Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
98 találat

Fiatalkorú bűnelkövetők megítélése a büntető igazságszolgáltatásban, különös tekintettel a javítóintézeti nevelésre

Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Mészáros Dóra

A tanulmány a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0006 - „A tehetséggondozás feltételeinek javítása a Károli Gáspár Református Egyetemen” c. pályázat keretében készült.

Gazdálkodási és jogi ismeretek

TERC Kft., Mikó-Kis Anita, Jenei Tünde

A jegyzet megismerteti a hallgatókat a gazdálkodási és a jogi kérdésekkel.

Is the financial crisis a good excuse? The financial crisis in the recent case-law of the Hungarian Constitutional Court

University of Oslo, The Faculty of Law, Dr. Attila Vincze

This research was supported by the European Union and the State of Hungary, co-financed by the European Social Fund in the framework of TÁMOP 4.2.4. A/1-11-1-2012-0001 National Excellence Program.

JOG ÉS KÖZGAZDASÁGTAN

ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Balassi Kiadó , Szalai Ákos, Horváth Áron

A tárgy célja a piaci működést alapvetően meghatározó jogszabályok közgazdasági elemzési technikáinak elsajátítása. Ezzel a hallgatók képessé válnak arra, hogy egyes jogszabályok (jogszabály-változások) gazdasági hatásait felismerjék. A tárgy a piaci működést alapvetően meghatározó jogágak (polgárjog, társasági jog) áttekintésére vállalkozik. Egyrészt a tárgy célja az, hogy a hallgatók képesek legyenek megítélni egy-egy jogszabály társadalmi következményeit, meg tudják ítélni annak hatékonyságát. Másrészt megpróbáljuk megismertetni a hallgatókat azokkal az alapvető kérdésekkel, szempontokkal, amelyeket egy jogi lépés (például tulajdonszerzés, szerződéskötés, kártérítési ügy, vagy éppen vállalatalapítás) megtétele előtt mindenképpen számba kell venni – különös tekintettel arra, hogy amennyiben ezt ők nem teszik meg, akkor milyen diszpozitív szabállyal, jogértelmezéssel kell számolni.A tárgy erősen épül a korábban a mikroökonómia és a jogi tárgyakból megszerzett tudásra.

Jogi alaptan

ELTE Eötvös Kiadó, Szilágyi Péter

A kötet nem korlátozódik a tételes jog tanulmányozásának előfeltételét képező olyan jogi alapfogalmak rövid magyarázatára, mint a jogalkotás, jogalkalmazás, jogforrás, jogszabály, jogi norma, jogtétel, jogviszony vagy alanyi jog, hanem emellett részletesen tárgyalja a jog- és állambölcseletnek azokat a kérdéseit is, amelyek megértéséhez nincs szükség előzetes tételes jogi tanulmányokra. Így többek között behatóan foglalkozik az állam- és jogtudományok tudományelméleti és módszertani kérdéseivel, az állam és a modern állam kialakulásának folyamatával és következményeivel, az állam sajátosságaival, funkcióival, szuverenitásával, az állami szervek típusaival, a normativitás mibenlétével és a jog fogalmával, a jogrendszer tagozódásával és a szupranacionális jog kérdésével. Az ELTE jogi karának nívódíját 2002-ben elnyert mű átdolgozott és jelentősen bővített kiadása az európai uniós jog sajátosságait és alapvető fogalmait a Lisszaboni Szerződés alapján tárgyalja, emellett kitér néhány, a közelmúltban nagyobb figyelmet kiváltó kérdésre, figyelembe véve az új Alaptörvény rendelkezéseit is.

Kisvállalkozások a munkajogban?

Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Espár Alexandra

A tanulmány a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0006 - „A tehetséggondozás feltételeinek javítása a Károli Gáspár Református Egyetemen” c. pályázat keretében készült.

Kálvini egyházszervezet modelljének hatása a modern polgári demokrácia kialakulására

Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Csevár Nóra

A tanulmány a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0006 - „A tehetséggondozás feltételeinek javítása a Károli Gáspár Református Egyetemen” c. pályázat keretében készült.

Környezetjog

Szent István Társulat, Bándi Gyula

A hazai könyvpiacon máig egyedülálló kötet rendszerbe foglalja a vonatkozó jogi kérdéseket, áttekintést ad a környezetjogi szabályozás alapvető intézményeiről, meghatározó eszközeiről, így az oktatás és jogalkalmazás számára egyaránt megfelelő alapokat ad, elősegíti a környezetért érzett felelősség tudatossá válását.

Környezetjogi esetek

, Fejes Lászlóné Utasi Anett

Környezetmendzsment modul

Közpénzügyi sarkalatos törvények

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Dr. Vincze Attila

A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 2   3   4   5   6   7   8   9   10 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása