Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
577 találat

A kompetencia-alapú tanulás informatikai eszköztára és technológiája

SZIE ABPK, Tasi István

A tananyag az élethelyzethez igazított tanulás módszertana szerint tárgyalja a tananyagkészítés és tanulás-segítés témaköreit.

A kórházintegráció folyamata

Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Gulyás Dávid

A tanulmány a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0006 - „A tehetséggondozás feltételeinek javítása a Károli Gáspár Református Egyetemen” c. pályázat keretében készült.

A közbeszerzés gyakorlata

Budapesti Corvinus Egyetem, Kirchhof Attila

A tananyag bemutatja a közbeszerzést meghatározó általános és speciális jogi kereteket, a szabályok gyakorlatban történő alkalmazásának technikáit. A tantárgy további célja a jogi gondolkodás alapjainak kialakítása, és a gyakorlati feladatmegoldások általi készség kialakítása.

A közvetlen emberi kommunikáció

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (PTE IGYK), Boronkai Dóra

A tananyag témája Kommunikációelmélet ezen belül: A közvetlen emberi kommunikáció elméletei A tananyag az INFORMÁCIÓ TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS - Informatikai és digitális kommunikációs kompetenciafejlesztés a komplex innováció szolgálatában (TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091) projekt keretében készült.A tananyagot lektorálta: Horányi Özséb.

A közügyek elméleti alapjai

Budapesti Corvinus Egyetem, Gulyás Gyula

A tananyag kategória- és problématörténeti kontextusban tárgyalja az állampolgár és a politikai közösség szempontjából releváns értékek és kérdéskörök egymáshoz való viszonyát.

A külföldi tőke szerepe a magyar gazdaság versenyképességében

Szolnoki Főiskola, Hojsza Gyöngyi

A fejlődéshez, a fejlett országokhoz való felzárkózáshoz, a versenyképesség megteremtéséhez, annak növeléséhez tőkére van szükség, ami származhat belső és külső forrásból. A belső forrásaink mindig szűkösek voltak és most is azok, így külsőket is igénybe kell vennünk. A külső forrás lehet külföldi hitel, vissza nem térítendő támogatás, segély és lehet külföldi működő tőke. A gazdasági fejlődésünk különböző szakaszaiban többször fontos volt a külföldi tőke és ma is nélkülözhetetlen.

A külföldi ítéletek elismerése és végrehajtása házassági és szülői felelősségre vonatkozó ügyekben

Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Deák Beáta

A tanulmány a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0006 - „A tehetséggondozás feltételeinek javítása a Károli Gáspár Református Egyetemen” c. pályázat keretében készült.

A logisztika alapjai

Budapesti Gazdasági Főiskola, Bányai Tamás

A logisztika napjainkra fontos sikertényezővé vált a modern piacgazdaságokban. A logisztika jelentős történelmi múltra tekint vissza, mely múlt alapvetően a katonai életből származtatható. Logisztika alatt akkoriban a harcoló alakulatok elhelyezését, létfenntartását és mozgatását értették. A francia forradalom, a napóleoni háborúk és a világháborúk tapasztalatai jelentős mértékben hozzájárultak a logisztika fejlődéséhez, mely fejlődés eredményeként megszülető logisztikai módszerek alkalmasak voltak bonyolult ellátási problémák megoldására is. A II. világháború után született meg a felismerés a gazdasági szakemberekben, hogy a logisztikai módszerek a gazdasági életben felmerülő ellátási problémák megoldására is kiválóan alkalmazhatók, így megkezdődött a logisztika térhódítása a gazdasági életben. A logisztika napjainkban is folyamatosan fejlődik, mely fejlődés mozgatórugója a vállalatok közötti egyre erősödő verseny, mely versenyből csak azok a vállalatok kerülhetnek ki győztesen, akik a vevői igények gyors kielégítésére törekszenek a vevő által igényelt minőség biztosításával, a költségek minimalizálása mellett, vagyis a vállalatok egyik fontos célja a logisztikai szolgáltatásuk színvonalának növelése.

A magyar neveléstudomány fejlődése

Gondolat Kiadó, Németh András

Munkánk a magyar neveléstudomány kialakulásának fejlődésének, egyetemi tudományként történő intézményesülésének, illetve az azt befolyásoló nemzetközi recepciós hatások bemutatására vállalkozik. A témakör egyszerre tekinthető alaposan feldolgozott, ugyanakkor feltáratlan területnek is. Ez a látszólagos ellentmondás a téma átfogó megközelítésének két, egymást kiegészítő irányából adódik. A hazai neveléstudomány múltja feltárásának egyik lehetséges útja, olyan nagyszabású kutatási program megvalósítása, amely egy széles körű forrásfeldolgozásra és forráskritikai elemzésekre; az eredeti művek annotált kiadására, bibliográfiák, illetve repertóriumok összeállítására, a jelentősebb alkotók munkásságát elemző monográfiák megírására vállalkozik. Az elmúlt évtizedek hazai neveléstudomány-történeti kutatásaira visszapillantva megállapíthatjuk, hogy számos jelentős eredmény született ezen a téren is. Miután az ezzel kapcsolatos hazai szakirodalom részletes áttekintésére, illetve elemzésére munkánk következő fejezetében kerül majd sor, bevezetőnkben néhány jelentősebb, a nyolcvanas évektől kibontakozó kezdeményezésre utalunk csupán. A téma kutatási előzményei között mindenekelőtt a hetvenes években induló nagyszabású vállalkozás, a Báthory Zoltán és Horánszky Nándor szerkesztette Tantervelméleti források érdemel említést. Jóllehet annak profilja nem elsősorban neveléstudomány történeti jellegű, a sorozatban mégis a magyar elméleti pedagógia számos kiemelkedő képviselőjének (Weszely, Kornis, Prohászka, Imre és mások) tudományos munkásságát bemutató figyelemreméltó elemzésekkel és gazdag forrásanyaggal találkozhatunk. Amennyiben a neveléstudománnyal kapcsolatos forráskiadások terén tapasztalható számottevő eredményeket kívánjuk számba venni, feltétlenül meg kell említeni azt az 1980-as évek közepén induló kezdeményezést, amelynek keretében számos jelentős tudományos munka mellett Fináczy Ernő immár klasszikusnak számító egyetemes neveléstörténeti tankönyvsorozatának hasonmás kiadása is megjelent. Megállapíthatjuk továbbá, hogy a kilencvenes évektől kezdődően az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum nagy tapasztalatokkal rendelkező szerkesztő, illetve szerzői gárdájának köszönhetően számos témánk szempontjából jelentős további forráskiadvány is megjelent. Ennek a műhelynek köszönhető például a kilencvenes évek elején induló, Kelemen Elemér szerkesztette A pedagógiai gondolkodás klasszikusai című sorozat, amelynek keretében – ismertető tanulmányokkal kiegészítve – a magyar neveléstudomány kiemelkedő elméleti munkáinak hasonmás kiadásai jelentek meg. Ebbe a sorba illeszkedik az OPKM Magyar Pedagógusok címen indított, több kiemelkedő hazai neveléstudós életművét bemutató, majd a kilencvenes évek második felében az ezt folytató Tudós tanárok – tanár tudósok kismonográfia sorozata. Az időszak témánk szempontjából talán legfontosabb nagyobb lélegzetű monografikus feldolgozásai; Nagy Sándor 1988-ban megjelenő, Mába nyúló történelem, Köte Sándor 1997-ben kiadott A hazai neveléstudomány tudományelméleti alapkérdései, illetve Ballér Endre átfogó, Tantervelméletek Magyarországon a XIX–XX. században című munkája.

A magyar néprajz tudománytörténete

Osiris Kiadó, Kósa László

Néprajzi tudománytörténeten azoknak az eszméknek, gondolatoknak, elméleteknek a történetét értjük, amelyek a néprajztudományt létrehozták, érdeklődését, szemléletét mozgatták, tárgyát és módszerét alakították. A kutatástörténet pedig a tudományszak kutatási eredményeinek rendszeres, átfogó, illetőleg ágazatokra, intézményekre vagy személyekre vonatkoztató adatszerű számbavétele és értékelése.

 2   3   4   5   6   7   8   9   10 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása