Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
46 találat

Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába

Tinta Könyvkiadó, Kemény Gábor

Kemény Gábor monográfiája azoknak a kutatásoknak a főbb eredményeit foglalja össze, amelyeket a szerző, az elmúlt másfél évtizedben a nyelvi kép témakörében folytatott. A kötet bevezető része a stílus mibenlétén és a stilisztika feladatain töprengve tekinti át ennek a helyét kereső határtudománynak, interdiszciplínának az elméleti alapkérdéseit. A második rész többek között arra a kérdésre keres választ, „rendellenes” vagy „szabályszerű” jelenség-e a nyelvben a képszerűség, a nyelvi kép. A zárófejezet Móricz, Babits és Krúdy egy-egy művének példáján mutatja be a nyelvi kép szövegszervező funkcióját. A könyv néhány szövegelemzéssel, Krúdy, Márai és Vas István műveinek stilisztikai elemzésével zárul. Ezek az elemzések nem csupán a képanyagot vizsgálják, hanem a műalkotás struktúrájának egészét és a képalkotásnak ebben elfoglalt helyét is.

Bevezetés a nyelvtudományba

Tinta Könyvkiadó, Kálmán László, Trón Viktor

A könyv áttekinti a nyelvtudomány minden fontosabb területét, ismerteti a legfőbb kérdéseket és számba veszi a legfontosabb eredményeket. A szerzők újszerű felosztásban ismertetik a résztudományokat, például egy keretben tárgyalják, A nyelv használata című fejezetben, a jelentéstant és a pragmatikát. Külön fejezetet szentelnek a történeti nyelvészet és a nyelvváltozatok ismertetésének. A kognitív képességek és a nyelv című részben bemutatják a nyelv és a gondolkodás viszonyát. A Mondattan és az Alaktan fejezeteket követi a Fonetika és fonológia, az utolsó rész pedig a nyelvtudomány történetét tekinti át az ókortól napjainkig. A kötet gyakorlati használhatóságát növeli a Fogalomtár, amely a legfontosabb háromszáz nyelvészeti szakszót magyarázza meg.

Családnevek enciklopédiája

Tinta Könyvkiadó, Hajdú Mihály

A Családnevek enciklopédiája a magyar tudományos ismeretterjesztő irodalomban elsőként foglalja össze mindazokat az ismereteket, amelyeket a kutatás mindeddig megfogalmazott a vizsgált nevekről. A kézikönyv a leggyakoribb 1230 családnevet dolgozza föl. Elmondja a nevekről gyakoriságukat, eredetüket, változási folyamatukat és jelentésüket, utal földrajzi elterjedésükre, bemutatja a XIX. századi névváltoztatásokat, névmagyarosításokat. A kötet részletesen ismerteti a magyar nevek mellett a leggyakoribb német (Jung, Klein, Schmidt), szláv (Novák, Gyuricza, Petrovics) és román (Argyelán, Marosán, Moldován) családneveket is.

Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban

Tinta Könyvkiadó, Keszler Borbála, Tátrai Szilárd

A Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban című tanulmánykötet az azonos címmel 2008 novemberében megrendezett konferencia előadásainak kibővített, részletesebben kidolgozott változatait tartalmazza. A kötet célja, hogy bemutassa az elméleti és módszertani kihívások eddigi eredményeit, az új típusú korpusz- és diskurzusadatokkal tovább árnyalja a grammatika kategóriáit, és termékeny vitára késztessen. A kötet tanulmányai négy nagyobb téma köré szerveződtek: 1. Beszélt nyelvi tényezők a grammatikában; 2. Grammatikai modellek, grammatikai szempontok, grammatikai jelenségek; 3. Szemantikai szerkezetek a mondatban és a diskurzusban; 4. Grammatikai egységek a pragmatika és a diskurzuselemzés nézőpontjából.

Ellentétes jelentésű szavak adatbázisa

Tinta Könyvkiadó, Temesi Viola

Az Ellentétes jelentésű szavak adatbázisa a magyar szókincs elemeit a szavak ellentétes jelentése alapján rendszerezi. 13700 vastag betűs címszó ellentétes jelentésű szavait sorolja fel a következő három szempont alapján: A szavak között a résztvevők nézőpontjából rajzolódik ki az ellentétes viszony. (Pl.: ad – kap; nyer – veszít; orvos – beteg.) Az ellentétes jelentésű szavak egymást felváltva jelennek meg, feltételezik és kölcsönösen kizárják egymást. (Pl.: apály – dagály; nappal – éjszaka; vetés – aratás.) Az egyik szó jelentése pólusszerűen áll a másikéval szemben, és a két szélső pólusú ellentét között közbenső, nemegyszer semleges jelentések is elhelyezkednek. (Pl.: forró – [langyos] – hideg; ömlik – [folyik] – szivárog; sétál – [megy] – rohan.)

Etimológiai szótár

Tinta Könyvkiadó, Zaicz Gábor

A kézikönyv 8945 szócikkben magas színvonalon és szakszerűen dolgozza fel a magyar nyelvi elemek eredetét. 8670 szócikk a szavak etimológiáját ismerteti, 275 pedig a magyar toldalékok eredetét adja meg. A szócikkek minden esetben közlik a címszó első írásos előfordulásának évszámát, majd részletesen ismertetik a szó eredetét, keletkezésének módját. A szócikkekben a címszavakon túl további 11585 származékszó eredetét találja meg az olvasó. A szótári rész után a kézikönyv ismeretterjesztő célkitűzésének megfelelően a következő három függeléket találjuk: 1. A szavak és a toldalékok első írásos előfordulásuk sorrendjében. 2. A szavak eredet szerinti csoportosítása. 3. Szakkifejezések lexikona. Ez utóbbi 175 szakszó közérthető magyarázatát tartalmazza.

Idegenszó-tár

Tinta Könyvkiadó, Tótfalusi István

Az Idegenszó-tár azon kívül, hogy értelmezi, magyarázza a régi vagy új homályos jelentésű idegen szavakat, részletesen megadja azok etimológiáját, eredetét is. A 28 000 címszó közül jó néhány a klasszikus műveltség szavai közé tartozik, mások az elmúlt másfél évtizedben kerültek előtérbe a sajtó, a politika, a közgazdaság, az informatika, valamint a sportok és a művészetek nyelvében. Megtaláljuk benne az ifjúság és a divat nyelvének friss jövevényeit is. A szótár a magyar szótárirodalomban először ismerteti részletesen a szavak etimológiáját. Az Idegenszó-tár segítséget nyújt az idegen szavak helyesírásában, és ahol szükséges feltünteti a szó helyes kiejtését is. Függelékében közli több mint 300 idegen rövidítés, idegen mozaikszó feloldását és értelmezését.

Jel és jelentés

Tinta Könyvkiadó, Gecső Tamás, Sárdi Csilla

A kötet az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és a Kodolányi János Főiskola által 2007 októberében Budapesten közösen rendezett tudományos nyelvészeti konferencia előadásait adja közre. A tanulmánykötet a jel és jelentés kapcsolatát vizsgálja a nyelvészet különböző területein. Vizsgálódásai felölelik a földrajzi nevek, a frazeológiai egységek, az irodalmi szövegek és a műfordítások kutatását. Foglalkozik a fogalmak és a nyelvi jelek kapcsolatával, a jogi terminusokkal, a kétnyelvűséggel és a siketek jelnyelvével is.

Keresztnevek enciklopédiája

Tinta Könyvkiadó, Fercsik Erzsébet, Raátz Judit

A Keresztnevek enciklopédiája több tudományterületet felölelve sokoldalúan tájékoztat a száz leggyakoribb magyar női és férfinévről. Az Enciklopédia Előszava tájékoztatást nyújt a nevek kialakulásáról, a nevek fajtáiról, arról, hogy mi módon jöttek létre a kételemű nevek, azaz hogyan alakult ki a családnevek és a keresztnevek együttese. Olvashatunk a magyar keresztnévkincs eredetéről és a névadás korábbi szokásairól, valamint napjaink névadási gyakorlatának szabályozásáról. A könyvben tárgyalt női és férfinevek szócikkeinek felépítése: a név eredete, védőszentjei, névnapja, gyakorisága, becézése, rokon nevei, női és férfi párja, idegen nyelvi megfelelői. Külön pontokba szedve találunk adatokat a név családnévi használatáról, híres viselőiről, irodalmi és képzőművészeti alkotásban való előfordulásáról. A szócikk következő részei azt ismertetik, hogyan jelenik meg a név földrajzi nevekben, milyen népszokásokkal áll kapcsolatban, milyen szólásokban, közmondásokban szerepel, illetve miként fordul elő névcsúfolókban. A szócikk végén a név köznévként való használatáról tájékozódhatunk. A kötetet névnaptár, statisztika és teljes körű névmutató zárja. A mutató tartalmazza a keresztneveket, a becézőket, az idegen nyelvi és a történeti névalakokat is.

Kiejtési szótár

Tinta Könyvkiadó, Tótfalusi István

A Kiejtési szótár 40000 idegen név, szó és kifejezés helyes kiejtését adja meg szakszerűen. A szótár érdeme, hogy a kiejtést nem bonyolult, kódolt formában, hanem mindenki számára érthetően, a magyar ábécé betűivel írja le. A Kiejtési szótár szókincse átfogja és felöleli mindazokat a területeket, melyeken idegen szóval találkozhatunk a mindennapi életben vagy munkánk során. A szótár napjaink külföldi hírességei és közszereplői mellett tartalmazza mindazoknak az idegen történelmi neveknek a helyes kiejtését is, amelyekkel tanulmányaink, olvasmányaink vagy akár szabadidőnk eltöltése közben találkozunk. A szótár segítséget nyújt a történelmi magyar családnevek kiejtéséhez is. A személynevek mellett az idegen földrajzi nevek, a közszavak és a rövidítések kiejtését is tartalmazza.

 1   2   3   4   5 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása