Ugrás a tartalomhoz

Magyar néprajz

Andrásfalvy Bertalan, Balassa Iván, Égető Melinda, Gráfik Imre, Gunda Béla, Kotics József, Paládi-Kovács Attila, Petercsák Tivadar

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

ÖLTÖZKÖDÉS

ÖLTÖZKÖDÉS

ALBERT István

 1. Halotti szokások a baranyai Hegyhát vidékén. Ethn. XII. 25-32.

AMMAN, Jost

 1. Im Frauenzimmer wirdt vermeldt von allerley schönen Kleidungen und Trachten des Weiber hohes und niders Stand. ... Frankfurt am Mayn

ANDERSON, Ruth Matilda

 1. Hispanic Costume 1480-1530. New York

ANDRÁSFALVY Bertalan

1977-1978 A Dél-Dunántúl népviseleteinek néhány kérdése. SzBMÉ VIII-IX. 211-218.

ANDRÁSFALVY Bertalan-SCHMIDT Károlyné

 1. Mintagyűjtemény Tolna megye népi hímzéseiből. 3. Váralja. Szekszárd

APOR Péter

 1. Metamorphosis Transylvaniae azaz Erdélynek változása (1736)1. Budapest

ARIES, Philippe

 1. Gyermek, család, halál. Budapest

ARNOLD, Janet A.

 1. Handbook of Costume. Macmillan

ARTNER Edgár

 1. Az egyházi évnek, ünnepeinek és szertartásainak kimerítő leírása és magyarázata. Budapest

ASHELFORD, Jane

 1. A Visual History of Costume the Sixteenth Century. London-New York

 2. Dress in the Age of Elizabeth. I. New York

B. É.

 1. Párkányi sokadalom. Regélő 724-725.

BAKÓ Elemér

 1. Szalmakalapvarrás Hencidán. NÉ XXXII. 137-146.

BAKÓ Ferenc

 1. Történeti néprajzi adatok a XVIII. század első feléből. Népr. K. I. 261-264.

 2. Hagyomány és változás a palóc temetkezési szokásokban. NMMÉ III. 95-148.

 3. A palóc lakodalom. A szokás szerepe a kultúra tagoltságának vizsgálatában. In: NOVÁK László-UJVÁRY Zoltán (szerk.): Lakodalom. Debrecen

 4. Palócföldi lakodalom. Budapest

 5. A falvak kapcsolatrendszere Palócföldön. In: BAKÓ Ferenc (szerk.): Palócok II. 221-235. Eger

BALASSA Iván

 1. A magyar gyász-színek kérdéséhez. Ethn. LVI. 69-70.

 2. Adatok az egri szabó céh történetéhez. EMÉ VI. 249-261.

834BÁLDY BELLOSICS Flóra

 1. A házivászon felhasználása és díszítése Nagybaracskán, Bátmonostoron és Dávo-don. Budapest

BÁLINT Sándor

 1. Liturgia és néphagyomány. In: BÁLINT Sándor: Sacra Hungaria. Tanulmányok a magyar vallásos népélet köréből. Kassa

 2. A szegedi papucs. Szeged

1976-1977 A szögedi nemzet. A szegedi nagytáj népélete. Második rész. MFMÉ

BÁLINT Sándor-JUHÁSZ Antal

 1. A szegedi gombkötőmesterség. NÉ L. 93-125.

BALOGH Jolán

 1. Mátyás-kori, illetve későközépkori hagyományok továbbélése műveltségünkben. Ethn. LIX. 14-28.

 2. A művészet Mátyás király udvarában. I-II. Budapest

 3. Mátyás király és a művészet. Budapest

BALOGHNÉ HORVÁTH Terézia l. HORVÁTH Terézia

BÃNÃÞEANU, Tancred

 1. Portul popular din Tara Oaºului. Bucureºti

BANNER Benedek

 1. Menyasszonyködmön. Ethn. XXXIV. 40.

 2. Házalók népünk szolgálatában a XIX. század második felében. Ethn. LIX. 110-117.

BARABÁS Jenő

 1. Népviselettörténeti adatok Hódmezővásárhelyről. Népr. K. I. 253-256.

 2. Kartográfiai módszer a néprajzban. Budapest

1976-1978 A népviselet kutatása. Diss. Ethn. II. 204-236. Budapest

BÁRCZI Géza

 1. A magyar szókincs eredete. Budapest

 2. A magyar nyelv életrajza. Budapest

BAROSS János

 1. Az öröklési jog kérdései. Budapest

BÁRTH János (szerk.)

 1. Kecel története és néprajza. Kecel

N. BARTHA Károly

 1. A debreceni gubacsapó céh. Debrecen

BARTHES, Roland

 1. Système de la Mode. (1967) Paris. Magyar ford., kivonat: In: KLANICZAY Gábor-S. NAGY Katalin (szerk.): Divatszociológia. I. 121-156. Budapest

BARTHOLOMAEIDES

 1. Comitatus Gömöriensis Notitia. Leutschoviae

BARTKIEWICZ, Magdalena

 1. Polskí Ubiór do 1864 roku. Wroc³aw-Warszawa-Kraków-Gdañsk

BÁTKY Zsigmond

 1. Csimbók-hajviselet Tolna megyében. NÉ V. 146.

1906a Útmutató néprajzi múzeumok szervezésére. Budapest

1906b Somogy-tolnai ködmenek. NÉ VII. 34-43.

 1. Adatok a fehér gyászviselethez. Ethn. XXII. 33-40, 101-105.

BAUR-Heinhold, Margarete-RETZLAFF, Erich

 1. Deutsche Trachten. Königstein

BEDNARIK, Rudolf

 1. Slovakische Volkskultur. Bratislava-Pressburg

 2. Ma¾ované olmistia v obla¹ti Malych Karpat. Martin

BEKE Ödön

 1. Hátibőr. Nyr LXXI. 53-54.

 2. Kantus. Nyr LXXIII. 262.

835BEKE Ödön

 1. Sző, szűr, szürü. Nyr LXXX. 238.

BÉL Mátyás

 1. Magyarország népének élete 1730 táján. Ford., vál., szerk., bev.: WELLMANN Imre. Budapest

BELÉNYESY Márta (sorozatszerk.)

1959-1960 Kultúrtörténeti szemelvények a Nádasdyak 1540-1550-es számadásaiból. Közli KUMOROVICZ L. Bernát és KÁLLAI Erzsébet. Történeti Néprajzi Füzetek I-II. Budapest

BELLOSICS Bálint

 1. A hetési magyarság viselete. NÉ IV. 273-279.

BENDA Gyula

 1. A keszthelyi uradalom 1850 előtti hagyatéki és vagyoni összeírásai. I. Keszthely 1711-1820. Fontes Musei Ethnographiae 1. Budapest

BENDA Kálmán

 1. Almásy Ignác jászkun főkapitány rendelete 1782. a cigányok viseletéről. Ethn. L. 167-168.

BENKÓCZY Emil

 1. Az egervidéki nép. Ethn. XX. 233-237.

BENKŐ Loránd

 1. Konty. MNy LVII. 295-303.

BENYÓNÉ MOJZSIS Dóra (összeáll., bev.)

 1. Régi magyar öltözködés. Budapest

BÉRES András

 1. A debreceni cifraszűr. Budapest

1958-1959 Adatok a debreceni gubásmesterséghez. DMÉ XLV. 143-160.

BERZEVICZY Elek

 1. Sárosvármegyei népviselet. NÉ II. 7-12.

BERZSENYI Dániel

 1. Minden munkája. Budapest

BETHLEN Miklós

 1. Önéletírása. I-II. Sajtó alá rend.: V. WINDISCH Éva. Előszó: TOLNAI Gábor. Budapest

BIELZ, Julius

é. n. Die Volkstracht der Siebenbürger Sachsen. H. n. (Bucureºti)

BIKKESSY, Joseph Heinbucher, Edlen von

 1. A Magyar és Horvát országi legnevezetesebb nemzeti öltözetek hazai gyűjteménye. A természet után rajzolta egy tiszt a cs. k. Ingén. kartól. Bétsben

 2. Pannoniens Bewohner in ihren volkstümlichen Trachten auf 78 Gemählden darge-stellt, Nebst ethnographischer Erklärung. Wien

(BLOMKVISZT, J. E.)

BODGÁL Ferenc

 1. Adatok Miskolc XVIII. századi viseletéhez. BSz VI. 95-96.

1968 Viselettörténeti adatok Borsod megye körözőleveleiben 1803-1846. Népr. K. XIV. 143-147.

BODÓ Sándor

 1. Két miskolci vagyonleltár 1762-ből. HOMÉ VIII. 265-283.

BOEHM, Max von

 1. Modes and Manners. I-IV. London

BOGATYREV, Petr

 1. Funkcije Kroja na Moravskom Slovensku. Turkiansky Sv. Martin

BOGNÁR Éva

1972-1973 Zengővárkonyi főkötők. JPMÉ XVII-XVIII. 253-260.

836BONCZ Ödön

1886-1887 Vázlatok a magyar viselet történetéből. AÉ V. 167-182, VI. 1-10, 193-203, 289-294.

BÓNIS György

 1. Törvény és szokás a Hármaskönyvben. Kolozsvár

BOUCHER, François

 1. A History of Costume in the West. London, New York

BÖTH, Gitta

é. n. Kleidungsverhalten in hessischen Trachtendörfen. Europäische Hochschulschriften 18.

BRADLEY, Caroline

 1. History of World Costume. London

BRAUDEL, Fernand

 1. Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus. XV-XVIII. század. A mindennapi élet struktúrái. Budapest

BRINGEMEIER, Martha

 1. Mode und Tracht. Beiträge zur geistesgeschichtlichen und volkskundlichen Klei-dungsforschung. Münster

BROBY-JOHANSEN, Rudolf

 1. Az öltözködés története. Budapest

BRUCKHARDT-SEEBASS, Christine

 1. Trachten als Embleme. Zeitschrift für Volkskunde 4: 209-226.

BRUHN, Wolfgang-TILKE, Max

 1. Das Kostumwerk. Berlin

BUCK, Ann-CUNNINGTON, Cecil Willett

 1. Children’s Costume in England 1300-1900. London

BUR Márta

 1. Balkáni kereskedők és árukészleteik a XVIII. századi Magyarországon (1737-1753). Ethn. XCVI. 251-275.

BURKE, Peter

 1. Popular Culture between History and Ethnology. Ethnologia Europaea XIV. 5-13.

BURNHAM, Dorothy K.

 1. Cut my cote. Toronto

CAMPBELL, Colin

 1. The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism. Oxford

CENNERNÉ WILHELMB Gizella

 1. 16-19. századi grafikus viseletsorozatok Közép-Európa nemzetiségi életének és társadalmi helyzetének képes forrásai. FH I. 23-41.

 2. A Képzőművészeti Társulat népéletkép műlapjai. In: HOFER Tamás (szerk.): Népi kultúra és nemzettudat. 127-134. Budapest

CHERBLANC, E.

 1. Le Kaunakès. Paris

CHOBOT Ferenc

1915-1917 A váczi egyházmegye történeti névtára. I-II. Vácz

CHRISTINSEN, Stephen

 1. European-Ottoman Military Acculturation in the late Middle Ages. In: McGUIRE, Brian Patrich (ed.): War and Peace in the Middle Ages. 227-242. Copenhagen

CLARK, J. G. D.

 1. Prehistoric Europe. London

COMENIUS, Joannes Amos

 1. Orbis Sensualium Pictus (1669)1. A látható világ címmel közreadja GERÉB György. Budapest

CUMMING, Valerie

 1. A Visual History of Costume. The Seventeenth Century. London-New York

837CUNNINGTON, Cecil Willett-CUNNINGTON, Phillis

 1. Handbook of English Costume in the Nineteenth Century. London

 2. The History of Underclothes. London, Boston

CUNNINGTON, Phillis-LUCAS, Catherine

 1. Occupational Costume in England from the Eleventh Century to 1914. London

 2. Costume for Births, Marriages and Deaths. New York

CZERZY Mihály

 1. Népviselet és népszokások Szeged vidékén. NÉ VII. 205-215.

CSAPLOVICS, Johann von

 1. Gemälde von Ungern. I-II. Pest

CSATKAI Endre

 1. A soproni szűrszabók. Ethn. LVII. 71-73.

CSERBÁK András-GÁBORJÁN Alice

 1. XVIII. századi magyarországi parasztábrázolások és viselettörténeti tanulságaik. Ethn. 101: 51-74.

K. CSILLÉRY Klára

 1. Rövidderekú női ing és hozzávaló pendely Faddról. NÉ XL. 171-209.

 2. A magyar népművészet változása a XIX. században és a XX. század elején. Ethn. LXXXVIII. 14-20.

 3. A magyar népi lakáskultúra kialakulásának kezdetei. Budapest

 4. Folklorizmus, historizmus és továbbélés egy Kalocsa környéki falu népművészetében. Ethn. XCIV. 353-382.

 5. A „kötés” (tűzött csipke) Magyarországon. Ethn. 102: 78-88.

(CSISZTOV, K. V.)

CSÓKÁS Ferenc-TAKÁCS Lászlóné

 1. Párták. Hét XXVII. 24-26.

DABNEY, Edith

 1. A Book of Dramatic Costume. New York

DAJASZÁSZYNÉ DIETZ Vilma

 1. Adatok a matyó íróasszonyok életéhez. Ethn. LXIII. 139-149.

 2. Mezőkövesdi hímzésminták. Budapest

 3. A mezőkövesdi kuzsu. NÉ XXXVIII. 61-82.

 4. A tardi fonalas munkák „kosut bankós” motívuma. NÉ XXXIX. 149-158.

1959-1961 Mezőkövesdi kötények. HOMÉ III. 95-101.

DAVENPORT, Millia

 1. The Book of Costume. New York

DEME László

 1. Kalap. MNy XLV. 285-291.

DEMKÓ Kálmán

 1. Polgári családélet és háztartás Lőcsén a XVI. és XVII. században. Lőcse

 2. A felsőmagyarországi városok életéből a XVI-XVIII. században. Budapest

DERNSCHWAM János

 1. Utazás Konstantinápolyba. 1553-1555. Közreadja TARDY Lajos: Rabok, követek, kalmárok az oszmán birodalomról. 227-414. Budapest

DILLICH, Wilhelm

 1. Vngarische Chronica. Cassel

DOMANOVSZKY Sándor (szerk.)

é. n. Magyar Művelődéstörténet. I-IV. H. n. (Budapest)

DOMONKOS Ottó

 1. Adatok a kapuvári férfiruha szabásához. Ethn. LXVIII. 123-132.

 2. A süvegviselet történetéhez. NÉ XLVI. 141-155.

 3. A kesztyűsök munkájáról. Arr. 12: 213-228.

838DOMONKOS Ottó

 1. Ár- és bérlimitációk Sopron városban és Sopron megyében (XVI-XIX. század). Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 8. Budapest

 2. A magyarországi kékfestés. Budapest

1991a Bőr- és bőrfeldolgozó ipar. In: MN III. 71-94. Budapest

1991b Textil- és textilfeldolgozó ipar. In: MN III. 95-154. Budapest

1991c Céhes takácsok. In: MN III. 369-385. Budapest

1991d Kékfestés. In: MN III. 386-391. Budapest

DOMONKOS Ottó-KISS Mária-NAGYBÁKAY Péter (szerk.)

 1. A magyarországi árszabások forrásanyagának katasztere 1463-1848. I-II. Budapest

DOROGI Márton

 1. A juhbőr népi kikészítése és felhasználása a Hajdúságban és Nagykunságban. Ethn. LXVII. 301-319.

 2. A bunda. Adatok a nagykunsági népviselethez. Szolnok

 3. Adatok a szarvasi szűcsmesterséghez. Gyula

 4. A kunsági kisbunda. Szolnok

 5. Sárréti és nagykunsági adatok a kacagány viseletéről. SzMÉ 137-149.

F. DÓZSA Katalin

 1. Öltözködési szabályok a századforduló idején. FH 4: 131-144.

 2. Osztrák-magyar kapcsolatok és kölcsönhatások a divat területén 1850-1916 között. FH 5: 177-212.

 3. A női divat változása 1896-1914 között. FH 10: 189-221.

 4. A polgárosodás kezdeteinek hatása a viseletben. Férfi és női divat 1778-1814 között. FH 12: 27-108.

 5. Mária királyné esküvői öltözéke az újabb kutatások tükrében. FH 13: 7-30.

 6. Letűnt idők, eltűnt divatok. 1867-1945. Budapest

DÖMÖTÖR Sándor

 1. A mezőföldi pásztoremberek viseletéről. Ethn. LIII. 231.

 2. A mezőföldi pásztoremberek viseletéről. Ethn. LV. 42.

 3. Kantus. MNy XLVI. 366-369.

1957a Nemesbödi viselettörténeti adatok 1795-ből. Népr. K. II. 357-359.

1957b A győri és szombathelyi szűrszabók remeklésének szabályai. Népr. K. II. 359.

1957c Parasztviselet ábrázolások 1837-ből. Ethn. LXVIII. 627-631.

 1. Őrségi jegyzetek 1838-ból. Ethn. LXIX. 287-290.

 2. Horvát parasztviselet ábrázolások 1837-ből a Savaria Múzeumban. Sav. II. 255-267.

 3. Fehér fejrevalók Vas megyében. Sav. VII. 273-278.

DRAGICA, Cvetan

 1. The Living Tradition of Arts and Crafts in the Jastrebarsko Area. Jastrebarsko

DRNOVSZKY Ferenc

 1. Pográny és vidéke Nyitra vármegyében. Regélő 809-831.

DUNÃRE, Nicolae

 1. Román, magyar és szász népviselet Erdélyben a XVII-XVIII. század fordulóján. Művelődés XXXVII. 10: 33-36.

ÉBNER Sándor

 1. Bocskorformák Csonka-Szatmár és Bereg megyében. NÉ XXIV. 127-129.

 2. A hortobágyi pásztorkalapok készítése. NÉ XXV. 65-69.

ECKHARDT Sándor (szerk.)

 1. Úr és paraszt a magyar élet egységében. Budapest

ECSEDI István

1914a A Hortobágy-puszta és élete. Debrecen

1914b A hortobágyi pásztorviselet. NÉ XV. 21-56.

ECSERY Lajos

 1. Az alföldi munkáskérdés. Budapest

839ECSERY Lajos

 1. A szegény emberről. Budapest

EDVI ILLÉS Pál

 1. A nők fejviseletéről valami. Vas. Ú. 240.

EISENBART, Liselotte

 1. Kleidordnungen der deutschen Städte zwischen 1350 und 1700. Göttingen

V. EMBER Mária

 1. Az egri Rozália-kápolna textiljei. FA IX. 219-236.

 2. Az egri Rozália-kápolna cipői. FA XIII. 251-268.

 3. II. Lajos magyar király és felesége ruhája. FA XIV. 133-152.

1966-1967 Magyar viseletformák a XVI. és XVII. században. FA XVIII. 205-226.

 1. XVI-XVII. századi ruhadarabok a sárospataki kriptából. FA XIX. 151-183.

 2. A kesztyű készítése és viselete Magyarországon. FH 2: 7-22.

 3. Régi textíliák. Budapest

 4. Úrihímzés. A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye. Budapest

ENDREI Walter

 1. Magyarországi textilmanufaktúrák a 18. században. Budapest

 2. A textilipar története. Budapest

EWING, Elizabeth

 1. Everyday Dress. 1650-1900. London

FARAGÓ József

 1. A székely balladahősnő „vont arany” szoknyája. NK-NT IX. 99-109. Budapest

FARAGÓ József-NAGY Jenő-VÁMSZER Géza

 1. Kalotaszegi magyar népviselet. 1949-1950. Bukarest

H. FEKETE Péter

 1. Mi a kantus? Nyr LXXIV. 50.

FÉL Edit

1935a Harta néprajza. Budapest

1935b Adatok a gyászszínekhez és párhuzamok. Ethn. XLVI. 6-17.

 1. Magyarországi ujjatlan felsőruhák. NÉ XXVIII. 13-29.

 2. A turai viselet. NÉ XXIX. 84-105.

1938a Néprajzi adatok Őrhalomból. NÉ XXX. 73-85.

1938b A Néprajzi Múzeum új szerzeményei. NÉ XXX. 244-251.

 1. Újabb adatok a zöld gyászszín magyarországi előfordulásához. NÉ XXXII. 417.

 2. A női ruházkodás Martoson. NÉ XXXIV. 93-140.

1943a A kötény Martoson. NÉ XXXV. 56-60.

1943b Délszláv kölcsönhatások a Sárköz népviseletében. Délvidéki Szemle II. 67-75.

 1. Women’s Clothing in the Sárköz. FE II. 19-54.

 2. Magyar népviseletek története. Vezető a Néprajzi Múzeum kiállításához. Budapest

 3. A Néprajzi Múzeum 1960. évi tárgygyűjtése. Textilgyűjtemény. NÉ XLIII. 93-98.

1962a A Néprajzi Múzeum 1961. évi tárgygyűjtése. Textilgyűjtemény. NÉ XLIV. 238-241.

1962b Népviselet. Budapest

 1. A Néprajzi Múzeum 1963-1964. évi tárgygyűjtése. Textilgyűjtemény. NÉ XLVII. 224-238.

 2. Női ruházkodás a Sárközben. Ethn. 102: 9-49.

FÉL Edit-HOFER Tamás

 1. A Néprajzi Múzeum 1962. évi tárgygyűjtése. NÉ XLV. 129-136.

 2. A Néprajzi Múzeum 1965. évi tárgygyűjtése. Textilgyűjtemény. NÉ XLVIII. 352-366.

 3. A kalotaszentkirályi kelengye. I. NÉ LI. 15-36.

 4. A Néprajzi Múzeum 1969. évi tárgygyűjtése. A Textilgyűjtemény gyarapodása. NÉ LII. 129-147.

 5. Népviselet (címszó). In: MNL IV. 16-18.

840FÉL Edit-VARGA Marianna

 1. Népviselet. In: NAGY Gyula (szerk.): Orosháza néprajza. Orosháza

FÉNYES Dezső

 1. Népviselet. Kassa

FÉNYES Elek

 1. Magyarországnak és a hozzákapcsolt tartományoknak mostani állapotja statisztikai és geográphiai tekintetben. I-IV. Pesten

FERENCZ Kornélia

 1. A tűzött csipke. Budapest

FERENCZ Kornélia-PALOTAY Gertrúd

 1. Hímzőmesterség. A magyarországi népi hímzések öltéstechnikája. Budapest

FILEP Antal

 1. Szokásleírások a 18. és 19. századból. NK-NT V-VI. 115-134.

FINDURA Imre

 1. A palóczokról. Földr. K. XIII. 191-206.

FLÓRIÁN Mária

 1. Rimóc népviselete. Balassagyarmat

 2. A paraszti ruházkodás változása Nógrád megyében. NÉ LII. 85-97.

 3. Szűrszabók és szűcsök Gyöngyösön. In: HAVAS Péter-KECSKÉS Péter (szerk.): Tanulmányok Gyöngyösről. 371-400. Gyöngyös

 4. „Magyar ruha” európai tükörben. In: HALÁSZ Péter (szerk.): A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére. 339-344. Budapest

1992a Hogyan öltözködött a Vas megyei köznép? Vasi Sz. XLVI. 11-71.

1992b A népélet ábrázolása magyar néma játékfilmekben. In: MOHAY Tamás (szerk.): Közelítések. Néprajzi, történeti, antropológiai tanulmányok Hofer Tamás 60. születésnapjára. 323-335. Debrecen

1993a A kittelnadrágtól a farmerig. VIII. Kézművesipartörténeti Szimpózium. Veszprém, 1992. november 9-11. 131-139. Veszprém

1993b 18. századi hatások a magyar női parasztviselet elemeiben. Vállas szoknya - pruszlik és rokolya. NK-NT XVII. 107-137.

1993c Úri és paraszti bőrruhák. A szűcsvirágozás kezdetei. NÉ LXXV. 85-95.

FODOR Ferenc

 1. A Jászság életrajza. Budapest

FORRER, R.

 1. Archäologisches zur Geschichte des Schuhes aller Zeiten. Schönenwerd

FRANTZ Alajos

 1. A heves megyei viselet. In: Heves és Külső Szolnok... vármegyének leírása. Eger

FÜGEDI Márta

 1. A Bükkalja női népviselete. HOMÉ XXI. 241-258.

 2. A felvidéki textil háziipar és vándorkereskedelem északkelet-magyarországi kapcsolatai. Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. HOM Népr. Kiadv. 231-236. Miskolc

 3. A matyó lakodalom néprajzi látványossággá válása. Ethn. 100: 313-328.

 4. A barkó rókaprémes mente viseletéhez. HOMK 27: 280-284.

FÜLEMILE Ágnes-STAFÁNY Judit

 1. A kazári női viselet változása a XIX-XX. században. Diss. Ethn. 7. Budapest

FÜLÖP Mónika

 1. Szlovákiai magyar népviseletek. Hét XXII. 5, 38.

FÜR József

1971-1972 Bocskortípusok a Dél-Alföldön. Népr. Nyelvtud. XV-XVI. 187-192.

 1. A bocskorkészítés munkamenete. Ethn. LXXXV. 411-421.

FÜZES Endre

 1. Adatok a XVIII-XIX. századi baranyai népviseletekhez. JPMÉ VII. 309-326.

841GÁBORJÁN Alice

 1. Adatok a tardi „felszúrt” szoknyaviselethez. Ethn. LIX. 155-157.

 2. Két magyar hosszúszárú lábbelitípus viselettörténeti elemzése. NÉ XL. 37-83.

 3. A Néprajzi Múzeum lábbeligyűjteménye. I. Csizmák. NÉ XLI. 205-283.

1966a A sátoraljaújhelyi csizmadia céh 1686-ból származó céhlevele. Népr. K. XI. 143-152.

1966b Östliche Elemente in der ungarischen Fussbekleidung. Jahrbuch des Museums für Völkerkunde zu Leipzig XXIII. 99-112.

1969a Magyar népviselet. Budapest

1969b A szlavóniai magyar falvak női viselete összetételének és alakulásának néhány jellegzetessége. Ethn. LXXX. 175-195.

 1. Adatok a szűr kialakulásához. Ethn. LXXXI. 467-490.

 2. Három magyar népi posztóruha. NÉ LIV. 47-68.

 3. A magyar szűr eredetének kérdése. NÉ LVII. 155-187.

 4. Magyar népviseletek. Kísérlet egy összefoglalásra. NÉ LVIII.

 5. On the Origin of the Hungarian Szűr. Acta Ethn. XXVIII. 375-395.

 6. Színek jelentése a magyar népviseletekben. In: BALÁZS Géza-HÁLA József (szerk.): Folklór, életrend, tudománytörténet. 70-86. Budapest

 7. Középkori magyar szürkeruhák. Ethn. XCVI. 212-250.

1985-1988 Keleti elemek a magyar ruházatban. NÉ LVII-LXX. 19-53.

 1. Vászon felsőruhák a magyar paraszti öltözetben. In: BALÁZS Géza-VOIGT Vilmos (szerk.): Arator. Dolgozatok Balassa Iván 70. születésnapja tiszteletére. 149-156. Budapest

 2. Östliche Züge in der ungarischen Tracht. Acta Ethn. 35: 195-259.

1991a Emelkedő elemek. (A kötény.) In: HALÁSZ Péter (szerk.): A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére. 345-352. Budapest

1991b Magyar bőr- és lábbelikészítés. In: MN III. 282-308. Budapest

1991c Szabók, szűrszabók, gubások, varróasszonyok. In: MN III. 392-411. Budapest

GÁCSI Hedvig

 1. Linczigh János krónikája és házi jegyzései. 1663-1675. Lymbus. Művelődéstörténeti Tár 1: 77-121. Szeged

GALAVICS Géza

 1. Erdélyi viseletalbumok a XVII-XVIII. századból. In: Viseletkódex... 57-131. Budapest

GALGÓCZY Károly

 1. Magyarország, a Szerbvajdaság s Temesi Bánság mezőgazdasági statisticája. Pest

GÁLLFY Mózes

 1. Szalmakalapkészítés a kalotaszegi Jákótelkén. Erd. Múz. 184-191.

GARAY Ákos

1911a Szlavóniai régi magyar ruhák. NÉ XII. 221-248.

1911b Régi magyar férfi hajviseletek. NÉ XII. 81-99.

GÁSPÁRNÉ DÁVID Margit

 1. A divat története, erkölcsök, szokások, viseletek (1765-1920). Budapest

GAVAZZI, Milovan

 1. Kulturna analiza etnografije Hrvata. Narodna Starina VII/17. Zagreb

 2. Kultúráramlatok Pannóniában. Ethn. LVIII. 149-153.

 3. Pkrivaca. De la coiffe dite „pokrivaca”. Klny.: Anali Historijkog Instituta Jugosla-venske Akademije Znanosti i Umjetnosti u Dubrovniku. III. 119-133. Dubrovnik

 4. Hoverlica. De la coiffe dite „hoverlica”. Tkalcicevog Zbornika II. 49-54. Zagreb

 5. Vrela i sudbine narodnih tradicija. Zagreb

GAZDA Klára

 1. A felsőrákosi székely népviselet. Aluta 3: 424-460.

 2. Gyermekvilág Esztelneken. Bukarest

842GERÉB József

 1. Zipser Volkstracht. Késmárk

GERELYES Ibolya

 1. Török szíjgyártók és nyergesek Budán a XVI. században. FA XXXI. 265-276.

GERGELY Katalin

 1. Paraszti polgárosodás a népi öltözködésben. A népviselet alakulása, a paraszt-pol-gári öltözet megjelenése. In: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság. 860-866. Budapest-Wien

GERVERS-MOLNÁR, Veronika

 1. The Hungarian Szűr and Archaic Mantle of Eurasian Origin. Toronto

 2. The Historical Components of Regional Costume in South-Eastern Europe. Textile Museum Journal IV. 261-278.

 3. The Influence of Ottoman Turkish Textiles and Costume in Eastern Europe with Particular Reference to Hungary. Royal Ontario Museum XV. 168. Toronto

 4. Medieval Garments in the Mediterranean World. In: HARTE, N. B.-PONTING, K. G. (eds.): Cloth and Clothing in Medieval Europe. Pasold Studies in Textile History 2: 279-315. London

GOLDZIHER Ignác

 1. Salavári. Nyr XIV. 130-131.

GÖNCZI Ferenc

 1. A göcseji és hetési népviselet. NÉ XI. 200-217.

 2. A „pacsa” készítése. NÉ XIV. 269-277.

 3. Göcsej és kapcsolatosan Hetés vidékének és népének összevontabb ismertetése. Kaposvár

 4. A somogyi gyerekek hajviselete. NÉ XXIII. 163-165.

 5. A cifraszűrök készítésének s viselésének eltiltása. NÉ XXXIV. 267-272.

 6. A szűrök és ködmenyek árának meghatározása 1812-ben. Ethn. LV. 40-41.

 7. A somogyi juhászok ruházata. Ethn. LVIII. 109-110.

GÖNCZI János

 1. A székely nép életéből. Székely Néplap 190.

GÖNDÖCS Lajos

 1. A bukovinai magyarok szokásairól. Vas. Ú. 163.

GÖNYEY Sándor

 1. A Zagyva felső völgyének palóc népviselete. NÉ XXX. 145-159.

 2. Az abaújmegyei Pusztafalu népi építkezése, kendermunkája és népviselete. NÉ XXXI. 119-141.

1940a Adatok Galgamácsa néprajzához. NÉ XXXII. 22-52.

1940b A gyimesi csángó menyasszony öltözete. Ethn. LI. 486-487.

1940c Hátravető kendő. NÉ XXXII. 205.

1941a A gyimesi csángó zeke szabása. NÉ XXXIII. 172-173.

1941b Asszonyok hajviselete Nagyhinden. Ethn. LII. 69.

1942a Budapest környékének községei I. Szada. NÉ XXXIV. 221-251.

1942b A Drávaszög néprajzi elkülönülése. „Majorossy Imre Múzeumának” 1942. évi Érte-sítője 38-64. Pécs

 1. Gyimesi csángók gyapjúmunkája. Ethn. LVII. 86-87.

GROTH-SCHMACHTENBERGER, Erika

 1. Volkstrachten aus Oberbayern, Österreich, Ungarn, Jugoslavien, Rumänien. Schrif-ten des Freilichtmuseums 6. Glentleiten

GUNDA Béla

 1. Hótalpak, jégpatkók, gólyalábak. Budapest

 2. Az orosz vengerec „házaló kereskedő” jelentésének néprajzi vonatkozásai. Ethn. LXV. 78-86.

 3. Deutsche Klumpen - ungarische Klumpa. Münchner Beiträge zur Volkskunde 8: 222-237. München

843GUTKOWSKA-RYCHLEWSKA, Maria

 1. Historia ubiorów. Wroc³aw-Warszawa-Kraków

GYÖRFFY István

1912a A feketekörösvölgyi magyarság viselete. NÉ XIII. 1-25.

1912b A kacagány. NÉ XIII. 239-243.

1926a A magyar szűr. NÉ XVIII. 49-61.

1926b Adatok a tarviselethez. NÉ XVIII. 29-30.

 1. Cifraködmönt, szípet. NÉ XX. 118-119.

 2. Viselettörténeti adatok. NÉ XXI. 55-57, 115-117.

 3. Magyar népi hímzések. I. A cifraszűr. Budapest

é. n. (1933) Viselet. In: A magyarság néprajza. I. 381-435. Budapest

 1. Népviselettörténeti adatok. NÉ XXV. 28-32.

 2. A nagykun viselet a XVIII. században. Ethn. XXXVIII. 114-139, 362-371.

 3. Erkölcstörténeti adatok a XVIII. századból. Ethn. XLIX. 240-241.

 4. Matyó népviselet. Budapest

 5. Alföldi népélet. (Vál., szerk., bevez.: SELMECZI-KOVÁCS Attila) Budapest

G. GYÖRFFY Katalin

 1. Kultúra és életforma a XVIII. századi Magyarországon. (Idegen utazók megfigyelései.) Művészettörténeti füzetek 20.

GYÖRFFY Lajos

 1. Vincze István uram jószágainak inventáriuma. Ethn. XLIX. 231-238.

HAÁZ Ferenc Róbert

 1. Egy székely falu (Lövéte) öltözete. Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára. 438-450. Sepsiszentgyörgy

HADROVICS László

 1. Dolmány, kelengye. MNy LII. 357-358.

HALASY Márta

 1. Népviseletek úri és polgári használatban. Ethn. 100: 303-312.

HALD, Margrethe

 1. Primitive Shoes. Copenhagen

HAMPEL, L.

 1. Zwei Linzer Schnittbücher aus dem ersten Viertel des 18. Jahrhunderts. Historisches Jahrbuch der Stadt, Linz

HAMPEL-KALLBRUNNER, Gertrand

 1. Beiträge zur Geschichte der Kleidordnungen mit besonderer Berücksichtigungen Österreichs. Wien

HANIKA, Josef

 1. Sudetendeutsche Volkstrachten. Reichenberg

HARTE, N. B.

 1. State Control of Dress and Social Change in Pre-Industrial England. In: COLEMAN, D. C.-JOHN, A. H. (eds): Trade, Government and Economy in Pre-Industrial England. 132-165. London

HARTMANN, Rudolf

 1. Die schwäbische Türkei und ihre Volkstrachten. München

HASALOVÁ, Vera-VAJDIS, Jaroslaw

 1. Die Volkskunst in der Tschechoslowakei. Prague

HEGYI András (szerk.)

 1. Szőreg és népe. (Tanulmányok.) Szeged

HEGYI Imre

 1. Lányok ünnepi viselete és a színek szerepe a XIX-XX. század fordulóján Bakony-csernyén. FMSz 57-70.

HEGYI Klára-ZIMÁNYI Vera

 1. Az oszmán birodalom Európában. Budapest

844HEHN, Rudolf

 1. Deutsche Volkstrachten. München

HENTZ Lajos

 1. Mezőberényi „szolgabéresek” öltözködése a XIX. század első felében. BÉ VII. 307-313.

 2. A szűcsmesterség Mezőberényben. BMMK V. 233-266.

HERALD, Jacqueline

 1. Renaissance Dress in Italy. 1400-1500. London

HERBERT József

 1. Az árokszállási népviselet. NÉ XX. 50-52.

HERKELY Károly

 1. A szokolyai viselet. NÉ XXX. 287-296.

 2. A mezőkövesdi matyó nép élete. Budapest

HERMAN Ottó

 1. A magyar bajusz. MNy II. 30, 232.

HILL, Margret Hamilton

 1. Rural Costume. London-New York

HOFER Tamás

 1. Jobbágy hagyatéki leltárak és becsük a keszthelyi Festetics uradalomból. 1785-1840. AtSz I. 285-327.

 2. A „tárgyak elméletéhez”. Felszerelések és tárgyegyüttesek néprajzi elemzése. NK-NT VIII. 39-64.

HOFER Tamás-FÉL Edit

 1. Magyar népművészet. Budapest

HOLME, Charles (ed.)

 1. Peasant Art in Austria and Hungary. London, Paris, New York

HORNYIK János

 1. Kecskemét város története oklevéltárral. II. Kecskemét

HORVÁTH Antal

 1. Szombathelyi kereskedő üzleti leltára a XVII. század közepén. Népr. K. I. 256-272.

HORVÁTH Béla

 1. A tiszaörvényi párta és pártaöv. FA XXI. 157-167.

HORVÁTH Csaba

 1. Gyimesi csángós bundák. Csíkszereda

HORVÁTH Sándor

 1. Keresztelői garnitúra Vaskeresztesről. Vasi Sz. XLII. 155-170.

HORVÁTH Terézia

 1. A kapuvári parasztvarrónők. Népr. K. XI. 1-2: 97-114.

 2. A kapuvári népviselet. Arr. 9: 219-247.

 3. „Rőfösáruk” a kapuvári népviseletben. Ethn. LXXXI. 506-515.

 4. Kapuvár népviselete. Népr. K. XVI-XVII.

 5. Népi ékszerek. Budapest

HORVÁTH Terézia-N. FÜLÖP Katalin

 1. A Textilgyűjtemény gyarapodása. NÉ LV. 125-144.

HORVÁTHOVÁ, Emilia-URBANCOVÁ, Viera

 1. Die Slovakische Volkskultur. Die materielle und geistige Kultur. Bratislava

HOUSTON, Mary G.

 1. Ancient Greek, Roman and Byzantine Costume and Decoration. A Technical History of Costume. II. London

HÖFLEIN, Ulrike

 1. Ländliche Tracht - Hort bürgerlicher Wünsche und Sehnsüchte. In: HÖFLEIN, Ulrike: Beiträge zur Volkskunde im Baden-Würtemberg. Bd. 3: 224-298. Stuttgart

HÖLBLING Miksa

 1. Baranya vármegyének orvosi helyirata. Pécsett

845HÖLLRIGL József

 1. Régi magyar ruhák. Budapest

é. n. Magyar és törökös viseletformák a XVI-XVII. században. In: DOMANOVSZKY Sándor (szerk.): Magyar Művelődéstörténet III. 359-365. Budapest

HUNFALVY János

1856-1864 A magyar ruha. In: Magyarország és Erdély eredeti képekben I. 267-271. Darm-stadt

HUNFALVY Pál

 1. Magyarország ethnográphiája. Budapest

HUSZKA József

1885-1886 Egy magyar szűcsmester rajzkönyve 1836-ból. Művészi ipar II.

IGMÁNDY József

 1. A hajdúnánási szalmakalapipar. NÉ XXXII. 64-78.

IRÁSNÉ MELIS Katalin l. I. MELIS Katalin

IRIME, Cornel-BIELZ, Julius

 1. Unbekannte Quellen zur Geschichte der siebenbürgische Volktracht den 17-19. Jahrhunderts. Forschungen zur Volks- und Landeskunde 1.

ISTVÁNFFY Gyula

 1. Palócz néprajzi tanulmányok. Népr. F. 2. Budapest

 2. A palóczok. In: Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. Magyarország VI. 181-194. Budapest

1911 A borsodmegyei palóczok. (Második közlemény.) Ethn. XXII. 222-230.

i. sz.

1837 Pest vármegyei lakosok. Regélő 136, 142.

1857 A palócz menyecske. Vas. Ú. 16.

1860 Lapunk 48.-ik számában... GyK 200.

1861 Gyöngyöspatai népviselet. Vas. Ú. 544.

1862 Verőcze és vidéke. Vas. Ú. 296.

IVÁNYI Béla

 1. Anno 1658 körmöndi városunkban lakozó Mester Embereknek a minemű regulat adtunk. Népr. K. I. 269-272.

JANKÓ János

 1. Kalotaszeg magyar népe. Budapest

 2. Torda, Aranyosszék, Toroczkó magyar (székely) népe. Budapest

 3. A Balaton melléki lakosság néprajza. Budapest

JÁNOS Pál

 1. Csíki szőttes szoknya-rokolya. Aluta 2: 377-386.

 2. Adalékok a XVIII-XIX. századi csíki népviseletekhez. A Székelykeresztúri Múzeum Évkönyve 379-384.

JASCHKE, Frantz

1817-1819 National Kleidertrachten des Königreichs Ungarn und Kroatien. Wien

 1. National-Kleidertrachten und Ansichten von Ungarn, Croatien, Slavonien, dem Banat, Siebenbürgen und der Bukowina. Wien

JEØABEK, Richard

 1. Unterlassene Bilddokumente zur Volkstrachtforschung in Ungarn aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Műv. Hagy. XII-XIV. 489-498.

JOHNOVÁ, Helena

 1. Sponky jako souèást lidového odìvu. SL. Nár. VI. 3-126.

JÓKAI Mária

 1. Szlovákiai magyar népviseletek. Hét XXI. 32, 36, 38.

 2. Szlovákiai magyar népviseletek. Hét XXII. 1, 3, 4, 7, 10-11, 13, 15, 23, 37, 40, 42, 44, 46.

 3. Párták. Hét XXVII. 11-25.

JUHÁSZ Miklós

 1. XVIII. századi egyházi szónok a divatról. Ethn. LV. 43.

JUNG Károly

 1. Az emberélet fordulói. Gombosi népszokások. Újvidék

N. KAKUK Zsuzsa

 1. Az oszmán eredetű kelme- és ruhanevek a magyarban. MNy L. 76-83.

 2. Keleti kelme- és ruhanevek az oszmán-török hódítás korából. Nyr LIX.

KÁLÓZI Aranka

1979-1980 A gombosi női viselet szemiotikai leírása. Tanulmányok XII-XIII. 29-33. Novi Sad

KAPROS Márta

 1. „Jönni-menni” viselet a Nógrád megyei Patak községben 1985-ben. NMMÉ XVII. 207-243.

 2. A gyászos öltözködés rendje egy nógrádi falu (Patak) példáján. In: VIGA Gyula (szerk.): Kultúra és tradíció I-II. Tanulmányok Ujváry Zoltán tiszteletére. II. 765-777. Miskolc

KARÁCSONYI János

 1. A honfoglaló magyarok hajviselete. Ethn. VII. 476-477.

KÁROLYI Árpád-SZALAY József (szerk.)

 1. Nádasdy Tamás nádor családi levelezése. Budapest

Kassai szabásmintakönyv

 1. ...megerősítve: 1717. Iparművészeti Múzeum Xerox Adattár K. Ltsz.: 55.

KATONA Imre (I.)

 1. A kubikosok viselete. Ethn. LXXII. 555-582.

KATONA Imre (II.)

1973-1974 Nyugat-magyarországi kincstárak. Az Esterházyak műkincsei. I. Sav. 7-8: 277-301.

KELLY, Francis M.-SCHWABE, Randolph I.

 1. A Short History of Costume and Armour. New York

KEMÉNY Lajos

1889a Buda város árszabása II. Lajos korában. 1522. Tört. Tár. 372-384.

1889b Kassa városi limitációk. I. 1559. Tört. Tár 773-784.

 1. Régi körözmények néprajzi adalékai. Ethn. XXIX. 128-130., 298-299.

1918-1919 Kassai adatok a viselet történetéhez. AÉ XXXVIII. 108-117.

Képes Krónika

 1. Fordítás és szövegmagyarázat: GERÉB László. Bevezetés: KARDOS Tibor. Budapest

KERECSÉNYI Edit

 1. Az asszonyok fejviseletének alakulása Kiskomáromban és környékén az elmúlt 90 év alatt. NÉ XXXIV. 123-149.

 2. Fehérhímzéses viseleti darabok Nagykanizsa környékéről. GMK XXI. 303-329.

 3. Zala megye népi hímzései. I. Zalai fehérhímzések. Budapest

Ú. KERÉKGYÁRTÓ Adrienne

1933a Hajviselet Boldogon. NÉ XXV. 86-88.

1933b A Néprajzi Múzeum szabott főkötői. NÉ XXV. 86-88.

1936a A Néprajzi Múzeum szabott főkötői. NÉ XXVIII. 30-41.

1936b A Boldog község népének viselete. NNy VIII. 65-74.

 1. A magyar női haj- és fejviselet. Népr. F. Budapest

 2. Adatok Bogdánd viselettörténetéhez. Népr. K. XIV. 3-4: 3-43.

1981-1984 Csíkmenasági leltárak (1779-1830). NÉ LXIII-LXVI. 71-161.

847KERÉNYI A. Mária

 1. „Pesti polgár és férfi szabó” Kostyál Ádám. FH 11: 104-113.

KERÉNYI Ferenc

 1. Paraszti magatartásformák a reformkori népszínművekben. In: HOFER Tamás (szerk.): Népi kultúra és nemzettudat. 36-50. Budapest

KERESZTESI József

 1. Az ország változó állapota. In: HATVANY Lajos-BELIA György (válogatta): Magyarok beszélnek. Szemelvények emlékiratokból. 386-387. Budapest

KISS Bálint

 1. A’Helv. hitvallású Békés-bánáti Egyházi Vidék földje-lakosai. Vallás-, tudomány- és polgári történeteinek emléke. Össze szedte és megírta: KISS Bálint Lelki-pásztor és Esperes. III.dik kötet. Szentesen. A Debreceni Református Főiskola Könyvtára 567/3. Kézirat.

 2. Magyar régiségek. Pest

P. KISS Eszter

 1. Hajdúnánási temetkezési szokások. Ethn. XLII. 37-40.

KISS Géza

 1. Az ormánysági népviselet. Ethn. XLII. 27-32.

KISS Lajos

 1. A szűcsmesterség Hódmezővásárhelyen. NÉ XVIII. 153-169.

é. n. A hódmezővásárhelyi szűcsmesterség és szűcsornamentika. Karcag

 1. A nyíregyházi szűcsmesterség és ornamentika. Debrecen

 2. Nagyhalász. Ethn. LXV. 69-75.

 3. Kucsma. MNy LVI. 470-474.

1970a Bikla. Nyelvtud. Ért. 71: 13-15.

1970b Pacsa. Nyelvtud. Ért. 71: 61-63.

1970c Topánka. Nyelvtud. Ért. 71: 76-79.

Kisszebeni szabásmintakönyv

 1. Iparművészeti Múzeum Kisgyűjtemények Osztálya. Ltsz. 51-1299.

KLANICZAY Gábor

 1. Öltözködés és ideológia a középkorban. In: KLANICZAY Gábor-S. NAGY Katalin (szerk.): Divatszociológia II. 7-34. Budapest

KLANICZAY Gábor-S. NAGY Katalin (szerk.)

 1. Divatszociológia. I-II. Budapest

KLEIN, Ruth

 1. Lexikon der Mode. Baden-Baden

KNÉZY Judit

1977-1978 A somogyi női házivászon ruhadarabokra vonatkozó utalások a XVIII-XIX. században. SzBMÉ VIII-IX. 227-235.

 1. XVIII-XIX. századi viseletadatok Somogyból (vászonruha). SMK III. 243-263.

KNIEZSA István

 1. Párta. MNy XIL. 199.

T. KNOTIK Márta

1964-1965 A Dél-Alföld női vászonruhái. MFMÉ 153-159.

1966-1967 A Dél-Alföld férfi fehérruhái. MFMÉ 109-117.

 1. A dél-alföldi bevarrott ujjú női ingek. MFMÉ 109-118.

 2. Szegedi öltözködés a múlt század derekán. In: JUHÁSZ Antal (szerk.): Múzeumi kutatások Csongrád megyében. 1980. 89-92. Szeged

 3. Öltözködés, viselet. In: HOFER Tamás-JUHÁSZ Antal (szerk.): Népművészeti örökségünk. Csongrád megye. 155-232. Budapest

T. KNOTIK Márta-U. VARGA Marianna

 1. Ruházkodás, viselet. In: JUHÁSZ Antal-ILIA Mihály (szerk.): Tápé története és néprajza. 527-572. Tápé

848KOCSIS Gyula

 1. Farkas István ceglédi gazda kéziratos számadáskönyve. Doc. Ethn. 13: 175-205. Budapest

KODOLÁNYI János

 1. Egy XVIII. századi népviseleti ábrázolás. JPMÉ II. 90-95.

 2. A temetők és temetkezések rendjének szabályozása a XVIII. században. Népr. K. IV. 4. 244-253.

KOMLÓSINÉ NAGY Piroska

 1. Szigetvár-vidéki fehérhímzések. JPMÉ XXIII. 301-318.

KÓS Károly

 1. A kalotaszegi muszuly. Műv. Hagy. VI. 153-178.

 2. Ismeretlen magyar népviseletekről. In: KÓS Károly: Népélet és néphagyomány. 191-208. Bukarest

 3. Tájak, falvak, hagyományok. Bukarest

 4. Népi írott források a székelység anyagi kultúrájának múltjához. Ethn. XCII. 471-477.

KOVAÈEVIÈOVA, Soòa

 1. ¼udový odev v Hornom Liptove. Bratislava

 2. A népviselet típusai és variánsai Közép-Szlovákiában. Vlastivedný èasopis XI.

KOVÁCH Aladár

 1. A tolnamegyei Sárköz viselete. NÉ VIII. 71-94, 201-221.

K. KOVÁCS László

 1. A kolozsvári hóstátiak temetkezése. Kolozsvár

K. KOVÁCS Péter

 1. „Balos toll”. Népr. K. II. 156-161.

KOVÁTS Gyula

 1. A házasságkötés Magyarországon egyházi és polgári jog szerint. Budapest

KOSÁRY Domokos

 1. Művelődés a XVIII. században. Budapest

KÖHLER, Carl

 1. A History of Costume. New York

KÖNENKAMP, Wolf-Dieter

 1. Wirtschaft, Gesellschaft und Kleidungsstil in den Vierlanden. Göttingen

KŐVÁRI László

1854a A kalotaszegi magyar nép Erdélyben. In: Magyarország és Erdély képekben II. 135-136. Pest

1854b Toroczkó és a toroczkói nép. In: Magyarország és Erdély képekben III. 137-138. Pest

 1. A magyar családi s közéleti viseletek és szokások a nemzeti fejedelmek korából. Pest

KRESZ Mária

 1. A pólyázás Nyárszón (Kalotaszeg). NÉ XXXV. 173-176.

 2. Adatok a palóc pendely szabásához. Ethn. LVIII. 249-252.

 3. Magyar parasztviselet (1820-1867). I-II. Budapest

 4. A gyermekek és fiatalok viselete a kalotaszegi Nyárszón. NÉ XXXIV. 103-123.

 5. A kisbuba és anyja Nyárszón. (Születés előtti szokások, születés, keresztelő, csecsemőkor.) Népr. K. V. 3-4: 220-258.

 6. A kisbuba és anyja Nyárszón. NÉ LVII. 139-153.

 7. Palóc ködmön. Budapest

 8. A magyar szűcsmunka történeti rétegei. Ethn. LXXXIX. 315-357.

 9. Népi szűcsmunka. Budapest

 10. Szűcsmunka. In: MN III. 318-340. Budapest

KRIZSÁNY János

 1. Verőcze Helységének Historiai, Topographico Statisticai leírása. TGy IX. 53-54.

849KRUPA András

 1. Adalékok három nemzedék női népviseletének változásairól a 19. században Tótkomlós környékén. BÉ 5: 485-492.

KUBINYI Ferenc-VAHOT Imre (szerk.)

 1. Magyar- és Erdélyország képekben. I-IV. Pest. (Reprint 1987.) Budapest

KUNZ, Ludvik

 1. Volkstrachten aus dem Hosteiner Gebiet. Èasopis Moravského Musea XLI. 137-194.

KUNT Ernő

 1. A halál tükörében. Budapest

S. LACKOVITS Emőke

 1. Egy kapuvári női ruhatár bemutatása. Arr. 15: 199-226.

 2. 16-17. századi kéttornyúlaki párták és párhuzamaik. VTT I. 31-44.

LANTOSNÉ IMRE Mária

1977-1978 Adatok a mecseknádasdi női hajviselet és fejrevalók használatához. SzBMÉ VIII-IX. 247-249.

LÁSZLÓ Emőke

 1. Az európai öltözködés története a 17. század végéig. Magyar Iparművészeti Főiskola Jegyzetei 12. Budapest

 2. A magyar nemesi viselet a családi arcképek tükrében. In: BUZÁSI Enikő (szerk.): Főúri ősgalériák, családi arcképek. Kiállításkatalógus. Budapest

LAVER, James

 1. Modestry in Dress. Boston

 2. The Concise History of Costume and Fashion. New York

LAWSON, Cecil C. P.

 1. A History of the Uniforms of the British Army. From the Beginning to 1760. II. London

LÉDERER Emma (szerk.)

 1. Szöveggyűjtemény Magyarország történetének tanulmányozásához. I. 1000-től 1526-ig. Budapest

LEMIRE, Beverly

 1. The Theft of Clothes and Popular Consumerism in Early Modern England. Journal of Social History Winter 255-276.

LENNER Mihály

 1. A Gömör megyei viselet. In: HUNFALVY János (szerk.): Gömör és Kishont törvényesen egyesült vármegyének leírása. 91-92. Pest

LEVITT, Sarah

 1. Victorians Unbuttened Registered Designs for Clothing, their Makers and Wearers 1839-1900. London

LINTHICUM, M. Ch.

 1. Costume in the Drama of Shakespeare and his Contemporaries. Oxford

LIZANEC, P. I.

 1. Vengerszkije zaimsztvovanija v ukranszkih govorah Zakarpatja. Budapest

LOVAG Zsuzsa

 1. A magyar viselet a XI-XIII. században. Ars Hungarica II. 301-408.

LUBY Margit

 1. A guba készítésmódja és a gubásmesterség. NÉ XIX. 144-154.

LUDVIKOVÁ, Miroslava

 1. Lidovy kroj na Brnensku. Èasopis Moravského Musea XL. 164-176.

LUDVIKOVÁ, Miroslava-BOUDOVÁ, Kresby Lierka

 1. Haartrachten und Kopfbedeckungen in der Brünner Umgebung. Èasopis Morav-ského Musea XLIII. 93-132.

LÜKŐ Gábor

 1. A moldvai magyarok hajviselete és fejrevalói. NÉ XXVII. 59-68.

 2. Az alföldi gubaviselet eredete. DM Közl. 121-122.

MAGDA Pál

 1. Magyar Országnak és a’ Határőrző Katonaság vidékének legújabb statisztikai és geográphiai leírása. Pesten

Magyar nyelvtörténeti szótár

1890-1893 a legrégibb nyelvemlékektől a nyelvújításig. Szerk.: SZARVAS Gábor-SIMONYI Zsigmond. Budapest

A magyarság néprajza I.

é. n. (1933) Szerk.: CZAKÓ Elemér. Budapest

(MAJER István?) i. sz.

 1. A’ muzslai lakosok Esztergom vármegyében. Regélő 495, 502-503, 510-511.

MAJOR Miklós

 1. Fekete menyasszonyi ruha, Berettyó-felvidéki népviseleti szokás. Művelődés XXXII. 9: 31-33.

MÁNDOKI László

 1. Déldunántúli lábbeliábrázolások a XIX. század elejéről. JPMÉ 251-258.

MÁRTON József

 1. Sorki-Tótfalu néprajzi vázlata. Ethn. II. 63-68, 111-118.

MÁRTONFFY Károly

 1. Az egri nép jelleme, viselete, szokásai Magyarországon. In: Magyarország és Erdély Képekben IV. 78-79. Pest

MANGA János

 1. A társadalmi szempontú néprajzi kutatásokról. Ethn. LXIII. 63-82.

 2. Palócföld. Budapest

MARKOV, Jozsef

 1. Slovakische Volkskleidung der Vergangenheit. Prag

MARLY, Diane de

 1. Working Dress. A History of Occupational Clothing. New York

 2. Costume and Civilization: Louis XIV. and Versailles. New York

MAROSI, Ernő

 1. Zur Frage des Quellenwertes Mittelalterlichen Darstellungen. „Orientalismus” in der Ungarischen Bilderchronik. In: KUBINYI, András-LASZLOVSZKY, József (hrsg.): Alltag und materielle Kultur im mittelalterlichen Ungarn. 74-107. Krems

(MASZLOVA, T. Sz.)

 1. In: TOKAPEB, C. A.

  543-723.

(MATEJKO, K. I.)

MATTYASOVSZKY Miklós

 1. Törzsöröklési jog és törzsöröklési szokások. Budapest

MAUTNER, Konrad-GERAMB, Victor

1932-1933 Steirisches Trachtenbuch. I-II. Graz

McCLELLAN, Elisabeth

 1. Historic Dress in America. I-II. Philadelphia

McCRACKEN, Crant

 1. Clothing as language: requiem for a metaphor. In: REYNOLDS, Barrie-SCOTT, Margaret A. (eds): Material Anthropology. Contemporary Approaches to Material Culture. 110-128. Lauham-New York-London

McKENDRICK, Neil-BREWER, John-PLUMB, J. H.-

 1. The Birth of a Consumer Society. The Commercialization of Eighteenth-Century England. Bloomington

851MEDVE Imre

 1. Mátraalji képek. (Hevesmegyei népviselet.) Vas. Ú. 342.

MEDVEY-LEPAGE, E.

 1. Costume of Austria and Hungary. Paris

I. MELIS Katalin

 1. A budai középkori lábbeliviselet. XIII-XIV. század. AÉ C. 88-102.

 2. Régészeti adatok a későközépkori lábbeliviselethez. AÉ 101: 275-288.

MÉRY Margit

 1. Szlovákiai magyar népviseletek. Hét XXI. 32, 37.

 2. Szlovákiai magyar népviseletek. Hét XXII. 2, 6, 8-9, 12, 14, 16-22, 24-25, 27, 29, 31, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50-52.

 3. Párták 1-4. Hét XXVII. 27-30.

 4. Magyar-szlovák kapcsolatok a népviseletekben Abaúj északi területén. In: Inter-etnikus kapcsolatok Észak-Kelet Magyarországon. HOM Népr. Kiadv. 221-230. Miskolc

 5. Az Alsó-Garam mente népviselete. In: LISZKA József (szerk.): „Kurtaszoknyás hatfalu”. Dolgozatok Kéménd község néprajzából. Új Mindenes Gyűjtemény 7: 40-70. Bratislava

MÉSZÖLY Gedeon

 1. Az Őrség száz évvel ezelőtt. Ethn. XXVIII. 99-112.

MISKOLCZY Ambrus

 1. A dél- és délkelet-erdélyi kézművesipar a kelet-európai regionális munkamegosztásban a múlt század derekán. Ethn. XCIII. 390-423.

MOCSÁRY Antal

1820-1826 Nemes Nógrád Vármegyének Históriai, Geographiai és Statisztikai Esmértetése. I-IV. Pesten

MOHRMANN, Ruth-E.

 1. Volksleben in Wilster im 16. und 17. Jahrhundert. Neumünster

MOJZSIS Dóra

 1. XVI-XVII. századi női fejdíszek a nagylózsi leletanyagból. FA XXXV. 185-212.

MOLEVILLE, M. Bertrand de

 1. The Costums of the Hereditary States of the House of Austria. London

MOLLAY Károly

 1. XIV. századi német vélemény a magyar parasztról és a magyarországi nemesekről. Ethn. LXVIII. 356-357.

MOLNÁR József

 1. Viselettörténeti adatok a XVIII. századból. NÉ XXXV. 121-123.

MORAVCOVÁ, Mirjam

 1. Národni odìv roku 1848. Praha

MORVAY Judit

1957a Korc nélküli pendely Nagybalogról. NÉ XXXIV. 279-283.

1957b Néprajzi adatok a Zobor vidékéről. Népr. K. II. 122-127.

MOSZYÑSKI, Kazimierz

 1. Kultura Ludowa S³owian. Warszawa

MUNKÁCSY Dániel

 1. Bőköz. In: PALÁDI-KOVÁCS Attila (szerk.): Magyar tájak néprajzi felfedezői. 77-84. Budapest

MÜLLER, Heidi

 1. Der Einfluss der liturgischen Farben auf Volkstrachten. In: NIXDORFF, Heide-MÜLLER, Heidi (hrsg.): Weise Westen-Rote Roben. 51-54. Berlin

MÜTZEL, Hans

 1. Kostümkunde für Sammler. Berlin

NAGY CZIROK László

 1. Pásztorélet a Kiskunságon. Budapest

852NAGY Dezső

 1. Vándorúton lévő mesterlegények táskáinak tartalma a XIX. század közepén. Ethn. XCVI. 369-373.

NAGY Géza

 1. A magyar viseletek története. Budapest

NAGY Gyula (szerk.)

 1. Orosháza néprajza. Orosháza

NAGY Imre

 1. A vitéz székely nemzet részletesb ismertetése. Vas. Ú. 455.

NAGY Jenő

1957a A torockói magyar népi öltözet. Népművészeti Füzetek. Bukarest

1957b A kalotaszegi magyar népi öltözet. Népművészeti Füzetek. Bukarest

1957c Adatok a székely posztóharisnya fejlődéstörténetéhez. In: Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. 479-487. Kolozsvár

1957d A moldvai csángó öltözet szókincsének román jövevényszavai. NyIK 1: 87-96.

 1. A szilágysági Tövishát magyar népi öltözetének vizsgálásához. Ethn. LXX. 442-445.

 2. Öltözet. In: KÓS Károly-SZENTIMREI Judit-NAGY Jenő (szerk.): Kászoni székely népművészet. 225-259. Bukarest

 3. Öltözet. In: KÓS Károly-SZENTIMREI Judit-NAGY Jenő (szerk.): Szilágysági magyar népművészet. 179-207. Bukarest

 4. Felsőruha. In: FARAGÓ József-NAGY Jenő-VÁMSZER Géza (szerk.): Kalotaszegi magyar népviselet. 1949-1950. 269-346. Bukarest

 5. Öltözet. In: KÓS Károly-SZENTIMREI Judit-NAGY Jenő (szerk.): Kis-Küküllő vidéki magyar népművészet. 255-310. Bukarest

 6. Öltözet. In: KÓS Károly-SZENTIMREI Judit-NAGY Jenő (szerk.): Moldvai csángó népművészet. 360-414. Bukarest

 7. Dolmány. Összehasonlító szó- és viselettörténeti adalékok. Nyelvészeti Tanulmányok 69-83. Bukarest

 8. Az erdélyi magyar „felsőruha” és a szász „Fälsche”. (Adalék a magyar-szász összehasonlító viselettörténeti kutatásokhoz.) Ethn. XCV. 242-255.

NAGY József

 1. A Hegyhát vidék néprajzához. NÉ I. 120-126, 132-140.

NAGYSZIGETHI Kálmán

 1. Csákó. Nyr XIV. 324.

NAGY VARGA Vera

 1. A jászberényi szűcsmesterség. Néprajzi dolgozatok Szolnok megyéből. Szolnok

NEAMTU, Cella

 1. Coiffures rituelles de Roumanie. Vêtement et Sociétés 1: 289-310. Paris

NEMES Mihály-NAGY Géza

 1. A magyar viseletek története. Budapest

NEMESNÉPI ZAKÁLL György

 1. Egy régi leírás az Őrségből. (1818.) Vasi Sz. 3-4: 272-286, 456-474.

NÉMETH Gábor

 1. Heves és Külső-Szolnok vármegyék limitációja 1660-ból. Archívum. Heves Megyei Levéltár Közleményei 12: 87-121.

NÉMETH Gyula

 1. Szlovákiai magyar népviseletek. Hét XXII. 28.

NÉMETHY Endre

 1. Viselettörténeti adatok a XVIII. század közepéről. Ethn. LXI. 104-105.

NEWTON, Stella Mary

 1. Renaissance Theatre Costume and the Sense of the Historic Past. London

 2. Fashion in the Age of the Black Prince. A Study of the Years 1340-1356. Suffolk-Totowa

853NEWTON, Stella Mary

 1. The Dress of the Venetians 1495-1525. Aldershof-Vermont

NIEDERMANN Imre

 1. Nógrádi élet a régi világban. Budapest

n. n.

 1. Egy székely asszony a magyar viseletről. KK 22.

1860a Bécsben a közelebb... Debr. K. 195.

 1. Mezőkövesd népe a „ragyogók” ellen. Ethn. XXXVI. 79-82.

Nógrád megye ...

 1. Nógrád megye szervezeti szabályrendelete. Balassagyarmat

NOSÁ¼OVÁ, Viera

 1. Slovenský ¾udový odev. Martin

NOVÁK József Lajos

 1. Adatok Bény község néprajzához. NÉ XIV. 32-67.

NOVAK, Vilko

 1. Etnolo¹ki stiki Mad¾arov s Slovenci in Hrvati. Etnolo¹ki pregled 4: 45-52. Novi Sad

NYÁRÁDY Mihály

 1. Az ajaki népviselet. JAMÉ 1961-1962. 141-190.

NYÁRY Albert

 1. Rozsnyói gombkötők. NÉ V. 185-201.

 2. Piliny néprajzi vázlata. NÉ X. 129-152.

(NYIKOLAJEVA, T. A.)

OAKES, Alma-HILL, Margret Hamilton

 1. Rural Costume, its Origin and Development in Western Europe and the British Isles. Batsford

ÓDOR János

1977-1978 Sióagárd női viseletének rövid története. SzBMÉ VIII-IX. 253-258.

ORBÁN Balázs

1868-1873 A Székelyföld leírása, történelmi, régészeti, természetrajzi és népmesei szempontból. I-VI. Pest-Budapest

 1. Székelyföld képekben. Bukarest

OROSZHEGYI SZABÓ Richárd

 1. Szathmár és vidéke. Életképek I. 465.

OTTENJANN, Helmut (ed.)

 1. Mode-Tracht-Regionale Identität. Cloppenburg

P. Sz.

 1. „Van e magának negyven forintos keszkenője?” Vas. Ú. 423.

PAÁL Jób

 1. A Bach-korszak magyar ruhái. Vas. Ú. 21.

PACH Zsigmond Pál

 1. Szőrmívesség és árszabályozás a fejedelemség-kori Erdélyben. In: GLATZ Ferenc (szerk.): Szomszédaink között Kelet-Európában. Emlékkönyv Niederhauser Emil 70. születésnapjára. 45-54. Budapest

PAGET, John

 1. Hungary and Transilvania, with Remarks on their Condition, Social, Political, with Numerous Illustrations from Sketches by Mr. Hering. I-II. London

PAJOR István

 1. Falusi vendégség. Életképek I. 178-182.

PALÁDI-KOVÁCS Attila

 1. A barkó etnikai csoport. Műv. Hagy. X. 175-218.

 2. A Barkóság népe. Miskolc

 3. Magyar tájak néprajzi felfedezői. Szerk.: ... A magyar néprajz klasszikusai. Budapest

PALIÈKOVÁ-PÁTKOVÁ, Jarmila

 1. ¼udové ko¾u¹nictvo na Slovensku. Bratislava

PALOTAY Gertrúd

1930a Egy Nógrád megyei palóc falu ruházata. NÉ XXII. 137-142.

1930b Szűrhímzés-öltésmódok. NÉ XXII. 47-54.

1931a A magyarországi női ingek egy szabástípusa. NÉ XXIII. 152-163

1931b A Szécsény környéki palócok vendégsége. Ethn. XLII. 36.

 1. A „harisnya” szabása Csík megyében. NÉ XXIX. 338-339.

 2. A magyarországi női ingek egyik szabástípusa. NÉ XXX. 12-15.

 3. Magyar népviseletek. Budapest

 4. Megkülönböztető öltözet- és viseletjegyek Kalotaszegen. Ethn. LIII. 233.

 5. Megkülönböztető öltözet- és viseletjegyek Kalotaszegen. Ethn. LIV. 193-194.

 6. A magyar népviselet kutatása. Budapest

PALOTAY Gertrúd-FERENCZ Kornélia

 1. Magyar adatok a fonással készült főkötőkhöz. NÉ XXV. 80-86.

PALUGYAY Imre

1852-1855 Magyarország történeti, földirati s állami legújabb leírása. I-IV. Pest

PAP Gyula

 1. Palóc népköltemények. Sárospatak

PAPP László

 1. A kecskeméti viselet múltja. NÉ XXII. 14-46.

PAPP JÁNOSSY Magda

 1. Györgyfalva viselete. Ethn. LXXXII. 497-567.

PARÁDI Nándor

 1. Az etei XVI. századi kincslelet. SzBMÉ I. 223-236.

PASCU, Viorica

1957-1958 Consideraþii asupra evoluþei portului popular din Transilvania. AME 251-277.

PÁTKOVÁ, Jarmila

 1. Ko¾u¹nictvo v Gemeri (Gömöri szűcsmunka). Sl. Nár. (Klny.)

PAUR, Max Félix von

 1. ... vázlatgyűjteménye. Pest-budai figurák az 1830-as évekből. Bev., jegyz.: RÁCZNÉ NAGY Katalin. Budapest

PÁVEL Ágoston

 1. Őrségi képek. Vasi Sz. III. 5-6.

PÉNTEK János

 1. A hímzés és a hímzett ruhadarabok néhány szemiotikai funkciója Kalotaszegen. NyIK 19: 59-64.

 2. A kalotaszegi hímzés és szókincse. Bukarest

PETÁNOVICS Katalin

 1. A sármelléki női viselet a századfordulótól napjainkig. VMMK 10: 315-345.

PETNEKI Áron

 1. Oriens in Occidente. Ungarn und Polen als exotisches Thema in der Kunst des 16. und 17. Jahrhunderts. In: ZIMÁNYI Vera (szerk.): La Pologne et la Hongrie aux XVIe-XVIIe siècles. 145-149. Budapest

PETRÁS Ince János

 1. ... feleletei a moldvai magyarok felől. In: PALÁDI-KOVÁCS Attila (szerk.): Magyar tájak néprajzi felfedezői. 430-457. Budapest

PETROVIÆ, Ðurðica

 1. A jugoszláv műveltségi leltáranyag magyar kultúrjavai - a guba példája alapján. Létünk 2: 267-271.

855PINTÉR Sándor

 1. A palócokról. Népismertető tanulmány. Eger

PLÁNDER Ferenc

 1. Göcseinek esmértetése. TGy VI. 3-34.

PRÓNAY Gábor

 1. Vázlatok Magyarhon népéletéből. Pest

r. l.

 1. Torda. KK 176.

RÁCZ István

 1. Debreceni végrendeletek. 1595-1847. Debrecen

(RABINOVICS, M. G.)

RADOCSAY Dénes

 1. A középkori Magyarország falképei. Budapest

RADVÁNSZKY Béla

 1. Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században. I-III. (1879-1896)1 Budapest

RÁZUS József

 1. A gyöngyösi céhek, ipartársulatok és a gyöngyösi ipartestület 25 éves története. Gyöngyös

RÉSŐ ENSEL Sándor

 1. Magyarországi népszokások. Pest

(RÉTHY László) r. l.

 1. A panyókás viselet eredete. Ethn. I. 307-308.

RETTEGI György

 1. Emlékezetre méltó dolgok 1718-1784. Közzéteszi: JAKÓ Zsigmond. Bukarest

RIBARIÆ, Jelka Radau¹

 1. Die Volkstrachten Kroatiens. Zagreb

RIBEIRO, Aileen

 1. Hussars in Masquerade. Apollo February

 2. A Visual History of Costume. The Eighteenth Century. London

 3. Dress in Eighteenth-Century Europe. 1715-1789. New York

RICHTER M. István

 1. A csecsemő Német-Prónán és vidékén. Ethn. X. 381-391.

RÓZSA György

 1. Régi várképek. Budapest

SANDGRUBER, Roman

 1. Die Anfänge der Konsumgesellschaft. Wien

SÁNDOR Mária

 1. Adatok az eszterga magyarországi történetéhez. Csontgombkészítés a XVIII. századi Budán. TSz 141-148.

SÁVOLY Lajos

 1. Az egri nép. Magyarföld és Népei I. 21.

SCARCE, Jennifer

 1. Women’s Costume of the Near and Middle East. London, Sydney

SCHMIDT, Leopold

 1. Volkstracht in Niederösterreich. Linz

SCHMUCK, Fédéric-Guillaume

 1. Les Costumes Strasbourgeois des XVIIe et XVIIIe Siècles. Paris-Nancy

SCHRAM Ferenc

 1. 1790-1810 közti körözőlevelek nyelvi és néprajzi adatai. MNyTK 108.

 2. Reformkori néprajzi gyűjtés Tolna megyében. Ethn. LXXVIII. 570-577.

856SCHRAM Ferenc

 1. Kis-Nógrád megye történeti néprajza. 1686-1848. Levéltári Szemle XVIII. 3. 657-719.

 2. Bánáti néprajzi adatok a XVIII. századból. Ethn. LXXXI. 148-152.

SCHUBERT, Gabriella

 1. Ungarn und Slowenen. Zeitschrift für Balkanologie XVII. 1: 82-88.

 2. Die Rolle der Kleidung in der Nationalbewegungen der Donauvölker. Zeitschrift für Balkanologie XXIV. 2: 145-172.

 3. Von den „Nationaltrachten” zur europäischen Stadtkleidung: zum Wandel im Klei-dungsverhalten der Donau-Balkan-Völker. In: ROTH, Klaus (hrsg.): Die Volks-kultur Südosteuropas in der Moderne. Südosteuropa Jahrbuch 22. 196-234. München

SCHULZ Irén

 1. Női viselet a kuruc korban (1670-1700). Budapest

CS. SCHWALM Edit

é. n. Az egri népviselet a 19. század közepétől az 1950-es évekig. H. n.

SCHWEDT, Herbert-SCHWEDT, Elke

 1. Schwäbische Volkskunst. Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz

SCOTT, Margaret

 1. A Visual History of Costume. The Fourteenth and Fifteenth Centuries. London

SECOªAN, Elena-PETRESCU, Paul

 1. Portul popular de sãrbãtoare din România. Alba Julia

B. SERGŐ Erzsébet

 1. Pentelei női viselet. AR XV. 217-236.

SILLING István

1979-1980 A kapuszinai női viselet változásának szemiotikai vizsgálata. Tanulmányok XII-XIII. 115-123. Novi Sad

SIMON Vincze

 1. Muraköz. (Tájrajz.) Magyar Gazda II. 538.

SINKÓ Katalin

 1. Az Alföld és az alföldi pásztorok felfedezése a külföldi és a hazai képzőművészetben. Ethn. 100: 121-154.

SNOWDEN, James

 1. The Folk Dress of Europe. London, Sydney, Toronto

SPUFFORD, Margaret

 1. The Great Reclothing of Rural England. London

STRÁNSKA, Drahomira

é. n. Lidové kroje v Èeskoslovensku. V Pra¾e

SUGÁR István

 1. Az egri bulyavászon. EMÉ XXI. 215-224.

SZABÓ Béla-HORVÁTH István

 1. Nógrád megye története. 1849-1919. II. Salgótarján

SZABÓ Imre

 1. Dévai csángó-székely népviselet és táplálkozás. NÉ V. 69-84.

SZABÓ István

 1. Faragó István szolnoki szabómester műhelye. Szolnok

SZABÓ Kálmán

1923-1924 A „suba” és mestersége Kecskeméten. Ethn. XXXIV-XXXV. 30-39.

 1. A régi Kecskemét küzdelme a színes népviselet és a cifra gazdasági szerszámok ellen. Ethn. XLII. 96-97.

 2. Jegyajándék volt-e a cifra gatyamadzag? Ethn. XLIV. 77-78.

1933-1934 A pártaöv. KJTÉ 65-72.

 1. Az alföldi magyar nép művelődéstörténeti emlékei. Bibliotheca Humanitatis Histo-rica III. Budapest

 2. Honfoglaláskori párták. FA VII. 123-125.

SZABÓ Péter

 1. A végtisztesség. A főúri gyászszertartás mint látvány. Budapest

SZABÓ T. Attila

 1. A kalotaszegi női öltözködés leírása 1864-ből. NÉ XXXIII. 272-273.

 2. Fersing. MNy XLVII. 87-89.

 3. A mezőségi Szék férfi és női viseletének XVIII-XIX. századi történetéhez. Ethn. XCI. 396-398.

SZABÓ Zoltán

é. n. Cifra nyomorúság. A Cserhát, Mátra, Bükk földje és népe. Budapest

SZÁDECZKY Lajos

 1. A székely határőrség szervezése 1762-64-ben. Budapest

SZAMOTA István

 1. Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. 1054-1717. Budapest

V. SZATHMÁRI Ibolya

 1. A debreceni és hajdúsági (színes hímzésű) női kisbundák. DMÉ 311-351.

 2. Debreceni párta. HBMK 51: 5-23.

SZEDER Fábián

 1. A ‘Palóczok. TGy 26-46.

 2. A Palóczokról. TGy 3-41.

SZENDREI János

 1. Magyar viseletképek czímeres leveleinkben. Budapest

 2. A magyar viselet történeti fejlődése. Budapest

 3. Adatok a magyar viselet történetéhez. Budapest

SZENDREY Ákos

1931a Menyasszony-kontyolás. NNy III. 211-217, 263-274.

1931b A népi ruházkodás életkorjelző jelentősége. Ethn. XLII. 76-86.

SZENDREY Zsigmond

 1. A piros szín. Ethn. XLVII. 220.

1938a A fehér szín szerepe és jelentősége. Ethn. XLIX. 420-422.

1938b A szürke szín szerepe és jelentősége. Ethn. XLIX. 422.

SZILÁDY Zoltán

 1. Miriszló község tárgyi néprajzának vázlata. NÉ IX. 35-50.

SZILÁGYI Ferenc

 1. Bocskor. MNy LXXVIII. 206-213.

SZILY Kálmán

 1. Összegyűjtött dolgozatok. Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez. Budapest

SZMIK Antal

 1. A csipke a magyar népművészetben. Ethn. XXXVI. 53-58.

SZOLGA Miklós (n. n.)

 1. Az udvarhelyszéki székelyekről. Vas. Ú. 551-552.

SZOLNOKY Lajos

 1. Alakuló munkaeszközök. A magyar népi kendermegmunkálás. Budapest

 2. A kender, a len és a gyapjú népi feldolgozása. In: MN III. 341-368. Budapest

SZŰCS Sándor

 1. A régi Sárrét világa. Budapest

SZVIRCSEK Ferenc

 1. A balassagyarmati „szűr posztó csinálás intézete”. Adatok Nógrád megye ipartörténetéhez. NMMÉ VI. 135-160.

TÁBORI György

1961-1962 A tótkomlósi ködmön. SzKMÉ 169-173.

 1. Tótkomlósi kelengye a 19. században. BÉ 5: 130-138.

858TAGÁNYI Zoltán

 1. Kelet-Nyugat problémák a lengyel népi kultúra értelmezésében. In: HOFER Tamás (szerk.): Népi kultúra a nemzettudatban. 90-100. Budapest

TAHY Gáspár

 1. Heves és Külső-Szolnok törvényesen egyesített Vármegyék’ esmértetése... In: PALÁDI-KOVÁCS Attila (szerk.): Magyar tájak néprajzi felfedezői. 234-245. Budapest

TAKÁCS Béla

 1. Debreceni inasok élete a XVI-XVII. században. DMÉ LVI. 117-127.

TAKÁCS Lajos

 1. A cifraszűrök eltiltása Vas vármegyében (1816-1817). Népr. K. III. 326-328.

TAKÁTS Sándor

1915-1917 Rajzok a török világból. I-III. Budapest

 1. A magyar felimeg. In: Művelődéstörténeti tanulmányok a 16-17. századból. Budapest

TÁLASI István

 1. Kiskunság. Budapest

TÁRKÁNY-SZÜCS Ernő

 1. Vásárhelyi testamentumok. Budapest

 2. Magyar jogi népszokások. Budapest

TAYLOR, Lou

 1. Mourning dress. Costume and Social History. London

(TERENTYEVA, L. N.)

TÉSIKNÉ KNOTIK Márta l. T. KNOTIK Márta

TEZCAN, Hülye-DELIBAª, Selma

 1. The Topkapi Saray Museum. Boston

THIEL, Erika

 1. Geschichte des Kostümes. Die europäische Mode von den Anfängen bis zur Gegen-wart. Berlin

THURY József

 1. Kiskunhalas néprajza. Ethn. I. 381-410.

TILKE, Max

 1. Osteuropäische Volkstrachten in Schnitt und Farbe. Berlin

 2. Kostümschnitte und Gewandformen. Tübingen

 3. Trachten und Kostüme aus Europa, Afrika und Asien in Form, Schnitt und Farbe. Tübingen

TKACH, Yuri

 1. History of Ukrainian Costume. Doncaster

TOMIDA, D. Ecaterina

é. n. Cusãturile ºi brodriile costumului popular din România. Bucureºti

TOMPOS Lilla

 1. A dolmányszabás módosulása a 16. századtól a 18. századig. AD 10: 71-98.

TÓTH, Susana

 1. Geschichtliche-ethnographische Herstellung der ungarischen Volkstracht aus dem Dorfe Sisterea (com. ceteriu, Jud. Bihor). Biharea V. 171-196.

TŐKÉS Béla

 1. A mezőségi magyar viselet. NÉ XXVII. 68-76.

 2. Magyarpalatkai viselet. Ethn. XLIX. 192-198.

TÖMÖRKÉNY István

 1. A régi viselet. Szeged Népe 334.

TRÜMPY, Hans

 1. Haar- und Barttracht als Ausdruck der „Weltanschauung”. Sandoz Bulletin 48: 26-34.

859TURNAU, Irena

 1. Odzie¿ mieszczañstwa Warszawskiego w XVIII. W. Wroc³aw-Warszawa-Kraków

 2. History of Dress in Central and Eastern Europe from the Sixteenth to the Eighteenth Century. Warszawa

 3. European Occupational Dress from the Fourteenth to the Eighteenth Century. War-saw

ÚJVÁRYNÉ KERÉKGYÁRTÓ Adrienne l. Ú. KERÉKGYÁRTÓ Adrienne

UNDI Mária

é. n. Úri és népviselet a barokk korban. In: DOMANOVSZKY Sándor (szerk.): Magyar Művelődéstörténet IV. 371-393. (Budapest) h. n.

USZKAI Mihály

 1. Tiszaháti népélet Bereg megyében. Magyarföld és Népei V. 6.

V. János

 1. Bölcske, Tolna megyében. Regélő 402-403.

VAHOT Imre

1846-1847 Magyar föld és népei eredeti képekben. Pest

 1. Kecskemét és a kecskeméti puszták. In: Magyarország és Erdélyország képekben. I. 91-101.

 2. A mátravidéki palóczok. Napkelet 191-194.

VAHOT Imre-KUBINYI Ferenc (szerk.)

1853-1854 Magyarország és Erdélyország képekben. I-IV. Pest

VAJDA Lajos

 1. Viselettörténeti adatok a XVIII-XIX. századból. Erd. Múz. 1944. 537-544.

VAJKAI Aurél

 1. Szentgál. Egy bakonyi falu néprajza. Budapest

VALERIO, Théodore

é. n. Costumes de la Hongrie et des Provinces Danubiennes (1855). Paris

G. VÁMOS Mária

 1. Népviselet Pincehelyen. Mintagyűjtemény Tolna megye népi hímzéseiből. I. Kapos-mente. 1-24. Szekszárd

1977-1978 Szakály női viseletének alakulása az 1880-as évektől a II. világháborúig. SzBMÉ VIII-IX. 237-246.

1979-1980 Néhány adalék a sárközi női viselet alakulásához. SzBMÉ X-XI. 313-328.

VÁMSZER Géza

 1. Szakadát. Egy szebenmegyei magyar szórvány. Kolozsvár

 2. Életforma és anyagi műveltség. Néprajzi dolgozatok, gyűjtések, adatok (1930-1975). Bukarest

VÁNDOR

 1. Közlemények Erdélyből. Nemzeti Társalkodó II. 163.

 2. Közlemények Erdélyből. Nemzeti Társalkodó III. 113.

VARGA Gyula

 1. Mibe került egy módos gazdalány kiházasítása Hajdúszoboszlón a Dualizmus korában. HMÉ V. 219-223.

 2. A kender termesztése és feldolgozása. In: V. SZATHMÁRI Ibolya-VARGA Gyula: Szőttesek Hajdú-Bihar megyében. 3-38. Debrecen

VARGA Marianna

1956a Sióagárdi „kenyett” kötény. Népr. K. I. 168-169.

1956b Sióagárdi „rödbe szedett” szoknya. Népr. K. I. 169-170.

 1. Magyar népviseletek régen és ma. (Budapest) h. n.

 2. Palóc népviseletek és textilek. In: BAKÓ Ferenc (szerk.): Palócok III. 497-676. Eger

VARJÚ Elemér

é. n. A magyar viselet a középkorban. In: DOMANOVSZKY Sándor (szerk.): Magyar Művelődéstörténet I. 327-354. (Budapest) h. n.

860é. n. A magyar viselet a középkor végén. In: DOMANOVSZKY Sándor (szerk.): Magyar Művelődéstörténet II. 485-508. (Budapest) n. n.

R. VÁRKONYI Ágnes

1990a Közgyógyítás és boszorkányhit Mária Terézia boszorkánypereket beszüntető törvényének újragondolásához. Ethn. 101: 384-437.

1990b Erdély társadalma és az európai hatalmi egyensúly. 1660-1711. In: Viseletkódex... 23-55. Budapest

VEHSE, E.

 1. Memoirs of the Court and Aristocracy of Austria. I-II. London

Viseletkódex...

 1. Régi erdélyi viseletek. Viseletkódex a XVII. századból. Budapest

VISKI Károly

 1. Népi és úri műveltség összefüggései a tárgyi néprajzban. In: ECKHARDT Sándor (szerk.): Úr és paraszt a magyar élet egységében. 141-144. Budapest

WAUGH, Norah

 1. The Cut of Men’s Clothes. 1600-1900. London

 2. The Cut of Women’s Clothes. 1600-1930. London

WEATHERILL, Lorna

 1. Consumer Behaviour and Material Culture in Britain. 1660-1760. London, New York

WEBB, Wilfred Mark

 1. The Heritage of Dress. Being Notes on the History and Evolution of Clothes. London

WEBER-KELLERMANN, Ingeborg

 1. Die Kindheit. (Kleidung und Wohnen - Arbeit und Spiel. Ein Kulturgeschichte.) Frankfurt am Main

WEICHHART Gabriella

 1. Keresztelő, házasság és temetés Magyarországon. 1600-1630. Művelődéstörténeti Értekezések 48. Budapest

WEIGEL, Hans

 1. Trachtenbuch. Nürnberg

WILLIAMS-MITCHELL, Christobel

 1. Dressed for the Job. The Story of Occupational Costume. New York

WOLF, Franz

 1. Die Tulpenbewegung in Ungarn. Wirtschaftliche und politische Auseinanderset-zungen zwischen Österreich und Ungarn. I-II. Wien

ZENTAI János

1969-1970 Baranya magyar főkötői. JPMÉ XIV-XV. 233-258.

ZICHY István

 1. A Képes Krónika miniatűrjei viselettörténeti szempontból. In: Petrovics Emlékkönyv 59-70. Budapest

ZOLTAI Lajos

 1. Debreceni viselet a XVI-XVIII. században. Ethn. XLIX. 75-108, 287-315.

ZÓLYOMI József

 1. Egy dejtári (Nógrád megye) gazda hagyatéki leltára 1855-ből. Ethn.LXXXV.65-69.

 2. Nógrád megyei paraszti kárbecslések a XVIII. század első feléből. NMMÉ I. 169-179.

 3. A Mailáth-uradalom cselédeinek viselete a két világháború között. NMMÉ V. 199-226.

 4. Nógrád megyei kereskedők leltárai a 18-19. századból. NMMÉ XI. 313-337.

 5. Nógrád megyei szlovákok népviselete. NMMÉ XIV. 25-211.

ZSÁMBÉKY Mónika

1983-1984 A veleméri falképek viselettörténeti elemzése. Sav 17-18: 443-457.

LEVÉLTÁRI FORRÁSOK

Békés Megyei Levéltár (BML), Gyula

BML - Békés Várm. Közgy. Ir. 72/1766. Csongrád, Csongrád vm.

BML - V. 326 Mezőberény nagyközség Ir. A. b. 1-8. dosszié 1812. Gyula, Békés vm.

BML - IV. A. 1. Békés Várm. Közgy. Ir. 414/1813. Jászberény, Heves és Külső-Szolnok vm.

BML - IV. A. 1. Békés Várm. Közgy. Ir. 234/1813. Pest-Pilis-Solt vm.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár (BAZML); Miskolc (M), Sátoraljaújhely (S)

BAZML-S. IV. A. 1001/b. Loc. 98. No. 275. 1626. Kassa, felvidéki megyék

BAZML-S. IV. A. 1001/b. Loc. 98. No. 278. 1653. Kassa, Abaúj vm., Zemplén vm.

BAZML-S. IV. A. 1001/b. Loc. 98. No. 281. 1666. Zemplén vm.

BAZML-M. IV. A. 501/b. MAT. XVI. FS. I. FR. 10. 1684. Miskolc, Borsod vm.

BAZML-M. IV. A. 501/c. MAT. XVI. FS. I. FR. 16. 1697. Miskolc, Borsod vm.

BAZML-S. IV. A. 1001/b. Loc. 98. No. 288. 1721. Lőcse, Szepes vm.

BAZML-M. IV. A. 501/b. MAT. XVI. FS. I. FR. 155. 1770. Miskolc, Borsod vm.

BAZML-M. MAT. XVI. FS. I. FR. 159. 1771. Eger, Heves és Külső-Szolnok vm.

BAZML-S. IV. A. 1001/b. Loc. 98. No. 258. 1792. jan. 17. Kassa, Abaúj vm.

BAZML-M. IV. A. 501/e. 1314/1813. Miskolc, Borsod vm.

BAZML-M. IV. A. 501/e. 4093/1818. Miskolc, Borsod vm.

Csongrád Megyei Levéltár (CsML), Szeged

CsML- IV. A. 1003. V. 2. 18. sz. Csongrád vm.

CsML- IV. A. 1003. V. 5. 1803. Szeged, Csongrád vm.

Fejér Megyei Levéltár (FML), Székesfehérvár

FML-IV. A. 1002/b. 1-53. 1743. Székesfehérvár, Fejér vm.

Győr-Sopron Megyei Levéltár (GySML); Győr (Gy), Mosonmagyaróvár (M)

GySML-M. IV. A. 502B/1. 81. 1665. Óvár, Moson vm.

GySML-Gy. IV. A. 1. B. Acta 1744. N. 79. 1-63. Győr, Győr vm.

GySML-Gy. IV. A. 1. B. Acta 1744. N. 79. 1-49. Győr, Győr vm.

Hajdú-Bihar Megyei Levéltár (HBML), Debrecen

HBML-IV. A. 1/b. Fasc. V. 286/1793. Debrecen, Hajdú vm.

HBML-Várm. Közgy. Ir. 1820: 48. Szegvár, Csongrád vm.

Heves Megyei Levéltár (HML)

HML-Várm. Közgy. Ir. 1696: 107. Abaúj vm.

HML-Heves Várm. Nemesi Közgy. Ir. IV-1b/13. 1697: 47. Gyöngyös, Heves vm.

HML-Heves Várm. Nemesi Közgy. Ir. IV-1b/18. 1704: 7. Heves és Külső-Szolnok vm.

HML-Eger Város Ir. B. IV/56. V-1B/4. 1711-1716. Eger, Heves vm.

HML-Várm. Közgy. Ir. 1743: 268. Nógrád vm.

HML-Heves Várm. Közgy. Ir. IV. 1b/53. 1744: 57. Eger, Heves és Külső-Szolnok vm.

HML-Várm. Közgy. Ir. 1744: 46. Kassa, Abaúj vm.

HML-Heves Várm. Nemesi Közgy. Ir. IV-1b/332. 1818: 100. Eger, Heves vm.

HML-Várm. Közgy. Ir. 1819: 296. Rimaszombat, Gömör vm.

Magyar Országos Levéltár (MOL), Budapest

MOL-P. 707. Zichy cs. lt. Vegyes családi és birtokiratok Rtsz.: 200. Fasc. 202. 1-11. 1755. Veszprém

Nógrád Megyei Levéltár (NML), Salgótarján

NML-Közgy. Ir. 96. G. 26. 1777. Esztergom, Esztergom vm.

862NML-IV. 1. b. Közgy. Ir. Fasc. B. Nr. 50. 1778. Losonc, Nógrád vm.

NML-IV. 33. Fiscalia LV/31. 1782

NML-Nógrád Várm. Közgy. Ir. IV. 3. 1786/384.

NML-IV. 1/e. Statuta Liber Normalium 56-69 p. 1812. Balassagyarmat, Nógrád vm.

A Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtárának (Sárospatak) Kézirattára = SN

SN Limitációk 12. D. D. 156. sz. 1812. Kassa, Abaúj vm.

Somogy Megyei Levéltár (SML), Kaposvár

SML-Prot. Gen. et. Part. 1744. 238-246. p. Döbrököz, Tolna vm.

SML-KÁL Mernyei Urad. ir. Oficicca (1770-1852) 1813. Kaposvár, Somogy vm.

Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár (SzSzML), Nyíregyháza

SzSzML-IV. A. 1. Fasc. 26. No. 13/1725. Várad-Olaszi, Bihar vm.

SzSzML-IV. A. 1. Fasc. 11. No. 273/1811. Rozsnyó-Pelsőc, Gömör, Hont vm.

SzSzML-IV. A. 1. Fasc. 13. No. 127/1813. Beregszász, Bereg vm.

SzSzML-IV. A. 1. Fasc. 13. No. 128/1812. Nagy-Károly, Szatmár vm.

SzSzML-IV. A. 1. Fasc. 14. No. 74/1813. Eger, Heves vm.

SzSzML-IV. A. 1. Fasc. 13. No. 130/1813. Pest-Pilis-Solt vm.

Szolnok Megyei Levéltár (SzML), Szolnok

SzML-J-K. Közig. Ir. Fasc. 4. Nr. 352. 1812. Kiskunfélegyháza, Jász és Két Kun Kerület.

Tolna Megyei Levéltár (TML), Szekszárd

TML-Közgy. Ir. 4: 65. 1-7. 1724. Dorog, Tolna vm.

TML-Közgy. Ir. 4: 65. 9-18. 1724. Pápa, Veszprém vm.

TML-Közgy. Ir. 4: 275. 1743. Döbrököz, Tolna vm.

TML-Közgy. Ir. 4: 135. 1812. Szekszárd, Tolna vm.

Vas Megyei Levéltár (VML), Szombathely

VML-Közgy. Ir. 1597. Vasvár, Vas vm.

VML-Közgy. Ir. 10. cs. 1708. Szombathely, Vas vm.

VML-Közgy. Ir. 34. cs. 12-18. 1723. Vasvár, Vas vm.

VML-Közgy. Ir. 34. cs. 19-32. 1723. Szombathely, Vas vm.

VML-Közgy. Ir. 38. cs. 1-11. 1744. Vasvár, Vas vm.

VML-Közgy. Ir. 34. cs. 11-28. 1775. Zalaegerszeg, Zala vm.

VML-Közgy. Ir. 1793/2. 27-28. Vas vm.

VML-Közgy. Ir. Limitációk 238. cs. 1-6. 1795. Vas vm.

Veszprém Megyei Levéltár (VeML), Veszprém

VeML-V. 102. d. Nyomt. megyei kurr. 335/1794. Veszprém, Veszprém vm.

VeML-V. 102. d. Nyomt. megyei kurr. 39/1795. Veszprém, Veszprém vm.

VeML-V. 102. d. Nyomt. megyei kurr. 406/1799. Veszprém, Veszprém vm.

VeML-V. 102. d. Nyomt. megyei kurr. 167/1813. Veszprém, Veszprém vm.

VeML-V. 102. b. 301/1818. Veszprém, Veszprém vm.

Zala Megyei Levéltár (ZML), Zalaegerszeg

ZML-Közgy. Jkv. 177-179. P. 1598. Zalaegerszeg, Zala vm.

ZML-Közgy. Jkv. 298-342. P. 1760. Zalaegerszeg, Zala vm.

Xantus János Múzeum (XJM), Győr

XJM ltsz.: 56. 63. 8. 1818. Győr, Győr vm.