Ugrás a tartalomhoz

Environmental management

Prof. Tamás János, Prof. Blaskó Lajos (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

9.4. A biogáz értékesítése, átvételi rendszere

9.4. A biogáz értékesítése, átvételi rendszere

A MAVIR ZRt. mint átviteli és rendszerirányítói engedélyes a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény (új VET) 21. § (1) bekezdése alapján kötelező átvételi mérlegkört (a továbbiakban: KÁT-mérlegkör) hozott létre, és ezt 2008. január elsejétől működteti. A törvény alapján az átviteli rendszerirányító feladata az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia befogadásával és továbbításával kapcsolatban az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia elszámolására létrehozott mérlegkör működtetése, kiegyenlítése, valamint a 13. § (1) bekezdésében meghatározott engedélyesek és a villamos energiát importáló felhasználók által kötelezően átveendő villamos energia mennyiségének a jogszabályi előírások szerint történő meghatározása, szétosztása és elszámolása.

2008. január 1-jétől a KÁT-értékesítő mérlegkör tagjainak száma 250 értékesítő, az átvételre kötelezettek száma pedig 20 átvevő. A 2008. évben átadott zöld energia mennyisége és az átadási ár a . ábrán található.

9.16. Ábra. 2008. évben átadott zöld energia mennyisége és az átadási ár (www.mavir.hu)

A KÁT-mérlegkör tagjai kötelesek a 109/2007. (XII.23.) GKM Rendelet 2. §-ában meghatározottak szerint menetrenddel prognosztizálni a KÁT-mérlegkört érintő éves termelésüket. A mérlegköri tagok termelési tényadatait a mérlegkörfelelős havi rendszerességgel publikálja, a termelési tényadatok és a benyújtott menetrendek alapján a mérlegkörfelelős meghatározza az értékesítők menetrend-eltéréseit, illetve hiányát, továbbá ezek alapján szabályozási pótdíjat számláz az értékesítőknek.

A 2008. év januárjában elindult KAT mérlegköri modell alapvető változáson nem ment keresztül, kisebb szabályozási módosulások történtek (legutóbb 2011. január 01-jei hatállyal). Módosult a 389/2007. (XII.23.) Korm. rendelet az egyes KÁT elszámolást érintő szabályozásairól 270/2010. (XII.8.) Korm. rendeletre, illetve a 109/2007. (XII. 23.) az egyes KÁT elszámolást érintő GKM rendelete 20/2010 (XII.8.) NFM rendeletre. 2010. évi CLXXXI. törvény 8. §-a kiegészíti a VET 171. §-át. A módosítás szerint a hővel kapcsoltan villamosenergia-termelő kötelező átvételi jogosultságát a feltételek teljesülése esetén (lakossági távhő célra vagy külön kezelt intézmény céljára szolgáló távhő célú hőenergia, illetve külön kezelt intézmény ellátásának céljára szolgáló hasznos hőenergia értékesítés) a Hivatal 2012. december 31-ig meghosszabbítja. A 2011. január 01-től érvényes kötelező átvételi árak már tartalmazzák a fenti VET módosítás szerinti 15%-kal csökkentett árakat.

A KÁT mérlegkörbe termelt villamos energia mennyisége folyamatosan növekszik. 2009. évben ugyan javult a megújulók (biogáz, biomassza, szél, víz, hulladék) aranya, de többségében meg mindig a kapcsolt (gáz, szén, olaj) energiatermelés uralkodó a mérlegkörbe termelt villamos energiában (9.17. ábra) (www.mavir.hu).

9.17. ábra. 2009. évi ténytermelés (%)(www.mavir.hu).

Az átadási ár változása fordított arányú összefüggést mutat a termelt energia mennyiséggel (9.18. ábra).

9.18. Ábra. 2009. évi KÁT termelés és átadási ár (www.mavir.hu).

A mérlegkörbe termelt villamos energia mennyiségének csökkenésekor a KAT egységár emelkedik. Ennek oka, hogy egyes kapcsoltan termelők csak fűtési szezonban termelnek, és a nyári időszakban összességében magasabbak az energiaegységre jutó költségek. Ennek magyarázata az, hogy a kiegyenlítő energia költségek nem csökkennek a nem időjárásfüggő energiatermelés csökkenésekor, ugyanakkor az energiamennyiség lecsökken, így a fajlagos költség, azaz az egységár megemelkedik (www.mavir.hu).