Ugrás a tartalomhoz

Statisztika online - oktatási portál

Vág András

Typotex

5.4. Foglalkoztatottság és kereset statisztikájának fogalmai

5.4. Foglalkoztatottság és kereset statisztikájának fogalmai

Gazdaságilag aktív népesség: a foglalkoztatottak és a regisztrált munkanélküliek együttes száma.

Foglalkoztatott: a keresőtevékenységet folytató, keresettel, jövedelemmel rendelkező, társas vagy egyéni vállalkozásoknál, intézményeknél főállású munkaviszony keretében alkalmazásban álló, a dolgozó szövetkezeti tag, a társas vállalkozás dolgozó tagja, az egyéni vállalkozó és segítő családtagja, az alkalmi munkás, a napszámos és a foglalkoztatott nyugdíjas. A gyesen és a gyeden lévők a nemzetközi ajánlásoknak megfelelően nem szerepelnek a foglalkoztatottak között.

Foglalkoztatott nyugdíjas: a nyugellátása szüneteltetése nélkül valamely munkáltatónál munkaviszonyban álló nyugdíjas.

Regisztrált munkanélküli: Az állapotadatok - ahol más megjegyzés nincs - dátuma a népességnél január 1., az intézményi statisztikából származó adatoknál előző év december 31.

Regisztrált (nyilvántartott) munkanélküli: az Országos Munkaügyi Kutató és Módszertani Központnál (OMKMK) nyilvántartott álláskeresők közül az, aki munkaviszonnyal nem rendelkezik, nem nyugdíjas, nem tanuló; foglalkoztatást elősegítő támogatásban (átképzés, közhasznú foglalkoztatás stb.) nem részesül; munkát, állást vagy önálló foglalkozást keres, és egy adódó állás elfogadására rendelkezésre áll. A zárólétszám tartalmazza a munkanélküli-ellátásban részesülteket (azokat a jogosultakat is beleértve, akiknél a járadék, a segély folyósítása a zárónapig nem történt meg), azokat a tárgyhóban nyilvántartásba vett munkanélkülieket, akik munkanélküli-ellátásra nem jogosultak (mert nem feleltek meg a törvényben előírt feltételeknek, vagy a járadékra, segélyre való jogosultságuk időtartamát már kimerítették), és a tárgyhónapban megjelentek a közvetítő irodában, illetőleg a munkanélküli-járadék kimerítését követően munkanélküliek jövedelempótló támogatására jogosultakat.

Regisztrált munkanélküliségi ráta: a regisztrált munkanélküliek az előző év január 1-jei gazdaságilag aktív népesség százalékában.

Munkanélküli-ellátásban részesül az az OMKMK-nál nyilvántartott munkanélküli, aki munkanélküli-járadékban vagy pályakezdők munkanélküli-segélyben részesül. Ez utóbbi ellátási forma 1996. július 1-jével megszűnt, ezen időpont után csak azok kapnak ilyen címen segélyt, akiknek azt 1996. július 1-jét megelőzően állapították meg. A pályakezdő munkanélküliekre vonatkozó adat azoknak a segélyeseknek a számát tartalmazza, akik a vizsgált időszakban akár csak egy napra is ellátásban részesültek.

Munkanélküliek jövedelempótló támogatása: a települési önkormányzat képviselő-testülete által támogatásban részesített azon regisztrált munkanélküli, aki korábban munkanélküli-járadékot kapott és a járadék folyósítási időtartamának lejárta miatt további munkanélküli-ellátásra már nem jogosult. A támogatásban részesültek száma decemberi zárónapi létszámadat, azaz azoknak a munkanélkülieknek a száma, akik december zárónapján jövedelempótló támogatást kaptak.

Kereset: az OMKMK által 1999 májusában lebonyolított mintavételes egyéni kereseti felvétel adatai, amelyek a május havi összes keresetet, illetve az előző év összes, nem havi rendszerességű kifizetésének 1/12-ed részét tartalmazzák. A relatív szórás az egyéni keresetek és az átlagkeresetek közötti különbségek négyzetes átlaga az átlag százalékában.

Iskolai végzettség: lásd a 3. Népesség, népmozgalom fejezet Népszámlálás alfejezetét.

Munkaerő-felmérés: A munkaerő-felmérés reprezentatív felvétel az International Labour Office (ILO) ajánlásai alapján a 15-74 éves népesség gazdasági aktivitását vizsgálja, az adatok a 15-74 éves népességre vonatkoznak. Az 1992 óta végzett felvétel negyedévente mintegy 24 ezer háztartás, illetve 50 ezer személy, 1998-tól a mintabővítést követően 32 ezer háztartás, illetve 66 ezer személy adatait tartalmazza. Az egyes népességcsoportok létszámának becslése a munkaerő-felmérés mintájából teljeskörűsítéssel történt. A közölt éves adatok a negyedéves felvételből származó becslések átlagai.

Gazdaságilag aktív népesség: a foglalkoztatottak és a munkanélküliek együttes száma.

Foglalkoztatott: az a személy, aki alkalmazottként, szövetkezet vagy társas vállalkozás tagjaként, egyéni vállalkozóként, segítő családtagként a megfigyelt héten legalább 1 órányi, jövedelmet biztosító munkát végzett, illetve rendelkezett olyan munkahellyel, ahonnan átmenetileg (betegség, szabadság stb. miatt) volt távol, illetve sorkatonai szolgálatot teljesített. A gyermekgondozási díjban (gyed), gyermekgondozási segélyben (gyes) részesülők a nemzetközi ajánlásnak megfelelően nem tekintendők foglalkoztatottnak, hacsak nem végeztek a megfigyelt héten jövedelmet biztosító munkát.

Alkalmazott: a vállalkozásnál, költségvetési, társadalombiztosítási, illetve nonprofit szervezetnél, egyéni vállalkozónál rendszeres jövedelemszerző munkával rendelkező munkavállaló (függetlenül attól, hogy nyugdíjas-e), beleértve a szezonális munkást, a vonatkozási héten munkát végző alkalmi munkást, a dolgozó diákot. Szövetkezet, társas vállalkozás tagja az a személy, akinek a tagsági viszonya munkavégzési kötelezettséggel jár.

Egyéni vállalkozó az a személy, aki saját vállalkozásában, egyéni vállalkozóként munkát végez.

Segítő családtag: a háztartásnak az a tagja, aki a háztartáshoz tartozó gazdaság, vállalkozás tevékenységében segít, ezért a munkájáért fizetséget nem kap, csak a háztartás tagjaként részesül a gazdaság, a vállalkozás eredményeiből.

Munkanélküli: az a személy, aki az adott héten nem dolgozott, és nincs olyan munkája, amelytől átmenetileg távol volt; a kikérdezést megelőző négy héten aktívan keresett munkát (állami vagy magán-munkaközvetítőt keresett fel, munkáltatókat személyesen keresett meg, hirdetést adott fel vagy hirdetésre válaszolt stb.); két héten belül munkába tudott volna állni, ha talált volna megfelelő állást, illetve már talált munkát, ahol 30 napon belül dolgozni kezd. Az OMKMK adatgyűjtése a nyilvántartásba vett álláskeresőkre vonatkozik (lásd a regisztrált munkanélküli fogalmát).

Gazdaságilag nem aktív: az a személy, aki nem sorolható be sem a foglalkoztatottak, sem a munkanélküliek csoportjába. Ide tartozik többek között az idénymunkás az idényen kívül, ha nem keres munkát; az ún. passzív munkanélküli, aki szeretne ugyan munkát, de kedvezőtlennek ítélve elhelyezkedési esélyeit meg sem kísérli az álláskeresést.

Aktivitási arány: a foglalkoztatottak és a munkanélküliek együttes száma a népesség százalékában.

Munkanélküliségi ráta: a munkanélküliek száma a gazdaságilag aktív népesség százalékában.

Alkalmazásban álló: a munkáltatóval főállású, 5 munkanapot meghaladó időtartamú munkaviszonyban lévő személy, beleértve a bedolgozói jogviszonyban, a személyes közreműködéssel járó tagsági és a munkavégzéssel járó szövetkezeti tagsági viszonyban állókat. E statisztikai állományi létszámadat magában foglalja a munkajogi állományi létszámba tartozó személyeket a munkából meghatározott okokból (szülési szabadság, a különböző gyermekgondozási ellátás igénybevétele, sorkatonai szolgálat teljesítése, (1998-ig a három hónapot) 1999-től az egy hónapot meghaladó betegség, fizetés nélküli szabadság stb.) távollévők kivételével, valamint a munkajogi állományba nem tartozó, de meghatározott feltételekkel a munkáltatónál folyamatosan munkát végzőket (szünidőben foglalkoztatott diákok, más munkáltatótól kölcsönvett munkavállalók stb.).

Kereset: a bérköltség terhére kifizetett alapbér (törzsbér), bérpótlékok, kiegészítő fizetés, prémium, jutalom, 13. és további havi fizetés.

Átlagkereset: a keresettömeg (bérköltség) és a foglalkoztatottak létszámának hányadosaként számított mutató. Számításához a munkáltatóknál főállásban, teljes munkaidőben foglalkoztatottak adatait használjuk.

Bruttó kereset: 1988 óta használt fogalom, a személyi jövedelemadót, az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot, valamint munkavállalói járulékot is tartalmazó kereset.

Nettó kereset: a gazdálkodó szervezetenkénti bruttó átlagkeresetből a mindenkori munkavállalói járulék, a személyi jövedelemadó, valamint a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék levonásával, továbbá a társadalombiztosítási járulékküszöb figyelembevételével számított adat.

Munkaerőköltség: az élőmunka igénybevételéhez kapcsolódó összes költség. Magában foglalja a munkavállaló részére a munkavégzéshez kapcsolódóan pénzben vagy természetben nyújtott juttatásokat, a munkáltató által teljesített a szociális költségeket, a szakoktatás, képzés, továbbképzés költségét, valamint az egyéb munkaerőköltségeket.