Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
577 találat

A művészeti kommunikáció modellje (kommunikációelméleti bevezetés)

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar (KRE BTK), Sepsi Enikő

A tananyag témája Vizuális kommunikáció ezen belül: A művészeti kommunikáció modellje (kommunikációelmélet bevezetés) A tananyag az INFORMÁCIÓ TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS - Informatikai és digitális kommunikációs kompetenciafejlesztés a komplex innováció szolgálatában (TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091) projekt keretében készült.A tananyagot lektorálta: Buda Béla.

A német Szövetségi Alkotmánybíróság döntése az Európai Stabilitási Mechanizmus ratifikációjáról

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Dr. Vincze Attila

A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A Népegészségügyi termékdíj 2011-ben és 2012-ben

Szolnoki Főiskola, Szőllősi Szabolcs, Dr. Szűcs Róbert Sándor

Az Egyesült Államok felnőtt lakosságának 64,5%-a, hozzávetőlegesen 119 millió fő számít túlsúlyosnak vagy elhízottnak. 17,5 millió elhízott fiatalkorú él az Európai Unióban. A túlsúlyosak vagy elhízottaknak az aránya Magyarországon is meghaladja a 60%-ot. Mindez az egészségügyi kiadások drasztikus emelkedését eredményezi. A probléma megoldásának egy lehetséges módja a hamburgeradó bevezetése, melyet Magyarország 2011-ben meg is tett. 2012-ben a tapasztalatokat figyelembe véve az adó mértéke emelkedett.

A pertárgyérték jelentősége a polgári eljárásjogban, különös tekintettel a kisértékű perekre

Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Muzsalyi Róbert

A tanulmány a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0006 - „A tehetséggondozás feltételeinek javítása a Károli Gáspár Református Egyetemen” c. pályázat keretében készült.

A polgári nemperes eljárások joga

ELTE Eötvös Kiadó, Éless Tamás, Juhász Edit, Juhász Imre, Kapa Mátyás, Papp Zsuzsanna, Somlai Zsuzsanna, Szécsényi-Nagy Kristóf, Timár Kinga, Tóth Ádám, Török Judit, Varga István

A polgári nemperes eljárásokat bemutató kötet első kiadása a szerzők és a műhely – az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Polgári Eljárásjogi Tanszéke – nagy örömére gyorsan meghatározó szerepre tett szert mind a jogi egyetemi oktatásban, mind a gyakorló jogászság körében. Az azóta eltelt időszak olyan mennyiségű jogszabályváltozást hozott magával, amely szükségszerűvé tette a szövegnek a teljes vonatkozó joganyag aktualizálásán alapuló átdolgozását: A meghatározó jelentőségű polgári nemperes eljárások kódexei több, részben átfogó módosításon mentek keresztül, így – a Pp. mint háttérjogszabály folyamatos módosításai mellett – különös figyelmet kellett fordítani a Vht., a Ctv. és a Cstv. változásaira, vagy éppen a hagyatéki eljárás Alkotmánybíróság által kikényszerített újrakodifikálására. Emellett szintén az első kiadás óta eltelt időszakra esett az a közjogi berendezkedést alapjaiban érintő jogalkotás, amely számtalan ponton kisugárzik a nemperes eljárások jogára. Ebben a körben meghatározó és a nemperes eljárások részletszabályainak alakulására és értelmezésére is kiható változásokat hozott többek között az Alaptörvény, az igazságszolgáltatási reformtörvények sora, így elsősorban az új Bszi., vagy az alkotmánybíráskodás individuális jogvédelem felé nyitó újraszabályozása. Végül feldolgozásra kerültek a nemzetközi és az európai uniós jogalkotás első kiadás óta lezajlott fejleményei, így például a röviddel a kézirat lezárása előtt hatályba lépett EU Öröklési Rendelet.

A politikai közösség

Osiris Kiadó, Balázs Zoltán

A politikai filozófia megléte önmagában persze még nem biztosíték arra, hogy a politika feltételei is teljesülnek, de ha nem is teljesülnek, a reflexió önmagában is fontos lépés a politika megteremtése felé. Ennek azonban nem kell közvetlen célnak lennie, még ha a politikai filozófia klasszikus szövegei, egyáltalán nem véletlenül, valamilyen politikai közösség megteremtésére tettek is kísérletet: elég, ha Platónra, Machiavellire, Locke-ra, Hobbesra vagy Rousseau-ra gondolunk. Mégis elegendő, ha a reflexió során a már meglévő politikai közösség természetén, erkölcsein, értékein, fönnmaradásának feltételein, történetén, teljesítményein, sikerein és kudarcain töprengünk. Ilyen reflexióra vállalkozik ez a könyv is.

A Politikum Pécsett

Pécsi Tudományegyetem BTK Politikai Tanulmányok Tanszék, Kunszt Márta

A kötet izgalmas, szerteágazó kutatási területet választott témájául. Egy kis túlzással „terra incognita" egy település „politikumának” komplex módon kezelése és feldolgozása. Ha van is tudásunk erről a rejtőzködő témáról, az mindenképpen töredezett, nem összegezett, mozaikszerű.

A pénzügyek alapjai

Dr. Vigvári András, Dr. Vigvári András

-Megérteni a vállalkozás érékeit, és képessé tenni a hallgatókat az értékek felépítésére

A rendszerváltás gyermekévei Pécsett

PTE Bölcsészettudományi Kar Politikai Tanulmányok Tanszék, Kunszt Márta

A régi Belső-Ázsia története

Balassi Kiadó, Vásáry István (1945–)

Összefoglalás a mongol kor előtti Belső-Ázsia történetéről. Ez az elektronikus kiadás az először 1993-ban megjelent könyv 2., átdolgozott kiadásának (Magyar Őstörténeti Könyvtár,19. kötet, Balassi Kiadó, 2003) digitalizált változata.

 4   5   6   7   8   9   10   11   12 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása