Ugrás a tartalomhoz

Társadalmi Szemle 1954

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • 1. szám
  • TANULMÁNYOK
   • Fogarasi Béla: Lenin és az átmeneti korszak kérdései
   • Fekete Ferenc: Lenin tanítása az agrárkérdésről
   • Szalai Béla - Szabó Kálmán: Népgazdaságunk fejlesztésének 1954. évi terve
   • Matusek Tivadar: Falusi pártmunkánk néhány kérdése
   • Németh Lajos: A IV. Magyar Képzőművészeti Kiállítás néhány tanulsága
   • Kassai Géza: Néhány megjegyzés Mód Aladár "A nep-politika és alkalmazásának néhány kérdése pártunk politikájában" c. cikkéhez
  • DOKUMENTUM
   • A Központi Vezetőség határozata a közoktatás helyzetéről és feladatairól
  • SZEMLE
   • Práger Miklós: Adalékok Lenin nevének és műveinek elterjedéséről Magyarországon
   • Bodnár György: Urbán Ernő új darabja és a szatíra kérdései
   • Markója Imre: Vita állam- és jogtudományunk helyzetéről és feladatairól
  • FOLYÓIRATSZEMLE
   • Huszár István: A "Statisztikai Szemle" utolsó évfolyamáról
  • KÖNYVISMERETETÉSEK
   • Tamás Aladár: Mao Ce-tung válogatott műveinek 2. kötete
   • Szabó Imre: Eörsi Gyula: Az amerikai igazságszolgáltatás
 • 2. szám
  • TANULMÁNYOK
   • Sztálin halálának évfordulójára
   • Földvári Rudolf: A kádermunka kérdéseiről
   • Kornai János: A kongresszusi munkaversenyről
   • Halász József: Az állami központosítás és a tanácsönkormányzat kérdéseihez
   • Somos András: A mezőgazdasági tudományok feladatai szocialista építésünk új szakaszában
   • Kende Péter: A berlini értekezlet
   • Havas Ernő: Filozófiatudományunk helyzete és feladatai
  • SZEMLE
   • Apró Éva: A politikai gazdaságtan oktatásának néhány problémája felsőoktatásunkban
   • Bognár Gyula: Az életszínvonal fokozott növelése az európai népi demokráciákban
   • Bíró Lászlóné: Japán: az Egyesült Államok távolkeleti agressziós terveinek legfőbb támasza
  • KÖNYVISMERETETÉSEK
   • Máté György: Az illegális "Szabad Nép"
   • Markója Imre: A tanácsdemokrácia kérdéseiről
   • Erdei Sándor: Karinthy Ferenc: Budapesti tavasz
 • 3. szám
  • TANULMÁNYOK
   • Réti László: Az első magyar proletárdiktatúra
   • Nemes Dezső: Lenin és a Magyar Tanácsköztársaság
   • Fehér Lajos: Pártunk parasztpolitikájának központi kérdése: szövetség a középparaszttal
   • Bíró József: A párthatározatok végrehajtásának ellenőrzéséről
   • Hárs István: A vezetés módszereinek sajátosságai az államapparátusban
   • Erdey-Grúz Tibor: Közoktatásunk helyzete és feladatai
  • SZEMLE
   • Vass Istvánné: Új feladatok az MNSZ előtt
   • Komját Irén: Az olasz és a francia nép harca az "európai védelmi közösség" ellen
  • FOLYÓIRATSZEMLE
   • A "Kommunyiszt" 1954. évi 1., 2. és 3. számainak a párttal és a pártmunkával foglalkozó cikkeiről
   • Sattler Tamás: Szovjet tapasztalatok ismertetése és feldolgozása műszaki folyóiratainkban
  • KÖNYVISMERETETÉSEK
   • Beér János: Rákos Ferenc: Állam és Alkotmány a Magyar Tanácsköztársaságban
   • Rényi Péter: "Mindenkinek! Mindenkinek!" Kuczka Péter költeményei az 1919-es Tanácsköztársaságról
 • 4. szám
  • TANULMÁNYOK
   • Kálmán Endre: A párt és a tömegek közötti kapcsolat megszilárdításáért
   • Luca Ferenc: Időszerű feladatok a mezőgazdasági termelőszövetkezetek megszilárdítása terén
   • Vásárhelyi Miklós: Az összeurópai kollektív biztonsági szerződés - a béke és a népek függetlenségének alapja
   • Szabó Kálmán: A közgazdaságtudomány fellendítéséért
   • Zala Júlia: A számvitel megszilárdítása - az új szakasz fontos feladata
   • Maróthy János: A magyar zene fejlődésének néhány időszerű kérdése
  • HOZÁSSZÓLÁSOK A "NEP" ALKALMAZÁSÁNAK KÉRDÉSEIRŐL INDÍTOTT VITÁHOZ
   • Halasi László - József Róbert: A parasztkérdés magyarországi sajátosságairól és iparunk fejlődéséről
   • Hoch Róbert: A "nep" történelmi szerepéről és jelentőségéről
   • Horn Miklós: A munkás-paraszt szövetség megszilárdításának magyarországi sajátosságairól
   • Pálffi Zoltán: A munkásosztály és a parasztság viszonyáról és a fennálló társadalmi ellentmondásokról
   • Szabó E. István: Hibáink kijavításáról és eredményeink értékeléséről
  • SZEMLE
   • Patkó Imre: Két pártkongresszus - A bolgár és a lengyel kommunisták seregszemléje
   • Göncöl György: A latin-amerikai népek harca a Wall Street gyarmatosító törekvései ellen
   • Köpeczi Béla: A mai francia irodalom részvétele a nép harcában
  • KÖNYVISMERETETÉSEK
   • Óvári Miklós: Oelssner, F.: Rosa Luxemburg
   • Pándi Pál: Sőtér István: Eötvös József
 • 5. szám
  • TANULMÁNYOK
   • Berei Andor: A Magyar Dolgozók Pártja III. kongresszusa elé
   • Kürti András: A magyar munkásosztály helyzete és szerepe a szocialista építés feladatainak megvalósításában
   • Friss István: A szocialista verseny népi demokráciánk fejlődésének új szakaszában
   • Matusek Tivadar: A termelés pártellenőrzéséről
   • Komját Irén: Új Anschluss fenyegeti Ausztriát
   • Gyenes Antal: Az anyagi érdekeltség elve és alkalmazásának néhány problémája mezőgazdaságunkban
   • Illyés Éva: A külkereskedelem szerepe és tervezésének jelenlegi feladatai
   • Czakó Kálmán: A szocialista törvényesség megszilárdításáért
  • SZEMLE
   • Szamosi Géza: A hidrogénbomba
   • Kovács András: Az idei cannesi filmfesztivál
  • FOLYÓIRATSZEMLE
   • Baranyi Gyula: Új pártépítési folyóirat a Szovjetunióban - Partyijnaja Zsizny (Pártélet)
   • Eörsi Gyula - Markója Imre: Jogi folyóirataink munkájáról
  • KÖNYVISMERETETÉSEK
   • Vitányi Béla: Hajdu Gyula: A Schuman-terv és szuverenitás
 • 6. szám
  • TANULMÁNYOK
   • Betlen Oszkár: Az MDP III. kongresszusa mérföldkő a népjólét emelésének, a szocializmus építésének útján
   • Nagy Imre: A magyar tudomány előtt álló feladatok
   • Szalai Béla: Emeljük a népgazdasági tervezőmunka színvonalát
   • Sághy Vilmos: A város és a falu közötti árukapcsolat formái és fejlesztésének feladatai
   • Várhegyi György: Ifjúságunk szocialista neveléséről
   • Varga András - Kovács Tibor: A III. kongresszus határozatai és a járási és falusi tanácsok feladatai
   • Kenyeres Júlia: Indokína és Genf
  • SZEMLE
   • Patkó Imre: A Szovjetunió szakszervezeteinek XI. kongresszusa
   • Rubin Péter: Franciaország a nemzetközi kérdések gyújtópontjában
   • Mészáros István: Nexő emlékezete
   • Gedő András: Feuerbach értékeléséhez
   • Köllő Miklós: Újabb rövid filmvígjátékainkról
  • FOLYÓIRATSZEMLE
   • Selényi József: A "Belkereskedelem" című folyóiratról
  • KÖNYVISMERETETÉSEK
   • Vas Tibor: Kovács István: A burzsoá alkotmányosság válsága
   • Csizmadia Ernő: Gulyás Pál: A barcsi Vörös Csillag termelőszövetkezet
 • 7. szám
  • TANULMÁNYOK
   • Az ország kenyeréért
   • Tauszk György: Az ipari önköltség csökkentésének feladatai
   • Beér János: A bürokratizmus elleni harc kérdései
   • Németi József: Járási pártbizottságaink munkájáról
   • Lukács György: A háború utáni idők irracionalista ideológiájáról
   • Salgó László: Mao Ce-tung válogatott műveinek III. kötete
  • A "NEP" ALKALMAZÁSÁNAK IDŐSZERŰ KÉRDÉSEIRŐL INDÍTOTT VITÁHOZ
   • Mód Aladár: Elméleti feladatainkról a "nep" alkalmazásával kapcsolatban
   • A "nep" és gazdaságpolitikánk kérdéseinek helyes megvilágításáért
  • SZEMLE
   • Bácskai Tamás: A Magyar Népköztársaság 1954. évi költségvetése
   • Szántó Rezső: Az európai szakszervezetek a békéért, a népek biztonságáért és a dolgozók életszínvonalának megvédéséért
   • Az olasz kereszténydemokrata párt válsága
   • Simó Jenő: A Magyar Írók Szövetségének közgyűlése
   • Elméleti vita a Pártfőiskolán a népi-nemzeti egység és az új népfront kérdéséről
  • FOLYÓIRATSZEMLE
   • Lőcsei Pál: A "Propagandista" című folyóiratról
 • 8. szám
  • TANULMÁNYOK
   • A Hazafias Népfront megalakulása
   • Szamel Lajos: Az új tanácstörvény
   • Szabó Kálmán: A szabadpiac szerepe az új szakaszban
   • Csatár György: Népgazdaságunk munkaerőhelyzetének néhány kérdéséről
   • Apró Éva: Szigorú takarékosság minden területen - az életszínvonal emelésének nélkülözhetetlen feltétele
   • Márton János - Pogácsás György: Állami gazdaságaink fejlesztésének kérdései
   • Péter György: Az egyszemélyi felelős vezetésről
   • Mátrai László: Haladó filozófiai hagyományaink kutatásáról
   • Szecsődi László: Lenin: Filozófiai füzetek
   • Komját Irén: A német kérdés és az európai népek biztonsága
   • Gömöri Endre: A nemzetközi helyzet alakulása a genfi értekezlet után
  • SZEMLE
   • Seres Imre: A népi demokráciák termelőszövetkezeti földjeinek tulajdoni viszonyairól
   • Kovács Mihály: A termelési bizottságok működéséről
   • Horváth József: Az 1954. évi magyar mezőgazdasági kiállítás tanulságai
   • Köpeczi Béla: Az új román irodalom tíz esztendeje
   • Bodnár György: Napjaink filmjeiről
   • Nagy Magda: Politikus művészet és művészi politizálás
  • FOLYÓIRATSZEMLE
   • Jenei Jenő - Roska István: A "Pártépítés" című folyóiratról
  • KÖNYVISMERETETÉSEK
   • Balázs Béla: Zsigmond László: Adalékok a magyar ellenforradalmi rendszer külpolitikájához (1929-1945)
   • Somogyi Sándor: Szabó Pál: Nyugtalan Élet
 • 9. szám
  • TANULMÁNYOK
   • Következetes gazdaságpolitikával - a népjólét emeléséért
   • Markója Imre: A tanácsok - népi demokratikus államunk politikai alapjai
   • Zentai Béláné - Kahulits László: A gépipar átcsoportosításáról
   • Jávorka Edit: A vásárlóerő és az árualap összefüggése
   • Soós Gábor: A gépállomások szerepe a mezőgazdasági termelés fellendítésében
   • Mátyás Antal: Széchenyi közgazdasági nézetei
  • SZEMLE
   • Komját Irén: A londoni és párizsi megállapodások: új lépés a német militarizmus feltámasztása felé
   • Fogarasi Béla: A Nemzetközi Tudományfilozófiai Szövetség zürichi kongresszusa
   • Sarkady János: Jelentős kísérletek ókorkutatásunkban
   • Ungvári Tamás: Howard Fast és az amerikai nép harca
  • KÖNYVISMERETETÉSEK
   • Gyovai Gyula: Rochet, W.: A francia parasztság útja a felszabadulás felé
   • Diószegi András: Veres Péter: Almáskert
 • 10. szám
  • TANULMÁNYOK
   • A Nagy Október öröksége
   • A moszkvai értekezlet a békeharc új fontos állomása
   • Varga András: A Hazafias Népfront és a tanácsok együttműködése
   • Czakó Kálmán: A társadalmi tulajdon fokozott védelméért
   • Gulyás Pál: A termelőszövetkezeti vezetés néhány kérdéséről
   • Bodnár György: Új törekvések és új problémák a mai magyar irodalomban
   • Nagy János: India szerepe a nemzetközi politikában
  • SZEMLE
   • Pecze Ferenc: Az új kínai alkotmány
   • Izsák Eszter: Megyei pártlapjaink szerepe a mezőgazdaságfejlesztési határozat megvalósításáért folytatott harcban
   • Pillis Pál - Sipos Aladár: A közgazdászképzés egyes problémái
  • KÖNYVISMERETETÉSEK
   • Porzsolt József: Varga Jenő: Az imperializmus gazdaságának és politikájának fő kérdései
   • Németh Lajos: Réti István: A nagybányai művésztelep
   • Nagy Péter: Örkény István novellái
   • Antalffy György: Szamel Lajos: A szocialista törvényességről
 • 11. szám
  • TANULMÁNYOK
   • Kassai Géza: Szilárdítsuk kapcsolatainkat a néptömegekkel
   • Daczó József: A kommunista bírálat és önbírálat jelentősége
   • Antos László: Az ipar fűtőanyag- és energiabázisának fejlesztési kérdései
   • Bihari Ottó: A tanácsválasztás és a tanácsok tömegkapcsolatai
   • Csuhaj Ferenc: A termelőszövetkezeti pártmunka néhány kérdése
   • Simó Jenő: A magyar könyvkiadás az új szakaszban
  • DOKUMENTUM
   • Dokumentumok a magyar népi demokrácia megszületéséről
  • SZEMLE
   • Sánta Ilona: A magyar párttörténet oktatásának néhány tapasztalata
   • Péter József: Az 1954. novemberi választások az Egyesült Államokban
  • FOLYÓIRATSZEMLE
   • Kahulits László: A "Pénzügyi Szemle" című folyóiratról
  • KÖNYVISMERETETÉSEK
   • Lovas Márton: Liebknecht, K.: Válogatott beszédek és írások
   • Diószegi András: Sarkadi Imre: Veréb-dűlő
   • Varga Zoltán: Bónis György: Hajnóczy József
DC metaadatok
Cím:
Társadalmi Szemle 1954
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása