Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
144 találat

A számítástudomány alapjai

Typotex Kiadó, Ésik Zoltán

A jegyzet egységes rövid bevezetést ad a számítástudomány három területéhez. Ezek az automaták és formális nyelvek elmélete, a kiszámíthatóságelmélet és a bonyolultságelmélet.

A végeselem-módszer alapjai

Typotex Kiadó, Forberger Árpád, Vörös Gábor

Az elmúlt évtizedekben a végeselem módszer (VEM) a mérnöki tervezés, modellezés és a szimuláció nélkülözhetetlen eszköze lett. Ez a jegyzet elsősorban az alapképzésben (BSc) részt vevőknek szól, ezért a feltételezett előtanulmányok a statika, szilárdságtan, dinamika, a matematikai analízis alapjai, közönséges és parciális differenciál egyenletek, továbbá a mátrixszámítás. Az elméleti megalapozó, bevezető fejezetek röviden bemutatják a lineáris rugalmasságtan lokális és globális modelljeit, a rugalmasságtani alapegyenleteket és a virtuális munka elvét és végeselem módszer - elmozdulás módszer - alapgondolatát, a legfontosabb mennyiségek, elemmátrixok levezetését. A jegyzet részletesen tárgyalja a mérnöki gyakorlatban fontos rúd véges elemeket, a síkbeli rácsos szerkezeteknél alkalmazott csuklós végpontú elemet és a hajlított gerenda elemet. Több kidolgozott számpélda segíti a végeselem eljárás algoritmusának és a különböző analízisek - statika, dinamika, stabilitás - megismerését és megértését. A záró fejezet a síkfeladatok végeselem modellezési lehetőségeit ismerteti. A jegyzet végén található függelék a végeselem algoritmusokban alapvetően fontos mátrixszámítási ismereteket foglalja össze. Célunk a mérnöki, elsősorban a járműmérnöki területen tevékenykedő, elméletileg jól felkészült végeselem szoftver felhasználók kiképzése.

Absztrakt harmonikus analízis

Debreceni Egyetem, Székelyhidi László

Az absztrakt harmonikus analízis klasszikus elméletének, valamint legújabb irányzatainak bemutatása.

Adatok gyűjtésének és értékelésének módszerei

Pannon Egyetem, Domokos Endre, Vincze-Csom Veronika

A jegyzet ismerteti az adatgyűjtés és –értékelés matematikai hátterét; a példákat a fenntartható fejlődés témaköréből választja ; és azokon keresztül mutatja be adatok felhasználásának módját és lehetőségeit.

Adatstruktúrák és algoritmusok

, Házy Attila, Nagy Ferenc

A jegyzet bevezetés az adatstruktúrák és algoritmusok területére.Az absztrakt adattípus, adatstruktúra és algoritmus fogalmától elindulva különböző adatstruktúrákra vizsgálja az egyes algoritmusokat és azok hatékonyságát, mely utóbbinaz időbonyolultságot értjük. Egyszerű adattípusokat (szám, karakter, logikai mennyiség, ...) és összetetteket (sorozat, hasító tábla, fák, gráfok, ...) is tárgyal. Kitér ezen struktúrák számítógépes realizációira és azok sajátosságaira. A jegyzetben számos ábra és példatalálható, valamint vannak megoldásra javasolt feladatok is.

Adatstruktúrák és algoritmusok

Typotex Kiadó, Adonyi Róbert

A jegyzet célja, hogy betekintést nyújtsunk a programozási feladatok során elénk kerülő programtervezési kérdésekbe. Ehhez bemutatjuk az alap adatszerkezeteket és az adatszerkezeteken megvalósítható különböző algoritmusokat, hiszen a rendelkezésünkre álló adatszerkezetek és a hozzájuk kapcsolódó algoritmusok tulajdonságainak és működésüknek alapos ismeretében tudjuk csak az alkalmazás igényeinek legmegfelelőbb megoldást kiválasztani. A jegyzet az elméleti ismeretanyagot és a programozás jellegű tárgyak teljesítéséhez szükséges gyakorlati jellegű tudást kapcsolja össze. A jegyzetben szereplő mintaprogramok és kódrészletek objektum orientált szemléletben C++ programozási nyelven kerülnek megvalósításra.

Affin és projektív geometria

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ, Hoffmann Miklós, Papp Ildikó

Ezen jegyzet célja, hogy a matematika tanárszakos hallgatóknaksegítséget nyújtson a Projektív geometria című kurzus megértéséhez,tanulásához. A szerzők szándékai szerint az anyag felépítése,mennyisége és felosztása lehetővé teszi azt, hogy a jegyzet -- és ígya kurzus -- anyagát egy félév alatt, azaz heti egy fejezettelszámolva 12 hét alatt elsajátítsa az átlagos hallgató.A jegyzet a kurzus anyagához igazodva a projektív geometria előtt azaffin geometria alapjaival is megismerteti az olvasót, a tananyagtúlnyomó része azonban a projektív geometriai ismereteket tárgyalja.Az anyagban hangsúlyozottan kerültük a túlzott formalizmust,elsősorban a szemléletességre és a főbb elvek kifejtéséretörekedtünk. Az itt esetleg hiányzó bizonyítások, a szigorúbb,axiomatikus felépítés az irodalomjegyzékben található könyvekbenfellelhetők, azonban a jegyzet és a kurzus céljával, a tanáripályára való felkészítéssel inkább az előbbi megközelítést éreztükösszhangban.Természetesen az anyag előzetes ismereteket is feltételez,elsősorban a bevezető geometria kurzusok és a lineáris algebraterületéről. Ugyanakkor nem tér ki a jegyzet a tananyagon túliterületek vizsgálatára, még utalás szintjén sem, azaz sem többet,sem kevesebbet nem tartalmaz, mint a kurzus alatt elsajátítandóanyagot. Az érdeklődő olvasók az irodalomjegyzék alapján indulhatnaktovábbi felfedező útra a geometria területén.

Algebrai automataelmélet

Typotex Kiadó, Babcsányi István

A jegyzet az automaták algebrai elméletének alapjait tárgyalja, rámutat a véges automaták és a formális nyelvek, speciálisan a változó hosszúságú kódok közötti kapcsolatokra. A munka hiánypótlónak számít, mert hasonló jellegű tankönyvet utoljára a korán elhunyt PEÁK ISTVÁN (1938-1989) publikált a hetvenes évek végén. Mondhatjuk, hogy a jegyzet III. és IV. része magyar területnek is tekinthető GÉCSEG FERENC akadémikus és munkatársai munkássága alapján. A szerző saját eredményeit is felhasználva, több újdonságot tartalmaz az I., II. és főleg az V. rész is. Az eredmények és a bizonyítások mutatják az univerzális algebra ill. az absztrakt algebra (csoportelmélet, félcsoportelmélet, hálóelmélet) hatékony alkalmazhatóságát az automataelméletben. A jegyzet matematikus és informatikus hallgatóknak (MSc, PhD) készült, de haszonnal forgathatják a téma iránt érdeklődő oktatók és kutatók is.

Algoritmikus számelmélet

Typotex Kiadó, Dr. Szalkai István, Dr. Dósa György

Az algoritmusok legfontosabb jellemzőinek áttekintése után a könyv bevezetésképpen az elemi számelméletet tekinti át algoritmikus szemszögből – nem minden egyszerű kérdés számítható ki percek vagy évek alatt. A könyv elsődleges célja egyrészt a számelmélet felhasználása az algoritmusok és titkosírások, irat-hitelesítések terén (7.3, 10. és 1. fejezetek), másrészt a számelmélet saját kiszámíthatósági problémái és azok megoldására történt próbálkozások bemutatása (3.2, 8. és 9. fejezetek). A könyv tartalmazza a fenti részek megértéséhez szükséges (nem kevés) elméleti tudnivalót is (2., 4–7. fejezetek). Az anyag megértését öt kis program segíti, melyek a bemutatott algoritmusokat lépésenként mutatják be, az output-szöveg szerkeszthető. A programok egyszerűbb számítások elvégzésére (pl. titkosírás) is használhatók. Néhány új jelöléssel és szemléletmóddal, továbbá Bolyai János számelméleti munkásságával, sőt modern algebrai általánosításokkal is megismerkedhetünk a könyvben (3., 8.3. és 13. fejezetek). Akönyvet Táblázatok, Irodalomjegyzék és Tárgymutató teszi teljessé.

Algoritmizálás és adatmodellek

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ, Geda Gábor, Hernyák Zoltán

Algoritmizálás és adatmodellek

 1   2   3   4   5   6   7   8 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása