Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
144 találat

Gazdasági folyamatok matematikai modellezése

Typotex Kiadó, Blázsik Zoltán

Gazdálkodási kérdésekben forduljunk a matematika, informatika, közgazdaságtudomány modelljeihez, a megoldási módszereket, az eredményeket alkalmazzuk a felmerült gyakorlati problémákban. Bár az élet bonyolultabb feladatokat vet fel, az absztrakt, leegyszerűsített fogalmak vizsgálata segít eligazodni a komplex folyamatokban is. A természettudományok módszeréhez hasonlóan az optimalizálási problémákban is megkülönböztetjük a lényeges tényezőket, elhanyagolva a kisebb jelentőségű hatásokat. A komputer is csak úgy tud segíteni, ha érvényesen kérdezzük. A kisebb objektumok, célok helyes megtervezése, majd az összetevők szintézise elvezethet a megoldáshoz. A jegyzet bemutat jól ismert alapvető problémákat, felvet gyakorlat-közeli megoldandó feladatokat, meg is oldja őket vagy szakirodalmi hivatkozásokra utal. Mai elméleti kutatásokat is megemlít, amelyek később hatékonyabbá tehetik a számítógépes algoritmusokat.

Gazdaságmatematika

Nemzeti Tankönyvkiadó, Dr. Nagy Tamás

A gazdasági problémák megoldásához me már elengedhetetlen a matematikai ismeretek elsajátítása. A tananyag a lineáris programozás és az ahhoz szükséges lineáris algebrai ismereteket tárgyalja. A könnyebb megértést számos példa és gyakorlati feladat segíti.

Gépészkari matematika MSC

Typotex Kiadó, Bálint Péter, Garay Barna, Kiss Márton, Lóczi Lajos, Nagy Katalin, Nágel Árpád

A jegyzet a BME gépészmérnöki mesterszak hallgatói számára készült a matematika M1 és M2 tárgyhoz segédletként, mérnök konzulensek közreműködésével. Öt részben - Közönséges differenciálegyenletek, Parciális differenciálegyenletek, Valószínűségszámítás, Komplex függvénytan, Fourier-sorfejtés és Laplace-transzformáció - tárgyalja a gépészmérnöki mesterképzésben szükségesnek ítélt matematika tananyagot. A terjedelmi és időbeli korlátok ellenére igyekeztünk egy matematikailag pontos, ugyanakkor mérnökök számára is szemléletes tárgyalásmódot kialakítani. Ennek megfelelően a matematikai elmélet ismertetését helyenként mérnöki magyarázatokkal egészítettük ki. Kiemelt fontosságúnak tartottuk az ismeretek alkalmazását a gyakorlatban, így a problémamegoldó képesség fejlesztését is. Az öt témakör, jóllehet tartalmaz közös pontokat, egymástól függetlenül is olvasható. Az átadni kívánt ismeretek adott esetben eltérő absztrakciós szintje, valamint az alkalmazásuk módjában mutatkozó különbség némiképp eltérő szerkesztést tett szükségessé. Minden részben közös, hogy az elméleti összefoglalást bőséges kidolgozott példaanyag követi. Minden témakörhöz megadunk további gyakorló feladatokat is. Az elméleti összefoglalókban a BSc-s szigorlatokon elvárt szinthez igazodtunk, ugyanakkor arra is törekedtünk, hogy a leírtak mélyebb megértése képessé tegye az olvasót a szakirodalom későbbi, esetleges önálló tanulmányozására. A jelenleg a tavaszi félévben oktatott matematika M1 tárgy anyagába tartozik a valószínűségszámításról, a komplex függvénytanról, illetve a Fourier-sorfejtés és Laplace-transzformációról írott első három rész, míg az őszi félévben tartott matematika M2 tárgy anyaga a közönséges és parciális differenciálegyenletek. Ennek megfelelően az öt részt két - közel azonos terjedelmű - nagyobb egységbe csoportosítottuk. Azok a hallgatók, akik a tavaszi félévben kezdik meg tanulmányaikat, a fejezetek sorrendjében haladnak végig az anyagon, míg az ősszel kezdők a jegyzet második nagy egységében található témaköröket tanulják először.

History of Mathematics via Problems

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ, Richárd Balka, Attila Egri-Nagy, Tibor Juhász

These lecture notes are written for prospective Mathematics teachers.The chapters contain the curriculum of the course with the same titletaught at the Eszterházy Károly College. The course isdesigned for students in their last semester before graduation,therefore comprehending this material requires intensive backgroundknowledge and mathematical maturity. More specifically the studentsmust be familiar with complex analysis, topology and abstract algebra.Some of the chapters have exercises at the end. The aims of these arerefreshing some basic knowledge, giving experience of the involvedcalculations or providing perspective of further implications of theresults.

Impulzív jelenségek modelljei

Typotex, Karsai János

Ha valamely hatás egészen rövid idő alatt zajlik le, egy pillanat alatt bekövetkezik, vagy egy bizonyos helyen megszakad, impulzusról beszélünk. Bár az impulzív rendszerek tudományos irodalma igen nagy, tankönyvek ebben a témában alig készülnek, hiszen az impulzív rendszerek túlmutatnak a felsőoktatási tananyagok keretein. Ez a tankönyv három nagy részből áll. Az első bevezető a Mathematica-programba azok számára, akik kutatásaikban alkalmazni szeretnék ezt a programot. A második az impulzív rendszereket, azok tulajdonságait és a vizsgálatukhoz szükséges számítógépes módszereket mutatja be, végül a harmadik rész gyakorlati problémákat vizsgál. A kötet használatát ingyenesen letölthető elektronikus melléklet is segíti. A szerző az impulzív differenciálegyenletek nemzetközileg elismert kutatója, a matematika tudomány kandidátusa, A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Orvosi Informatikai Intézetének tanára.

Játékelmélet

Typotex Kiadó, Pluhár András

A jegyzet fő célja a játékok különböző formáinak ismertetése és a megértésükhöz használatos matematikai fogalmak és elméletek bemutatása. A kombinatorikus játékokban a fák fogalmának és a teljes indukciónak a használatával eljuthatunk Zermelo tételéig, a végtelen játékok nem determinisztikus voltának bizonyításához mélyebb eszközök szükségesek. Ezek után megmutatjuk, hogy a kombinatorika legfontosabb eszközeinek létezik játékelméleti megfelelője és következésképpen felhasználása is. A zérusösszegű mátrixjátékokra több példát és megoldási módszert adunk, az általános minimax tételt pedig konstruktív úton bizonyítjuk. A nemzérus összegű játékoknál a Nash-egyensúly létezését a Brouwer-féle fixponttétellel, illetve a bimátrixjátékokra adott Lemke–Howson algoritmussal mutatjuk meg. Ismertetjük a Nash-egyensúly klasszikus példáit és továbbfejlesztési lehetőségeit. A kooperatív játékok alapfogalmait tárgyaljuk, a magot, a stabil halmazt és a Shapley-értéket. Az alkalmazások természetes módon magukba foglalják a stabil párosítás problémáját, illetve a Nash-program illusztrációját dolgozzuk ki. Végül a döntéshozatallal kapcsolatos problémákról van szó; ezen belül Arrow tételéről, illetve az igazságos vagy irigységmentes osztozkodások lehetőségeit vizsgáljuk meg.

Kalkulus

Miskolci Egyetem, Dr. Rontó Miklós, Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia

A jegyzet tárgyalja az analízis alapjait, részletezi a határérték, a folytonosság és a differenciálhányados fogalmát. A jegyzet bevezet a halmazelméletbe, a valós számok halamazába, az olvasó megismerheti a sorozatok és a függvények világát valamint a valószínűségszámítás alapjait is elsajátíthatja. Az egyes témakörök megértését számos megoldással rendelkező példa segíti.

Kalkulus informatikusoknak I.

Typotex Kiadó, Győri István és Pituk Mihály

A jegyzet a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karán oktatott Matematikai analízis I.kurzus anyagának összefoglalása informatikus és villamosmérnök hallgatók részére.Az olvasó megismerkedhet az egyváltozós valós függvények differenciálszámításával ésintegrálszámításával, ezen belül az analízis olyan központi fogalmaival, mint a határérték,folytonosság, derivált és az integrál. Egy villamosságtani probléma kapcsán ismertetésre kerüla Laplace transzformált fogalma és fontosabb tulajdonságai.

Kalkulus informatikusoknak II.

Typotex Kiadó, Győri István és Pituk Mihály

A jegyzet a Kalkulus informatikusoknak I. c.jegyzet folytatása, a Pannon Egyetem Műszaki InformatikaiKarán oktatott Matematikai analízis II. kurzus anyagánakösszefoglalása informatikus és villamosmérnök hallgatókrészére. Az olvasó megismerkedhet a végtelen sorok éshatványsorok fogalmával, a többváltozós függvényekdifferenciálszámításával, a területi integrállal ésközönséges differenciálegyenletek néhány egyszerűbbtípusával. Egy információátviteli probléma kapcsánismertetésre kerül a z-transzformált fogalma ésfontosabb tulajdonságai.

Kalkulus informatikusoknak II.

Typotex Kiadó, Szalkai István és Dósa György

A példatárban található feladatok felölelik a többváltozós integrálás és deriválás, közönséges differenciál- és integro- egyenletek, a parciális törtekre bontás, Laplace-transzformáció és Fourier-sorok, az RLC elektronikus áramkörök alapjait. A bőséges útmutatóban röviden megtaláljuk a legfontosabb megoldási módszerek leírását is. A feladatgyűjtemény legnagyobb részét a feladatok részletes megoldásai (esetenként magyarázatokkal, megjegyzésekkel) teszik ki. A függelékben a legfontosabb tételek, képletek, táblázatok és tárgymutató kaptak helyet. Két animáció és két szemléltető program is segíti a megértést és egyszerűbb feladatok kiszámíttatását. Mind egyéni, mind csoportos felkészüléshez ajáljuk ezt a példatárat.

 2   3   4   5   6   7   8   9   10 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása