel öblítjük ki (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen).

Összetett S mondatok

 • (S1/2)Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.

 • S3/14Hűvös helyen, …-tól/-től távol tartandó [az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg].

 • S3/7Az edényzet jól lezárva, hűvös helyen tartandó.

 • S3/7/9– (Törölve)

 • S3/9– (Törölve)

 • S3/9/14Hűvös, jól szellőző helyen, …-tól/-től távol tartandó [az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg].

 • S3/9/14/49Hűvös, jól szellőző helyen, …-tól/-től távol, csak az eredeti edényzetben tárolható [az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg].

 • S3/9/49Hűvös, jól szellőző helyen, csak az eredeti edényben tárolható.

 • S7/47Az edényzet légmentesen lezárva …°C hőmérsékletet nem meghaladó helyen tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).

 • S7/8Az edényzet légmentesen lezárva, szárazon tartandó.

 • S7/9Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőző helyen tartandó.

 • S20/21A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

 • S24/25Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

 • S27/28Ha az anyag a bőrre jut, a szennyezett ruhát rögtön le kell vetni és a bőrt kellő mennyiségű …- val/-vel azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg).

 • S29/35Csatornába engedni nem szabad. Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.

 • S29/56Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és az edényzetét a veszélyes- vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.

 • S36/37Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.

 • S36/37/39Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

 • S36/39Megfelelő védőruházatot és szem-/arcvédőt kell viselni.

 • S37/39Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni.

 • S47/49…°C hőmérsékleten, csak az eredeti edényzetben tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).

(Forrás: Wikipédia)

16. Egyéb

A biztonsági adatlap megfelel az EüM 44/2000 rendelet tartalmi és formai követelményeinek.