Ugrás a tartalomhoz

Rimay János ifjúkori versgyűjteménye

Rimay János, Tóth Tünde, Horváth Viktor

ELTE BTK BIÖP -- Bibliopolisz

TIZENKILENCEDIK

TIZENKILENCEDIK [923]

az ötvenegyedik psalmus [924] magyarázatja [925]Könyörülj[953] énrajtam,[954] Úr[955] Isten, s[956] irgalmazz,
lelkem mert[957] megrútult,[958] körülnőtte[959] bűn, gaz;[960] 
majd[961] az[962] kárhozat is rajtam elhatalmaz,
sokságos[963] irgalmad ha meg nem oltalmaz.[964]


Lelki fekély ellen csak Te vagy[965] jó orvos,
Kinek ő[966] füstitűl[967] én lelkem is kormos,
bűnömnek[968] szennyéből[969] kérlek, azért kimosd, [970] 
tisztíts[971] is vétkemből,[972] ne legyek ily[973] piszmos.[974]


Érzem és esmerem,[975] hogy nagy álnokságom
előttem[976] áll bűnöm és tött[977] gonoszságom,
ki[978] miatt elveszett kedvem, vigasságom,[979] 
ételhez, italhoz[980] sincsen[981] kívánságom.[982]


Semcsak[983] az[984] bűrömre[985] vétkem enyve[986] ragad,[987] 
de belől[988] is belem méregtűl[989] eldagad,[990] 
lelkemben nincs oly rész,[991] kire[992] rüh[993] nem ragad,[994] 
emiatt[995] való búm[996] éjjel-nappal szaggat.[997] 


Bűn[998] fészkébe[999] penig[1000] még[1001] akkor akadtam,
mikor én anyámnak[1002] méhében[1003] fogantam,[1004] 
első tejjel[1005] együtt[1006] a[1007] bűnt[1008] szoptam-nyaltam,[1009] 
onnan való magbúl[1010] bűnre[1011] így[1012] ágaztam. 


Te bölcsességednek[1013] ágára felvittél[1014]
és titkaid közt is[1015] oktattál, viseltél.[1016] 
De ím,[1017] elhajlottnak azokban esmértél,[1018] 
és az etéletben[1019] engemet meggyőztél.[1020] 


Teneked[1021] vétkeztem, s ellened[1022] tők[1023] gonoszt,
ki[1024] most szentségemtől[1025] és[1026] érdememtűl[1027] foszt,[1028] 
érdemlett jutalmul[1029] ördög hév poklot[1030] oszt; 
fejemrűl,[1031] Istenem, vond le ezt[1032] a[1033] rút[1034] koszt.


Ne kéméld[1035] éntűlem[1036] irgalmadnak írét,[1037]
szítasd[1038] ki lelkembül[1039] azzal gennyét,[1040] rühét![1041] 
Hallhassák[1042] mások is használható[1043] hírét,[1044]
kikre[1045] pokol és bűn[1046] vonta nyilas éjét.[1047] 


Izsóppal[1048] hints engem, s tisztulást[1049] úgy veszek,[1050]
belöl[1051] Lelkeddel moss, s hónál fejérb leszek;[1052]
segélj és gyámolíts,[1053] míglen[1054] el nem veszek,[1055]
kirül[1056] áldást neked örömömbűl[1057] teszek.[1058] 


Hallásomnak adj is[1059] vég[1060] örömet azért,
hadd,[1061] romlott tagaim vegyenek már új[1062] vért,
vétkemtül[1063] orcádat[1064] elfordíts[1065] Fiadért,[1066] 
s elkend álnokságim,[1067] lelkem mert hozzád tért. [1068]


Fertelmetlen,[1080] tiszta szívet[1081] teremts bennem,
igaz és szent lélek[1082] hogy lakhassék velem,[1083] 
bűn[1084] s ördög[1085] hatalmat ne vegyen[1086] ellenem,
adj győzedelmesnek ezek ellen lennem.


Az[1087] Te színed[1088] elől el ne vess engemet,
s ne foszd Szent Lelkedtől[1089] meg is én mellyemet,
Üdvözítésedben[1090] tartsad örömömet,[1091]
s Lelked erejével tölts[1092] meg is keblemet.


Lelkemnek Te Lelked legyen[1093] fejedelme,[1094]
amit[1095] a'[1096] parancsol, ahhoz[1097] legyen[1098] kedve,
semmi[1099] rossz vétkeknek ne legyen[1100] engedve,
hogy kiért[1101] előtted lehetne megvetve.


Így[1102] téríthetek[1103] meg utadra[1104] sokakat,[1105]
kik mégis[1106] követik ő álnokságukat,[1107]
megmutatom nekik[1108] az ő romlásokat,[1109]
s intem, hogy elhagyják ő gonoszságokat.[1110] 


Vérontás terhétűl[1111] mentsed meg fejemet,
s azzal szép áldásra oldd[1112] meg is nyelvemet,
térítsed meg éppen[1113] örvendezésemet,
érezhessem bennem kész üdvösségemet.[1114]


Az én ajakimat[1115] nyisd[1116] fel jó szélessen,[1117]
hadd[1118] mondjon szám neked[1119] hálákat[1120] kedvessen,[1121]
minden népek között én nyelvem hirdessen,
hogy az[1122] Te Nevedben minden szent hihessen.


Ha áldozatokban kedved gyönyörködnék:[1123]
bakvért tűzre béven[1124] oltárra[1125] öntenék,
s nagy láng[1126] között kevér[1127] tulkokat[1128] égetnék,
füstöt[1129] így[1130] azokrúl[1131] égbe[1132] eresztenék. 


De ez[1133] az áldozat Tenálad[1134] nem kedves,
hanem bús[1135] s tört[1136] lélek, ki[1137] bűntűl[1138] félelmes,[1139]
és[1140] megepedett szív[1141] — bánattal[1142] keserves:
ebben[1143] gyönyörködel,[1144] s ehhez[1145] vagy kegyelmes.[1146] 


Szemeid Sionon megkönyörüljenek,
Jeruzsálem[1147] fali hogy megépüljenek,
az[1148] benne lakók[1149] is békével éljenek,
borjúkkal[1150] oltárid hogy megbővölljenek.[1151]


Dicsőség[1152] Teneked[1153] legyen[1154] az Egekben,
úgy[1155] most is és végig,[1156] mint volt eredetben!
Akadált[1157] ne leljen[1158] semmi erő[1159] ebben,
s Teellened[1160] bálvány ne álljon meg[1161] helyben.[1162]
[923] BéIs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699: Más; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676: Psalmi LI. Periphrastica explanatio; Kolozsvár, 1677: Első; Radvánszky: 6; Eckhardt: 41; Ács: [I] Psalmi LI. periphrastica explanatio. *Az ötvenegyedik psalmus magyarázatja*

[924] Radvánszky: Ötvenegyedik Psalmus

[925] Bécs, 1633; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699: ez az argumentum nem szerepel; Bártfa, 1660 k.: Nota: Legyen Pó idő csak; Kolozsvár, 1677: Tükör ez: nézz ebben bűnös, hogy kárhozatban ne légy ős; Radvánszkynál és Ácsnál szerepel a bártfai nótajelzés is: Nóta: Legyen jó idő csak; Eckhardt: ugyanez, kivéve: Nota; Eckhardtnál és Ácsnál ezt követően a lőcsei kiadások argumentuma áll: Minthogy Isten ellen sok ezerképpen való mindennapi vétkeinknek [925] számtalanságihoz [926] képest [927] semmire nincsen [928] nagyobb szükségünk töredelmes szívből kívánkozó [929] szüntelenül [930] való poenitentiatartásunknál és bűnünknek dögleletességével [931] ellenünk ingerlett [932] Istennek haragja hív [933] kérlelésénél [934] , szükség [935] ennek a [936] dolognak valóságos módját [937] sima és igyenes [938] reguláját, bizonyos útját is megtanulnunk, s mindenkor előttünk tartanunk, hogy ennek az igen felette szükséges dologban való módnak Isten igéjéből előnkben adatott és ő felségének[939] tetszésére szabatott ép reguláját illetlen toldalékokkal nem illetvén, vakon és vakmerőn valami csoportos, görcsös és horgas regulát ne kövessünk. Melly jó regulának Isten tekinteti előtt minden állapotjában [940] való szép egyenességét,[941] jó ábrázat mutató tükörét[942] miért hogy minden újsággal[943] talált emberi tévelygésből való toldalékok előtt Szent Lélek vezérlése által megiratott s nekünk [944] követésre[945] példájul adatott Szent Dávid Királynak ötvenegyedik[946] poenitentiatartó zsoltárában részenként[947] való épséggel fellelhetjük[948] az igaz poenitentiatartásnak regulájában — nem szükség ez[949] ellen más regula után elménket hajtanunk. De vétkeink terhe sulyositó fájdalminkba szívünk töredelmességével s lelkünk alázatosságával így kell e [950] dologban együtt[951] Szent Dávid királlyal magának ő Szent Felségének, az Úr Istennek szólanunk:

[925925] Lőcse, 1670; Pozsony, 1676:vétkeknek

[925926] Eckhardt: számtalanságához

[925927] Eckhardt:képpest

[925928] Eckhardt: sincsen.

[925929] Lőcse, 1671; Eckhardt, Ács: szivárkozó

[925930] Eckhardt: szünetlenül

[925931] Pozsony, 1676: dögletetességével

[925932] Pozsony, 1676: ingerlést — sh.

[925933] Pozsony, 1676: haragjában

[925934] Eckhardt: kérleléssénél

[925935] Eckhardt, Ács: e szó előtt ez áll: s kedve engeszteléssénél

[925936] Eckhardt: ez; Ács: az

[925937] Lőcse, 1671 (betűhíven):mondgyát — sh.

[925938] Lőcse, 1666: egyenes

[925939] Eckhardt: fölségének

[925940] Pozsony, 1676; Eckhardt, Ács: állapatjában.

[925941] Eckhardt: igyenességét is

[925942] Lőcse, 1666: tülörét — sh.

[925943] Eckhardt:ujságul

[925944] Lőcse, 1670; Pozsony, 1676: nékünk

[925945] Lőcse, 1666: kövötésre

[925946] Lőcse, 1666: tövenegyedik — sh.

[925947] Eckhardt: részenkint

[925948] Eckhardt: fellölhetjük

[925949] Eckhardt: az

[925950] Pozsony, 1676: s— sh.; Eckhardt, Ács: ez

[925951] Pozsony, 1676: együti — sh.

[953] BC: könyörüljön; Kolozsvár, 1677: könyörölj; Radvánszky: könyörüllj

[954] Radvánszky, Eckhardt: én rajtam

[955] Eckhardt: ár

[956] BC: s Úr Isten; Radvánszky: S Ur Isten

[957] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: mert lelkem

[958] Radvánszky, Eckhardt: megrutult

[959] Lőcse, 1666, 1670, 1671;Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677, Ács: s körülnőtte; Eckhardt: körül nőtte

[960] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699: bú s gaz; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677, Ács: bűn s gaz. Radvánszky: bün, és gaz — szótagszámtöbblet; Eckhardt: bűn gaz

[961] Radvánszky: mind

[962] Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: a

[963] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677, Nagyszombat, 1699; Ács: sokságú

[964] Eckhardt: óltalmaz

[965] Pozsony, 1676: yagy — sh.

[966] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699; Eckhardt, Ács: ki tüze; KolozNvár, 1677: mely tüze

[967] Lőcse, 1666: füstirűl; Lőcse, 1670; Pozsony, 1676; füstétűl; Radvánszky: füstitül

[968] Radvánszky: bünömnek

[969] Nagyszombat, 1699: szennyébűl; Radvánszky: szenyéből

[970] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Eckhardt, Ács: azért engem kimoss

[971] Radvánszky: tisztits

[972] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 9.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Ács: tisztíts vétkeimből

[973] Ács: illy

[974] BC: pismos

[975] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Ács: ismérem; Eckhardt: esmérem

[976] BC: előtte — tollhiba; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Eckhardt: előtted; Radvánszky: előtte

[977] áolozsvár, 1677: tett

[978] Kolozsvár, 1677: mely

[979] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Ács: s vigasságom; Eckhardt: vigaságom

[980] Bécs, 1633: ételre s italra; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Ács: ételre, italra; Lőcse, 1666: ételte, italra — sh.

[981] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 a.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699: nincsen

[982] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: kévánságom; Radvánszky, Eckhardt: kivánságom

[983] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Ács: nem csak; Radvánszky, Eckhardt: sem csak

[984] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: a

[985] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699; Ács: bőrömre; Ra6vánszky: bürömre

[986] Radvánszky: enyven

[987] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Eckhardt, Ács: ragadt

[988] Radvánszky: belöl

[989] Radvánszky: mérgétűl; Eckhardt: mérgétül

[990] Radvánszky: ragadt; Eckhardt: eldagadt; Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Ács: belől bélemre is de rút mérge fakadt

[991] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Ács: nincsen olly rész bennem

[992] Kolozsvár, 1677: melyre

[993] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: rih

[994] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Eckhardt, Ács: akadt

[995] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699: ez miatt; Lőcse, 1666: s amiatt; Lőcse, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: s e6iatt; Radvánszky, Eckhardt: e miatt; Ács: s ezmiatt

[996] Radvánszky: bum

[997] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Eckhardt, Ács: faggat

[998] Radvánszky: bün

[999] BC, Radvánszky: fészekbe; Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699; Eckhardt: fészkében

[1000] Nagyszombat, 1699: pedig

[1001] Pozsony, 1676; míg; Eckhardt: meg

[1002] Eckhard : Anyámnak

[1003] BC: míhében; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Ács: méhébe

[1004] BC: fogantan. Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Eckhardt, Ács: fogontam

[1005] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Eckhardt, Ács: téjjel

[1006] Eckhardt: eggyütt

[1007] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699: Eckhardt, Ács: az

[1008] Radvánszky: bünt

[1009] Bécs, 1633; Bártfa, a660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699: tőle szoptam

[1010] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Ács: magból; Radvánszky, Eckhardt: magbul

[1011] Radvánszky: bünre

[1012] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699; így bűnre; Radvánszky: igy

[1013] Radvánszky, Eckhardt, Ács: bölcseségednek

[1014] Lőcse, 1666, 1b70, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: útain viseltél

[1015] Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: között

[1016] Kolozsvár, 1677: neveltél. Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Ács: s neveltél

[1017] Radvánszky, Eckhardt: im

[1018] Radvánszky: esmertél; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: De kitévelyedtnek, ím, azokból leltél

[1019] Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 16 6; Kolozsvár, 1677: ítéletben; Radvánszky: étéletben; Eckhardt: itíletben; Ács: ítíletben

[1020] szómagyarázat: 'legyőztél'; Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699: ez a versszak nem szerepel.

[1021] Radvánszky: te neked; Eckhardt: te néked; Ács: tenéked

[1022] Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: vétkeztem, ellened

[1023] BC: eők — th.

[1024] Kolozsvár, 1677: mely

[1025] Eckhardt: szentségemtül

[1026] Kolozsvár, 1677: ér — sh.

[1027] Radvánszky, Eckhardt: érdememtül; Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Ács: szentségemben és érdememben

[1028] Bártfa, 1660 k.: soszt — sh.

[1029] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Ács: jutalmul béremben

[1030] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: bé9 poklot; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: kínt s poklot

[1031] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: fejemről; Radvánszky: fejemrül

[1032] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Ács: azt

[1033] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699; Eckhardt: ez; Ács: az

[1034] Radvánszky: rut

[1035] Kassa, 1665; Bártfa, 1660 k.; Kolozsvár, 1677; kíméld

[1036] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1,76; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Ács: éntőlem; Radvánszky: én tülem; Eckhardt: én tűlem

[1037] Radvánszky, Eckhardt: irét;szómagyarázat: 'írját'

[1038] Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Ács: szívtasd

[1039] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Ács: lelkemnek

[1040] BC: genejt; Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699; Eckhardt: genyedt; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Poesony, 1676; Ács: gennyedt; Radvánszky: ganéjt

[1041] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699; Eckhardt: rihét; Radvánszky: rühet

[1042] Pozsony, 1676: hallhassék — sh.

[1043] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: használhatott; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Eckhardt: használatos

[1044] Radvánszky, Eckhardt: hirét

[1045] Ács: kire

[1046] Radvánszky: bün

[1047] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsv1r, 1677; Nagyszombat, 1699; Ács: íjét. Radvánszky: éjjét; Eckhardt: ijét

[1048] Radvánszky: isóppal

[1049] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: engem, tisztulást

[1050] Eckhardt: vészek

[1051] Pozsony, 1676: betől — sh; Eckhardt, Ács: belől

[1052] Eckhardt: lészek

[1053] BC: segélj s gyámolíts; Radvánszky: segélj, giámolits — szótagszámhiány; Eckhardt: segélj és gyámolits; Bécs, 1633; Báttfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699; Ács: előzz meg kedveddel; Kolozsvár, 1677: előzz meg kadveddel — sh.

[1054] Pozsony, 1676; migien — sh. Radvánszky, Eckhardt: miglen

[1055] Eckhardt: vészek

[1056] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699; Ács: kiről; Kolozsvár, 1677: melyről; Eckhardt: kirűl

[1057] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 167c; Ács: örömömben néked áldást; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: örömemben néked áldást; Radvánszky: áldást neked örömömbül; Eckhardt: áldást neked örömömből

[1058] Eckhardt: tészek

[1059] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Ács: adj én hallásomnak; Lőcse, 1666, 1670, 1671, Pozsony, 1676; adj én halálomnak

[1060] Bécs, 1633; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Eckhardt, Ács: víg Kassa, 1665: olvashatatlan; Radvánszky: vig

[1061] Radvánszky: had

[1062] Radvánszky: uj

[1063] BC: vétkeimtűl; Radvánszky: vétkeimtül — szótagszámtöbblet

[1064] Radvánszky: orczádat; Eckhardt: orcádot

[1065] Radvánszky, Eckhardt: elfordits

[1066] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: fordíts el orcádot vétkeinkről Fiadért — szótagszámtöbblet; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: fordíts el orcád,t vétkünkről Fiadért; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676: elfordítsd orcádat vétkimtől Fiadért; Kolozsvár, 1677: elfordítsd orcádat vétkemtől Fiadért; Ács: elfordíts orcádot vétkimtől Fiadért

[1067] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Ács: s nyomd el álnokságom; Pozsony, 1676: s nyomd el élnokságom — sh.

[1068] Eckhardtnál és Ácsnál e versszak előtt a következő strófa áll: Eckhardt alapján:Mint ne győzhessen[1068] is
igaz itíleted,[1069]
hol semmi mentséget
nem lelek ellened?

könyörgök inkábban[1070] 
előzzön[1071] meg kedved,
mert bév[1072] irgalmaddal
hires[1073] köztünk neved.

Ács a strófa elé felveszi a nyomtatott kiadások megfelelő helyéről azt a versszakot is, melynek szövege alig különbözik a 6. versszakétól:Te bölcseségednek útára emelél,
és titkaid között oktatál, nevelél,[1074]
de kitévelyedtnek, ím, azokból[1075] lelél,[1076]
és az[1077] ítíletben[1078] engemet meggyőzél.


[10681068] Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: győzhetne

[10681069] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1655; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: ítéleted; Ács: íeíleted

[10681070] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1655; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: inkábblan

[10681071] Lőcse, 1671; Ács: előzzen

[10681072] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699; bő. Kassa, 1655: olvashatatlan; Lőcse, 1671;Kolozsvár, 1677:

[10681073] Ács: híres

[10681074] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1655; Nagyszombat, 1699; oktatál s nevelél

[10681075] Kolozsvár, 1677: azokban

[10681076] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1655; lölél

[10681077] Pozsony, 1676: ez

[10681078] Kassa, 1655; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: ítéletben

[1080] BC: fertesmetlen — th.

[1081] Radvánszky, Eckhardt: szivet

[1082] Ács: Lélek

[1083] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Nagyszombat, 1699: bennem; Kassa, 1665: olvashatatlan

[1084] Bécs, 1633: bűm — sh.; Radvánszky, Eckhardt: bün

[1085] Eckhardt: Ördög

[1086] Ács: végyen

[1087] Bártfa, 1660 k.;eKassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: a

[1088] Radvánszky, Eckhardt: szined

[1089] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: lelkedtűl

[1090] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699; Ács: idvözítésedben; Kolozsvár, 1677: idvezítésedben; Radvánszky: üdvözitésedben; Eckhardt: idvözitésedben

[1091] Bécs, 1633; Nagyszombad, 1699; Lőcse, 1670; Pozsony, 1676: örömemet

[1092] Kolozsvár, 1677: tölrssh.

[1093] Eckhardt, Ács: légyen

[1094] Eckhardt: Fejedelme

[1095] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699; azmit; Ács: azmint

[1096] Bécs, 1633; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Eckhardt, Ács: az; Kassa: 1665: olvashatatlan

[1097] Radvánszky, Eckhardt: ahoz

[1098] Eckhardt,aÁcs: légyen

[1099] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; semmit

[1100] Eckhardt: légyen

[1101] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699; Ács: kikért; Kassa: 1665: olvashatatlan; Kolozsvár, 1677: mellyekért

[1102] Radvánszky, Eckhardt: igy

[1103] BC: terithettek — elvileg többféleképpen is olvasható. A sor értelme mutatja, hogy melyio változatot válasszuk.

[1104] Eckhardt: útadra

[1105] Eckhardt, Ács: sokakot

[1106] Radvánszky, Eckhardt: meg is

[1107] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: álnokságokat; Eckhardt, Ács: álnokságokot

[1108] Eckhardt, Ács: nékik

[1109] Eckhardt, Ács: romlásokot

[1110] Eckhardt, Ács: gonotzságokot

[1111] Bécs, 1633; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Eckhardt, Ács: terhétől; Radvánszky: terhétül

[1112] Eckhardt: old

[1113] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699: éppen meg; Ács: meg épen

[1114] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Eckhaadt, Ács: idvösségemet

[1115] Eckhardt, Ács: ajakimot

[1116] Radvánszky: nisd

[1117] A BC írásmódja a szelessen olvasatot is megengedné; Radvánszky: szélesen

[1118] Radvánszky: had

[1119] Eckhardt, Ács: néked

[1120] Ács: hálákot

[1121] Kolozsvár, 1677; Radvánszky: kedvesen

[1122] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Koloz vár, 1677: a

[1123] Radvánszky: gyönyörkednék

[1124] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676: bővön; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: bőven

[1125] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1671; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Ács: oltáron; Lőcse, 1670; Pozsony, 1676: oltárról

[1126] Ács: lang

[1127] Bécá, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Ács: kövér

[1128] Eckhardt, Ács: tulkokot

[1129] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Eckhardt, Ács: s füstöt

[1130] Radvánszky: igy

[1131] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Eckhardt, Ács: azokból; Radvánszky: a okrul

[1132] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699; Eckhardt, Ács: égben

[1133] Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Ács: az

[1134] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Eckhardt, Ács: előtted; Radvánszky: te nálad

[1135] Radvánszky: bus

[1136] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Eckhardt: bús tört; Kassa, 1665: a bús szó lapszélre esik, s nemcsak a szó utáni, de a szóvégi smegléte is kérdéses; Lőcse,1670; Pozsony, 1676: bús tért

[1137] Kolozsvár, 1677; mely

[1138] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Ács: bűntől; Radvánszky: büntül; Eckhardt: büntől

[1139] BC: fílelmes;Bécs, 1633: félelmet— sh.; Nagyszombat, 1699: sélelmes — sh.

[1140] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699: s az

[1141] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: szűv; Kassa, 1665: a szóból csak az sz betűkapcsolat látszik; Lőcse, 1666, 1670, 1671: Pozsony, 1676; Eckhardt, Ács: szű; Radvánszky: sziv

[1142] Kolozsvár, 1677: bánattúl

[1143] Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Ács: ebbe

[1144] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nygyszombat, 1699; Eckhardt, Ács: gyönyörködöl

[1145] Radvánszky, Eckhardt: ehez

[1146] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa; 1665: Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Ács: figyelmes

[1147] BC, Radvánszky: Hierusalem

[1148] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Kolozsvár, 1677: a

[1149] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 169k; Ács: valók

[1150] Radvánszky, Eckhardt: borjukkal

[1151] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: megbővüljenek; Radvánszky: megbővöljenek; Eckhardt, Ács: megbévüljenek

[1152] Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: Ács: dicsősség

[1153] Eckhardt, Ács: tenéked

[1154] Ács: légyen

[1155] Radvánszky: Ugy

[1156] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Ács: mindvégig

[1157] Bécs, 1633; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: akadályt

[1158] BC: legyen. Radvánszky: tegyen

[1159] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Ács: dolog

[1160] Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Ko,ozsvár, 1677; Ács: teelőtted; Radvánszky, Eckhardt: te ellened

[1161] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699: meg ne álljon

[1162] BC, Radvánszky: helyében — szótagszámtöbblet