Ugrás a tartalomhoz

Századok – 1903

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Értekezések
  • BÁNÓ JÓZSEF: Berzeviczy Edmund emlékezete
  • CSÁNKI DEZSŐ: Kéza
  • ILLÉSSY JÁNOS: A megyei levéltárak állapota 1772/74-ben
  • KISS ISTVÁN: Radvánszky György eljegyzésének története
  • KROPF LAJOS: Chishull utazása hazánkban 1702-ben
  • MARGALITS EDE: Karnarutič éneke és a magyar Zrínyiász
  • MÁRKI SÁNDOR: Szent Jeromos 38
  • MOHL ADOLF: Szarvkő és urai
   • I. közl.
   • II. bef. közl.
  • ÓVÁRY LIPÓT: Az 1866-iki hadjárat és a magyar emigráczió 16
  • PÓR ANTAL: Magyar-lengyel érintkezés a XIV-ik században
   • I. közl.
   • II. bef. közl.
  • PÓR ANTAL: Nagy Kázmér lengyel király családi élete
  • REISZIG EDE: Róbert Károly és a János lovag-rend
  • SÖRÖS PONGRÁCZ: Lévai Cseh Péter
  • STESSEL JÓZSEF: Sopron vármegye nyugati területe
  • SZÁDECZKY LAJOS: Cserei Mihály jegyzőkönyvei
  • SZENTPÉTERY IMRE: A veszprémi püspökség alapítólevele
  • SZERÉMI: Adatok a fekete seregről
  • TAKÁTS SÁNDOR: Telepítések Esztergom vidékére a XVI-ik század végén
  • TÓTH-SZABÓ PÁL: Magyarország a XV-ik század végén a pápai supplicatiók világánál.
   • I. közl. 1
   • II. közl.
   • III. közl.
   • IV. közl.
  • TURCHÁNYI TIHAMÉR: Rogerius mester Siralmas éneke a tatárjárásról.
   • I. közl.
   • II. bef. közl.
  • VÉCSEY TAMÁS: Hajnik Imre emlékezete
  • WERTNER MÓR: Margit császárné fiai
  • WERTNER MÓR: A stájer Treun család magyar vonatkozásai
  • WERTNER MÓR: Zsigmond király magyar kisérete Rómában 1433-ban
 • Történeti irodalom
  • Arany László tanulmányai. Ism. Váczy János 71
  • Barna Leánder: VII. Gergely egyházpolitikai viszonyai és reformtörekvései. Ism. Márki Sándor
  • Benkó Imre: Az Inárcsi Farkas család története. Ism. –yj–
  • Bunca Ágoston: Vechile episcopií românesci a Vadului; Geoagiului; Silvaşului şi Belgradului. – Episcopi Petru Paul Aron şi Dionisiu Novacovici. Ism. Görög Ferencz
  • Carlyle Tamás: Hősökről. Gyémánt-nyakláncz. Ford. Végh Arthur. Ism. Rácz Lajos
  • Cartwright; Julia: Beatrice d’Este; duchess of Milan; 1475–1497. Ism. Kropf Lajos
  • Császár Mihály: A magyar művelődés a XV-ik században. Ism. –r–r.
  • Denis; Ernest: La Bohéme depuis la Montagne-Blanche. Ism. Kont Ignácz
  • Divald Kornél: A sárospataki vár. Ism. –r.
  • Dudás Gyula: Az oktatásügy története Bács-Bodrog vármegyében. Ism. Fináczy Ernő
  • Éble Gábor: A cserneki és tarkeői Dessewffy család. Ism. Karácsonyi János
  • Ehrhard; L.: L’ambassade du prince coadjuteur Louis de Rohan á la cour de Vienne; 1771–1774.
  • Eszterházy János gróf: Az Eszterházy-család és oldalágainak leírása. – Az Eszterházy-család és oldalágainak leírásához tartozó Oklevéltár. Ism. –yj– 68
  • Ferdinandy Géza: Az államalkotó szerződések a magyar közjogban. Ism. –y–z.
  • Fináczy Ernő: A magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában. II. köt. Ism. Marczali Henrik
  • Finke; Heinrich: Aus den Tagen Bonifaz’ VIII. Funde und Forschungen
  • Gyomlay Gyula: Bölcs Leo taktikája mint magyar történeti kútforrás. Ism. Pauler Gyula 57
  • Hartmann Ludo Moritz: Corporis chartarum Italiae specimen
  • Hegyi József: Hazánk történelmi nevezetességű helyei és meglévő műemlékei. Ism. –d.
  • Hornig Károly: Monumenta Romana episcopatus Vesprimiensis. III. köt. Ism. Áldásy Antal
  • Illéssy János: Az 1754–55 évi országos nemesi összeírás. Ism. N. L.
  • Irinyi István: Az irínyi Irinyi család levéltára. Ism. –yj–
  • Jalava; Antti: Frans Deák. Ism. Vikár Béla
  • Kaindl; R. Fr.: Studien zu den Ungarischen Geschichtsquellen. Ism. Domanovszky Sándor
  • Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. I. II. III. köt. Ism. Wertner Mór
  • Kerekes György: Nemes Almássy István kassai kereskedő és bíró üzleti; köz- és családi élete 1573–1635. Ism. Takáts Sándor
  • Kont; Ignace: Étude sur l’influence de la littérature française en Hongrie 1772–1896. Ism. Váczy János
  • Kőrösi Sándor: Zrínyi és Machiavelli. Ism. I. J.
  • Kubinyi Ferencz: A felső-kubini Kubinyi család története. Ism. Illéssy János
  • Mandonnet: Beiträge zur Geschichte des Kardinals Giovanni Dominici. Ism. M. L.
  • Montecuccoli: (Ausgewählte Schriften des Raimund Fürsten –). I–IV. köt. Ism. –l–
  • Ommen; Heinrich: Die Kriegführung des Erzherzogs Karl
  • Pears; Edwin: The destruction of the Greck Empire and the story of the capture of Constantinople by the Turks. Ism. Kropf Lajos
  • Perepatits István: A magyar művelődés I. Ferdinánd korában. Ism. Takáts Sándor
  • Péterfy Jenő összegyüjtött munkái. III. köt. Ism. Váczy János
  • Petri Mór: Szilágy vármegye monographiája. I. II. III. köt. Ism. gr. Kuun Géza
  • Pichler: Austria Romana
  • Ráth György: Az iparművészet könyve. Első kötet. Ism. –r–
  • Recouly; Raymond: Le pays magyar. Ism. Kont Ignácz
  • Récsey Viktor: A pannonhalmi főapátság könyvtárának jegyzéke 1658-ban. Ism. –i–s.
  • Saski: Campagne de 1809 en Allemagne et en Antriche. Tom. III.
  • Schrauf Károly: A bécsi egyetem magyar nemzetének anyakönyve; 1453–1630. Ism. Békefi Remig
  • Sennowitz Adolf: Manlius János. Ism. Naményi Lajos
  • Sindelár József: Adatok a marturina történeti fejlődéséhez. Ism. –y–r.
  • Szentkláray Jenő: Csatád helytörténeti emlékei. Ism. –yj–
  • Szmida Lajos: Temes vármegyei Vojtek nagyközség története. Ism. –yj–
  • Szongott Kristóf: Szamosujvár szab. kir. város monographiája. Ism. –yj–
  • Szögyény-Marich László (id.) Emlékiratai. Első köt. Ism. V. J.
  • Thaly Kálmán: Gróf Eszterházy Antal kurucz generális tábori könyve 1706–1709. – Gróf Eszterházy Dániel tábornok jegyzőkönyve 1708. Ism. Illéssy János
  • Tilemann; Heinrich: Speculum Perfectionis und Legenda Trium Sociorum. Ein Beitrag zur Quellenkritik der Geschichte des hl. Franz von Assisi. Ism. Katona Lajos
  • Timon Ákos: Magyar alkotmány- és jogtörténet. Ism. Dedek Crescens Lajos 63
  • Uhlirz; Otto: Jahrbücher des deutschen Reiches unter Otto II. und Otto III.
  • Varju János: A magyar művelődés története vegyesházbeli királyaink korában. Ism. T. S.
  • Varju János: Kétszáz év a magyar művelődés történetéből. Ism. T. S.
  • Vojnović: Bratovštine i obrtne korporacije u republici Dubrovačkoj. (Statuta confraternitatum et corporationum Ragusinarum.) Ism. Margalits Ede
  • Wertheimer; Eduard: Der Herzog von Reichstadt. Ism. Áldásy Antal
  • A magyar honfoglalás kútfői
   • (II.) Byzanczi történetírók. Ism. Pecz Vilmos
   • (III.) Keleti kútfők. Ism. Thúry József
   • (IV.) Nyugoti kútfők. Ism. Borovszky Samu
  • A pannonhalmi Szent-Benedek-rend története. I. II. köt. Ism. Karácsonyi János
  • Bars vármegye. Ism. Naményi Lajos
  • Hunyad vármegye története. Első kötet. Ism. –yj–
  • Schematismus cleri dioecesis Csanádiensis pro anno Domini MCMII. Ism. –y.
  • Der römische Limes in Oesterreich
 • Tárcza
  • Áldásy Antal: XIII. Leo pápa és a történettudomány
  • Berzeviczy Egyed: Nehány adat Berzeviczy Mártonról
  • Czaich Á. Gilbert: Adalék II. Ulászló és Beatrix házassága ügyéhez
  • Dudás Gyula: Kinizsi Pál származása helye
  • Kállay Ubul: Mikor koronázták meg Kálmánt; Halics felkent királyát a pápától küldött koronával?
  • Karácsonyi János: Szóváltás az Egyháztörténelmi Emlékek ügyében. (I.) 75
  • Karácsonyi János: Kőszegiek s nem Németujváriak
  • Karácsonyi János: Kőszegiek vagy Kősziniek? (II.)
  • Karácsonyi János: Alsó-Eperjes vár tartománya
  • Németh Ambrus: Két győri benczés tanár mint könyvrevisor 1847/48-ban
  • Pór Antal: Kőszegiek vagy Kősziniek? (I.)
  • Pór Antal: Lehet-e Volfer nemzetségét »Kőszegi«-nek neveznünk?
  • Révész Kálmán: Szóváltás az Egyháztörténelmi Emlékek ügyében. (II.) 81
  • Srs.: Adat Karai László életéhez
  • Takáts Sándor: II. Lajos király fia
  • Teleki Géza gróf: Elnöki megnyitó beszéd a Magyar Történelmi Társulat 1903 évi febr. 19-én tartott közgyűlésén
  • Timon Ákos: Levél a szerkesztőhöz
  • Felelet (Timon Ákos levelére)
  • Weber Samu: Nehány szó a rozgonyi csatáról
  • Wertner Mór: Ki volt Hédervári Kont István?
  • A Teleki család német-birodalmi grófsága
  • Kállay Benjamin nekrologja
  • Kubinyi Ferencz nekrologja
  • Pauler Gyula nekrologja
  • Nemzetközi történelmi congressus
   • 83
   • 477
  • Értekezések az iskolai Értesítőkben
   • 382
   • 479
   • 573
   • 675
   • 869
   • 958
  • Pótlékok a magyarországi latinság szótárához
   • 190
   • 388
   • 685
  • Jelentés a Magyar Történelmi Társulat 1902 évi munkásságáról
  • Jelentés a Szilágyi Sándor-alapítvány kamataiból kitűzött jutalom odaitélése tárgyában
  • Külföldi történeti kútfők az Akadémiában
  • A M. Tud. Akadémia történelmi jutalomtételei
  • Helyreigazítás
  • Vegyes közlések
   • 85
   • 272
   • 379
   • 567
   • 674
   • 774
   • 865
   • Magyar Tudományos Akadémia
    • 85
    • 272
    • 379
    • 567
    • 774
    • 865
    • 956
   • A M. Tud. Akadémia nagy-gyűlése
   • A M. Tud. Akadémia könyvkiadó vállalata
   • Gr. Széchenyi István munkáinak új kiadása
   • Alexander Bernát emlékbeszéde Taine Hippolyt külső tagról
   • Asbóth János felolvasása a Balkán-félszigetről
   • Borovszky Samu előadása ifj. Vitéz János Pontificaléjáról
   • Concha Győző emlékbeszéde Pulszky Ferenczről
   • Cserép József értekezése a határidőszámításról a rómaiaknál
   • Edvi Illés Károly értekezése a parlamenti szólásszabadságról
   • Földes Béla értekezése a társadalom-erkölcsi problemáról
   • Fränkel Bertalan értekezése a palotás zene viszonyáról a népdalhoz
   • Goldziher Ignácz értekezése a buddhismus hatásáról az iszlámra
   • Hampel József előadása a jász kürt domborműveiről
   • Hegedüs István értekezése egy angol humanistáról és Janus Pannoniusról
   • Hegedüs István értekezése Niavis Epistolae breves cz. munkájáról
   • Hegedüs Sándor tanulmánya az aranyvaluta terjedéséről
   • Heinrich Gusztáv értekezése a magyar elemekről a német költészetben
   • Jánosi Béla értekezése az aesthetikai hatás tényezőiről
   • Károlyi Árpád emlékbeszéde Horvát Árpádról
   • Katona Lajos értekezése alexandriai szent Katalin legendájáról
   • Katona Lajos értekezése a Virginia-codex Ferencz-legendájáról
   • Melich János értekezése a magyar nyelv keresztény terminologiájáról 85
   • Pauler Ákos értekezése az ismeretelméleti kategoriákról
   • Pekár Károly értekezése az okkapcsolat eredetéről
   • Pröhle Vilmos baskir nyelvtanulmányai
   • Récsey Viktor felolvasása Antonius Gazius humanistáról
   • Reiner János értekezése az egyházi házassági jog történelmi alapjairól
   • Schönherr Gyula előadása a Casanote-könyvtár Corvin-codexéről
   • Sišmanov Iván tanulmánya a bolgár név eredetéről
   • Szádeczky Lajos felolvasása báró Apor Péter műveiről és levelezéséről 87
   • Széchy Károly értekezése Debreczeni Márton költői műveiről
   • Szendrei János tanulmánya a magyar viselet fejlődéséről
   • Szinnyei József jelentése a Karacsay-codexről
   • Szinnyei József értekezése a Halotti Beszéd olvasásáról
   • Thirring Gusztáv értekezése népesedésünk mult századi kútforrásairól
   • Thúry József előadása a Behžet-ül-Lugat czímű csagataj-szótárról
   • Thúry József értekezése a török nyelvemlékekről a XIV-ik század végéig
   • Tóth-Szabó Pál felolvasása Giskráról különös tekintettel Abauj vármegyére
   • Fraknói Vilmos: ifj. Vitéz János Pontificaléja
   • Radvánszky Béla báró: A b. Radvánszky család Leveles-könyve
   • Thaly Kálmán: Kuruczvilág
   • Magyar nyelvtudományi társaság
   • Az Alsófehér-megyei tört. rég. és természettudományi egylet
   • A Bihar-megyei és nagyváradi régészeti és történelmi egylet
   • Az országgyűlési emlékek kiadásának ügye a képviselőházban 88
   • Deák Ferencz beszédeinek új kiadása
   • Izabella királyné életrajzának bevezetése
   • Sátoralja-Ujhely története
   • II. Rákóczi Ferencz emlékének ünneplése
   • A kassai Rákóczi-ünnepek
   • Társulatunk vidéki kirándulása
   • Szmrecsányi Antal helyreigazítása
   • † Kerékgyártó Árpád 90
   • † Tóth Lőrincz
   • † Mommsen Tivadar
   • † Lederer Béla
  • Folyóiratok
   • 576
   • 778
   • Budapesti Szemle
   • Egyetemes Philologiai Közlöny
   • Erdélyi Muzeum
   • Ethnographia
   • Földrajzi Közlemények
   • Irodalomtörténeti Közlemények
   • Katholikus Szemle
   • Magyar Könyvszemle
  • Szláv történeti szemle
   • 91
   • 185
   • 274
   • 387
   • 482
   • 581
   • 680
   • 780
   • 873
   • Glasnik zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini
    • 274
    • 874
   • Kwartalnik historyczny
    • 482
    • 581
    • 680
   • Nada
   • Prosvjeta
    • 278
    • 784
   • Rad jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti
    • 188
    • 874
   • Vienac
   • Vjesnik hrvatskoga archeološkoga društva
    • 189
    • 783
   • Vjestnik kr. hrv. slav. dalm. zemaljskog arkiva
    • 91
    • 185
    • 780
  • Hazai hirlapok repertoriuma
   • 93
   • 192
   • 876
  • Uj könyvek
   • 95
   • 195
   • 389
   • 488
   • 585
   • 784
   • 879
   • 965
  • Hivatalos értesitő
   • 97
   • 199
   • 281
   • 394
   • 491
   • 590
   • 690
   • 882
   • 972
   • Az 1902 évi decz. 4-iki r. vál. ülés jegyzőkönyve 97
   • Az 1903 évi jan. 2-iki r. vál. ülés jegyzőkönyve
   • Az 1903 évi febr. 5-iki r. vál. ülés jegyzőkönyve
   • Az 1903 évi febr. 19-iki r. évi közgyűlés jegyzőkönyve
   • Az 1902 évi számadások megvizsgálására kiküldött bizottság jelentése
   • Kimutatás a M. Tört. Társ. törzsvagyonáról 1902 végével
   • A M. Tört. Társ. pénztári zárszámadása 1902-ről
   • A M. Tört. Társ. költségvetése 1903-ra
   • Az 1903 évi márcz. 5-iki r. vál. ülés jegyzőkönyve
   • Az 1903 évi ápr. 2-iki r. vál. ülés jegyzőkönyve
   • Az 1903 évi máj. 7-iki r. vál. ülés jegyzőkönyve
   • Az 1903 évi jun. 4-iki r. vál. ülés jegyzőkönyve
   • Az 1903 évi okt. 2-iki r. vál. ülés jegyzőkönyve
   • Az 1903 évi nov. 5-iki rk. közgyűlés jegyzőkönyve
   • Az 1903. évi nov. 5-iki r. vál. ülés jegyzőkönyve
   • Kérelem tagtársainkhoz
    • 100
   • Felhívás tagtársainkhoz
DC metaadatok
Cím:
Századok – 1903
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása