Ugrás a tartalomhoz

Nagyméretarányú térképezés 10., A földmérési és térképészeti tevékenység általános feltételei

Dr. Vincze László (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

10.4 A sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenység koordinációja

10.4 A sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenység koordinációja

Amint említettük: a sajátos célú földmérési és térképészeti munkák azok, amelyek nem tartoznak az állami alapmunkák körébe.

Fontosabb sajátos célú földmérési munkák:

1.) Beruházásokkal kapcsolatban:

- tervezéssel,

- kivitelezéssel,

- állapotrögzítéssel,

- megvalósult állapot felméréssel;

 1. Kisajátítás geodéziai munkája

 2. Településszerkezeti (régebben: Általános), illetve Szabályozási (Részletes Rendezési) terv alaptérképe,

 3. Telekalakítások földmérési és térképészeti munkája,

 4. Erdő- és mezőgazdasági üzemi térkép készítése,

 5. Földrendezési eljárással,

 6. Talajvédelemmel, vízgazdálkodással,

 7. Létesítmények üzemeltetésével kapcsolatos munkák;

 8. Tematikus térképészeti munkák.

A sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységnek tekintendő az állami alapfeladatok körébe nem tartozó földmérési és térképészeti munkákra – meghatározott feltételekkel – bejelentési és munkarész benyújtási kötelezettség vonatkozik.

10.4.1 A földmérési és térképészeti munkák kötelező bejelentése

Felsorolni!

Az állami alapadatok változását vagy bővítését eredményező sajátos célú földmérési és térképészeti munkát a munka megkezdése előtt (legalább 15 nappal):

 • az alappontsűrítéssel járó munkákat,

 • az állami alapmunkákat,

 • közigazgatási és fekvéshatár változással kapcsolatos munkákat,

 • kisajátítási munkákat, és teljes fekvés digitalizált előállításával kapcsolatos munkákat.

az illetékes megyei földhivatalhoz be kell jelenteni . A bejelentés alapján a földhivatal meghatározhatja a munka különleges szakmai követelményeit.

Be kell jelenteni továbbá

ha a változás vagy bővítés több mint 30 földrészletet, illetve külterületen több mint 50 hektárt érint – annak megkezdése előtt – Célja : a felesleges és párhuzamos munkavégzés elkerülése, az adatszolgáltatásra való felkészülés, a szakszerű munka elősegítése.

A bejelentési kötelezettség alá tartozó földmérési és térképészeti munkákat az ezzel megbízott vállalkozó (fővállalkozó) a rendelet melléklete szerinti bejelentőlapon, a munka tervezett megkezdése előtt legalább 15 nappal az illetékes megyei földhivatalhoz köteles bejelenteni. A bejelentőlap felépítésére lásd a következő mintát (10.1 ábra).

A bejelentés elmulasztásából származó hibák kijavítása a vállalkozó (fővállalkozó) feladata.

A földhivatal a bejelentést 15 napon belül visszaigazolja . A visszaigazolásnak tartalmaznia kell a munkavégzésre vonatkozó szakmai követelményeket, illetve az alkalmazandó szabványra és szabályzatra való utalást.

Amennyiben a földhivatal határidőben nem tett eleget visszaigazolási kötelezettségének, és a záradékolásra leadott munkarészek a vonatkozó szabványnak, szabályzatnak megfelelnek, a vizsgálat során további szakmai követelmények a bejelentővel szemben nem támaszthatók.

A bejelentésre kötelezett munkák szakmai szabályzatban és a bejelentés visszaigazolásában meghatározott leadandó munkarészeit a munkát végző a munka befejezése után 30 napon belül köteles átadni a megyei földhivatalnak .

Az alaptérkép tartalmának megváltoztatására irányuló munkákat az állami alapadatok kötelező felhasználásával úgy kell készíteni , hogy a keletkező új földmérési adatok beilleszthetők legyenek az állami alapadatok állományába .

Minta

..................................................... .....................................................

a bejelentő nyilvántartási száma a földhivatal nyilvántartási száma

Földmérési és térképészeti munkák bejelentése

1. A bejelentő felmérő neve és címe:

................................................................................ ........................................

2. A megbízó neve és címe

................................................................................ ...............................

3. A munkával érintett település(ek) neve:

................................................................................ ............................................

4. A munkával érintett helyrajzi számok:

................................................................................ .............................................

5. A felmérendő terület nagysága: .................................................. hektár, vagy a vonalas létesítmény hossza: .................. km

6. A munka rövid leírása:

................................................................................ ...................................

................................................................................ ................................

7. A készítendő térképi adatállomány formátuma:

.............................................................vagy a készítendő térkép méretaránya: ................................................................................ ............

8. Szintvonalas magassági ábrázolás esetén az alapszintköz: ..........................m

9. A munka megkezdésének időpontja: ........................................................

10. A munka befejezésének várható időpontja: ..............................................

11. Egyéb megjegyzések: ................................................................................ ...................

................................................................................ ................................

12. A munkaterület vázlatát a bejelentőlap hátoldalán vagy külön vázlaton – az állami földmérési alaptérkép szelvényhálózatának felhasználásával – kell ábrázolni.

Kelt ...................................................

.....................................................

aláírás


Forrás: a 16/1997. (III. 5.) FM rendelet melléklete

10.4.2 Munkarész benyújtási kötelezettség

Az ingatlan-nyilvántartás tartalmát érintő sajátos célú földmérési és térképészeti munkákat vizsgálat, a minőségtanúsítás ellenőrzése, illetve a változás átvezetése céljából a földhivatalhoz be kell nyújtani . A vizsgálatért külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A vizsgálat által megállapított hibák kijavítása a munkát végző feladata. A javítás elvégzésére a földhivatal határidőt állapít meg.

Jogszabály előírásai alapján megvalósulási térkép készítésére kötelezett beruházó a változási vázrajzot a beruházás befejezésétől számított hat hónapon , illetve egyéb esetben (épületfeltüntetés) a használatbavételi engedély kézbesítését követő harminc napon belül az illetékes földhivatalhoz nyújtja be.

Az alaptérkép tartalmát nem érintő munkák során készült, de az állami alapadatok körébe tartozó , esetleges új adatokat tartalmazó munkarészeket is át kell adni az illetékes körzeti földhivatalnak az állami alapadatok közé történő beillesztés céljából.

A benyújtott munkarészeket a földhivatal megvizsgálja, és az állami alapadatok közé történő beillesztésükről saját hatáskörében dönt.

A sajátos célú földmérési és térképészeti munkák során keletkezett munkarészek egy példányát a munkát végző tíz évig (garanciális idő!) köteles megőrizni.