Ugrás a tartalomhoz

A biokémia és molekuláris biológia alapjai

Nyitray László, Pál Gábor (2013)

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Előszó

Előszó

Ezt az elektronikus tankönyvet azért írtuk, hogy szilárd alapot nyújtsunk a biokémia és molekuláris biológia csodálatos világa iránt érdeklődő olvasó számára. Természettudósok generációinak kutatásai nyomán a biokémia és molekuláris biológia területére sorolható ismeretanyag olyan hatalmasra nőtt, hogy annak teljes, részletekbe menő összefoglalása, illetve az olvasó oldaláról tekintve annak befogadása lehetetlen feladat lenne. Egy tankönyvnek természetesen nem is az a célja, hogy az összes ismeretet az olvasó elé tárja. A cél sokkal inkább az adott szakterület (aktuális szemlélet szerint) legfontosabb tényanyagának és az egyes tények között fellelhető összefüggéseknek, általános törvényszerűségeknek az ismertetése.

A biokémia és molekuláris biológia teljes spektrumát felölelő, gazdagon illusztrált, nagyalakú angolszász tankönyvek terjedelme meghaladja az ezer oldalt. A széles spektrumon kívül a nagy terjedelem másik oka az, hogy a legtöbb ilyen tankönyv rendkívüli részletességgel tárgyalja az egyes tématerületeket.

A biokémia és molekuláris biológia alapjai című elektronikus tankönyvet egy, a fentiekhez hasonlóan átfogó és részletes, többkötetes mű első részének szánjuk. Címéhez híven és szándékaink szerint ez az első könyv a legalapvetőbb kérdéseket tekinti át, amivel megalapozza a biokémiai jellegű tárgyakat tanuló hallgatók számára a későbbi tanulmányaikat. Természetesen kisebb terjedelemben, egykötetes formában is tárgyalható lenne a biokémia és molekuláris biokémia, amennyiben az ismeretek teljes spektrumát megtartjuk, de minden területről csak felszínes információt nyújtunk. Egy ilyen ismeretterjesztő megközelítésnek is megvannak az előnyei. Szélesebb palettát kínál az olvasónak azzal a szigorú kikötéssel, hogy alaposabb tudás átadása, mélyebb megértés biztosítása helyett inkább az érdeklődés felkeltésére szolgál.

Mivel egyetemi tankönyvet készítettünk, mi inkább azt a megközelítést választottuk, hogy a széles spektrumból az első kötet számára kiemeltük az általunk legfontosabbnak tartott témákat, és ezekről alapos ismereteket igyekeztünk nyújtani. A célunk az volt, hogy minden fejezet megalapozott, érthető legyen, és az egyes fejezetek logikus rendben, egymásra épülve kövessék egymást. Ez az elektronikus tankönyv ezáltal lerakja a később megírandó kötetek alapjait.

A későbbi részekben ismertetésre kerül majd a „klasszikus” biokémia fő területe, az anyagcsere is. Ezen kívül később a biokémiának és molekuláris biológiának azokat a speciális területeit is ismertetjük majd, amelyek meggyőződésünk szerint az egyetemi hallgatóink további molekuláris szintű tanulmányaihoz nyújtanak majd segítséget. Külön fejezetet szentelünk a motorfehérjék működésének, részletesebben tárgyaljuk a membrán csatornák és pumpák működését, a jeltovábbító útvonalak egyes típusait, az érzékelés molekuláris hátterét, a sejtciklus és az apoptózis molekuláris biológiáját, a molekuláris evolúció alapvonásait, végül betekintést nyújtunk a farmakobiokémiába is.

A tudományos megközelítés egyik alapvető jellemzője, hogy minden tudományos állítás igazságtartalma megkérdőjelezhető. Minden állítást csak addig fogadunk el, amíg az összhangban van a tapasztalatokkal. Ezért arra ösztönözzük az olvasót, hogy minden kijelentést fogadjon egyfajta egészséges kritikával, és gondolkozzon el azon, hogy vajon az nem mond-e ellent az addigi ismereteinek. Általános útmutatóként fontosnak tartjuk megjegyezni azt is, hogy mivel a biokémia számos olyan területtel foglalkozik, amely a széles közvélemény számára is izgalmas (betegségmechanizmusok feltárása, gyógyszerkutatás, orvosi és igazságügyi diagnosztika, evolúciókutatás stb.), ezért az elsajátítandó ismeretek egy része már nem szakmai forrásokból is ismert, esetleg triviális is lehet. Ennek ellenére arra biztatjuk az olvasót, hogy még a már ismerősnek tűnő információkat is kezelje újként, gondolkozzon el azok mélyebb jelentőségén, vegye észre, hogy milyen hatalmas intellektuális eredmény volt azok feltárása, és próbálja meg ezeket az ismereteket is egy nagyobb, egységes ismeretanyagon belül logikailag elhelyezni. Ennek elősegítésére a könyv számos fejezetében igyekeztünk a puszta információn kívül azt is bemutatni, hogy az adott ismeretanyagot milyen kísérleteken keresztül sikerült feltárni, bizonyítani. Ezen felül arra is törekedtünk, hogy felhívjuk a figyelmet a különböző fejezetekben leírt ismeretek szélesebb összefüggéseire.

Elektronikus tankönyvről lévén szó, igyekeztünk a szövegben minél több kereszthivatkozást elhelyezni, amelyek megkönnyítik az olvasó számára a már említett összefüggések könnyebb megtalálását és megértését. Néhány témakörhöz animáció kapcsolódik, amely angol nyelven mutat be egy-egy molekuláris biológiai folyamatot és a géntechnológiában fontos módszert. A biokémia és molekuláris biológia megértéséhez elengedhetetlen a makromolekulák térszerkezetének vizualizációja, a molekuláris grafikai programok legalább alapszintű ismerete. Erről a témakörről – a biokémia módszertanának gyakorlatorientált bemutatásával együtt – részletesebb ismeretek talál az olvasó az ELTE Biokémiai Tanszék szerzőgárdája által írt két másik elektronikus tankönyvben („Bevetés a biokémiába gyakorlati jegyzet” és „Géntechnológia és fehérjemérnökség”).

Egy igazán jó tankönyv túl azon, hogy hasznos ismereteket tartalmaz, logikusan szerkesztett és könnyen követhető, a tények és összefüggések ismertetésén felül gondolatokat is ébreszt az olvasóban, felkelti annak kíváncsiságát, és új ismeretek szerzésére inspirál.

Azt, hogy ez a tankönyv mennyire felel meg a fenti kritériumoknak, csak az olvasók dönthetik el.

Pál Gábor és Nyitray László