Ugrás a tartalomhoz

Századok – 1895

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • I. Történeti értekezések
  • ÁLDÁSY ANTAL: Az 1707. évi ónodi országgyűlés története.
   • I.; közl.
   • II. közl.
   • III. közl.
   • IV. közl.
   • V. bef. közl.
  • FIÓK KÁROLY: Őstörténet és kritika.
   • I. közl.
   • II. bef. közl.
  • FRAKNÓI VILMOS: Mátyás király és Simon patrasi érsek.
  • JAKAB ELEK: Kocsárdi Gálffy János és a Báthoriak.
  • KOLLÁNYI FERENCZ: Illicini Péter. I. és II. bef. közl.
   • 239
   • 342
  • KROPF LAJOS: Anna királyné; II. Ulászló neje.
  • KROPF LAJOS: Egervár eleste és a keresztesi csata 1596-ban.
   • közl.
   • bef. közl.
  • LÁNCZY GYULA: Sienai dolgok. – Magyarország és sienai szt. Bernardino; Capistran János és II. Pius pápa. 97
  • LEHÓCZKY TIVADAR: Négyszázados határvillongás a Szepességben.
  • MÁTYÁS FLÓRIÁN: Szent István király kanonizácziója.
   • közl. I.
   • II. bef. közl.
  • PAULER GYULA: Szent István király kanonizácziója. (Válasz M. F.-nak)
  • PÓR ANTAL: ifj. Erzsébet királyné; Nagy Lajos felesége.
   • I. közl.
   • II.
  • RÁTH GYÖRGY: Két kassai plébános a XVI. században.
   • I. közl. 26
   • II. közl.
   • III. közl.
   • IV. közl.
   • V. bef. közl.
  • Dr. SZÁDECZKY LAJOS: Gróf Bethlen Kata élete és végrendeletei
  • SZILÁGYI SÁNDOR: Emlékbeszéd Salamon Ferencz fölött 1
  • THALY KÁLMÁN: Rákóczi kehely Gömörben.
  • WERTNER MÓR: A Güssingiek
   • I. közl. 42
   • II. bef. közl.
 • II. Könyvismertetések és könyvbírálatok
  • Acsády Ignácz. Régi Magyar birtokviszonyok. Ism. Á. A.
  • Broglie herczeg történelmi művei. Ism. M. S.
  • Bubics Zsigmond. Eszterházy Pál Mars Hungaricusa. Ism. P. Gy.
  • Cimiotti Steinberg Lajos-József. Fiume története. Ism. Fest Aladár.
  • Dr. Demkó Kálmán. A magyar orvosi rend történetei. Ism. Á–y.
  • Éble Gábor. A Harruckern és a Károlyi család. Ism. Dr. Karácsonyi János.
  • Érdujhelyi Menyhért. Ujvidék története. Ism. Dr. Thim József.
  • Értekezések iskolai programmokban. Ism. V.
   • I. 86
   • II.
  • Giesebrecht; Vilmos. Geschichte der deutschen Kaiserzeit. Ism. Kropf Lajos.
  • Hornes; Móricz dr.: Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und Herzegovina II. B. Ism. T. G.
  • Hunfalvy Pál. Az oláhok története. I. II. Ism. Moldován Gergely.
  • Hurmuzaki; Eudoxius. Documente privitóre la Istoria Romanilor. Ism. Kropf Lajos.
  • Dr. Hüppe; Siegfried. A lengyel alkotmány története; ford. Szathmáry György. Ism. L. B.
  • Dr. Illéssy János és Pettkó Béla. A királyi könyvek. Ism. K.
  • Iványi István. Szabadka sz. k. város története. Ism. Érdujhelyi M. 75
  • Jancsó Benedek. Szabadságharczunk és a dákó-román törekvések. Ism. Moldován Gergely.
  • Jancsó Sándor. Kálvin János és egyházpolitikája. Ism. B.
  • Jurkovich Emil. A beszterczebányai k. k. főgymn. története Ism. R.
  • Kiss Bálint. Az Árpádok királyi vére Magyarország családaiban. Ism. Jakab Elek.
  • Kovácsevics Ly. és Jovánevics Ly. A szerb nemzet története. I. k. Ism. Dr. Thim József.
  • Lukács Móricz munkái; összegyüjtötte Gyulai Pál. Ism. Sz. D.
  • Dr. Mandello Gyula. Anglia királyi igazságszolgáltatása a XI–XIV. századokban. Ism. L. B.
  • Mangold Lajos. A magyarok oknyomozó történelme. Ism. Pór Antal.
  • Márki Sándor. Aradvármegye és Arad sz. kir. város története. Ism. G. S.
  • Martens; Wilhelm. Gregor VII. Sein Leben und Wirken. Ism. Kropf Lajos.
  • Mas Latrie comte. De l’empoisonnement politique dans la République de Venise. Ism. Kropf Lajos.
  • Dr. Meyer; Gotthold Alfréd. Szent Simon ezüst koporsója Zárában. Ism. Pór Antal.
  • Országh Sándor dr. Budai szinházak és játékszín 1783–1895. Ism. V.
  • Payr Sándor. Fábri Gergely dunántuli ev. püspök és az 1751. évi vallási zavargás. Ism. Z. M. 77
  • Pázmány Péter összes munkái. Ism. Dedek Crescens Lajos.
  • Rashdall; Hastings. The Universities of Europe in the Middle Ages. Ism. Kropf Lajos.
  • Ráth György. A Pannonhalmi szt. Benedekrend nyomtatott imakönyvei stb. Ism. Dr. Erdélyi László.
  • Récsei Viktor. Pannonia ó-kori mythologiai emlékeinek vázlata. Ism. Ortvay Tivadar.
  • Schlitter. Pius VI. und Joseph II. stb. Ism. Á. A. 82
  • Strakosch-Grassmann. Geschichte der Deutschen in Oesterreich-Ungarn. I. Band. Ism. H. J. 65
  • Swift; Darwin. The Life and Times of James the First the Conqueror stb. Ism. Kropf Lajos.
  • Vámbéry Ármin. A magyarság keletkezése és gyarapodása. Ism. gr. Kuun Géza.
  • Vándorfy János. Jász-Apáthi város egyházának multja és jelenje Ism. Crescens.
  • Vécsey Tamás. Széchenyi és a magyar magánjog. Ism. V.
  • Volf; Theobald. Johannes Honterus der Apostel Ungarns. Ism. M. S.
  • Wéber Samu. Grádecki Stansith Horváth Gergely és családja. Ism. Á–y.
  • Gr. Wilczek Ede. Das Mittelmeer; seine Stellung in der Weltgeschichte stb.
  • Zdekauer; Lodovico. Lo studio di Siena del rinascimento. Ism. Á. A.
 • III. Tárcza
  • Necrológok
   • Albrecht főherczeg ő Fensége †.
   • Sybel Henrik † Dr. Hazslinszky Rezsőtől.
   • Szamota István †.
  • Önálló czikkek
   • Áldásy. Az Ernszt Lajos által bemutatott oklevelekről.
   • Békefi Remig. A zirczi apátság függetlensége.
   • D. Kr. Mátyás király leveles könyve.
   • Érdujhelyi M. A szláv maticzák
    • I. közl.
    • II. bef.közl.
   • Harmath Károly. A pozsonyi ev. lyceum éremgyüjteményének katalogusa.
   • A M. T. Ak. kiadványai.
   • Báró Mednyánszky Dénes. Ujabb adalék Ipolyi Arnold magán leveleihez.
   • Pályázat. A budapesti kir. magyar tudomány-egyetemnek történelmi jutalomtételei az 1895/96 tanévre.
   • Lejáró pályázat a honfoglalás történetére 96
   • II. Rákóczy György przemysli veszedelme
   • Rozvány György. Czigányaink történetéhez
   • Sz. S. Debreczen városa levéltára 85
   • Szinyei Gerson. I. Rákóczy György elsőszülött fia
   • Tagányi K. A Balassa névről
   • (t. k.) Cseh kritika a magyar történetírásról
   • Thaly Kálmán. Diplomatia versekben
   • Thaly Kálmán. Még valami Páriz-Pápairól
   • Trencséni kirándulás
   • Zollner Béla. Kis-Hont elszakadása Nagy-Honttól
  • Állandó rovatok
   • Folyóiratok szemléje
   • Repertórium a) önálló munkák
    • 383
    • 480
    • 671
   • Repertórium b) Külföldi folyóiratok
    • 386
    • 482
    • 672
   • Repertórium c) Hazai hírlapok
    • 486
    • 579
    • 672
   • Történeti könyvtár
    • 92
    • 190
    • 294
    • 392
    • 490
    • 586
    • 685
    • 780
    • 874
    • 973
   • Uj könyvek
    • 868
    • 964
   • Vegyes közlések
    • 89
    • 186
    • 289
    • 388
    • 486
    • 581
    • 679
    • 778
    • 872
    • 967
   • Vidéki Társulatok
 • IV. Hivatalos értesítő
  • A M. T. Társ. 1895. január 3-ki r. vál. ülés jegyzőkönyve 93
  • A M. T. Társ. 1895. február 7-ki r. vál. ülés jegyzőkönyve
  • A M. T. Társ. 1895. február 14-ki r. közgyűlés jegyzőkönyve
  • A M. T. Társ. 1895. márcz. 7-ki r. vál. ülés jegyzőkönyve
  • A M. T. Társ. 1895. márcz 30-ki rk.nyilv. felolv. ül. jegyzőkönyve
  • A M. T. Társ. 1895. április 4-ki r. vál. ülés jegyzőkönyve
  • A M. T. Társ. 1895. május 2-ki r. vál. ülés jegyzőkönyve
  • A M. T. Társ. 1895. június 6-ki r. vál. ülés jegyzőkönyve
  • A M. T. Társ. 1895. okt. 3-ki r. vál. ülés jegyzőkönyve
  • A M. T. Társ. 1895. nov. 7-ki r. vál. ülés jegyzőkönyve
  • A M. T. Társ. 1895. decz. 5-ki r. vál. ülés jegyzőkönyve
  • Az 1894. évi számadások megvizsgálására kiküldött bizottság jelentése
  • Kimutatás a M. T. T. törzsvagyonáról
  • Pénztári zárszámadás 1894-ről
  • A Tört. Életrajzok zárszámadása 1894-ről
  • A M. T. T. 1895. évi költségvetése 1895-re...
  • A. M. T. Életrajzok költségvetése 1895-re
  • Felhívás tagtársak lakhelyére vonatkozólag
   • 96
   • 300
   • 396
   • 492
   • 590
   • 687
   • 784
   • 884
  • Figyelmeztetés az eln. beszéd
DC metaadatok
Cím:
Századok – 1895
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása