Ugrás a tartalomhoz

Mezőgazdasági repülés

Szász Árpád, Varga Lajos

Mezőgazda Kiadó

6.8. A repülések végrehajtásának irányelvei

6.8. A repülések végrehajtásának irányelvei

A mezőgazdasági repülés veszélyes üzem, ezért az előkészítést, végrehajtást szigorú előírások szabályozzák. A munkák megkezdésének alapfeltételeiként a felszállóhelyeket, térképek készítését, a permetlevek és a szilárd anyagok előkészítését, valamint a légijárművekbe való töltését már ismertettük.

A továbbiakban a munkarepüléssel kapcsolatos előírások legfőbb ismertetésére kerül sor, ami a mezőgazdasági repülés végrehajtási utasításának alapján készült, amelyet a mindenkori üzembentartó ad ki.

Általános előírások:

1. Mezőgazdasági munkarepülést állandó vagy szükségrepülőtérről lehet végezni.

2. A repülőgép- vagy a helikoptervezető az első ízben megmunkálandó munkaterületet a munka megkezdése előtt köteles a levegőből szemrevételezni, a munkatérképpel összehasonlítani és az eltéréseket azon bejelölni.

3. Mezőgazdasági munkarepülést csak a repülésvezető figyelő közreműködésével és előírásszerűen berendezett repülőtérről lehet végrehajtani.

4. Munkát kezdeni csak akkor lehet, ha a repülésvezetői naplóba bejegyzett időjárási adatokat a repülőgépes munkák irányításával megbízott gazdasági szakember aláírta. Időjárási adatokat bejegyezni a repülésvezetői naplóba műtrágyaszórási munkák esetén óránként, permetezési munkák esetén félóránként kell.

5. Munkarepülést az agronómiai utasításoknak megfelelő magasságban kell végrehajtani. A kezelendő növényzet feletti repülési magasság 1 m, erdőnél a legmagasabb kiemelkedő akadály fölött 5 m magasságnál alacsonyabb nem lehet.

6. Tilos munkarepülést a repülőgép-vezető időjárási minimumánál rosszabb időjárási viszonyok között folytatni.

7. A reggeli és esti órákban tilos a munkarepülést Nappal szemben végrehajtani akkor, amikor a repülőgép hossztengelye és a Napot a repülőgéppel összekötő képzeletbeli egyenes egymással 20°-os vagy ennél kisebb szöget zár be.

8. A napi mezőgazdasági repülések sík terepen 30, hegyes terepen 20 perccel a napfelkelte előtt kezdhetők meg, ha a látási viszonyok megfelelőek. A repüléseket legkésőbb naplementekor be kell fejezni. Naplemente után mezőgazdasági repülést folytatni tilos!

Minden repülést csak megfelelő fizikai és pszichikai állapotban lehet végezni. A mezőgazdasági repülőgép-vezetőnek joga és kötelessége munkarepülés közben pihenőt tartani, ha szükségét érzi.

1. Repülőgép-vezetők és gyakorló repülőgép-vezetők maximális napi terhelhetősége

2. repülőgép-vezető 60 felszállás, 6 óra

3. gyakorló repülőgép-vezető 500 felszállásig 35 felszállás, 5 óra,

4. helikoptervezető 55 felszállás, 6 óra,

5. gyakorló helikoptervezető 30 felszállás, 5 óra,

6. műtrágyát szóró helikoptervezető 80 felszállás, 6 óra.

A gyakorló helikoptervezetők felszállási és óramaximumait minden esetben a „Módszertani útmutató” szabályozza. Műtrágyaszórások esetén, amennyiben a leszállóhely a táblán létesül, a napi felszállások száma elérheti a 80-at is.

1. Az alacsony (üzemi) repülés helyzetét egyenes vonalú repülésnél, amennyiben a tábla szélén akadály nincs, 25 m-nél nem közelebb a tábla előtt kell elérni.

2. Akadálynak tekinthető a repülőgép haladási irányában, a repülőgép szárnyvégétől, illetve a mezőgazdasági berendezés szélső pontjaitól kifelé jobbra és balra 15–15 m távolságon belül lévő:

1.1 személyek, kivéve a mezőgazdasági repülőgépes munkákhoz beosztott, jelző feladatot ellátó személyek,

1.2 négylábú haszonállatok,

1.3 a munkaterületen szétszórt fa, bokor, illetve fa- és bokorcsoportok,

1.4 egyéb természetes és mesterséges tárgyak,

1.5 tartóoszlopokra szerelt magasfeszültségű vagy egyéb vezeték.

3. A megmunkálandó területen fa, beton vagy vasbeton tartóoszlopra szerelt 15 m-nél nem magasabb villamos vagy egyéb vezetékek munkarepülés közben csak úgy keresztezhetők, hogy azok legmagasabb pontja felett a repülőgép vagy a helikopter legalább 10 m-rel magasabban haladjon át. Ezek a vezetékek – párhuzamos irányú munkarepülés esetében – oldalirányban 30 m-nél jobban nem közelíthetők meg, bármilyen irányú a szél.

4. Ha a megmunkálandó területen acélszerkezetű tartóoszlopra szerelt nagyfeszültségű (120, 220, 400, 750 kV-os) vezeték van, akkor tilos a munkarepülés közben bármilyen irányban keresztezni és oldalirányban 50 m-nél jobban megközelíteni.

5. Mezőgazdasági munkarepülés során az országhatár–Albertirsa 750 kV-os vezetéket bármely szögben és bármely magasságban keresztezni tilos!

A mezőgazdasági munkavégzés szabályai merev szárnyú repülőgéppel

Vegyszeres gyomírtást, vagy egyéb, hasonló veszélyességű munkát max. 4 m/s erősségű szélben és legfeljebb 25 °C hőmérsékletig szabad végezni.

Akadályokkal szegélyezett táblák esetén a munkavégzés magasságát az akadályok nagyságától függően 40°-os szögnél nem meredekebb süllyedéssel szabad elérni.

Munkaterületre meghatározott irányvonalra való rárepüléskor tilos a repülőgéppel 30°-nál nagyobb irányváltoztatást (helyesbítést) végrehajtani.

A visszaforduláshoz szükséges emelkedő fordulót a munkaterület elhagyása után legalább 20 m magasságban lehet megkezdeni, és a forduló alatt a repülőgépnek legalább 30 m magasságot kell elérnie. Ha a forduló végrehajtása közben a repülőgép lakott terület, vagy erdő fölé kerül, a fordulót olyan magasságban lehet megkezdeni, hogy a motor (hajtómű) leállása esetén a géppel lakott területen kívül lehessen végrehajtani a kényszerleszállást.

A táblavégi standard fordulót az adott típus légiüzemeltetési utasításának előírása szerint kell végrehajtani.

Fasorokkal, illetve erdősávokkal párhuzamosan 40 m-nél (az akadályok felé irányuló 5 m/s és ennél nagyobb szélnél azokhoz 50 m-nél) közelebb repülni nem szabad.

Olyan mezőgazdasági terület megmunkálását, amelyen akadályok vannak vagy akadályok szegélyezik, úgy kell végrehajtani, hogy a repülőgép az akadályok felett a típusra előírt sebességgel, legalább 5 m magasan haladjon át.

A repülőtérről a munkaterületre való ki- és visszarepüléseket a legrövidebb, de biztonságos útvonalon, 50 m magasság felett szabad végrehajtani.

Tilos a 750 kV-os vezetéket oldalirányból mindkét oldalon 100–100 m-nél jobban megközelíteni. A 100 m-es távolság alatt a szélső áramvezetőtől mért 100 m-re lévő függőleges sík távolsága értendő.

Szabálytalan alakú, kanyargós táblák megmunkálásakor a repülőgép-vezető köteles minden egyes irányváltoztatáskor a szóróberendezést elzárni és a fordulót az utasítás összes követelményének betartásával végrehajtani.

Hegyek, 5–6°-nál meredekebb lejtőn elhelyezkedő táblák megmunkálásakor a repüléseket a szintvonalak iránya mentén kell végrehajtani. Ilyen munkarepülésnél a repülőgép szárnyvége az ahhoz legközelebb lévő szintvonal felett legalább 5 m magasan legyen.

A repülőgép fordulóit a lejtőn kifelé kell végrehajtani.

Ha a lejtő hajlásszöge 5–6° vagy ennél kisebb, a munkarepülések a lejtőn lefelé is engedélyezhetők, ha a szél a lejtővel szembe fúj.

Lejtőn felfelé bármilyen repülőgépes mezőgazdasági munkát végezni tilos.

Munkarepülésnél, ha a betöltött anyag minősége a folyamatos kiszórásra alkalmatlan, a munkát be kell szüntetni. A repülőgéppel emelkedő-süllyedő (pumpáló) mozdulatokat végezni a kiszórás megindítására tilos!

A mezőgazdasági repülések szabályai helikopterrel

A repülőtérről a munkaterületre való ki- és visszarepülés 20 m-rel a terepakadályok felett, minimálisan 60 km/h sebességgel hajtható végre.

Vegyszeres gyomirtást, vagy egyéb hasonló veszélyességű munkát max. 2 m/s erősségű szél és legfeljebb 25 oC hőmérsékletig szabad végezni.

Akadályokkal szegélyezett mezőgazdasági területek megmunkálását úgy kell végrehajtani, hogy a helikopter az akadályok felett legalább 5 m magasan haladjon át, ilyen esetben a megengedett maximális merülősebesség 2 m/s.

A visszaforduláshoz szükséges standard fordulót a munkaterület elhagyása után 15 m magasságban, max 30° bedöntéssel kell végrehajtani. A forduló sebessége nem lehet kisebb, mint 40 km/h.

Amennyiben a terepakadályok és a szélirány lehetővé teszi, a visszafordulás megengedett a párnahatás magasságán belül, de ebben az esetben a bedöntés maximális szöge 15°-nál több nem lehet.

Oldalirányú akadályokat a helikopter 15 m-nél jobban nem közelítheti meg. Amennyiben az akadályok felől 5 m/s-t meghaladó sebességű a szél, a megközelítés távolsága nem lehet kevesebb mint 30 m.

Akadályoknak kell tekinteni a helikopter haladási irányában lévő, a helikopter forgószárnya szélétől, illetve a mezőgazdasági berendezés szélső pontjaitól kifelé jobbra és balra 15–15 m távolságon belül lévő személyeket, négylábú haszonállatokat, a munkaterületeken szétszórt fákat, bokrokat, illetve fa-, bokorcsoportokat és egyéb természetes és mesterséges tárgyakat.

A 45°-nál meredekebb lejtőn mezőgazdasági munkát végezni tilos.

30 és 45° közötti lejtésű munkaterület csak a szintvonalakkal párhuzamosan és lefelé munkálható meg.

30 ° alatti lejtők megmunkálásánál a munka bármely irányból elvégezhető.

Lejtőn lefelé való megmunkálásnál 60 km/h munkasebesség alatt a merülősebesség maximálisan 2 m/s lehet.

Felfelé való munkánál a Ka–26-os helikopter terhelését úgy kell meghatározni, hogy munka közben 100 Hgmm tartalékteljesítmény rendelkezésre álljon.

MD–500E helikopterrel a tartósan megengedett max. T. O. Q. vagy T. O. T. érték igénybevételével szabad a munkát megkezdeni.

Lejtőn munkarepülést végezni csak szélcsendben, emelő áramlatban vagy lejtővel párhuzamos irányú szél esetén lehet.

A helikopter fordulóit minden esetben a lejtőn kifelé kell végrehajtani.

60 km/h sebesség alatt munkarepülésnél csak a párnahatás nélkül számított terheléssel lehet munkát folytatni.

Az új típusnak számító UH–12E helikopter függesztett műtrágyaszóró berendezésének biztonságos üzemeltetése a Ka–26 típustól eltérő biztonsági elírásokat igényel. Az említett helikopterek a műtrágyaszórásokat végezhetik egy- vagy kéttartályos üzemmódban, és a folyamatos üzemeltetéshez egy repülésfigyelő beosztása is szükséges.

Egytartályos üzem esetén a munkarepülőteret úgy kell berendezni, hogy a műtrágya és a szükséges berendezések a felszállási iránnyal párhuzamosan, a töltőhelytől balra helyezkedjenek el. A töltőgép a töltőhelytől balra 10 m-re, a felszállási irányra merőlegesen álljon. A töltés is így történjen. A töltőhelyet zászlóval kell megjelölni.

Kéttartályos üzem esetén a munkarepülőtér berendezése megegyezik az egytartályos üzemnél leírtakkal. A töltőhelyeket a töltőgép vonalában kell kijelölni, egymástól 10 m-es távolságra.

A repülésfigyelő feladata:

A repülésfigyelő (a helikopter szerelője vagy kétpilótás rendszernél a földön tartózkodó helikoptervezető) irányítja a helikoptervezetőt a teher feletti függéskor, a felszálláskor, valamint az újratöltéskor.

Teherhez való függés előtt indítja a műtrágyaszóró röpítőtárcsáját forgató belső égésű motort, beállítja az üzemi fordulatát, szükség esetén pedig leállítja.

A teherhez való függés után végrehajtja a teher rögzítését és elektromos csatlakoztatását.

A töltést, függést, elemelést és felszállást, az újratöltéshez való behelyezkedést a gép előtt 8–10 m-rel, a felszállás irányától balra 2–3 m-re helyezkedve végzi a géppel szembeállva, hogy lássa a helikoptervezetőt és a töltőgépet.

Jelt ad a töltőgépnek a töltés megkezdésére, majd ellentétes mozdulattal visszaküldi a töltőgépet az eredeti helyére.

Kéttartályos munkavégzésnél amíg a helikopter a levegőben van, addig kell az üres tartályt megtölteni műtrágyával.

Az üres tartállyal visszaérkező helikopter vezetőjének jelt ad a tartály leoldására, ennek megtörténte után irányítja a helikoptert a másik tartály fölé úgy, hogy a helikopter a tartály magassága fölé emelkedik, majd oldalazó mozgással a távolabbi (jobbra lévő) tartály jobb oldaláig mozog, hogy a helikoptervezető lássa a tartályt.

Ezt követi a felfüggesztés, elemelkedés és a táblára repülés.

Egyéb rendeltetésű repülések

A munkarepülés megkezdése előtt minden repülőgép-, illetve helikoptervezető motorpróba után köteles terheletlen géppel egy 100 m magas iskolakört repülni. Ezalatt meggyőződik a motor, a hajtómű, a kormányok és egyéb berendezések helyes működéséről. A repülőgép- és helikoptervezető köteles az ellenőrző repülést a nap folyamán megismételni, ha a repülőgép, helikopter üzem közben meghibásodott.

A mezőgazdasági repülőgépeken, helikoptereken utast szállítani szigorúan tilos! Ez alól kivételt képez a reptechnikai ellenőrzést végző személy és a táblaberepülésnél a bérlő gazdaság növényvédelmi szakembere. A repülőgép-vezető táblaberepülés előtt köteles a táblaberepülésre vitt szakember nevét, munkáltatóját, személyi számát a repülőgép-vezetői napló „Megjegyzés” rovatába bejegyezni és aláírásával hitelesíteni.

Mezőgazdasági felszereléssel ellátott helikopterrel személyt csak terheletlen helikopterrel lehet szállítani, kivételt képez a helikopter szerelője és a repüléstechnikai ellenőrzések végrehajtására jogosult személyek. Ebben az esetben a helikopter vegyszerrel terhelten is repülhet, de a típusra engedélyezett felszállási súlyszámítások mellett.

Erdőgazdasági munkarepülések erdőgazdasági szakemberrel való végrehajtása azzal a feltétellel engedélyezhető, hogy a mindenkori felszállósuly nem haladhatja meg (a légállapot figyelembevételével) a párnahatáson kívüli maximális felszállósúlyt, továbbá a repülésben részt vevő szakembereket megfelelő balesetvédelmi felkészítésben kell részesíteni.