Ugrás a tartalomhoz

A biokémia és molekuláris biológia alapjai

Nyitray László, Pál Gábor (2013)

Eötvös Loránd Tudományegyetem

11.4. A lipidek vizsgálati módszerei

11.4. A lipidek vizsgálati módszerei

A lipidek biológiai szerepét, a „vízoldhatatlanságuk” miatt nehézkesebb vizsgálni, mint a hidrofil molekulákét. Pedig a jelentőségük nagy, mivel a membránok lipidösszetétele változik a sejtek differenciálódásakor, kóros állapotokban (például rákos transzformáció), vagy gyógyszerek alkalmazása során. Ezért is fontos, hogy tisztában legyünk a vizsgálati módszereikkel. Az alaptechnikák annyiban térnek el a 6.fejezetben ismertetettektől, hogy apoláros molekulákkal kell dolgozni.

A lipidek kivonása a homogenizált szövetekből, sejtekből kloroform/metanol/víz keverékével történik. Az összetett lipideknél foszfolipáz enzimeket (lásd 11.13. ábra) alkalmaznak az egyes komponensek szétdarabolására.

11.13. ábra: Glicerofoszfolipidek lebontása foszfolipázokkal

11.13. ábra: Glicerofoszfolipidek lebontása foszfolipázokkal

Az említett szeparációs eljárásokat további, nagyobb hatékonyságú HPLC és/vagy gázkromatográfiás elválasztás követi, majd az egyes lipidek azonosítására (a fehérjékhez és az oligoszacharidokhoz hasonlóan) a tömegspektrometria a legalkalmasabb és legpontosabb (Dalton felbontású) módszer. A lipidek vizsgálatának általános sémáját a 11.14. ábra foglalja össze.

A különböző tulajdonságú lipidek, lipidkomponensek szétválasztása leggyakrabban vékonyréteg (TLC: thin-layer chromatography) vagy adszorpciós kromatográfiával történik, mindkét módszerrel általában szilikagéleken (a papíralapú elválasztást már csak ritkán alkalmazzák). Mindkét kromatográfiás eljárásnál a polaritásuk függvényében szeparálódnak a lipidek.

A rendszerbiológia új ága, a lipidomika a lipidek teljes körű vizsgálatára törekszik. Célja, hogy feltárja a lipidek fajtáit, szöveti illetve sejten belüli lokalizációjukat, funkciójukat és kölcsönhatásaikat, valamint az adatokat adatbázisokba rendezze és elemezze sejt/szövet típusok, beteg és egészséges lipidomok összehasonlításával. Jelenleg már több mint 35 ezer biológiai szereppel bíró lipidet tartalmaznak az ezzel foglalkozó adatbázisok. A humán lipidom feltárása még folyamatban van - csak a vérplazmában eddig >600 lipidet azonosítottak.

11.14. ábra: Lipidek biokémiai vizsgálatának sémája

11.14. ábra: Lipidek biokémiai vizsgálatának sémája