Ugrás a tartalomhoz

Statisztika online - oktatási portál

Vág András

Typotex

5.7. Környezetstatisztika fogalmai

5.7. Környezetstatisztika fogalmai

Levegőszennyezettség: különböző anyagoknak az emberi egészségre és a környezetre káros mértékű, időtartamú jelenléte a környezeti levegőben. Mérése az egységnyi térfogatú levegőben található (illetve az egységnyi talajfelületre kiülepedő) szennyezőanyagok tömegével történik.

Szennyvíz: a vízhasználat során keletkező, a víz fizikai-kémiai és biológiai tulajdonságainak megváltozását eredményező, több-kevesebb szerves és szervetlen szennyeződést tartalmazó víz. Minden kibocsátott szennyvíz tisztítást igénylő szennyvíz. A szennyvíztisztítás az Európai Unió érvényes módszertanához igazodva három minőségi fokozatban történik; mechanikailag, amikor a szennyvízben lévő szilárd, szűrhető vagy ülepíthető szennyező anyagokat gépekkel, berendezésekkel távolítják el; biológiailag is, amikor a már mechanikailag tisztított szennyvizet tovább tisztítják mesterségesen irányított biológiai folyamatok (mikroorganizmusok) segítségével; III. fokozattal is, amikor a mechanikailag és biológiailag már kezelt szennyvízből a nitrogént és a foszfort is eltávolítják.

Települési szilárd hulladék: a háztartási hulladék, valamint minden egyéb, a háztartásihoz hasonló összetételű és ezért azzal együtt szállítható és ártalmatlanítható hulladék.

Hulladékgyűjtésbe bevont lakás: az a lakás, illetve üdülő, ahonnan az ezzel megbízott vállalkozások rendszeresen elszállítják a hulladékot.

Városi zöldterület: a városok közhasználatú, kerti burkolattal, fásítással kialakított, nagyobbrészt növényzettel borított, korlátozás nélkül, nyilvánosan látogatható parkjai, játszóterei és az erdők.

Park: a település belterületén lévő közhasználatú zöldterület.

Játszótér: játszásra, sportolásra alkalmas eszközökkel ellátott, korlátozás nélkül, nyilvánosan látogatható terület. Ide tartoznak a lakótelepek, közparkok játszóterei is, valamint a szabadidő eltöltését biztosító, nem egyesületi kezelésben lévő sportterületek.

Védett természeti értékek: a természet védelméről szóló törvény vagy más jogszabály által védetté, fokozottan védetté nyilvánított - kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő - élő szervezet egyede, fejlődési alakja, szakasza, annak származéka, illetőleg az élő szervezetek életközösségei, valamint barlang, ásvány, ásványtársulás, ősmaradvány.

Erdőterület: művelési ágtól függetlenül az 1500 m2-t meghaladó, erdei fákkal, cserjékkel borított, erdőgazdaságilag hasznosított terület.

Közüzemi vízmű: a regionális vízmű, az önkormányzati víz- és csatornamű vállalat, az önállóan működő vízmű és csatornamű vállalat, valamint a város- és községgazdálkodási vállalatok, ha önálló víz- és csatornaművel rendelkeznek.

Ivóvíztermelés: az adott település közigazgatási határán belül a fő vízmérőórákon leolvasott mennyiség, vagy annak hiányában a szivattyúk teljesítménye és üzemórái alapján, esetleg a források, kutak vízadó képességének felhasználásával számított mennyiség.

Szervezett, nem vezetékes ivóvízellátás: a közegészségügyi szempontból nem megfelelő ivóvizű települések, településrészek szervezett ellátása ivóvízzel.