Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
1371 találat

A Gerontológia Molekuláris és Klinikai Alapjai

Pécsi Tudományegyetem, Dr. Kvell Krisztián, Dr. Pongrácz Judit, Dr. Székely Miklós, Dr. Balaskó Márta, Dr. Pétervári Erika, Dr. Bakó Gyula

A lakosság idősödésével világszerte egyre nagyobb figyelem irányul az öregedéssel kapcsolatos folyamatok megértésére. A tantárgy az öregedés és a hosszú élet folyamatának biológiája, speciális élettani, kórélettani, pszichoszociális vonatkozások és korfüggő betegségek alapjaival ismerteti meg a hallgatókat, illetve ezek alapján felvet olyan preventív módszereket, amelyek elősegíthetik a sikeres öregedést.

A Gerontológia Molekuláris és Klinikai Alapjai

Pécsi Tudományegyetem, Dr. Kvell Krisztián, Dr. Pongrácz Judit, Dr. Székely Miklós, Dr. Balaskó Márta, Dr. Pétervári Erika, Dr. Bakó Gyula

A lakosság idősödésével világszerte egyre nagyobb figyelem irányul az öregedéssel kapcsolatos folyamatok megértésére. A tantárgy az öregedés és a hosszú élet folyamatának biológiája, speciális élettani, kórélettani, pszichoszociális vonatkozások és korfüggő betegségek alapjaival ismerteti meg a hallgatókat, illetve ezek alapján felvet olyan preventív módszereket, amelyek elősegíthetik a sikeres öregedést.

A GYÓGYSZERHATÁSTAN VÁLOGATOTT FEJEZETEI

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani Tanszék Debrecen , Dr. Tósaki Árpád

A Debreceni Egyetem (DE) gyógyszerészhallgatóinak, fogorvostanhallgatóinak ésorvostanhallgatóinak gyógyszertani és farmakoterápiás ismeretanyagait és tanulmányait kívánjaez a jegyzet elősegíteni. A jegyzet megírására egyrészt azért volt szükség, mert az elmúltévtizedekben nem állt gyógyszerhatástani jegyzet rendelkezésre a DE Orvos- ésEgészségtudományi Centrumának (OEC) hallgatói számára, másrészt azért, mert a DE OECorvos-, fogorvos- és gyógyszerészhallgatói tanulmányaik során, egy összefüggő rálátástkaphatnak a gyógyszerhatástanról, annak elsajátítási módjáról, amely a sikeres vizsgákra valófelkészüléshez bizonyára nagymértékben hozzájárul. Mivel a DE OEC hallgatói számárajelenleg sem áll rendelkezésre más egyetemi jegyzet a gyógyszertan, a farmakoterápia éshatástani ismeretek területén, ezért ez a jegyzet alapvető iránymutatást nyújt a gyógyszertan ésfarmakoterápia curriculumának és a jelenlegi „gyógyszerkincs” ismeretének az elsajátításához.A gyógyszerhatástan és farmakoterápia elsajátításának célja az, hogy egyrészt meg kellismerni, pontosabban el kell sajátítani egy meghatározott tudásanyagot, amelyről nemcsak azegyetemi évek alatt a vizsgákon, de az élet mindennapjaiban számot kell adni agyógyszerészjelölteknek, a gyógyszerészeknek, szakgyógyszerészeknek, orvostanhallgatóknakés orvosoknak egyaránt, másrészt meg kell ismerni a tárgy logikáját, gondolkodásmódját, ésfogalmainak helyes használatát. Ezek természetesen egy bizonyos készséget is jelentenek,amelyek önmagukban ugyan nem elegendőek, de segítségképpen nagymértékben hozzájárulnaka gyógyszeriparban és egészségügyben évről-évre mind nagyobb számban megjelenőgyógyszerkészítmények közötti eligazodásban. Ahhoz viszont, hogy meg tudjuk érteni éselsajátítani a részletes gyógyszerhatástant és farmakoterápiát, feltétlenül szükség van azalapfogalmak tisztázására, s az általános alapfogalmak ismeretében térhetünk rá a gyógyszerekhatásmechanizmusainak, hatásainak, mellékhatásainak, adagolásainak és alkalmazásainak amegismerésére.Amíg a XX-ik század a szintetikus és természetes eredetű gyógyszerfejlesztés főirányvonala volt a betegségek megelőzésében és kezelésében, addig a XXI-ik század feltehetőena diagnosztika, a genomika, a proteomika, és lipidológia valamint az ezekhez tartozótranszlációs és személyi terápia százada lehet. A gyógyszerfejlesztés és terápia szemszögéhezkapcsolódva, feltétlenül szükségszerű és alapvető fontosságú figyelembe venni a betegségekkialakulásának mechanizmusait a legmegfelelőbb gyógyszeres terápia kiválasztása céljából.Továbbá feltétlenül hangsúlyozni kell a preventív medicina fontosságát, hiszen egy betegség4kialakulásának a megelőzése 15-20-szor kevesebb költségráfordítást igényel, mint már egykialakult betegség kezelése. Tehát, a prevenció nem csak egy kiemelkedő fontosságúegészségügyi kérdés, hanem alapvető fontosságú nemzetgazdasági kérdés is. A jelen egyetemijegyzet a fentebb említettek figyelembevételével készült.Azon gyógyszerészjelölteknek, fogorvosjelölteknek, orvosjelölteknek, vagy márdiplomával rendelkező gyógyszerészeknek, fogorvosoknak és orvosoknak a részére, akik agyógyszertan és a jövő farmakoterápiás eljárások egy-egy adott kérdésében és területénönképzésből vagy puszta kíváncsiságból további érdeklődésre, mélyebb ismeretanyagelsajátításra tartanak igényt, magyar nyelven Fürst Zs, Farmakológia (2007); angol nyelvenpedig Katzung BG, Basic and Clinical Pharmacology (2009, 11-dik kiadás); valamint GoodmanGilman A, The Pharmacological Basis of Therapeutics (2011, 12-ik kiadás) munkáit ajánlom.

A gyógyszertechnológia alapjai

Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet, Dr. Dévay Attila

Dévay Attila, a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai intézetének alapítója és vezetője, ennek a két alapvető fontosságú gyógyszerészeti szakterületnek ismert kutatója és tanára. „A gyógyszertechnológia alapjai” című tankönyvben a szerző több évtizedes oktatási és kutatási tapasztalatai alapján foglalja össze azokat a legfontosabb ismereteket, amelyek a gyógyszerkutatási, gyógyszerfejlesztési, gyógyszergyártási és receptúrai, továbbá minőségellenőrzési munka elméleti és gyakorlati megalapozáshoz szükségesek. A könyv a felhasznált széleskörű hazai és nemzetközi ismeretanyagot, az újabb kutatási eredményeket egységes, jól áttekinthető szerkezetben tartalmazza hozzásegítve az olvasót a gyógyszerészet korszerű és komplex gyógyszertechnológiai, biofarmáciai, gyógyszerterápiás szemléletmódjának elsajátításához.

A gyógyszerterápia bizonyítékokon és gyógyszeradatbázisokon alapuló értékelésének gyakorlata

PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézet, Prof. Dr. Botz Lajos, Dr. Háber Ágota, Dr. Fittler András, Dr. Takács Gábor

A gyógyszerelés optimalizálásának igénye nemcsak gazdasági, hanem szakmai okok miatt is szükségszerű és halaszthatatlan. A hatékonyság kívánatos növelése többek közt a rendelkezésre álló szakirodalom, ill. nagyszámú beteg kezelése során nyert tapasztalat kritikailag értékelt információnak biztosítása által érhető el. A XX. század 90-es éveiben az angolszász országokban kidolgozott tényeken vagy bizonyítékokon alapuló orvoslás (BAO) - evidence-based medicine (EBM) - szakmai mérlegelést jelentő gondolkodási módszertannak és érvrendszernek az a lényege, hogy a gyógyító munka minőségének egyik biztosítékává a tudományos módszerekkel igazolt eredményeken alapuló döntéshozatalt állította. Az EBM egy, a napi gyakorlatban alkalmazható eszközrendszer kialakítására és annak tudatos használatának ösztönzésére törekszik, melynek fő célja éppen a gyakorló szakember munkájának segítése. A gyógyszerterápia bizonyítékokon és gyógyszeradatbázisokon alapuló értékelésének gyakorlatát összefoglaló tananyag a bizonyítékokon alapuló gyógyszerértékelés szakmai és gazdasági elemzésének új ismeretanyagait, a Cochrane elemzés folyamatát, a különböző elemzések során kapott eredmények adaptálását és az internetes adatbázisok megismerését, valamint a szakmai hitelesség ismérveit gyakorlatközpontú szemléletben foglalja össze. A tankönyvben elsajátított ismeretanyag akár olyan egyéni elemzések kidolgozását is segíti, mint egy-egy szakterület irányelv fejlesztése, vagy kórházi formulária összeállítása.

A gépi látás és képfeldolgozás párhuzamos modelljei és algoritmusai

Typotex Kiadó, Dr. Rövid András, Dr. Vámossy Zoltán, Dr. Sergyán Szabolcs

A számítási kapacitás rohamos fejlődésével a digitális képfeldolgozás és gépi látás különböző alkalmazásai az élet számos területén egyre gyakrabban fordulnak elő, egyre bonyolultabb problémák megoldására adnak lehetőséget. A tananyag célja bemutatni a képfeldolgozás és gépi látás jelentősebb, a párhuzamosíthatóság szempontjából releváns területeinek módszereit és algoritmusait. Elsősorban a képek előfeldolgozására és szegmentálására alkalmazott módszereket, az alakleírás problematikáját és megoldásának eszközeit valamint a Fourier és wavelet transzformációt emelhetjük ki. Ez utóbbival szoros összefüggésben bemutatásra kerülnek a digitális képek tömörítésének lehetőségei is. Ugyancsak fontosnak tartjuk kiemelni a sztereo látás problémakörét, illetve az ehhez szorosan kapcsolódó 3D rekonstrukciót. A textúrák vizsgálati módszereire valamint az optikai áramláson alapuló mozgásdetektálás témakörére is kiemelt hangsúlyt fektettünk.

A háziállatok funkcionális anatómiája

Mezőgazda Kiadó, Fehér György

A háziállatok funkcionális anatómiája

A kemotaxis biológiai és klinikai jelentősége - válogatott fejezetek

Semmelweis Egyetem, Semmelweis Egyetem, Kőhidai László

A biológia és orvostudomány régen ismert és sajnos hosszú időre el is feledett kérdéskörét, a kemotaxis kutatás főbb fejezeteit tárgyalja, azok rövid összefoglalását nyújtva e kötet. A téma kutatása éppen napjainkban éli reneszánszát, s mind a klinikum, mind az alapkutatások terén szinte havonta gazdagodik jelentős, új ismeretekkel. Éppen e tény felismerése teszi lehetővé, hogy immár 15 éve a Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézetében meghirdetésre kerül a fenti problémakört tárgyaló, "A kemotaxis biológiai és klinikai jelentősége" című tantárgy, melynek célja, hogy átfogó képet adjon a kérdés sejtbiológiai, mikrobiológiai vonzatairól éppúgy, mint annak kórtani - klinikai eredményeiről, megfigyeléseiről.

A kemotaxis mérése egysejtűekben és magasabb rendű szervezetekben - Módszertani útmutató

Semmelweis Egyetem, Semmelweis Egyetem, Kőhidai László

A jelen munka célja éppen ezért a kemotaxis, illetve egyéb migrációs jelenségek elemzésére rendelkezésre álló technikák sokaságában való eligazodás megkönnyítése volt, ezt célozzák a rövid elméleti átte-kintő részben és a kemotaxis vizsgálatok elméleti megfontolásairól írottak éppúgy, mint a módszertani kitekintés, illetve a Függelék aprólékosabb technikai leírásai.

A klinikai kutatások tervezése és kivitelezése: elméleti és módszertani alapok

Medicina Könyvkiadó Zrt., Bereczky Zsuzsanna, Muszbek László

Klinikai kutatás mindaz a tudományos vizsgálat, amelynek középpontjában a beteg áll. A kutatások során a mintákat nem a betegtől elvonatkoztatva vizsgálják, hanem mindenkor az egyént helyezik előtérbe.

 1   2   3   4   5   6   7   8 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása