Ugrás a tartalomhoz

Fanchali Jób-kódex

Tóth Tünde, Földes Zsuzsa

Mezura –- CHER –- Bibliopolisz

[GÖRCSÖNI AMBRUS: MÁTYÁS KIRÁLY VISELT DOLGAIRÓL SZÓLÓ HISTÓRIA] (Árpád vala fő...)

[GÖRCSÖNI AMBRUS: MÁTYÁS KIRÁLY VISELT DOLGAIRÓL SZÓLÓ HISTÓRIA] (Árpád vala fő...) [78]

Prima pars

[p. 025]


    
            PRIMA PARS
            
        Arpad vala fú az Kapitaſagba, Mikor magÿar
                zalla be az orſzágban, De Kúnd uala bȍlcz az
                hadakozaſban, Kinek tanaczÿual iltek hadakban.
        Meg emlitek egÿ nihan kÿralẏokat, Kik bìrtak ıamborul
                mi orzagunkat, Kikrul szerzettekis Szep Cronika
                kat, Emlekezetre zamlàlom azokat.
        Be zalla Magÿar nep Pannoniaban Nègy Szaz egÿ eſz
                tendȍnek forgaſaban, Az utan hogÿ irtanak húzon
                niolczban, Atÿllat valaztak az Kÿralÿſagban.
        Rendit ez orzagnak Jo modon hagÿa, Mind holtaig ıam-
                borúl Szolgalt vala, Negÿ ſzaz negÿuen ȍtben hogÿ
                irnak vala, Atÿlla Scambriabã meg holt vala.
        Sztan Jstuan kit Szent kẏralẏnak mondnak, Kilencz
                Szaz hatuã kilenczben irnanak, Kiralÿſagra kit
                meg koronazanak, Jol forgodot mint Gronikabã iriak.
    
    

[p. 026]


    
        Seot harmincz hat eztendeot Vralkodek, Vr ſzuletiſe utã mi
                kor esik, Ezer harmincz niolcz eztendȍbe telik, Nagÿ
                Bodog aſzonÿ napian eltemetek.
        Jsmeg irtak ezer es hatuan hatbã, Szent Lazlot emelik az
                Meltoſagban, Ezer haromszaz es negÿuen ketteoben,  Laios
                Kÿralÿ Lȍn az kÿralÿ> orſzag fȍldiben,
        Vıtezkedek ſokat uendig fȍldibẽn, Sok orzagok hailanak meg
                filtekben, Ezer hàrom zaz az kilenczúenben, Halalat
                ſiruan ohaitiak főldunkben,
        Sigmond kyralÿt hozak Buda uarabã, Szaz es az Nÿolcz
                uan hatban, Hiſpaniabã meg hala ȍ útabã, Ezer negÿ
                Szaz hatuã hat eſztendǒben.
        Lam, hallatok ti mind az kÿralÿokat, Orſzagunkbã nagÿ
                hatalmaſsagokat, Nem czuda ha iol forgattak magokat
                Szuletetben leltek gazdagſagokat.
        Jme czudã ezen nekem nagÿ vagion, Kÿralyoknak melÿ
                Cronikaiok vagÿon, Enekekben hadok iruã meg uagÿỏ
                Neuek dicziretek nalunk nagÿ vagÿon &.
        
                                                                                Tartozunk
    

[p. 027]


    
        Tartozunk mi annak tȍb diczirettel, Kinek ilúnk Jsten utan
                neuiuel, Diczekedunk mi io feıedelmunkel, Janos Vaida
                ual fiaual, Mathaſsal.
        En nem hallok olÿ Jo enek zerzȍket, Kik elú hoznak ıo
                feıedelmunket, Mathias kÿralÿt regÿ ıo vezirunket,
                Elfeleitiuk mi iol tet emberunket.
        Rend ſzerint meg mondom ȍ eredetit, Nemzetiben fondamentỏat
                kezdetit, Nagÿ Zeginſigbul fel emelkediſit, Mathias Kÿ-
                ralÿnak meg mondom dolgait.
        Ezer harom ſzaz kilenczuen kettöben, Ket attÿafiu Hauas el-
                -nek földiben, Az edgik Dan, mȧſik Mırcſe vala, neuiben,
                Meg haſonlottanak az ȍ fȍldekben.
        Tȍrȍk Czazarhoz az Dán uaida kulde, Segitſiget Ȍcze ellen
                kerete, Amurates hamar nagÿ erȍt kulde, Ocze hauas
                elbul el ki rekede.
        Vaida mene hamar Sigmond kÿralÿhoz, Eſedezik az kẏralÿ
                tanaczihoz, Hamar Jaſon hauasel orzagahoz, Mert
                Dan kȍte magat Tȍrȍk Czaſarhoz. &
    
    

[p. 028]


    
        Seot kÿralÿ ezt czak hamar hogÿ meg halla. Mercze uaidat
                eleibé hiuata, Minden dolgat kitul kÿralÿ meg tuda,
                Mercſe vaÿdat kÿralÿ aiandekoza.
        Derek hadat kÿralÿ el inditata, Hauas el főldibẽn nipet zallita
                Tȍrȍket, olahot igen uàgata, Kis Nichapolt tȍrete
                es rontata.
        El indita hadat Magiar orſzagbã, Elſȍ zallása egÿ olah
                falubã, Egÿ Boernak zalla Kÿralÿ hazabã, Szep leã
                nÿa Boernak emberkorban.
        Gonoz ne adaſsek ſeḿi zemilnek, Eiel az leant uiuek kyralyãk
                Leanÿ ſirua kȍniȍrȍg az Sÿgmondnak, Nagÿ ohaituan
                igÿ zol Sigmond kÿralÿnak.
        El eſiſe inkab legÿen feıemnek, Hogÿ nem kuſsebſige io nemzetỉ
                nek, Jsten ugÿ adgion Jot te felſigednek, Ne legÿ oka
                kÿralÿ ez nagÿ uiteknek.
        Reggel kÿralÿnak az azzon felele,  Mikint maradhaſson az ü
                fȍldiben, Mert kÿralÿtul eſet uolna terehben, Megh
                kūſsebult uolna emberſigiben.
        
                                                                                Czuda keppen
  
    

[p. 029]


    
        Czuda keppen kÿralÿ meg keſerule, Viabol peczet giuroiet
                ki uiue, Az leannak uiaban el be tiue, Az azzonnak
                kÿralÿ im ezt felele.
        Jegiul adom neked az En gyurumet, Ha uilagra hozod e
                gyermekemet, Gÿermekemuel ȍzue hozd meg gyurúmet
                Nagÿ Aſzon lez, hid meg az En hitemet.
        Az mellett nagÿ kȍlcziget nèki ada, Ha giermeke lenne kiuel
                taplalna, Nagÿ zepen az Azzont kyrali tanita, Mint
                gyermekit neki Budara hozna.
        Nem ſok uaruan mar ielenſsge vala, Ȍ ides ſzulei zigenlik
                vala, Varandoſnak mindenek mongẏak vala, Egý ſzep
                fiat az aſzonÿ hozot vala.[79]
        De az battÿa az húganak felele, Hogy ſenkinek az tuttara
                ne lenne, Mit kiuaña tule az mind meg lenne, Aſzonÿ
                Battia zauan igen ȍrüle
        Jol tudom az Aſzonÿ monda battianak, Szegien lezen Attiãnak
                es Aniãnak, Ne uillitek Szabad akaratỏnak, De kiralÿ
                nak nagÿ hatalmaſsaganak.
   
    

[p. 030]


    
        Czak te benned Jsten utan en bizỏ, Velem el ıȍi ottis uiſelied
                gondom, Mert ennekẽm Budara kel indulnỏ, Buda melÿ
                feli uagıon En nem tudom.
        Jegiul ada kẏralÿ nekem giurȍıet, Ha uilagra hozom ú ſzep
                gẏermekit. Gẏermekiuel meg uigiem ȍ gyurȍıet,
                Aſzonÿ leſzek, kyralÿ ugÿ monda hitit
        Tarſul azert ierel uelem vtamban, Kyralÿfiat uigẏuk ủ udua
                raban, Hogÿ ha meg ȧl kyrálÿ fogadaſaban, Réſzetlẽne
                nem leſz ȍ atta ioban,
        Czendeſegbẽ hainalkort ındulanak, Sietue meninek meg fara
                -danak, Braſso hauaſara mikor iutanak, Egy forraſsnal
                fȧradua meg ſzallanak.
        Rutsaga ha tȍrtint aſzonÿfiának, Moſogattia rutſagat mag-
                zattýanak, Battia aluzik arniekabã egẏ fanak
                Gÿurȍiet le tette aſzonÿ kẏralÿnak.
        Ot egÿ hollo egi fa agan ul vala, Szelid ugÿ tetczik ha
                tartottak volna, Gÿurȍ bȍlczȍn az ruhan fenlik
                uala, Az hollo az gÿuröt el kapta vala.
        
                                                                                Nem mulata
  
    

[p. 031]


    
        Nem mulata, az bȍlczȍhez ment vala, Az gÿurȍt hon hatta
                ot nem talala. Ki el uitte ſenkit ȍ nem lathata, Fiat
                le tiui ſirua igÿ ſzol vala.
        Jsten bator fiã azt atta volna, Hogy uilagra ne zulettelek
                uolna, Veled ȍſzue szuliſkor holtã uolna, Hogÿ nem
                ilÿ zeginſigre iúttal volna.
        Czorda paztor lezen kyralÿ magzattẏaban, Fiam hozalak
                gonoz zerenczeben, Noha uiſzlek attẏadnak uduaraban
                Ketes lezen benned edes fiaban.
        Az battia fel ủgrek huga zozattiã, Vitez modra tegze vagẏon
                oldalan, Ket nilat uete idegben czak giorſan, Mint ha
                ellenſigel uolna uiủasban.
        Meg irta az giurȍnel el úeſiſit, Hamar be futoſa, kerniul hegie-
                ket. Ha lelhetne ualami Embereket, Kik el uittik uolna
                ȍ gyurȍıeket.
        Ala tere huga feli egẏ vȍlgÿben, Hat egÿ hollo egẏ fanak tete
                ieben, Fezket rakot fanak ſurȍſigiben, Gẏurȍ fenlik
                az hollonak kȍrmiben.

    

[p. 032]


    
        Fohazkodek az Menÿbelÿ Jstenhez, Hollot talalna iuthatna
                gÿuruhez, Szÿue zerÿnt olah lȍve hollohoz, Sok
                aghtul nil nem iutahata madarhoz.
        Oldalat nil hollonak alig ire, Meg iede az hollo fel repule, Hauas
                felet nagÿ kakogua el mine, Az gẏurȍt el uiue madar
                kormibe.
        Nınczen mar reminſige az Boernak, Hogẏ az gẏurȍt ſoha
                tȍbbe lathatnak, Nagÿ ſuhaitua nez teteiere hauaſ
                -nak, Eſmet zavat halla olah hollonak.
        De laſd Jstennek melÿ nagÿ hatalma, Az kinek mit akar mỉd
                meg adatia,[80] Hollo ſzalla aſzon fanak agara, Olah Vr
                Jstennek nagÿ halat ada.
        Az Nilat uete be iſmet idegben, Vgẏ lȍve be az hollonak
                melliben, Nil uas altal mene hollú ſziuiben, Mind
                gẏuruſtul fȍldre eſek eleiben.
        Mẏnd gyuruſtul az madarat fel ueve, Jstennek halat ada
                ȍrȍmiben, Gẏorſan uiue huganak eleibe, Battyanak
                meg kȍzȍne ȍrȍmiben.
        
                                                                                El ınduluan.

    

[p. 033]


    
        El induluã faratſagot uallanak, Egÿ eſztendȍs kora az
                Jankulanak, Kit uallokon Budara ȍk hozanak, Sok
                napig kÿralÿhoz nem iuthatanak.
        Nagÿ ohaitua naponkent aſzonÿ vala, Battia uele gÿermek
                ȍliben vala, Jḿar az ſouanÿ delis el mult vala
                Mégis aſzonÿ zerenczet uar uduarban.
        Tulaıdonſaga ez minden uduarnak, Ebed utã uduarbul kÿ
                ozlànak. Ȍliben gẏermeket latak aſzonnak, Mongẏak
                talam hozta Sigmond kyralẏnak.
        Oraiat kiralÿ nem gẏakran uiti vala, Ebed utan[81] pia
                czan iar uala. Szaz lipiſnek az vduar hỳa vala
                Ezerreis neha ra telik vala.
        Ebed után kÿralÿ spacial vala, Az aſzonÿ kis gÿermekiul
                ot al vala. Gÿurut az kyralÿnak mutatta vala, Czak
                ȍ maga kÿralÿ uele zol vala.
        Viue kÿralÿ ȍ gÿurȍıét uiaban, Zallaſokat meg kerde az
                varaſban, Hagÿa mas nap hogÿ iönninek vduaraban
                Francz Bannal lȍn kÿralÿ errȍl tanaczban.

    

[p. 034]


     
        Oth hit alat kÿralÿ dolgat bezille, Francz Bȧn hogẏ ſenki
                -nek ne ielentene, Mındeneſtul kÿralẏ czak aſzal
                kȍzle, Giermeket mint tartana el uigeze,
        Röuid zoval kÿralÿ mind el uigeze, Az giermeket mint tar
                tana neuelné, Taplalaſat aſzonnak el uigeze, Battiat
                aiandekkal haza erezte.
        Jambor Francz ban hiu lȍn vra dolgabã, Giermeket tartat
                tÿa Peſt uaraſabã, Júta giermek ȍt eztendeos korabã
                Gÿermekerul kÿralÿ uagÿon nagÿ gondban.
        Gÿermek felȍl ſzolla kÿralẏ Francz Bannak, Meg mondana
                paranczolã az aſzonnak, Hogÿ ne mondana lennÿ
                kyralẏenak, Francz Ban uegie giermeket ȍ maganak.
        Jgen zeppen Francz Ban kezde tartany, Ban Jankulat ſoholt
                nem tagitanÿ, Mÿnden ember az giermeket zerethÿ.
                Kẏraly uduaraban mẏnden (Zerethÿ) dıcsiri.
        Nem ſokaig Bannal gÿermek löt vala, Sıgmond kẏralÿ tule
                el uette vala, Tanirarol gẏermeket tartÿa vala
                Gond uiſelut giermekhez hagẏot vala.
        
                                                                                Ember korbã
 
     

[p. 035]


    
        Ember korbã iḿar giermek ert vala, Annia Peſt varaſaban
                meg holt vala, Nagÿ Zep tiſzteſsiggel temettek vala
                Jankula igen kesergette vala.
        Jgen gondolkodik kÿralÿ magaban, Mint riſszeſse teheſse orsza
                gabã, Egÿ ebiden kyralÿ lakodalmabã, Huniadot ada Er
                delÿ orzagaban.
        Leuelet, czimeretis ot ki ada, Hollot gyurȍiuel az mint meg
                erte, kit czimerul nekÿ meg adot vala, Arannial
                ugÿ leuelben irtak vala.
        Hadai gÿakorta kẏralẏnak voltak, Huniadinak ȍ uitezſiget
                lattak, vitezſegÿert vaidaſagra ualaztak, Jamborſagat
                mindenek magaztallẏak.
        Az zerencze forg> kerekinek forgaſa, Szerenczenek irıak
                hogÿ valtozaſa, Nem egieb de Jstennek akarattÿa
                Kit akar fellieb fellieb magaztallÿa.
        Nam Sigmond ȍtuen egÿ eſztendeiglen, vralkodek magiar or
                zag foldiben, Jrtak Ezer negÿ zaz es harmincz
                hetben, Albert herczeget hagÿa ȍ heliben.

    

[p. 036]


    
        Nam egÿ zep leannẏa maradot vala, Albertnek azt iegie-
                ſul hatta vala, leaný utã az-orſzágot hogÿ birná
                Be hozak Albertot az kẏralÿſagban.
        Jme czak ket eſztendȍt vralkodek, Az tȍrȍkȍk Tıdo reuẽ
                meg ȍlek, Sigmond leannia Erſebet marada, Terhes
                aſzonÿ Laſzlot kÿs fiat hoza.
        Sȍt ezer neg zaz negÿuenben iranak, Az orſzagbã vrak meg-
                haſonlanak, Sokan az aſzontul el zakadanak, Len
                gẏel Lazlo herczeghez kik hailanak
        Vrak partolkodaſat aſzon érte, Ȍ partiaual aſzonẏ hamar
                tamada,  Negÿ holnapi meg kis fia nem vala Feier
                uarbã kit meg koronaſztata.
        Onnet Miſegradbã hamar siete, Garai Laſzlo Ban az var
                tiztibẽ, Hogy koronat aſzonÿ uigie heliben, vrak
                aſzonÿ kerul uãnak hiuſıgben.
        Jme melÿ nagÿ alnoksſagot aſzonÿ tȍn, Palaſtÿa vagẏon ket
                fele terieduen, Hogÿ mar az koronat tenne helıben
                Koronat marazta elȍkȍtȍben.
        
                                                                        Jgen

    

[p. 037]


           
        Jgen hamar vrac mind be peczetlec, Aranÿ edent meg helire
                be tiuik. De az aſzonÿ párti az kik leuinek, Szep
                zora oda menni nem merinek.
        De lam edgik Heteni Dienes vala, Gardinal Eſztergami
                Erſek vala, Garai Laſzlo Ban maſodÿk vala. Gletre
                Erſekek gẏuliſbẽ mentek vala.
        Ezeket az herczeg meg tartoztata, Garait Erseket el nem
                boczáta, Mig nem ȍket hiuſıge ala haita, Garaẏ Ban
                Misegradot meg ada.
        Haddal vrac Herczeggel Jndulanak,[82] Misegradbã nagÿ ȍrȍm
                -mel zállánac, Az koronat kereſek nem talalak, Nagÿ
                banattal Feier uarbã zallanak.
        Vrak az Zent Jstuã teſtet kÿ aſák, Az feiebẽ valo koro
                nat, hozak, Laſzlo kẏralÿt aſzal meg koronazak
                Mint Koronas Kÿralÿt holtÿk tÿztelẏk.
        Negÿ eztendȍt Laſzlo vralkothatek, Az Tȍrȍkek Varno alat
                meg ȍlik, Janos uaida mellette emberkedek, Sok tȍ
                -rȍk meg hala es Sebeſedek.
       
           

[p. 038]


    
        Jambor Vaida az Kÿralẏnkc teſteirt, Viua igen es az Ke
                reſztỳenſigirt, Nagÿ uer ontas lȍn ket fel kȍzȍt
                azert, Nagÿ banattal uala kÿralÿ tezteierth.
        Jndula be Vaÿda ô hazaıábã, Hauas al fȍldȍn hogẏ iuta
                utabã, Dragul Vaidabã bẏzik barattÿabã, Kÿ
                meg foga Janos Vaıdat utaban.
        Àm Sokaig nem mere tartanj, Draga aiandekokkal el boczata
                Gẏuleſt hirdete Magÿar orſzagbã hogÿ gẏulnenek
                Peſtre, es az Rakoſra.
        Derec oka ez Vala az gẏiuliſsnek, Mig ȍregſige az kẏralÿ
                giermekinek, Addig birodalmat egÿ fu embernek,
                Gond uiſelest bizza egÿ fủ embernek.
        Ez orzagnak gond uiseloie legẏen, Albert fianak Lazlonak
                hiu legÿen, Ezer negÿ ſzazbã irtak es negÿuen
                ȯtben, Vaidat tegÿek Gubernator tiſztiben.
        Tudgẏad mındeñel fellẏeb tıſzteſziget, Variak uala egẏniha-
                nian az tiſztet, Szin alat feltekben iduȍzlik ȍtet
                Vgẏ Vralak mjnt Jo feiedelmeket.
        
                                                                                Forgattia

    

[p. 039]


           
        Forgattia eziben Vaida fogſagat, El indita hamarſaggal nagÿ
                hadar, Egettete Hauaſelnec orſzagat, Meg uere es
                meg foga oth az Vaÿdat.
        Jgen hamar hauas elt oth meg viue, Dragulãk fianak feiet
                vitete, Az oczinec zemeit kÿ tolata, Hauas elth
                Magẏar orzaghoz foglala.
        Lã az Gubernator az nagẏ vrakkal, Bãnẏak giermek kẏralẏt
                Koronaiokkal, Frìderik Czaſar tarttia hatalỏmal,
                Oratort boczatanak aiãdekkal.
        Jgen kȍniȍrgenek Nemet Czaſarnac, venne zolgalattiokat
                Magiarokãk, Kÿraliokat Laſzloth ȍ ez orſzagnak
                Koronaſtul kulgie meg Magiaroknak.
        Oda kȍuetek hiabã iaranac, vduar nipıtul meg pirongattatanak,
                vrac Gubernator melle tamadanak. Nemet orſzagbã
                egetink dulanak.
        Rettenetes ȍldekliſeket tinek, Karintiat Karniolat egetek,
                Stýirianak naÿ rizit meg igetek, Sok fȍ fogliot
                predaiokat terieztek.
      
           

[p. 040]


    
        Vigan terinec meg nagÿ niereſeggel, Ez orſzagbã iȍuenek
                nagẏ ȍrȍmẽl, Oztozanak uigã nagÿ nıereſıggel,
                Nemetec bankodnak ſok kar vallaſsal.
        Meg niugota vaida az magiarokat, Maſod niarbã tamazta az
                vrakat, Magiaroknak fǒldi zep hatarokat, Poganiok
                -ra indita taborokat.
        Ezerben negi zaz negiuẽ hetbẽ vala, vrak vaidaual kÿ
                indultak vala, Marculÿ vaida fia Jmreh vala, Sze
                kelÿ Thãas, Rozgonÿ Sigmond vala.
        Jeles vitez Pelſȍczÿ Jmre vala, vice uaıda Pelſȍczÿ Lazlo
                vala, Francz Bã az orzagot biria vala, Piereli Bã
                Horuat orzagbã vala.
        Vitez Szigagÿ Mihalÿ, Banfi Jstuãnal, Loſonczi Benedek
                Bamfi Jstuãnal, Szekelÿ Janos uitez Maczi Jstuã
                vala, Kaniſai Lazlo, Hagÿmaſi Jstuã vala.
        Szepen vaıda Gieorgÿ Deſpotnak irata, Az raczokkal zep
                haddal ȍ tamadna, vele edgiut poganiokra indul
                -na, Deſzpot fogada hogÿ mınd kéz hozzaia.
        
                                                                                Dezpot

    

[p. 041]


           
        Deſzpot lako helie Zenderȍ vala, Meg czala Vaida melle
                nem ment vala, zep haddal Zenderȍre vaida iuta,
                Egete es Deſzpot fȍldét dulata.
        El be zalla foldibẽ bolgaroknak, Egete földét az Tȍrőc Czaſzar
                nak, Hir lú ebben Amurateſnek, Felÿ zerenczeiet
                Janos vaidanak.
        Melÿ igẽ zorgalmatos orzagara, Poganÿ Czaſar főldenek
                oltalmara, veres niaſat hordoztat orszagabã, vaidara
                mindent hirdet ȍ hadaban.
        Leon hirtelẽ poganſag tamadaſbã, Harom zaz ezernel tȍb
                indulasban, Gyalog louagtul el marat az vtban, vaida
                zallot Rigo’ mezeire taborban,
        Abbã hire vala Tȍrȍc Czaszarãk, Rı’go mez’on nipe fekszik
                vaidanac, Egẏ hainalbã zergiſeket hallanak, Azon
                kezbẽ Surȍ tuzek Latanak,
        Dobok[83] Trombitak Sipok zengnek vala, Az poganſag ellenben,
                zallot vala, Surö Satort meg eiel uontak vala, Surȍ
                -sıggel mint ku fal tabor vala.
       
           

[p. 042]


    
        Jgen keſszulnek hadak az mezȍre, Mind az ket fel nez mint
                ellenſigire, Egÿ mas ellen kÿ uont fenies fegẏuerre,
                zep zazlokra fegÿueres Seregekre.
        Zerniu uiadal lȍn nap eſtig kȍztȍk, Estue mind ket fel
                taborbã takarodék, eczaka egẏk fel ſem alu
                -uek Hogẏ edgẏk fel maſiktul ne czalatnek.
        Lȍnek ket felúl mas nap zenduliſbẽ, Dob Trombita, zeng-
                -nek az Seregekben,[84] Minden felul uadnak nagẏ ki
                zuletben, Mind ket felul kin alnac az mezoben.
        Az vaida Sereget bȍlczen meg zerze, Harmincz niolcz rend
                uala vaıda Serege, Tızen harom zep zazlo keze
                pette, Kẏk ualanak mind vıtezek kezekben
        Jeleſben az orzaģak zep zazloia, Arañyal czimerit meg irtak
                vala, Nagÿ gazdagon meg araniazuã vala, Nap
                finitul finlik tundȍklik vala.
        Czuda nagẏ az vaidanak batorſaga, Sereg orron es Spiczen
                megẏen vala, Magiarokat ſok zep zoual biztattia,
                Hadnagiokat uiadalhoz tanittẏa.
        
                                                                                Onnan.
    
    

[p. 043]


           
        Onnan innenek harczokat adanak, Nagẏ ver ontaſok ket fel
                kezt valanak, Jamborul Magiarok harczon forgodnak
                Emberkednek sok tereket hulatnak,
        Minden fȍld zeng nekik tetczik, algiuktủl, Dob trombitanak
                nagÿ hangoſagatul, lo nieretiſtul az nep kialtaſtủl,
                Sok lo meg zelhut az zenges bongaſtul.
        Juta ezue ket derek had roppana, Nagÿ erős uiadalt mind ket
                fel tarta. Viadalbã ſok lo es Ember hala, Erős uiadal
                mind nap estig tarta.
        Tagulanak uiadaltul allanak, Setit eiel uinia nẽ latanak, Ehen
                zomiã faratſagot vallanak, Taborokbã el be taka-
                rodanak.
        Jme melÿ nagÿ iuȍltis eiel vala Kÿ zolgaiat kÿ vrat kialtẏa
                vala, Nagÿ ſok fele  nieluen iuȍltnek vala, Had
                uita helien zelliel boliognak vala.
        Szȯrnÿu dolog az Eczaka let vala, Hol tȍrȍk, hol Ma
                gẏar ugÿ boliong vala, Az eiel penig egẏ mast
                tagolliak vala, Nagẏ remules mynd ket taborban vala.
      
           
           

[p. 044]


    
        Alua talpon gialogok verradanak, Zőrnÿu louakon louagh
                nipek valanak, Ky uont fegẏuert mynd hatokon
                tartanak, Mindẽ oran czak uiadalt varanak.
        Czendezſigben mind ket derek had vala, Tellies eiel egÿ
                maſt mind lȍttek vala, Rettenetes algÿuk dȍrgiſek
                vala, Mind ket fel ilẏ vezedelemben vala.
        Magiarokat az vaida oltalmazza, Az eczaka taborth mẏnd
                kerniul forga, Minden rendbelieknek zep Szot ad vala
                vaida az Jstenben czak bizik vala.
        Az hainal meg meg nem piroſult vala, Az hold hainal elȯt czak
                fel kȍlt vala, Az uerrattat czak alig uariak vala
                Mind ket felul igen rezgȍdnek vala.
        Tanaczi zȯllanak Amurateſnek, Ne hidgien ma ȍ az uak
                zerenczenek, De mellete io uitezek legienek, Jo
                louakon mind nieregbẽ ullienek.
        Ha lattiak Magiaroknak giuzedelmet, Ottã indiczak Czaſzart
                ȍ felſigit, Bekiuel el uigik feıedelmeket,
        Jlẏ kitſiggel uariak az ȍ igieket.
        
                                                                                Jllyen
    

[p. 045]


    
        Jllien ketſigbẽ Tȍrȍkek valanak, Hainalkorỏ dobok meg zol
                lalanak, Ket fel tabor kȍſze mind kÿ allanak,
                Kereztẏenek batorſagbã valanak.
        Nagÿ fel zoual Magiaroknak ıgẏ Szola, Kegies Jsten Ma-
                giaroknak otalma, Kitul leſzen ma pogannak romlaſa
                Ot kinek Jelet Vaida kÿ ada.
        Rigen tegnap raitúk meg eſet volna, Ha az had niereſe ſok
                ſagtol volna, Ki iſtennek vagẏỏ czak hatalmaban,
                Czak az nieri ki bizik io voltaban.
        Es hogẏ ha ma ennek ugẏ kel lennie, Jstentul ha maſnak ua
                -gion engedue, Diadalmot aggẏon poganẏ keziben.
                De mi megẏúk Jsſtennek eleiben.
        Gyotrelmunk halalúk Jsten kedueirt, Legien az Iſtentul ada
                -tot hitert, Magzatúnkert, hazunkert, es tarſunkert,
                Ȍzuegiekert aruakert zep feldunkert.
        Jeſuſt Jeſust fel zoual kialtata, Poganiok mind allat kialtãak.
                Dob, Trombita, ket felul zengnek vala, Esti diheſsi
                get vıtnak vala.
    
    

[p. 046]


    
        Semmit edgẏk fel nem enged maſik felnek, Noha Magẏar keues
                ellenſiginek, Batorſaggal mezȍre kẏ menenek, vak
                merȍk uitezek utkȍzinek.
        Hullanak ſok felul ſokan halanak, Nem enged eggik felis
                az halalnak. Kezoken uitez Magiarok halanak.
                Huzon negẏ ezer kereſztienek valanak.
        Vala teb poganẏ harỏ ſzaz ezernel, Harmad napig lon uia
                dalliok eſzſzel, Kit ember nem hallot talam czak hir
                rel, Epettek Magiarok ſzerniu ehſeggel
        Nagy vrak halanak kemenẏ uitokbã, Mert nem zoktak
                futnẏ az uiadalbã, Mint nagẏ ar uiz poganſag Soka
                -Sagaban. El burita keues Magiart viuaſban.
        Gẏakrã Jo zerenczet gonoz kȍuetẏ: Zegenÿ uaıda keueſen
                eſik futnẏ, Futo kereztyent az Tȍrȍk kergethÿ,
                Az kıt irhet az uziſben meg ȍlẏ.
        Az uzeſben kẏk el zaladnak vala, Az uad Raczok meg fog-
                ıak ȍlik vala, vaida alol farat loua el alla, Louaat,
                fegẏuerit mind el hatta vala.
        
                                                                                Ra talala.
    
    

[p. 047]


    
        Ra talala ket Tȍrȍk o vtabã, Egÿ zep aranẏ kereſzt vaıda
                niakabã, Fò embernek eſmerik ȍ magokbã, Az Kereſz
                tet huzak uoniak nıakaban.
        Oth Tȍrȍkek ketten egibe kapãak, Az Kereſztet nem engedik
                egẏ maſnak, vaida ragada edgẏknek zabliaıath,
                Le uaga zabliaıaual az edgẏk pogant.
        Rugaſzkodek mas tȍrȍk el zalada, vaida az holt Tȍrȍk
                louat ragada, Vr Jstenek errul nagÿ halat ada, Egÿ
                hauaſban az vaida be zalada.
        Vtabã vaida egÿ Raczra talala, Ki fủto Magẏart olẏ igen
                foztýa vala, Hogÿ feier uarbã be uinnie azt mongẏa.
                Nagy aiandekot azert nekÿ adna.
        Meg czala, mert Zenderoben iktata, Gyorg Dezpot lata meg
                fogata, Feiet vaida, Lazlỏ fian meg valta, Deſzpot
                vaidat fıã el boczata.
        Porul czelekedik Deſpot vaidaual, Kiert vaida uala nagÿ
                haraggal, Szegeden Nemetſsig az nagẏ vrakkal,
                vaidat mint Attyokat uarẏak vıgaſsaggal.
    
    

[p. 048]


           
        Ròuıd napon Szegedben vaida zalla, Sok zep zoual ȍtet
                iduezlık vala, Olẏ io zeḿel lattiak mint ha niert
                volna, Mert iol tudgiak rȍuid nap meg torolna.
        Jrtak ezer negẏ zaz es negÿuẽ niolczbã. Fegÿuerit ſırattÿa
                uaida buuabã, Fia feie feieiert nagẏ fogſagbã, Nagÿ
                haddal indula be Racz orſzagban.
        Meg ıede Gyeorg Dezpot az vaıdatul. Mas felul fil ıgen
                Torok Czazartul, vaida fiat meg kulde fo Raczok
                tul, Dezpot kegielmet kere az vaıdatul.
        Ez vaidanak uilagbã nagÿ ȍ hire, Harỏ Tőrők Czaſarral uit
                meg zemben, Kit ſoha ſenkÿ nem hallotis iltiben,
                zolga rend CZaſzarral uit uolna zemben.
        Puztitot nagÿ ſokat Tȍrȍk foldibẽ, Tızen egẏ zer czak Tȍrȍk
                kel uolt ſzembẽ, Kıket meg ıelentek uerſem Rendiben
                Hogẏ zolgalattẏat uegyetek eſzetekben.
        Az feier uar alat az Jſach uaẏdat, Meg uere huzon niolcz
                ezer louagẏat, Erdelben zent Jmrenel Janos
                vaidat, Meczet Bek igen uere az Jankulat.
        
                                                                                Remulis
       
           

[p. 049]


    
        Remulis nagÿ lőn az Magẏar orzagbã, Futùa zalada Giủla
                feier uarbã, Feie ueziſiet nem zannẏa buabã,
                veres niaſsal mindent hiuat az hadban.
        Tamada vaida nagẏ hertelenſeggel, Nilczad nap meg uiùa
                Mezet bekkel, nem erezte el az meg niert ſok
                zepſiggel, Bek fiaſtul ot ueze ſok Torokkel.
        Jrtak, ezer negẏ zaz es negẏuẽ egẏben, Amurates az Nemhet
                Baſat Erdelẏben, Hagẏa uaidat meg kereſse főldibẽ,
                Nyolczuã ezer nipet ada keziben.
        Sot vaidanak ebben hire lot uala, Az uas kapubã Baſat
                leſte úala, Sok Tőrők meg hala nagiot niert vala,
                Futua Baſsa czak alig ȍ zalada.
        Fegẏuerrel halallal Bolgar orzagot, Egete dulata Terek bir
                tokat, Ra hirdete Czaſzar az ó nagÿ hadat,
                Jgen meg fenıegete Caran Baſat.
        Job feiednek kereſd meg az Jankulat, Meg verÿ ide fogua
                hozzad az vaidat Baſa Racz orſzagbã, talala
                vaidat, Meg uere meg foga az Baſat.
   
    

[p. 050]


    
        Nem keſik Coḿaniaban be zalla, Murat Czaſzarral ot zem
                ben meg uiua, Lazlo kÿral ueſze oda marada,
                Onnat vaida futua alig zalada.
        Jrtak, ezer negẏ zaz ez negẏué hatban, Dragul vaidat
                meg foga uıadalbã, Sok Terek meg hala Dragul
                hadaban, Mas vaidat tőn az hauasel orſzagaban.
        Sok hadai uoltanak nagẏ úiteſsiggel Cruſzocz alat ſzẽbe
                uiua Fricz Bekkel, Jsten utã iara nagy niereſiggel
                Fricz Bek foglia eſik viadallal. &  †. 152
                                                    
               

Secunda pars


                    
                                                        De obſidione Nandor Albenſis.
                                                        
        Dolgat halliatok Amurates Czaſzarnak, Meg Szallaſsat veg
                Nandor Feier uarnak, Jambor zolgallattiat az Janku
                lanak, Siralmas halalat Janos vaidanak.
        Ezer negẏ zaz irtanak ȍtuen ȍtben’, Tȍrek Czazar boſzonko
                dik ziuiben, Nandor Feier uar czak haza tȍuiben
                Kiben ſok fő Tőrők fogua kȍtelben
        
                                                                                Olẏ zegyeńek.
    
    

[p. 051]


    
        Olẏ zegÿeñek tartÿa Czazar maganak, Boſzuiat Zenuedi
                ket hituã Bannak, Feier uarbol gıakorta kẏ czataznak,
                czataſo barlangia Janos vaidanak.
        Bizonnial magabã Czazar el-zana. Nandor Feier uarat hogÿ
                meg zallana, Algiuiual azt főldre-le rontatna, Az
                Banokat belȍlle ki-uonna.
        Sȍt gazdagſagnak ez ȍ termiſzetÿ, Hogẏ az ziuet felſeo polcz
                -ra ultetẏ, Ha valakẏ magat igen el hiſzÿ, Czalat-
                kozuã magat eſziben uezẏ.
        Jstenſige menẏben uagẏon Jstennek, Ez fȍldȍn egÿ Vr elegh
                embereknek, Szomzedſagat nẽ akarom ſenkinek,
                Jlÿ keuelẏen Szol Baſaknak Bekeknek.
        Derek haddal nagÿ erőuel indúla, Louȧg gialog uızi ereıe
                nagẏ vala, Sok fal terő algiuıa es Taraczkia
                Barma algiuk alol el farat vala.
        Jgen ſiet Czaſzar Feier uar ala, Sok algiuit Cruzocz alat
                el hagia, Mert az Mura igen meg arat vala,
                Nagẏ kiñal múkaúal el hoztak vala.
    
    

[p. 052]


    
        Ot ben banok Czaſar ıȍuiſit tudgiak, Zent Antal estin
                allẏat meg zaguldak, Erȍs harczok mind ket
                felol ualanak, Az uitezek az varbã be allanak.
        Napiã Szent Antalnak kaput tőltinek. Zazlokat torniokra
                fel tetetinek, Az vitezek uartaiokra meninek
                Kinek kynek hol uala hagiua helıek.
        Eiel Nappal igen kezde tȍretnÿ, Baſtiait torniait foldre tȍ
                -retnÿ. Az por fusti az Eget mind el fedi, Ben ualok
                nem tudnak ſenkihez bÿznÿ.
        Nagẏ kiſzủlettel iol lehet ben uadnak, Porok faiok ſok io
                tuzes zerzamok Mındẽ zerzama elig mint uegh
                haznak, De ezekel ben keueſet haznalnak.
        Arra vrak kőzt nincz ſenkinek gongia. Gongiok arra bẽ
                Kẏ feiet ohaſsa, Kÿralÿ el ſzőkőt Budat nitua hatta,
                Fel holnapig ſenki kaput be ſem zarta.
        Nagẏ remulis uala Magiar orſzagbã Jgen bodult Magÿar
                Magiar orſzagbã, vrak egy varbol maſba hordo
                zaſa, Az uiteſseg meg alut ez orſzagban.
        
                                                                                De las.
    
    

[p. 053]


    
        De las mint egẏ alombul ſerkent vala, Janos vaida meg keſe
                -redet vala, Futo Szeginſiget terıty, vala, Az vrakat
                hadba hirdeti vala.
        Olÿ zep zoual vaida Capıstranuſnak, Kereſztes hadat kialczon
                poroknak, Hogy ki melle tamadna az vaidanak
                Kıntul buntul azok oldoztatnanak.
        Rettenetes hideg vrakat lolẏ Nemelẏnek kezit labat kezuénÿ
                tőri, Lehetetlen dolognak mindẽ vili. Feier uárat hogÿ
                vaida meg Szegellie.
        Az ıo keſseg vaıda melle fut vala, Kereztet az melliekre varnak
                vala, Capistranus odoztỏ odoz vala, Buczut reiaiok
                marokkal hanẏ vala.
        Lengiel kereztes harom ſzaz ıőt uala, Feczkeſnel az vaida
                taborbã zalla, Tyzan Dunã ſok haiot be hozata
                Kẏkben ſúrú gıalogakat ſzallita.
        Boczatkozek ala duna uizẽ taborral, vıadalhoz keſzul ſok
                taraczkÿual, Szamſzerigel puſkaual zakaloſsal
                Buuős haioia ſok tuzes ſzerſzãmal.
    
    

[p. 054]


    
        Ebben hire vala iḿar Czaſarnak, Jȍuiſe nem meſze uizen
                vaidanak, vilé hogy nem arthat uizi hadanak, Mon
                -da lennÿ czak melto bolondſagnak
        Nagẏ Szaguldúa Szakmanioſok iutanak, Mert ereiet latak
                uiſzen kauornak, Surő kopiaıa mint riten nádnak
                Czaſzar dobot uttete ü nagÿ hadanak
        Szauã Dunã uizi ereie nagẏ vala, Suru Naſzad ſok Gal
                -lẏa meg-indula, vıadalhoz keſzul louag, gıalogia
                Az zaſzlokat ſanczokbul kẏ hozata.
        Jgen erȍlnek ben Jeſust kıaltnak, veg oſtromot es halalth
                raiok varnak, vaıda ıőuiſibẽ ſeḿit nẽ tudnak
                Dunat naſzſzadok gallyak altal allottak.
        Sőt az varbol mas uizi erőt latanak, Dúa uizen az kik elȍ
                labbanak, kin uitezek czak el almelkodanak, Jeſust
                kialtanak halat adanak
        Porokat bẽ vıtezek nẽ kımillik, Mint ha tebbe nem kellene
                ugẏ kȍltik, Mirtekinel fellieb algiut ȍk tȍltik
                Földőn uizẽ az Pogant igen lȍuik.
        
                                                                                Egibe ere
    
    

[p. 055]


      
        Egibe ire az ket harczolo vizen, Kegietlẽ uezedelẽ lőn ket
                felbẽ, Meg ſzendule ket derek had azombã, Jeſust
                allat kıaltnak az ket felben.
        Rettenetes uiadalok indula Nagẏ ſiuas iueoltis kialtas vala
                Varbã Jeſust Kialtnak lőnek vala Tőrőknek kẏ nagÿ
                remules vala.
        Czaſzar gialog Janczarokat niugottya. Sok taraſzkat az partra
                uoniata, Kÿ uizen Tőrőknek nagẏ karos vala, Mert az
                Tőrők erő felolek vala.
        Emberkednek kereztsenek vitezek, varbã terdẽ kőniőregnek ſze
                giniek, Egẏ mast ket felul uagiak erőſsen lőuik. Vırrel
                elegÿ az Duna taitekozik.
        Sok laptat Magẏarok Tőrőkre hanianak, Tőrők Gallẏak
                Naſzadok egnek gẏulnak, Tőrőkek belőle uizben vgord
                -nak, Egȍ haiok nepestúl el-borủlnak.
        Azt lattiak zaraſzrul hogẏ uizen ueſztẏk, Azon buſul
                nak hogÿ nem zegelhetẏk Egẏ maſt neg-felul erő
                ſen lőuik, Mind Menÿ es fȯld reģ dőrőg ugẏ tetczẏk

      

[p. 056]


    
        Rettenenek Tőrőkők futamanak, vſző felbẽ nagẏ ſokã meg
                halanak, Magyarok’ Jstennek halat adanak, Feier
                varbã vaidaual be allanak
        Ezen vaida Jstennek halat ada, Az meg rettent uitezeket byz
                tattÿa, Meg filemlet Banokat batorittẏa, Koſseg hal
                laſara nekyk azt mongÿa.
        Mire vitezek hogẏ meg rettentetek, Vagẏ elſȍ lataſse most
                Tőrők nektek, Azok ezek kyket giakrã uſztetek Niha
                mi meg futamattúk elottek.
        Tÿ eleb egẏ maſnak io peldat attatok, Meſzőn az halallal
                nem gondoltatok, Mostã penig ties kő fal kőzt
                uattok, Mi io Jstenunkben moſtis byzzatok
        Viadalbã most legietek erőſsek, Sok orſzagbã el hirhet io
                neuetek, Az kit leltetek el ne ueſzeſsetek Mynd
                őrőkke il ıo uitez neuetek.
        Regtul fogua otalmúk az Jstẽ Ha uigezte hogẏ halalt
                zenuedgÿẽ, Ma uelẽ uagẏ maſsal legÿẽ ebeden
                Ha meg hal Chriſtuſsal legyen vaczoran.
        
                                                                                Czuda
    
    

[p. 057]


    
        Czuda hallak mynd meg batorodanak. Hogẏ ſeḿıt nem engedẽ
                az halalnak. Az zegenÿ kőſsegnek uartat oſztanak.
                Elòttek uitezlő nipet hagianak.
        Olÿ ıgen Czaſar eſzen buſult vala Eiel nappal uarat tőretẏ
                uala Fala kőue o ees regẏ rakas vala, Poroz leuistul
                arokbã dul vala,
        Romlaſat omlaſit Czaſzar mutattÿa, Fu embereknek haraggal
                azt mondgÿa Het holnapig uitatta olna Attẏa.
                zegiennel alola haza ment volna.
        Vallÿak ſzegÿent nagyobbat en Atyãnal, Ha eſzt uiuom touab
                tizen őted napnal, Meg tőrőm meg ueſzẽ ſok algyu
                ıḿal Ne uiſellyẽk agne neuet Attyãual.
        Meg halla Caran Baſa feiet haita, Nagẏ ſzep ſzoual Ma
                chumetnek ezt monda, Szolnek felſigednek ha meg
                halgatna, Szollaſra zabadſagot neky adna.
        Dıcziretes hatalma felſigednek Meg uetted fő hazakot Gő
                rőgeknek Tudom termiſzetit Magyar nemzetnek
                Ők fő hazat nagẏ dolog ha engednek
    
    

[p. 058]


    
        Olÿ dolog az-kit meg eget az Kaſa Hogÿ ha lattÿa az tarlo
                -iatis fuẏa, Mert Baſa, Vaida keze ſzauat tudgÿa,
                Nem ȍromest Vayda elut forgana.
        Meg irtak niluã kyralẏok kenuibẽ, Őreg algÿuk uoltak olÿ
                nagẏ dȍrgiſben, Huſzon negẏ melẏ főldre fel nagÿ ze
                gedbẽ, Eyel nappal hallottak az Meſzőben
        Jme fala ſok tornia ſok bastiaia, Árokba dőlt kőuel telÿ
                arokẏa, Louak teriſẽ be mehettek volna, Czak az
                belul ualok engettek volna.
        Nem epitnek ſemmit belul vıtezek, Surú Janczar puſkȧkkál
                raiok lőnek, Algiu,Taraczk mia nagy ſokan Veſznek
                Ku omlastul helt belul alig lőlnek
        Vala tỳzen negyed napia mar ennek, Hogẏ kerkeuek uala
                Czaſar Baſaknak, Estue ueg ostromot hirdet ha-
                danak Haınal elȯt dobSZohoz tartoznanak.
        Sőtet haınalkarbã dobot uttete, Az ſzantalã Poganſag
                meg zendule, Taborbã nipiuel nagẏ ſzurő tuze
                varbul lattyak hogy az Tőrők Keſzulne.
    
    

[p. 059]


    
        Vaıda az vartakat kőrul forgattẏa Banoknak vitezeknek
                ő azt mongẏa Az ky Jambor helẏet mindẽ meg allỳa
                Kẏ kÿ hyret neuet ıol meg gondollÿa.
        Az Tȍrȯkek ostromnak indulanak Az Dobok Trombitak
                Algyuk harſagnak, Futua allat az poganyok kẏ
                altnak Földen uizẽ nagẏ kialtaſok vadnak.
        Jeſust varbeliek kialtnak vala, viadalhoz ıgen kizulẽk
                vala, Az Zent attȧa terdẽ keztek al vala, Suro>
                Puſka> Nagẏ ſok kȍniőrgieſekkel imad vala
        Jutanak teriſhez nagẏ ſiualkodua. Rettenetes uıadalok
                indula Ket fel eroſsen egy mast vagiak vala
                Suru puſka lőuis czatogas vala.
        Vezedelẽ ȍldeklis olẏ nagẏ vala, Ket fel lȍuiſtȍl ugẏan
                omol vala, Hatul Tőrrkkeet uagıak oſtromra.
                Lőuik uagiak egy mast ugẏ haitıak vala
        Olẏ nagẏ ſurú az falt mind kerul hagiak, Laitoriakat
                zerinkednek tamaztnak Az ſok horgot tőriſnek fel
                akazttẏak, Kyn poganiok ſurú az ko falt hagiak.
    
    

[p. 060]


    
        Doitek ala fokrul az forralt fadgiat, Gerendakat fokrul nia
                kokbã hañak, Laitoriakrul hulnak Tȍrȍkek halnak
                Ha egẏ le eſik kettẽ heliekbe hagnak.
        Az fokon tőriſsen eroſsẽ uinak, vitezek az Sokaſaggal nem
                birhatnak, Az kemenÿ hagigalaſban farattak, Tőrokek
                nagÿ ſokã fokra haganak.
        Nagẏ ſok helien az fokon ſinak rinak Nihol penig zegitſiget
                kialtnak, Dardakkal az fokỏ egy mast tagollẏak,
                Nẏakra főre egẏ mast le tazigallẏak.
        Az Vaida uitezeket úgy niugottıa Giakrã pogant az Varbul
                ki haıtattẏa De az Czazar meg oſtromra uagattya
                Nap estig uiadal ostrỏ mind tarta.
        Veczierniekor Czazar nepet haitata Mındẽ rendbelit ostrỏ
                nak uagata, Egez hada mind ostrỏnak rohana.
                Kegietlen halal vıadal uyula.
        Az Magiarok ſokan oth meg halanak Nagẏ leuiſtul helt
                rendet nem alhatnak, Az edgik vartarul meg futama
                nak Az tőrőkek az varban rohananak.
        
                                                                                Laptakkal
    
    

[p. 061]


        
        Laptakkal hazakat gyuitiak igetik Az fokra zazlokat Tȍrő
                        kek tőnek, Az magiarok ugẏ mynt holt eleuenek
                        Meg bodultak futnak el uezet eſzek.
        Janos vaıda biztattya az Banokat, Batorittya meg rettent Magia
                        rokat, vaida zauã meg eſmerek magokat, Jeſust uelek
                        vaida gıakrã kıaltat.
        Czuda keppẽ Tőrőkre rohananak, Surő Tőrőkekbẽ ſokã leua
                        ganak, Holt eleuen testeken ket fel uınak. Sebtul poga
                        nÿok egy maſra omlanak.
        Ezt latak Torőkek meg futamanak Tőriſen meg torlanak
                        zorulanak Szoroſagban ſokã tapottatanak, Magya
                        roktul ſokan le uagattatanak.
        Retteneteſen tőrők mynt remult vala, Mint az futo barmot
                        ugy uagiak vala, Fokrul az arokban zekdeſnek
                        vala, Nyakra fȍre zaſzlostul hannyak vala
        Tȍriſsen tőrőkeket ky uagiak vala, Ben reket tőrőket utÿk
                        fogdoſsak vala, Kerezteſek egy maſra haitiak vala
                        Hazakat koſeggel oltattyak vala.
        
        

[p. 062]


        
            Az Sanczokra vitezek ky utenek, Kit erhetnek uzesben min
                            dent ȍlnek, Algyuk gıuto lıkat zeggel be uernek, Szan
                            czot port algıu zerzãmal egetnek.
            Mẏnd estueig zorniu uiadal vala, Nillal Czaſzar mellit meg
                            lőttek vala, Kyn tőrőkek, inkab remultek vala, Estue
                            Magiarok varbã mentek vala.
            Jme eiel poganÿok indulanak, Nagÿ ſok zebest haiokra be raka
                            nak vgy futnak ha mynd utannok uolnanak, S arnobã
                            Czaſarral be zaladanak.
            Sok Satorokat algiukat hagẏanak, Mas nap reggel Magiarok
                            kẏ allanak, Nagẏ ſok draga zerzamot be hordanak
                            Az nagẏ niereſigen halat adanak.
            Ezen Czazar Sarnobã buſakodik vala, Szegÿnt kart vaida
                            miat uallot vala, Merget innÿa nagÿ buaban ker
                            vala, Hada Czazarnak mynd el oſzlot vala.
            Varat vaida eroſsen epitette, Sebeſseket nagẏ Szepen be kóttete.
                            Az Szanczokat be voniata tȍltette, Az ſok holt tes
                            -tet mynd el temette.
            
                                                                                Jstennek
        
        

[p. 063]


        
            Jstennek nagẏ hatalma mındeneken, Az kyt akar meg tarthat
                            mynden ellen, Hatalmat nem adgÿa ſzenky keziben
                            zegyennÿel zegÿnt terheltet keuellÿen,[85]
            Czuda nagẏ betegſig vaidara zalla Az nagẏ uiuaſbã meg epe
                            det vala, Kyaltaſtul melle meg zarat vala, Gẏakor
                            uiuaſbã vere apat vala.
            Teuek haiora, haza hozzak vala, Jgen nehezedek Szemlÿent
                            meg hala, Nagÿ ſiras ohaitas kőrule vala, Mynden
                            rendbelÿ nep ſir ſzokog vala.
            Onnã Gyula feÿer uarbã be hozak, Aſzon tarſa ket zep fia
                            meg latak, ſyrnak magokat halalnak boczatak,
                            Egy koporſobã az testet be rakak.
            Rola Jnekben tők emlekezetet, Keſerőlőm ſzanom Magyar
                            nemzetet Jsten adgÿon meg illÿ ıo feiedelmet, Otal
                            mazza nyomorultorſzagunkat,
            Jrtak Ezer negẏ zaz es negẏuen hetben, Janos vaida hogẏ
                            meg hala Szemlenben, Ket fiarul zolank mas Kro
                            nikaban, Mynt zolgaltak ezekis az orſzagban. Xo 80.
              
        

Tertia pars

[p. 064]

        

                                        DE REGE MATHIA.
Jme erul mynd az egeſz Kereztyenſig, Machumeten eſet zerenczet
                -lenſig, Czazar nagy ereien ilÿ nagÿ kuſsebſig. Por had
                miat ueretet meg ily főlſeg.
Azon Lazlo kıralÿ meg biſzakodek, Ellenſege Czaſzar hogy megh
                ueretek, Janos vaida ez vilagbul ky mulik, Laſzlo kyralÿ
                meg haza pironkodek.
Meg marada az vaidanak ket fia Kikre zalla az Attyoknak nagÿ
                gongÿa Az orzagnak fő tyztẏ es nagy gongya, Kẏt
                ſok fȍ Vr akkor zomiuhoz vala.
Las melÿ keſzolettel kiralẏ indula, Duna uizen ıȍue Budaban
                zalla, Futakban egÿ gıulıst tetetet vala, Hogẏ mindent
                uigezzen orſzag ıouara.
Oda vrak nemeſsek be giulenek, vaidafi Laſzloual nagẏ ſep ſeregek
                vadnak vrak kőrule io vitezek, Kőuetőıe Attẏa termi
                ſzetynek.
Nagẏ Jo keduel az kẏralÿ őtet viue, Attẏa Jo zolgalattẏat meg
                kőſzőne, Nagẏ zep ſzoual vaida fiat ıduőzle, Jo
                Attẏanal Jsten nagıobra vynne.

                                                                                Gazdagſagra.[86]

[p. 065]


        
            Gazdagſagra nag gongẏa vaida finak Mert Kirallẏal Feẏer
                            uarban zallanak Czudal kyralÿ romlaſã Feier uarnak
                            Te toua iar tabor helien Czazarnak.
            Az kẏrallẏal olÿ nagÿ uigã ilinek, Sok io hordot Szerem muſ
                            -tyaual tȍltinek,[87] zep halakat vadat Madarat eſznek
                            vrak uaida fiara irigkednek.
            Seot Garai Lazlo feere zolita, vaida fıanak Garai im ezt
                            monda, Hÿd meg fiã zolok en mynden ıodra, Las dol
                            godhoz uiſely gondot magadra.
            Patuarban hagẏ beket gazdagſagodnak, Erd uiget halallal Vl
                            -drik Jspannak, Giakran rad ſzol be arul az kyralnak
                            Rőuid nap meg őlnek auagÿ meg fognak.
            Ez oka ide iőuiſinek kẏralynak, Kyrallẏal ıȍt nemet kereſztes
                            hadnak, Vra nem lez te zep ueg hazaidnak, Jgẏ fizetik
                            zolgallattẏat Attyadnak.
            Rendellyed czak iol dolgod ſzolgaidnak Ne gondolẏ fiam ſem
                            mit az kirallyal Ved eleit halalodnak halallal,
                            Melletted tamadok az Magẏarokkal.
               
        

[p. 066]


        
            Fogad meg tanaczom nagẏ iodra leſzẽ Halla Laſzlo zomoro
                            dek meg ezen, Jo zolgait hagẏa legienek keſzen,
                            Varaſbul ıȍıenek az kapu kozben,
            Jme mas nap Szent Marton napia vala Az eſzer negẏ ſzaz negÿ
                            uen hatbã vala, vaıdafi Vldrik Jſpanhoz ment vala
                            Vldrik Jſpant Laſzlo meg őlte vala
            Nagẏ remules lőn Nandor Feier uarbã, Kẏrallyal az Vrak
                            ſzorultak vala, Nemet Magẏar egy maſra tamadaſban
                            vaida fianak veres tőr markaban
            Ezen kẏralÿ fil uala az vrakkal, Sok io uiteſzlő nep vaida
                            fiaual, kapukat allattÿa io drabantiual, var piacza
                            rakua io ſzolgaiual.
            Szok zep zoual hazbul kiralẏ zol uala, Nemetul Magiarul
                            kialttẏa vala, vaida fianak ebbel keggielẽ volna
                            Minden ember laſsodnek le ſzallana.
            Meg alla vaida fia kyral ſzauanak, koz emberek altal ſokat
                            zollanak, Bekeſseggel mẏndenek maradnanak, Seḿy
                            boſzut azert Laſzlon nem alnak
          
                                                                                Veg

        

[p. 067]


        
            Veg Tȍmes Varbã az kyraly indula Mert Vaıda fıa kerette Vala
                            Tȍmes varatt ſzep hazat meg latnaıa Kıben Eczet
                            Annẏat tartattya vala.
            Nem kis haza azis te felſıgednek, kÿ fo tiſzty volt Attẏamnak
                            hiuednek, kẏt kezekben hattal ȍ giermekinek, Meg
                            zolgalom kyralẏ felſıgednek.
            Derek haddal kyralẏ gıorſan indula, Tȍmes varhoz hogẏ
                            keſzel ıutot uolna, Szep Seregek az kyralt uarıak vala
                            Tẏſzteſiggel kẏralt fogadak vala.
            Jo tutora az Vaida fiaınak vagẏon gongẏa io Szılagÿ Mihalnak
                            Nagẏ zeppen zol az Vaidane Aſzonnak, Kȍnıőrőgien
                            fıaert az Kyralynak.
            Vőue aſzonÿ melle ket zep giermeket, Az kẏralẏnak igÿ kezde
                            kőnıőrgiſit, Felſiged gondollya iol meg hoit hiuit, Tule
                            marat En uın eſzuegẏ feiemet.
            Olẏ kegÿelmet varok te Felſigettul, Kegẏelmes legÿ edes fiam
                            uitkyrul, Valakinek ez eſet tanaczabul, Nem miuelte
                            tudom azt ő magatul.
               
        

[p. 068]


                    
            Legẏen mẏnt az meg holt io Attẏa, Kẏ ſok uiret Felſigedert
                            hullatta, Bure uapas ſeb mia mint egy roſta, Orſzagodert
                            halalat ȍ nem zanta,
            Az en uinſıgemet kerlek tekyncz meg Es uin feiẽ magtalana ne
                            tegyed, Hat igÿ az Jstentis meg tekynczed, Attyadfia
                            halalat el feleiczed,
            Tön az Kÿralÿ erre igen zep ualazt, Meg ólele aſzont es ket
                            magzattyat, vgẏ birhaſsa bekeuel zep orſzagat Hogÿ
                            ezert nem banttẏa az Vaida fıat.
            Meg eſkuuek Kyralẏ Vaida fianak, Vaida fiak uizont Laſzlo
                            kÿralnak, Hogẏ huſiggel leznek oly attyafiak, Mynt
                            zÿnte, kÿk egy Attyatol ſzarmaznak.
            Olẏ nagy uıgaſagok iḿaran vala, Ket Vaida fi Attẏokert
                            gẏazbã vala, Ket ueres  barſonÿ Nẏest ſubat hozanak
                            Kyralẏ az Vaida fiakra adata.
            Rȍuid nap kiralẏ Budabã be zalla, Vaida fiat Laſzlot nagÿ
                            uigã tarttÿa, Kıt az Vrak olẏ igen bañak Vala,
                            Gyakrã kyralẏnak rea zolnak vala.
            
                                                                                Sőt Garaÿ
           
                    

[p. 069]


                    
            Sȍt Garai Laſzlo hogẏ Jpa Vala, Vaida fiaual leannẏa iegibẽ
                            vala, Vaida fi Garaihoz, bizik vala, Banfi Paal
                            Harmad Miklos, Vaıda vala.
            Jme kyralnak ezek, zolnak vala, Minduntalã kẏralt izgattiak
                            vala Ha kyralẏ dolgãra ra nem gondolna, Mynt az
                            Vldrik Jspan őis ugÿ iarna.
            Oly nagÿ czudank hogẏ felſıged nem lattÿa, Feier uarbã attÿad
                            fia mẏnt iara, Czak neuel az felſeged kyralẏſaga,
                            De ennek iar az orzagnak nagÿ gogÿa.
            De ſok zonak uegre kyralẏ helt ada, Meg attyafia ezibe iuta
                            Kit zẏuıebul kyralÿ ky uetet vala, Vrakkal tanacz
                            -ban uigeſzet vala.
            Nam Garai ueit foga bezedre, lepiel ala uiſelẏ gondot uigekre
                            Oczedet hiuaſsad gẏorſan heliedbẽ, Hogẏ ne legẏen
                            Kẏralÿ hozzad ketſıgben.
            Nem ketſiges Vaida fi Garaibã, Oczet Mattiast hiuata fel
                            uduarban, Jo tanaczẏ tauol zep ueg hazakban,
                            Aſzonẏ kiſseb fiat kery ſirtaban.
   
                    

[p. 070]


                    
            Jol meg laſsad edes fiã mentedet, Halalkor attyatok kert En
                            gemet, Hogẏ ſoha edczerſmÿnd az kettȍteket
                            vduarbã ne boczaſsalak tyteket.
            Semmẏ keppen aſzonÿ meg nẽ tarthatta, Battya zauat Mat
                            -tÿas inkab fogada, Nagẏ ſıetue Budara ȍ fel iuta.
                            Ottan battyat kyralẏ meg fogattata.
            De nem tudgÿa Mattyas Battÿa fokſagat Sem Vraknak ellene
                            alnokſagat Kapak Mattyast egẏ hazbã őtet zarlak
                            Jo zolgai nagÿ banattal boliognak.
            Egẏ nehanẏ Vrak uitezek valanak, Ha elegek uolnanak tamad
                            nanak, Meg mondỏ neueket egẏ nıhannianak, Kyk
                            Vaida fıakkal meg fogatanak.
            Horuat kettő nekẏk neuek Pal vala, Nagy Vr mynd az kettő io
                            uitez vala, Bodo Gaſpar gazdag. Modrar Gyeorgẏ
                            vala, Jo uitez Rozgonẏ Sebestien vala.
            Vıtez kaniſai Laſzlo Ban vala, vitez nemet Frolnohã heted
                            vala, Myndenik io vitez gazdag vr vala, Ezeket
                            kulőn hazbã ſzartak vala.
            
                                                                                Nam
                    

[p. 071]


                    
            Nam uala fokſagoknak, harmad napia, Az nap iḿar ala zal
                            -laſban vala, Budai tanaczyt Kyraly hıuatta vala.
                            Vaida fiat Laſzlot keſzekben ada,
            Juta Miklos Vaıda ő zolgaiual, Laslo kezét meg kȍtőzek egy
                            Jstrangal, Fris palothahoz uiuek nagẏ fokſaggal,
                            Sok uitezek nezik nagẏ ohaitaſsal.
            Jm feieket myndenik le haitottak, ſirattẏak keſzeket őſzue ku
                            czoltak, Terdepletek haromſzor nıakat vagak, Niaka
                            el nem ſzakada Vaıda fıanak.
            Az főldre le dule ſokan kÿaltÿak Tőruyntelenſeg ha nyegıedzer
                            uagÿak, Hallottak czudaiat bizonnẏal irıak, Tudom
                            Sokan nemhizik meg czufollẏak.
            De ime nagÿ Sebben talpara alla Hohernak ſzol nem tőruyenÿ
                            hogy iḿar uagia, Szegẏn botlek ő ruhaiat meg nẏoma
                            Magat nem birhata foldre burula,
            Erőſsen az Vrak hohert nogattẏak Erie ueget gorſan kezdet
                            dolganak, Hoher niakat el uaga Vaida fianak, Testet
                            fogak bakaczynbã takarak.
                
                    

[p. 072]


                    
            Tamadaſhoz ſzegyenẏ koſseg kyz vala, zantalã kapas az
                            hegÿrul fut vala, Szent Gıeorgẏ piaczara mynd
                            futnak vala. De zegin Vaida fia mar el kőlt vala.
            Teuek testet harmyncz ket uitezekhez Kẏket ſigmond halal
                            lal haita kezehez, Pelda nektek Nemet Tőrők kezehez
                            Keues bunert hȧlaltok megẏen ueghez.
            Az uen Jstuã tornianal egẏ oh hazbã, Vaida fiat Matthẏast
                            tarttẏak fokſagban, Tőb Vrakat czak felette mas hazbã
                            Vrakhoz őrzők uãnak io zandekban.
            Rȍuıd zoual keztek igien zollanak, Ket ueg győlczot uennenek
                            be ingeknek, Gyolczon aſzỏ Eiel ky erezkedenek
                            Mynd ȍrzȍkkel az Vrak el zekinek.
            Kẏk hazokbã melẏ gẏorſã menenek, Kyralẏ hiueiben
                            ſokat ȍlenek Tamadanak Szilagẏ hoz menenek
                            Kẏralẏra tamadanak egetenek.
            Orzag zerẏnt nagẏ haddal iarnak vala, Hatalmokbã orzag
                            Job riſze vala, Nagÿ erȍuel Erdelẏbẽ mentek vala
                            Egez erdelẏſiget foglaltak vala.
            
                                                                                Rettene meg
            

[p. 073]


                    
            Rettene meg kẏralẏ az Vrak dolgã Ezer negÿ ſzaz irnak
                            ȍtuen niolczbã, Vr napiã el ſzokek kẏralẏ haınalban,
                            Mattẏast vele uiue Beczben fogſagban.
            Vẏ partolas tamada az orzagbã, Vaida fiakert ſzep tartoma
                            niokbã, Laſzlo kẏralÿ halgat Becznek varaban,
                            Nem mer iőnnÿ. Vrakkal ez orzagban.
            Mene kÿralÿ Ceh orzagbã Pragabã, Podebradÿ Gẏőrg az
                            Heltartoſagbã, Myndennel bẏr kẏralẏ utã Pragaban.
                            Jgen fő Vr uala ez Czeh orſzagban.
            Czak keueſet Pragabã kẏralẏ lakek, Halalra hertelen meg
                            betegedek, Veg oraia az kẏralẏnak be telek, Gẏorgẏ
                            feneget mẏndent hogÿ ne hirdetnek.
            Eſzes Podebradi dolgabã vala, Peczetlȍ giurőıe kẏralÿ uiabã
                            vala, Kẏ uiue Gẏeorgÿ zorita ȍ markabã, Az ala
                            ira hamar be az Varaſban
            Sőt az kẏralÿ Beczbul hogÿ el ment vala, Helẏ tartonak
                            gyurut mutatta vala, Ha mi dologrol az alat iratna
                            Ha iltit zeretÿ hatra ne hadgẏa.
  
                    

[p. 074]


        
            Az leuelet Helẏ tarto Beczbẽ lata, Hunẏadẏ Mattẏast
                            nagẏ hertelen indita, Eiel nappal Praga felý uizyk
                            vala, Mert az leuel paranczolattya vala
            Rola gongẏa uala Podebradinak Eleiben Vaida fianak
                            iutanak, Fogſaga uiula Vaıda fianak, Eros fogſaga
                            -ban Podebradinak.
            Jrtak ezer negẏ ſzaz es őtuẽ nẏolczbã Hogẏ meg hala Laſzlo
                            kyraly Pragabã, Eſztendőre meg hala aſzon napbon
                            Melẏ nap meg eſkut vala Tȍmes[88] uarbã.
            Sok zur zauar ez orſzagbã indula, Mẏndẽ kẏralÿ a kÿ
                            magat birhattẏa, kẏ nem dulhat magat uaraban
                            uonta, Somſzed hatalmaſnak adoiat adgya.
            Forog dolgok Vraknak a kȍſseggel, Egẏ Zerenczeie gazdagnak
                            ſzegẏnniel Nem gondolnak koborlok ſeḿẏ rendel
                            Varast falut dulnak nagẏ egeteſsel.[89]
            Gongẏa nagẏ lőn erre io Szilagẏnak, Szola Kaniſai Laſzlo
                            tarſanak, Latom ueſzedelmet zep orſzagunknak
                            Ez kettő kőzt Vrak maıdã el fogẏnak.
            
                                                                                Jaıcza.
        

[p. 075]


        
            Jaicza Varat im mikeppen most ueztők, Bozniaſagot czak
                            ſemmiuel engedők, Ha ebben megyunk el feıenkent ueſzúk
                            zollẏunk Vaidaneual mit uigezhetúk.
            Temes Varbã Zilagẏ Erſebettel, Vrak zolnak nekẏ nagẏ tẏzteſig
                            gel Tudgẏa nagyſagod zolgaltunk uirunkel, Myn
                            denẏut zolgaltunk mi nagÿ hyſıggel.
            Jo ſzagodat ſe kẏnczedet ne ſzannẏad, Byzd mẏ reank mit
                            miuelunk ra hadgẏad, Orzag gongyat magadban
                            ueſsed hãniad Fıad zabadulaſat uelunk Fogıad.
            Vıue azzonẏ bezedeket io neuẽ Mit kẏuãnak engedelmes min-
                            denben, Gazdag Zoldot kialtanak uegekben ſok uitez
                            ra gẏule Karan ſebeſben,
            Az boſzniaſsag Tőrők elut fut vala, Jaicza uarat Tȍrők meg
                            uette vala, Ennek fő fő nipe Zioldra iot vala Magyar
                            horuat nagẏ tamadaſban vala.
            Rokomaſzon Tẏſzan innit zallanak Nagẏ erȍuel az ket
                            Banok ualanak, Nagẏ Vrakat mellieuk hiuatanak
                            Orzag iauara myndenek zollanak.
        

[p. 076]


                    
            Egẏ nehaniat meg mondok az Vrakbã, Kẏk iãborok ualanak
                            az orzagban Jo Sziladi Mihaly: Batori Jstuan
                            Kaniſai Laſzlo Marothẏ Jstuã
            Gẏörgÿ Bot Andras, es Szapolaÿ Jstuã Homonaÿ Sẏmon, Hogÿ
                            maſẏ Jstuã Szent Mykloſÿ Pongracz es Gelert Jstuan,
                            Orzag Mihalÿ es Rozgonÿ Sebestẏen.
            Ember vitezlő Szekelẏ Thamas vala, Doczÿ Peter, es Czakÿ
                            Ferencz vala, Tórők Ambrus es Zent Vidÿ Gẏorgÿ
                            vala, Peczẏ es Czanadẏ ket piſpek vala.
            Mẏnd egẏ tanaczỏ az Vrak ualanak, Vaıdane Azzoñak eſzek
                            Vduarlanak, Az kẏrallẏal ezek uiſzat uontanak
                            Pest uaraſabã nagẏ örőmẽl[90] ſzallanak.
            Az eſzer zaz őtuẽ niolczuã vala, Orzag giuliſe Pest uaraſabã
                            vala, Harom hitlen Vr Budabã ben vala, Miklos
                            Vaida Garai, Bamfi Pal vala,
            Nam ezeknek Szilagẏ gleitet ada, Huſz urnak peczetẏ leuelẽ
                            vala, Zabad utok hit alat irua vala, Garai Lazlo
                            gyuleſre be ıőt vala.
            

[p. 077]


        
            Nam az koſseg fel rohant azt kẏaltẏa, Legẏen Vaida fia
                            Mattẏas kẏrallÿa Nam Attyais iol zolgalt ez Orzag
                            -bã Ky ellenne zol meg hallÿon ezen oraban.
            Meg rettene zyue az Garainak Miklos Herczegnek, es az
                            Banfy Palnak, Ha Vra leſzen Mattẏas Magẏar Orzag
                            -nak Meg torollẏa halalat ő battÿanak.
            Az Szilagẏ meg irte felelmeket, Mattẏas kepebė nekẏk
                            kőte hẏtet, Hogẏ Lazloert ſenkÿ nem bantẏa őket,
                            Ȍkis Joua hagyak filtek feuket.
            Tőnek nagẏ Zendulıt fel kialtanak, Vr Jstennek nagẏ hala
                            -kat adanak, Sok harangok, Dobok Trombitak, Zugnak
                            Algyu Taraczk Zakaloſok ropognak.
            Vıgan Mattyast kẏralıoknak kialtiak Hitlen Vrak Buda
                            Varat meg adak, Mattẏas Kyralẏ Zamara el foglalak
                            Szilagit benne Gubernatorul hagẏak.
            Melẏ hamar Podebradÿ hogẏ ezt halla, Meg erule raita im
                            ezt gondola, Egy leanyat Vaıda fıanak adna,
                            Leanyat egẏ Kertben kulde oktata.
       
        

[p. 078]


        
            Az fog hazat Podebradÿ nittata, Vaidafiat nagẏ Zeppen kezẽ
                            foga, Deakſagbã Vaıda fia io beolcz Vala Deak nieluẽ
                            Gıeorgÿ Mattiaſsal zol vala.[91]
            Sokka hantã uetettẽ az te dolgodat, Meg gondoltã giamolta
                            -lanſagodat, Baratỏ uolt iol eſmertem attyadat, Jgen
                            zanom te uenÿ ȍzuegẏ annyadat.
            Jme laſsan laſsan adig bezelle, Hol leannẏa vala kerbẽ be
                            uiue, lean nagẏ gazdagon uala ȍltőzue, Podebradÿ
                            leannyat oda ınte,
            Cak hamar az leanÿ attẏahoz iuta, leanẏat Vaıdafıanak
                            meg mutata, Vaıda fianak uele kezet fogata, Leanẏ
                            Kozoroiat nekẏ adata.
            Rolad fiã leaniỏ ſokat zollot Nem tudỏ edes fiã mikor
                            lattot, Azulta zyuiben meg zomorodot, Mẏnden
                            embert eretted hatra hagyot.
            Enreã fiã magadat hinned, Es leanyom te hozzad hıttel
                            uenned, Halalos fogſagodat el uethetned, Attÿad
                            helet attẏad lennek teneked.
            
                                                                                Te magÿar
        

[p. 079]


                    
Te Magẏar Kyrallẏa lennel azt tennem, Az Vrakat kit akar
                nal buntetnel, Auagÿ feiẽ kẏnczemet el ueztenem, Ha
                akarnad eſzen hitemet kőtnem,
Jlÿ dolog fogolẏnak ȍ termiſzetÿ Mẏndenhez kez mẏuel feiet
                Menthetÿ. Kezet ada hogẏ leannẏat el ueſzÿ, Attıaſagat
                mynt Jo Vranak ueſzẏ.
Jme hamar hop Mesternek Giorgẏ ſzolla, Konẏhakon nagÿ
                forgodas Zȍrgis vala, Hal uakaras hagẏma uagas
                nagẏ vala, Hamar gazdag ebedet kıſzitet vala.
Tőn fogadast hıttel ő matkaıanak, Giorgẏ leannya iſmet
                Vaida fıanak, Nagẏ őrőmben mynd feıenkent valanak
                Fogſaga tagula Vaıda fianak.
Hamar Podebradÿ az Czeh urakkal Moruabã Straznẏczhoz
                ire nagẏ haddal, Be zalla uigã az Vaıda fiaual,
                Magıarok Mattıast oth irik Jpaual,
Vrak keuetſıgeket meg bezellÿk Zep edes bezeddel őt meg
                iduőzlik Czehek Magyarok el kezelitenek Nagẏ
                ȍroḿel Budabã be zallanak.

                    

[p. 080]


                    
Nagẏ zep aıandekok kȍzőt Gıorgẏ ada Tẏzen hat ezer fegyuerest
                zamlala. Hat eztendeig Zolgiokat meg ada, Viuek zegit
                -ſigul Budã ot hagẏa.
Gẏakran igieben Mattyas kyralynak, Ez uolt zynie egẏeb
                uendeg hadanak, Ezek az kyralynak ıol zolgalanak
                Ezt hittak Magyarok fekete hadnak.
Azon kezben kyralẏ lakẏk Budabã Vrak fottẏg uañak uiſza
                uoniaſban, Aztalnal oſzue kapnak haragbã, Kẏknek
                Karok fai az uiſza Voniaſban,
Rola kyralynak uala nagy banattya. Olaz Nemet Tőrők
                hatarit dullÿa Orſzaganak uagÿon nagy haboruıa
                Lengẏel Olaſz ez mynd ellenſıg Vala.
Jgen zegynẏ kyralẏ czak neuel bẏrıa Negẏ zegẏt puzta
                Tarhazanak lattẏa, ſok panaz igaz kereſit ȍ meg unta
                Orſzaganak uezedelmit iol lattya.
Aſztalat kyralẏnak bẏzonnyȧl iriak Sok ideig czak rouaſra
                tartottak, Mezaroſnak addig pẏnzt nem adhattak
                Jm maid hoznak ſokaig ıgÿ uontattak.

                                                                                Meg buſula
                    
                    

[p. 081]


                    
Meg buſula kẏralÿ ezeket latuã Ketſiges uegreis az Kyralẏſakbã
                Ȍ feıe nem lehet Koronazaſban, Mert Korona Fryderık
                Tarhazaban,
Le haitotta feiet egẏkor ſyr Vala, Vduara nÿncz igen zegẏenlẏ
                Vala, Orſzag Mẏhalÿ ot ſokolkodyk vala, Mẏt ſirſz
                Kẏralÿ igen kerdezẏ vala.
Ȍ zemeit Kẏralÿ halla meg terle, Orzag Mÿhalnak kẏralẏ ezt
                felele, Bȧr az Jsten ez Vilagbul kẏ uenne, Jlẏ zegyennel
                ne eltetne Budaban.
Sok hÿrt uezedelmet hallok fóldemben, Ellenſigym zaguld
                nak en főldőmben, Vagẏok latod igen nagy zegynſıgben,
                Czak az puſzta falt adatok keſzemben
Tőrők egẏ felul Szeremſeget dullÿa Peter gargẏat Velencze niomor
                gattÿa Meg aratot buzat gallyaual horgya. Horuatoknak
                az zalmaıat ſem hadgya.
Rut kuſsebſeg ennit nekem halgatnỏ, Felfeldet mẏnt Nemet ron
                tya ıol tudom, Az ſok uẏ hÿrt czak meg ſem zamlal
                hatỏ Az ſok panazt lattya Jsten el untam.
                    
                    

[p. 082]


                    
Nem lehetcze hirtelẽ oltalỏmal, Tegẏ nagẏ gyulest hamar te
                orzagodbã, Mẏnden nemzetet hiuas hamarſaggal,
                Ky nem iỏne feniegezd meg botoddal[92]
Az orzag Mẏhalÿ felele kyralẏnak, Jo kyralẏ kerlek meg boczas
                Mẏhalynak, Kẏrallya uagÿ tudod Magẏar Orſzagnak
                Mẏre uallod kuldusnak te magadat.
Sommaia ez legẏen te giuliſednek, Jelenczed meg orſzagodãk,
                ezeket, Jgen ueſsed nekik epeſıgedet, Ne hadgyanak
                mynd ezekben tegedet.
Az gyuleſbul nemeſseket el boczaſd Az Vrakat ebedre meg
                tartoztaſd, Kyralẏſagod az fozeſbẽ meg mutaſd. Az
                Vrakat io boroddal itaſsad.
Legyen kapú ſok fegẏueres Czeh neped, Jo borodat az Vrakra
                kőſzonnyed, Kyn mẏt Kyuanſz bor mellyet meg ıelen
                czed, Myndenektul te ſoḿat nagẏot kerıed.
Bar eleőſzőr az bort reã kezennẏed, Negyuẽ ezer forintot
                raitã kerıed, Az bototis bator utãnam ueſsed,
                Meg buſulok meg nem igirem neked.

                                                                                Engem.
                    
                    

[p. 083]


                    
Engem rantas kÿ aztaltul haragbã, Hogẏ mar uitecz engem
                Czonka toronbã, Meg ſarczolok az huſz ezer forintbã
                Nem ſokkal tőb vagyon en tar hazamban.
Nagẏ io keduel kẏralẏ halla kezene Az uen embert nagy zepen
                meg ȍlele, Soḿayat monda hogy meg teritene, Jmre
                deakot kẏralẏ hozza inté,
Sẏes hamar ued orſzag registromat. Jegẏezd mẏnd kÿ belule az
                Vrakat, Var megyeket es egyeb orzagẏmat, Gyuleſre fe
                -ıenkent hiad aſzokat.
Ennek iriad napiat kis aſzonẏ napiat, Gyuliſnek okat meg ertẏk
                mẏ legyen, Kẏ el nem ıȍñe az hitlenem legÿen. Mynden
                ugẏ ıőnne nalã ſok kyncz leſzen
Nagy gyuleſnek indulattẏa ez vala, Kis aſzonÿ napiara be
                gyultek vala, Szantalan nep Pest meſzeien kyn vala,
                Magẏar, Horuat, Toth, Racz, Olah, Szaz[93] vala.
Egẏ zeket kyralẏ hamar czinaltata, Harom lepiſe garadicza
                nak vala, Peſtẏ Meÿes Templombã gÿules vala
                Az ſzeket gazdagon be uontak vala.
                    
                    

[p. 084]


                    
Tranczelokon az kẏralẏ altal ıȍue, Nagÿ uduara kulemb ku
                lemb nep vala, Giuleſben be mene zekzbẽ ule, Nagẏ
                zep zoual igẏ lőn kẏralÿ bezede.
Czendeſıegben legẏen mẏndẽ halgaſsỏ Hogẏ faraſztlak mẏndẽ
                tek meg boczaſson, Jo neuen ueſzem, tulle ky it vagyon
                Kÿ ıt nynczen arrais gondỏ vagyon.
Attyã zolgalattẏat hiſzẽ tuttatok, Fogſagomkor hiſzẽ azt gon
                doltatok, Kyralytoknak engem kyaltottatok, Mynden
                ioual kit nekemk meg halaltok.
Sok uiſza uonias regoóulta kòſztetek Mındennek ſzolkok ettől
                meg ſzunnietek, Ellenſig kezibul eleb ky ueſzlek
                Myndent ıgazitok oſztan keztetek.
Tuduã ſok felul tẏ nagẏ romlastokat, Ellenſegim igetik orza
                gomat Meg torlom raitok nagẏ boſzuſagomot Meg
                epitem ty nagẏ puztaſagtokat.
Rőuid időn hiueim meg lattyatok, Ellenſig előt maıdan
                nem lappagtok Arkot hazatok kernyul bar ne ha
                -niaſsatok, Hazatokbã nagẏ bekyuel nyughattok
                    
                    

[p. 085]


                    
Az Vnnepet Zeker hatã uarẏatok, Futamoduã ruhȧtobbã aluztok
                Jeleſben az hatarban kẏk lakoſztok, Horuath, Toth
                Racz, Olah Szaſok kẏk uattok.
Czak az Jsten ne legẏen en elleñſigẽ, Niluã tudỏ hogẏ mẏn
                den ellenſigem, Jsten utã ſemmy lezẽ ellenẽ, Előttetek
                az en feiemet ueſzem.
Ezekrul gyorſan ugẏ gondolkodgẏatok Velẽ edgÿut mẏnden
                dolgot fogıatok, Zukſıgemkor feıenkent tamadgÿatok
                Velem uegre zamot ty ne adgÿatok
Sȍt ez napon en io hiueım intlek, Kıs Saniaruſagot most fel
                uıgıetek, Jozagtoktủl keoltcziggel zegıllyetek. Ez
                ſoḿaia gyuleſemnẽ tẏ nektek.
Azon meg Zendule myndẽ nemzetſig Meg iduőzlek és keſze
                nek ezeket, Vigẏe nagẏra Jsten te felſegedet Hogẏ
                kullyeb uetheſsed zep vıgeidet.
Rendel io keduel feıenkent fogadgÿuk Mynden kaput negÿ
                negẏ forintra roiuk: Felſegednek hamar be zolgal
                tattÿuk Magúkatis ſeḿibul meg nẽ uonſzuk.
                    
                    

[p. 086]


                    
Jgen hamar az orſzag mynd el ozla, Meg urult erzenyek
                ſietnek haza, Az kÿralis Templombul kẏ indula,
                Nẏegẏuẽ Vrat ȍ ebedre hiuata,
Sok uigſaggal Vrakat kẏralẏ tarttẏa Erſekeket Puſpekeket
                kẏnallya, Vagẏon pap uraknak nagẏ ueg lakaſa, Nem
                tudgẏak azt hogy tarſolẏok meg bannya.
Rendel Kẏralÿ az bort kezde kőzonnÿ, Tancz eneket nem iol
                kezde mondanÿ Papok nem kezdyenek uigã lakhatnÿ
                Az notaiat kezdek ők neheſztelnẏ.[94]
Az bort az feiebẽ Mẏhalẏ meg igẏad, Negẏuẽ ezer foryntod nekem
                adgẏad, Nyolczad napra Budaban azt be hozzad Ad
                dig leſzen Czonka toronẏ te hazad,
Le haita feiet Orzag nagẏ buuabã, Sugua mongẏa nynczen
                ő tarhazabã, Halla kyralÿ rıazta haragiaban
                Hamar ueſsed niakkal conka toromban.
Jme Mẏhalẏt aſztaltul kẏ randitak Vonzak Czonka torom
                ban hogy taſziczak, Hatra nez holtẏg kőnıőrőg
                Kẏralẏnak, Mit athatok adok mint io fıãnak.

                                                                                Czak ne
                    
                    

[p. 087]


                    
Czak ne uettes engẽ czonka Torombã, Meg Sarczolok az huſz
                ezer forintbã, Nẏolczad napra be hozatom Budabã
                Meg hagẏ ezen nẏncz tőb en tarhazamban
Tőn kegẏelmet Kẏralÿ Mıhalẏ kertere, Orzagot ultete Jſmeg
                heliere Rendel az Vrakra mynd bort kezene, Kẏn
                mit kire myndenik meg igıre.
Az kẏralẏnak lőn hãar nagẏ ſỏmaıa, Szep ſzokkal Vrakãk
                ezt mongẏa Meg lattyatok hogÿ nem ueztem kartiara
                Hanem kőltőm orſzagtok otalmara.
Meg adom ieouendőben penzeteket, Eſzen adom iraſsom pecze
                temet, Mar el boczatlak mẏnt Jo hiueimet, Jsten
                tarczon meg feienkent tẏteket. H 142.

                                         CERTAMEN REGIS IN CHOLPEN.
Nem kiſek az kẏralẏ taborbã Szalla, Nagẏ paranczolattal
                mẏndent hiuat taborbã, Poorra teſzi kẏ marad hon
                hazabã, Jḿar megyek Szentẽ uagẏok vtamba.
Az kẏ halla ſiet nagẏ gıorſaſaggal, Zeremſegben Kyraly utan
                hadaban, Machumet meg vette Cholpent hataloḿal
                Szent Demetert tőrety alguiual.
                    
                    

[p. 088]


                    
Tÿſzan Dunã ſok elest uiſznek vala, ſietſiggel ő hadat uiſzẏ vala
                Szent Demeteris iḿar el kolt vala, Czazar hada
                Czolpen uaranal vala.
Vala Miklos Vaida hadbã kyrallẏal, Loſzonczẏ Benedek Zılagÿ
                Mihalÿ, Kaniſai Laſzlo es Bamfi Antal, Homonnaÿ
                Sẏmon Jo Palÿ Mẏhalÿ.
Somi Joſa, uitez Batorÿ Jstuã, Reglẏet es Szopolaÿ Jstuan
                Brẏzlo Peter es az Hagẏmaſÿ Jstuan Szekelẏ Tamas
                Vytez Marothÿ Jstuan.
Jo Both Andras es Hederuarÿ Lőryncz, Roſzgonÿ Sebestyen ės
                Hampo Ferencz, Prıni Jstuã es uıtez Czakÿ Ferencz
                Doczÿ Peter es vala Pekrẏ Ferencz.
Oth Garai Laſzlo, Patoczy Albert vala, Garotẏ Jstuã ės
                Szekelÿ Janos vala, Tahÿ Janos es Tőrōk Jstuan vala
                Az Bamfẏ Pal es Herczeg Jstuã vala,
Az Czaſarral az kyralẏ Szembẽ zalla Ezer negẏ ſzaz es
                nıolczuã negyben vala, Az uiadal zent Mathe estin
                vala, Harmyncz ket Vr egẏ egẏ Szaſzloual vala.

                                                                                Czeh fegyueres.
                    
                    

[p. 089]


                    
Czeh fegẏueres tẏzenhat ezer vala Azoknak harmyncz ket
                Zazloÿak vala, Kyralye am Attyatul marat vala,
                Az Tőrőket Zaſzlot eſmerỳk vala.
Nagÿ zep gialog nipe huſz eſzer vala, Ennek negẏuen ſzaſzloia
                nagẏ Szep vala, Tatar paiſok uiadalhoz vala, Gıorgẏ
                Deſpotis zegitſigul ıőt vala.
Jo Szilagÿ Kaniſaẏ forgodnak Mẏndent heliere ſeregbẽ alatnak
                Nagẏ fel zoual Jeſust ők kialtanak, Vitez Vrak az
                Kyralt kőrul fogak
Szẏualkoduã ket felul indulanak, Zantalã poganſag allat
                kialtnak, Bẏſztattÿak az Vrak Zolnak kyralynak
                kẏralÿ nagẏ haraggal zola Vraknak.
Nem uelteke engem Feıedelemnek, Nam ugẏ Zoltak nekem mint
                egẏ giermeknek, Meg lattÿatok en maidã mit miuelek
                Kik iãborok uattok azt miellıetek.
Egieledek kereztÿen had pogannẏal Mattẏas kẏralẏ Kialt
                olẏ nagẏ torokkal, Vitezek legietek nagẏ batorſaggal
                Mynket meg latot Jsten ma ſok ioual.
                    
                    

[p. 090]


                    
Czuda hangos zoua mẏnt egẏ trombita, Az Vrakat igen no-
                gattya vala Bator Zyue ủer ontaſra io Vala
                Szerẏnÿ erős az pogant uagẏa Vala.
Az utkezet reggel kezdetet vala, Sebes poganẏ hal es hulton
                hul vala, Kẏralẏ mellet Vrak forgodnak vala,
                Az poganẏ had igen meg boldult vala.
Tȍrőkek ueſzenek meg fủtamanak, Machumettel ſokã elſzallada
                -nak, Szep hadẏ zerſzamot mẏnd el hanyanak
                Sokan foglẏa eſenek meg halanak
Vr Jstennek kẏralẏ nagẏ halat ada, Had uitta helt ő terden
                imad vala, Melẏ Jsten hatalmaual latta vala, Jlÿ
                nagÿ uilagẏ bẏrot ȍ meg uert vala.
Rakodanak meg az niert gazdagſaggal, Cholpent Zent De
                metert nagẏ hatalmaual, Meg tȍre meg uiue nagẏ
                uiadallal, Sok foglẏa eſek ottis gazdagſaggal.
Epẏtete az ket uarat erȍſsen Egẏ falkat oth hagya kẏralẏ
                nipiben Dezpot Jstuant hagẏa erős Cholpenben
                Hogẏ zolgallyon es uigiazzon az vegben.

                                                                                Taboraual.
                    
                    

[p. 091]


                    
Taboraual kẏralẏ haza indula Futakrol az Vrakat el boczata
                Nagy zep zoual az Vrakat meg alda, Egÿſzerſmÿnd
                Jstennek nagẏ halat ada,
Vduaraual, ő maga zep hadaual Kẏraly Budabã ſzalla uigaſaggal
                Ez orſzagbã imadnak ohaitaſsal, Jsten kẏralt ſzereſse
                tőb ſok iokkal.
Juta Poſombul Gẏeorgy prepost kẏralẏhoz Feolfőld Keonyőrőg
                latna orſzagahoz, Nemet miat zegẏnẏ niomorultakhoz
                Kőzel fekzik Nemet tabor poſonhoz.
Nagẏ haraggal gıeorgẏ prepostnak azt monda, Eleg eddig ſıem ha
                mar poſombã, Holnap indulok leſzek enis utbã Meg kereſem
                rontoim Orzagomban
Czak hamar ſiete Kẏralẏ elkeſzule, kőzel ualo Vraknak el
                izene Mẏndenẏk Vr hamar melleie ıőue Pestẏ mezőn
                taborba dobot uttete.
Tabora az utã nekẏ gyul Vala Rozgonẏ Sebestẏen hadnagẏa
                Vala, Nemet tabor lakohoz kőzel vala, Romaẏ
                Czaſzar kepe Hancz Grof vala.
                    
                    

[p. 092]


                    
Vagẏon Nemet kartẏa Koczka iacaſbã Jgen laknak eſznek
                iſznak haẏnalbã, Hẏues uagẏon ſokan buttak zalmabã
                Vala zẏnte Szent Lukacs nap taiaban.
Sos kutÿ Gẏorgÿ elől ıarobã Vala, Ket eſzer Louagnak hadnad
                gẏa Vala, Sok nyeluet Gẏorgÿ Kyralynak kuldőt
                Vala, Kẏkből kẏralÿ mẏndent meg ertet vala.
Fene zoual kẏralÿ Giorgınek iſzene, Ne tartoznek ſietne menten
                menne Mẏhelt iutna ottan ostromat tenne Semmit
                nem mulatna ȍis ot lenne.
Elől iarot Nemet Straſa hogÿ lata, Straſa hirt tőn az tabor meg
                zaidula Jlis zeker tetoua meg indula, Dobot utenek
                fegẏuert zőrgetnek vala
Rıualkodek elől iaro Szagulda, Tabor kaput eroſsen meg ostrỏ
                -la, Roſyth Giorgÿ poſombul hamar iuta, Mynd az
                ket Gıorgÿ uadnak erős ostromban.
Veg ostromot kyralÿ igen kyaltÿa, Ȍ magais ostromon igen uj
                Vala, Kegietlenul tabort kőrnyul uitattÿa Nagy
                ſok kaput taboron kyraly nıta.

                                                                                Tabora.
                    
                    

[p. 093]


                    
Tabora kyralynak hamar erkezek Louag gẏalog erős ostromnak
                eſek, Jgen lőnnek ket felul halnak ueſznek, Tabort
                meg giutak ſok zekerek egnek.
Reggel erős ostromat kezdettek Vala, Del utã iḿaran egẏ ora Vala
                Kemenẏ ostrỏ tarta ſok nep meg hala, Kẏraly hada
                taborbã be rohana.
Meg bodultak Nemetek futamanak, Jgen uagyak Magyarok ſyual
                kodnak Sok ezert bennek fegyuerrel uaganak, Nem ſokan
                hir mondok el ſzaladanak.
Az Hancz Groffal ſok nemetet foganak, Kyraly hagẏa kȯz fog
                lẏot le uagıanak, Suru kuttÿat taborban fel giutanak
                Sok fő nemetet az tuzben hanẏanak.
Tud meg okat kẏraly mongẏa az Grofnak, Tuzzel fizetek en
                az koborloknak, Ha igetők milto tuzben hallyanak
                Ha el zalacz mond meg nemet Czaſzarnak.
Jara kyralÿ ottis nagẏ niereſiggel, Becz orzagat dula nagẏ
                egeteſsel, mindent őlet nem gondol ſemmẏ rendel
                Az kȍlczőnt igÿ ada kẏraly meg eſzſzel.
                    
                    

[p. 094]


                    
Ada halat az Menẏbelẏ Jstennek Òrul uigad nagẏ ſzep nye
                -reſigeknek, Gazdagſaga öregbul uitezẏnek, Meg tere
                nek uıgã haza ıőuenek
Sok panaſz erkezek hamar eleiben, Haborodek meg buſult elme
                -ıeben, Nem niughatek dezpot Jstuã Czolpenben
                Szeremÿ Raczok miat uagyon ueſzelben.
Erre kyraly kőueteknek felele, Nam nem Szaradhat louamnak
                ueriteke, Gialogomnak el koppot talpa bőre Lattiatok
                penig ıḿar iutunk telre.
Tudom uagyok kyraly azert meg leltek, Ver hullaſom ſem erȍs
                telt nem nezẽ Jndulok minden zegitſıggel leſzek
                Meg oltalmazlak nẏomorult Zegynyek.
Czak hamar Budarul meg Pestre kele, Louag gÿalog hadna
                gyokba be gyuite, Kez hadat ſok zep zoual elkezite
                Hadanak bezedet kyraly ıgẏ kezde.
En aſzon kerlek zerelmes Vitezÿm Munkatne ſzannyatok
                en io hẏueim, Edgyut uitezkedgyunk en io nemzetỷ
                Tẏ leſztek uiegreis en io baratym.

                                                                                Raita.
                    
                    

[p. 095]


                    
Raita kerlek meg ne haborodgÿatok, Lattya Jsten ſzanom
                mynt farattatok, Nam enis ueletek eggyut faradok,
                Haſznos faratſagat meg ne unnyatok.
Olẏ io Zerenczenk uolt mẏnden igunkben Hyrunk uagẏon az főld
                kerekſigiben, ket Czaſzart meg uertunk ez eſztendőben
                Kẏt egy kẏralÿ ſem tehetet foldunkben.
Nemeſsek kẏk uattok mẏnd Vrra tezlek, Kẏk paraztok uattok meg
                nemeſitlek. Mynden ioủaımat adom tynektek. Dobot uſse
                -nek ugẏ mond eredgẏetek.
Tőn nagÿ paranczolast az nagẏ Vraknak, Hogẏ leuele latuã mynd
                indullẏanak, Gıorſan ugẏ iöıenek mynt hogẏ uyanak
                Jḿar megÿek Zynten utamban Vagyok.
Az Dobok trombitak meg Zendulenek, Nagẏ ſzep ſzazlokat
                mynd meg ereſztenek, Sok taracz algyuukal Dunan
                eueznek, Nagy faratſaggal mynd el eredenek.
Vrak hallak nagẏ gyorſan eredenek, Kyralÿ utã ſzep hadak
                kal ſietnek, Bacz megybul, Szeremſigbul[95] kelenek
                Oth nyugalmat ada kyiralẏ nekẏek.
                    
                    

[p. 096]


                    
Racz orzagra Zilagit el boczata, Tuſzel vaſsal igen meg puzte-
                tattya Egez bolgar orzagok el rablata, Zantalan
                Raczot Kyraly le uagata.
Az kẏraly hadat Boſznyabã indita, Feyer uarból nagẏ al
                gyut ky uonyata, Kyt Czazartul kyraly Attya
                nyert vala Eròs Jaıcza uarat kyraly meg zalla.
Mynt hogẏ niarbã zep meleg udo vala, Zerenczeẏe mẏnden dolga
                ban vala, Eròs iaıczàat igen lȍuety vala, Eıel nappal
                lȍuis nem tagul vala.
Buſultak Tőrőkek ben nagÿ lőuistul Varat nem ohattiak ſok kẏ
                dulistul Zegitſiget nem uarnak Machumettul Mert
                iol tudgẏak mẏnt ıart Mattyas kẏrallÿal
Ronta falat kornyul Jaicza uaranak, Egy erős tornẏa fen
                Jaicza uaranak Torniat hyak horuat nẏeluẽ Szolatḿnak
                Az teteien nagẏ zep Zaſzlok lobbognak.
Olaz uala pattantiuſa kyralẏnak Meg fenite ueget erie torỏnak
                Algyus halla eſsek hamar algıuknak Jgazittia al
                gyukat mynd Szolatimnak

                                                                                Sok algiut
                    
                    

[p. 097]


                    
Sok algiut ky Sute tornẏot talala, Nagẏ riſze el dule erős
                toronnak, Szaſzlok Tȍrȍkekkel kú koſzt forganak
                Alſo Szeregben kitul ſokan halnak.
Jrtak eſzer neg ſzaz es őtuen niolczbã Szent Kelemen napian
                lȍn meg Zallaſbã Tyzen harmad napig tȍre buaban,
                Szent Miklos estin uala mar delkorban.
Vala Szòrnẏu töriſe az Jaiczanak Kẏraly ostromot kialtat hada
                -nak Louag gÿalog keſzul derek ostromnak, Tȍrȍk Racz
                ben kőſztők meg haſomlanak
Sẏualkodnak kernyul Jeſust kyaltnak, kőſztők kyralÿ myndent
                nogat uinanak Sòt egẏ Zaſzlot ben tőuel fel forditanak
                Varbol kyralẏnak hamar Zot adanak.
De az kyralÿ zauokat meg ſem halla Eros ostromual Var
                ban rohananak Sok uitez poganÿ uiuaſban halanak.
                Sokat bennek uitezek meg foganak.
Ezen kẏralÿ Jstennek halat ada, Mẏndennel terdẽ aluã
                ımattata Hogẏ poganÿ bottẏat Jsten keziben atta
                Kazdagſagot kyralÿ nagẏot nyert vala.
                    
                    

[p. 098]


                    
Gerendakkal es nagẏ hant rakaſokkal, Jaiczat epittete
                mẏnden zerzãmal Kis karaczỏ napıã az nagÿ Vrak
                kal, Budaba be zalla nagẏ uigaſaggal.
Haza gazdagſaggal őltőzue vala, Mert nagẏ zepſiget hadakbã
                nıert vala, Nagÿ uduara kulemb kulemb nep vala
                Hadat le zallita niugottya vala.
Orul uigad nagẏ urakkal Budabã, Sok uendeg nep kezde ıőnnÿ
                Vduarbã, Mẏnd ket Czazar tule retteg hazaban
                Varast, Varat epitet hatarokban.
Rettenetes tel, olÿ nagẏ hȯ lőt Vala, Egẏ mast hobol zom
                zedſag aſsak Vala, Zent giőrgy napig az ho mỉd
                tartot Vala, Niarban nagy buſeg mındenbẽ lőt vala
Czudalkozẏk mẏnden nep zerenczeıen, Jstentul adatot nagÿ
                bolczeſigin, olẏ ar uiz lót Vala Szeremſegben.
                Harmad euig nagẏ ar uiz niarbã-telben.
Hazaba Szeremſeg lakyk bekeuel, Nagẏ uiztul Tőrők nem
                mehet Vegekben, Vegek byznak Mattyas uitezſig
                ben Mert hada kez mẏnt huzot ıy keſzeben.
                    
                    

[p. 099]


                    
Jme tőruint nagẏ octauat indita, Ő magais az tőruınẏ ben űl
                Vala, Hamiſnak halladek nem leſzen Vala, azt
                mẏndiarast kapiak buntetyk uala.
Jgaz itiletet tetet myndennek Nynczen ủalaztaſsa òt az ze
                melẏnek Nagy zep moddal myndenek meg bekelnek
                Nagẏ haboruk mynd le czendeſzedinek.
Ezen czudal uilag biro ket Czazar meg uerte> Hogẏ egy iffiu
                Kőzőttek eſzes kyralÿ Hogẏ elſő eſztendőben ő hadaual
                Mind ket Czazart meg uerte hatalmaual.
Nagẏ io ziuel uadnak Vrak Mattyaſhoz, Kik halgatnak
                mint zerelmes Attyokhoz, Mit paranczol io keduel
                keſzek ahoz Ellenſig ellen orzag oltalmahoz.
Myndenben nagẏ zerenczeie az kyralynak Kazdagſaggal
                baniak nilatkozanak Banıaſzak nagẏ Sok aranÿat
                talalanak Hogẏ nẽ ideıekbẽ tőb kyralioknak.
Az bornak Buzanak beczy nẽ vala, Myndẽ fele barỏ meg
                Sokaſula, Poroknakıs Sok aranẏ penzek vala, So feier
                On Vaſıs Sıkeres vala
                    
                    

[p. 100]


                    
Gazdagſaga nagẏ Vraknak aranẏal, Kőrnul Valo nemzet nezÿ
                czudaual Szep orzagyt kyiralẏ Szerenczeieuel
                Meg aldotta Jsten nepet ſok ioual.
Nagÿ Sok dolga igıe ez udȍ kőzben Jrtak eſzer negẏ ſzaz
                es hatuã egẏben, Egẏ giulest tetete kyralẏ zegetben
                Vy uduarban mẏndent hÿuat giulesben.
Jm az gẏules pinkezd mas napiã Vala, Szent Demeter tem
                plomaban ben Vala, Kyralẏ magas zekben giulesben
                Vala Ozaganak zola mynden halgatna.
Faratſagat kyky most meg boczaſsa, Giuleſunket az Vr Jsten
                meg algẏa Mit uegezunk vighez uigyuk azt adẏa
                Legyen menney Vrnak akarattya.
Jmmar uagyon negy eztendeie annak, Hogẏ kẏralia uagẏok
                magiar orſzagbã, Nagẏ Kiſsebſeg nekem ty kyraly
                toknak Hogy nem uagıok Vra Coronatoknak.
Coronamat ingyen ſem emlititek Talã Fridericuſnak engette
                -tek Vagy ninczene feiedelmetek nektek Ha ſemmit
                nem fog nala tẏ beſzedetek.

                                                                                Orſzagomban
                    
                    

[p. 101]


                    
Orſzagombã mynden nemzet keſzullyőn Szent Juan honak
                mas napıan it legÿen, Jstennek hatalma pattãtiú
                leſzen, Előttetek lezek Senkẏ ne fillien.
De ez akaratỏ irok Czaſzarnak, Coronamert megiek ő tár
                -hazara, Tuſzel uaſsal tamadok orſzagara, Algẏut
                ueſzek Kerıtet uaraſira.
Orſzag halla nagẏ Szengiſsel kialtÿa Szolgalunk felſıgedñek
                byzony Lattẏa, Ha annak nem al mynt felſeged kıuan
                -nÿa, Keſzek uagyúk feıenkent halny raita.
Meg alda orſzagat mind el boczata, Budabã az kyralÿ ottã
                fel zalla, Fryderiknek egẏ leuelet irata, Kyraly leue
                liben iruan ez vala.
Jram felſigednek zolgalathomat, Ha uezed, bȍczulẽ meltoſagodat,
                Tudom Jstentul hiuatalodat, De Kar hogÿ elfeleıtetted
                magadat.
Nam iol tudod Czaſarſag ủaltozaſat Nagẏ hitre ő nekÿk foga
                -tataſat, oltalmazna Kereztyen orſzagokat, Toruınekbe
                tarttya az Kẏrallyokat.
                    
                    

[p. 102]


                    
Orſzagom oltalmat tuled nem-uarỏ, Oltalỏ magadnak ſem
                lehetcz tudỏ, Az mennyei Czaſzar oltalmã botom
                De Coronamot hogẏ tartod banom.
Seot ha kezed vagẏon en Coronãhoz, Jői kezelbẽ Coronam
                orſzagahoz, Enis kőzelb megyek Czaſzarſagodhoz
                Meg Lattyuk Szerencze az kynek myt hoz.
Venned orſzagỏmal Zolgalathomat, Jntelek kuld meg nekẽ en
                Coronamat Mert meg kereſem erte hazadat, Meg nẽ
                Lelem tôbbe Czaſzarſagodat,
O Bủdarol az toth Janos Piſpekkel, Ez leuelet Kaniſai Lazlo
                -ual, El boczata òket zep tanitaſsal, Szembe lőnek
                Vrak Fridericuſsal.
Gonoz neuẽ kẏraly leuelet lata, Kȍueteket igẽ meg piron
                -gata, Az Coronat hogy birna nem tagada, Harag
                ıabã illẏen ualazt irata.
Azt irod Zolgalz Czaſarſagomnak, Beczuletet tennel milto
                ſagomnak, Rendyt menẏbul tartom hıuatalomnak
                Mas felul leueledben irſz bolondnak.

                                                                                Sőt
                    
                    

[p. 103]


                    
Seot emlekeztecz te fogadaſomra Nem fogattã Coronat meg
                adaſra, Kőteles uagẏok az te otalmadra, Nam te magad
                nem keſzeritez arra.
Penig kőzőm uagyon te Coronadhoz, Jdőuel kőzelb megÿek
                orſzagodhoz Nem uagẏ baratỏ hogy ıőnnel hazamhoz
                Azert tőbbe miltoſagom meg ne lelyed[96]
Az te zolgalatod nelkul lehetek, Az Koronat meg nẽ kuldẽ
                teneked, Bar hazamat ha banod meg kereſsed.
                Azert tőbbe meltoſagom meg ne leld
Rakodanak Kőuetek indulanak, Mattyas kyralyhoz Budara
                iutanak, Kẏraly meg erte leuelet Czaſzarnak, Hadat
                hirdet paranczol orzaganak.
O Budanal Satorit fel uoniata Ket helen az dunat altal hidlata
                Nagẏ ereiet uiſzen főldőn indita, Somi Joſat Kaniſait
                Valaſzta.
Dulua egeſsetek elol ıarobã Reſzenig fel zagulgiatok utambã
                Senkinek ne keduezzetek dolgombã, Mentẽ megẏek
                utannatok taborban.
                    
                    

[p. 104]


                    
Rut egetest ȍldȍklest dulast tȍnek, Sok tarhazat utokbã
                fel tủernek, Varat Varast puztan ſokat lelenek,
                Kẏkbul Kyraly előt mÿnd Kẏ Szekynek.
Vadnak erős uaraſok ő utabã Tartomanyok uadnak igis dulaſban
                Mattyas kyralÿ hada nagẏ gazdagſagbã, Sok fȍ fogolÿ
                uagẏon ȍ taboraban
Giózne Jsten es azt meg ielenthetne Melẏ nagẏ karat felſő
                nemzet zenuede, Reſzenẏ mezőn Szaſzlo tȍuet fel ute
                Az Vraknak kẏralÿ hittel beſzelle.
Jnnet addẏg Zaſzlomat ky nem ueſzẽ, Mig nem ez tartomant
                tuſzel el ueztem, Raita lako nipet mẏnd meg ȍletem
                Coronamert megyek a hol meg lelem.
Tuttara uala ez Nemet Czaſzarnak, Vrak uaraſok Herczegek
                mynd irnak, Latod nagy ueſzedelmet orſzagodnak
                Coronaiat kulgyuk meg az Mattyaſnak.
Halla[97] Frẏdericuſnak ſzẏue eſzen, Fogſagban fő fő nep kyralÿ
                keſziben, Friderẏk Papaual ſzola kőz helÿen
                Mynden iot uegezynek ottan ketten.
De Pal papa Zolla Friderıkuſnak. Jsten zerynt zollok mint io feãnak
                Latod diadalmat raitad kyralnak, Ne akard uezedelmit Orzagodãk[98]

                                                                                Ez nem
                    
                    

[p. 105]


                    
Ez nem titok mert ez uilag iol tudgẏa, Tȍrők Czaſzart meg uerte
                ſaniargatta, Czaſzarſagod en io fiã ne bannÿa Hans Grof
                fal fȍ nipeıdet fogua tarttẏa,
Hadat tudod mostis ben orſzagodbã, Főlded uagẏon rettenetes romlas
                -ban, Azert iobbe ha ide ıȍ rad hazadbã, Mit haſznal Co
                -rona akkor markodban.
Oka te uagẏ minden ueſzedelemnek Nam ıamborul ſzolgal kerez
                -tyeneknek, Jsten utã paiſa mẏ főldunknek Es rontoia az
                duhȍs pogany nepnek.
Meg adgiatok azert ty az Coronat, Jm izenek arra birom az
                kyralẏt El uıſzy főldunkből meg dȕhőt hadat, Vegezzenek
                meg kuldek az Coronat.
Olẏ nagẏ tıſzteſsıggel Coronat foga Terdre eſek Szep ſzockal halat
                ada, Ket Gardınalt kyk meg hozak iol tarta, Nagÿ
                hadat uer ontaſtul meg laſsẏta.
Nagy ȍrőmmel Budabã be zallanak, Ezer negẏ ſzaz hatuã negẏben
                iranak, Jo Mattyas kyralyunkat Koronaſzak, Sok uendeg
                orſzag belyek meg aldak.
                    
                    

[p. 106]


                    
Nam egẏ hire iuta hamar kyralÿnak, Tȍrők Czaſzar[99] tőry falat
                Jaiczanak, kyrallẏal nagy Vrak mind indulanak
                Machumet halla ıouiſit Mattyaſnak.
Az Machumet olẏ igen meg bodula, Nem uara Szomzedgiat hogÿ
                keſet fogıa, Satorÿt hagÿa ſzerſzamit oth hagẏa
                Kikkel Jayczat kyraly meg takarita.
Jo Jstennek az kẏralẏ halat ada, ilÿ nagẏ gıőzedelẽmel iart
                Vala, Hire előt ılẏ nagẏ Czaſzar fut Vala, Nagy nie
                reſiggel Budaban be ſzalla.
Nagẏ haragya lőn kyralynak Molduara, Jstuan uaida fart uetet
                az kyiralyra Sok Tőrőkőt hoſzot Vaıda Molduara
                Kyraly hamar mene Jstuã Vaidara.
Hazug alnok poganÿ az ő dolgabã, Kyraly iuta Moldủab banat
                tÿabã Jıel niukſzẏk farat nıpe taborbã, Jstuã Vaida
                rea rohana efelkorban.
Vagiak lőuik ſıualkodua taborat, Meg uiuak olahok raiok az
                Bannẏat, Kẏraly halla ottã uttete dobiat, Nagy fel
                zoual nogattya Magıarokat.

                                                                                Vad.
                    
                    

[p. 107]


                    
Vad oroſzlan modra riualkodanak Olahokra Magiarok rohanãak
                Sok nepe hala meg Jstuan Vaidanak Nyereſiget Jsten ada
                Kyralynak.
Nagẏ hire terıede mind ez Vilagbã Sok nemzetet meg gıȍzőt uia
                -dalban, Podebradẏ Giorgÿ Kyralẏ Czeh orſzagban
                Eretnekſig nagẏ tamada pragaban.
Gongẏa eſek Maxımus Pal papanak, Mẏnt alhatna ellene ez
                Sektanak Friderikkel Mantuaban ſzallanak Ȍ dolgokrul
                ıſzenenek Mattyaſnak
Verie es haicza meg czak Huztokat Giamolicza Romaẏ
                Szent egẏ hazat, Ȍ feieben teſznek aczel koronat, neky
                adgyuk Moruat es az Sleſiat.
Az kȍuetek Kiralyhoz iutanak, Nagẏ tiſzteſsiggel mindent
                meg mondanak, Draga Szep aiandekokat adanak kyralẏ
                dolgã el ,ynd czudalkozanak.
Reggel mas nap Pal Peter napia Vala, Eiel kyiralẏ hadanak
                iſzent Vala, Az had koſzel Pesthez falukbã Vala
                Hainalkorban Pest melle iuttek vala.
                    
                    

[p. 108]


                    
Czudalak kȍuetek reggel hogy latak, Jlẏ nagẏ hadak hertelen
                keſzek uadnak, Seregbẽ dobok trombitak harſognak
                Duna mellet, Morua fele mozognak
Kȍuetek buczuzanak indulanak, Friderıknek es Papanak Zola
                nak, Soha fȍldőn illẏen embert nem latak Maga ter
                miſzetÿ mynt az Mattyaſnak.
Nagẏ rettenetes Szemellẏe uduara, Szekyben ulue kőuetſiget
                halgattẏa Nagy haraggal ualaſzt ıot tőn Varaban,
                Kÿraly modra mynden lőn ſzallaſunkra.
De haınalbã mas nap nagÿ dob ſzot hallank, kẏ tekyntenk hat mar
                mynd keſzen uadnak, Louag gyalog nagy Seregek in
                dultak, Nagy algiukat Sok taraczkoth uontanak.
Eleiben ſok fő nepek ıutanak Nagy tiſzteſıgget Kyralẏnak
                teuenek kyraly uduarloi el keſzulinek Minden tarcz
                nekul igıen eredenek.
Batorſagat Czaſzar es Papa hallak, Jsten uagyon uele rola azt
                mongÿak kyraly dolgan igen czudalkozanak, Jo ua
                laſzat kȍzőnek mynt fioknak

                                                                                Az kyralẏ
                    
                    

[p. 109]


                    
Az kẏralÿ Moruaba hamar be ſzalla, Sok uarast uarakat ȍ el
                ronta, Sleſiat es az Luſaciat dulata Czeh orſzagban
                az Huſztokat uagata.
Tudos bőlczeket uele uıſel uala, Kyt fegẏuerrel kẏt igirettel
                hait Vala, Jo riſze Czeh orſzagnak meg holdola,
                Alamoczban meg koronaztak vala,
Jgiekezek het eſztendeig Huſztokat, Podebradẏ Georgel kyralẏ
                Jpaual, Edgẏut hadakozẏk az ő hadaual Janos erſek
                el arula tarſaiual.
Az kẏralynak hiuei ezt meg irak, Vrak Caſmẏrt nagẏ erȍuel
                be hoztak, Nẏtra uarat az ȍ keziben attak, Aſzon
                uannak hogy őt meg koronaſzak
Meg buſula Czeh orſzagbul indula, Nẏtra kőrul Lengielekre
                indula Kÿ nem ſzalathata az mynd meg hala,
                Nytrabul Caſmẏr eiel el ſzalada.
Puſztaſagat felfőldenek igen ſzana, Szep haddal kencz tarto
                Jstuant boczata, Jgen meg feniegete azt paranczola
                Lengyel orſzagban boſzuiat torlana
                    
                    

[p. 110]


                    
Olẏ haraggal iar ben Lengiel orſzagbã Myndent eget tȍret ȍlet
                Vtabã Caſmir halla giule ſzalla taborbã, Kyt kiralnak
                hamar Jstuã meg ıra.
Lengÿel Tatar Maſzur Mủſzkua Pruſz Vala Jstuan utat Cas
                mir kẏraly meg alla, Kaſmir hadat mihelẏet Mattyas
                meg halla, Nagy ſietue haddal utãna indula.
Olẏ hamar kyncz tartohoz kyraly iuta, Kit Lengẏel had
                czak ingyen ſem uar uala, Lengielekkel az kyralÿ
                zemben zalla Erős harczỏ ſok fu Lengiel meg hala.
Nagÿ ſok foglÿa eſek hamar kẏralnak, Eliſit el foga Lengiel
                tabornak, Hadÿa kẏraly kőz foglÿot ne fognanak
                De mÿndent iob felul orczul uagnanak.
Jegezue ők ugẏ el boczattaſsanak, Mikor mozſzdnak eſzekben
                iut mozdaſok, Mattyas kẏralÿ hadat ők kőzzel lattak
                Azokis hiheſsek kyk tulók hallyak.
Czuda igen Lengẏelek ueretenek Mattyas kyrallÿal zerzes
                ben eſinek, Erős kőtest bikeſiegrul teuenek, Kẏt
                iamborul imbe tellẏeſitinek.

                                                                                Ez ket.
                    
                    

[p. 111]


                    
E ket kẏralÿ kȍztők igazodanak Falukbã Vrak elbe ſzalla
                -nak Mattẏas kẏralnak konẏhakat gẏutanak, Caſmir
                kirallÿal nagẏ ıugã lakanak.
Sok hadÿ Szerſzama Mattyas kyralynak, Lengiel urak ugyã
                el almelkodnak Sok ſzep arany kȍuen igen czudalnak
                Aſuerủſhoz Magyarok haſonlitatnak.
Egẏ leuelet hozanak eleiben, Egẏ uẏ Varat Feier uar elleneben
                Tőrők Czaſzar rakatot eroſsigben, Sabacz neue Szerem
                uagẏon ueſzelben.
Taboranak ottã dobot uttete, Kaſmertul buczuzek kẏralÿ erede
                Szent Simon napiara Szegedbe erre, Tyſza mellet
                kÿralÿ mind ala mene.
Kyralÿ hada ueſzelben nagẏbã Vala Mert nagy erős idő raiok
                tamada, Tiſza Duna uiſzek be fattak Vala Erős
                hidegtul ſok ember holt vala.
Az Sabaczbã ıȍuiſit erzẏk vala, Arka telÿ uiſzel be fagÿot
                Vala, Szent Andras napıã el iuta meg zalla, Ezer
                negy ſzaz hetuẽ ȍtben lőt Vala.
                    
                    

[p. 112]


                    
Szornẏen kezde Sabacÿ Varat lȍtetnÿ, Az algyus ritkã kezde
                talalhatnÿ kyraly lata igen kezde dorgalnÿ Mi oka
                hogÿ port golobist igÿ ueztÿ.
Illen alnak poganÿ az ő dolgabã, Ezer forÿnt mẏndẽ eſztendȍ
                zamban Jakabnak iar Czaſzartul allatombã kyralÿ
                olaſznak ſzola haragıaban.
Meg laſzd Jacab hate zanod Sabaczot En maid kette tȍretẽ
                te tagodat, Az algiuba toliatlak te magadat, Meg
                talalom en maid ueled Sabaczot.
Jgen meg ıede Jacab hogÿ halla, Az algıukhoz eſek ıgen ta
                -lallẏa Mindenikkel Sabacz uarat talallÿa zerte
                lenul falat bastiaiat rontÿa.
Rettenetes kyraly ostroma Vala, Eiel nappal hatod napig
                uitattya, Kẏraly rohana be ſok Tőrők hala, Nagÿ
                gazdagſagot uarbol ky hordata.
Jm niereſeg kőzt ket hordot hozanak Kẏn peczeti uala Velen
                czeſeknek, Szamſzerig nillal kyk rakua Vãnak
                kyraly lata ezt monda az Vraknak.

                                                                                Tuggiatok
                    
                    

[p. 113]


                    
Tudgiatok Velenczenek fogadaſat Hogÿ czak nekẽ tartẏa hẏủ
                ıamborſagat, De nam ſemmÿ nep nem allÿa meg zauat
                Ez nilaknak bẏzonÿ meg veſzem arrat.
El haniata fȍldig Sabacz rakaſat, Egettete tȍbul Sabacz től
                -tiſit, Peter Gazzara indita fel nipit Hogÿ meg búnteſse
                Velencze Varaſat.
Nagÿ hamar hyre lőn ebben uaraſnak, Rettenenek rola tanacz
                kozanak, Huſzon negÿ uenÿ zemelt ualogatanak,
                Kyralẏhoz Satorbã kyt boczatanak.
Termetek uinſıggel egyenlo Vala Szep feier ruhaiok Szakalok Vala
                Terdre Kyraly elōt le estek uala, Jly nagy Szep kő
                nıőrgeſſel[100] ſzoltak Vala
Az Vr Jsten az kẏ uagion meniegben, Az uiſely Felſıgedet ıgye
                -ben, Es ez fóldet atta az te keſzedbẽ, Ostora uagÿ
                Jstennek bunteteſben.
Tudgyuk te felſiged ellen uetkeztunk Hordon latta nagy hadad
                peczetunket, Ohaitua kőnıőrgunk ez nagy uetkúket
                Meg boczaſsad uegÿed mẏ hıſegúket.
                    
                    

[p. 114]


                    
Velenczenek dolgat felſiged ertÿ Tengereken ȍ eletẏt kereſÿ
                Nemellönket az uẏz meſze el uerÿ Ky uıſzbẽ ueſz kit
                poganÿ keſzben ueſzÿ.
Jgen kar kÿ ut felen borſt uetÿ, Ky ot megyẽ uelte az kẏ nem
                tepy. Neha gazda czak maguat ſem uehetÿ Felſıgedet
                tudgyuk hogy ezt iol ertÿ.
Ritkan uagẏỏ oly ember ez uilagbã, Ky Szokot Sokat adnẏ Som
                -maıabã, Czak bekeuel marathatna honnyabã Jlÿ
                nagẏot hoz ketelenſeg uilagban.
Ez az oka amẏ fizeteſunknek, De kőnergúk Jstenert Felſiged
                -nek, Tegÿ kegielmet niomorult oſzuegẏeknek, Sze
                gyn aruaknak tȍrȍdet ueneknek.
Sőt mas ellẽ otalmunknak remenlúk Jm egẏ maſson mi lehet
                Soḿat Zedúk, Felſegednek azt Budara fel uiſzuk
                Hẏtet huſıgunkrol uyonan teſzunk.
Eszen kyraly Szyue ıgen meg eſek, Mert nagẏ igaz mÿnt az
                Venek beſzelnek, Az kyralytul lȍn nekyek kegielmek
                Rȍuid Szoual lȍn illyen feleletek
                    
                    

[p. 115]


                    
Teſzem az io Jstenert ezt ueletek, Jgaz legẏen minemuket felel
                -tek, Szent Gyorgy napig engem Budã meg leltek
                Ot en ualazt teſzek myndenrul nektek.
Vidulanak olaſzok buczuzanak Az kyrallÿal szep hadak indu
                lanak, Az orſzagbã nagẏ uigã be ſzallanak, Vdő
                muluã Szent gyȍrgẏ napra iutanak,
Jȍuenek Velenczſektul Budabã Egy Tȍrȍk kȍuetis iuta azonbã
                Sok uendeg nep az kyraly uduarabã, Az Torȍket hiuata
                be az uarban
Czuda modgẏa kȍuetſig halgataſbã Szeky magas ȍltȍzue gaz
                dagſagbã, kȍuetſıget nem halgat ȍ hazabã Juta kȍuet
                eleiben azonban.
Tȍrőkek mynd szep rendel meg allanak, Feıek haitua sok szep
                iot mutatanak, Szola az Vraknak hogẏ halgatnanak
                Ȍ ne lenne oka ha romlananak.
Ottan Czahuz kȍuetſıget el kezde, Gyòzhetetlennek az Czaſzart
                neueze, Czahuzt meg reuaſzta maſut kezdene, Jgazat
                mongÿ mert aſzt nem izenhette.
                    
                    

[p. 116][101]


                    
Rendel kȍuetſiget meg azon kezde, Kyraly meg haraguek igẽ
                rıaſzta, Medue modra Szeme uirben fordula, Aıakat
                harapa uire czordủla.
Ezt lata az Czauz ugÿã el hala, Tòbbet az kyralynak zolnẏ
                nem tuda, Nadragabul meleg ſos uiz fakada, Mas
                dolgatis ȍ el boczatta Vala.
Ezt hogẏ lata kẏralÿ ȍt el czogata, Gazdaianak parlagẏ Geor
                gẏőt hagya, Az zallaſon mynt egẏ fogliot tartana
                Negẏ eſztendő mulua el boczatana.
De Olaſz kőuetek elȍ allanak, Draga Kristalÿ pohar szeket ho
                -szanak, Nagẏ ſzep ſzokkal kẏralynak be mutatak
                Kyralÿ meg ſem kȍſzene Olaſzoknak.
Jme tulők az űeget el fogak, Kyraly hagÿa hogÿ pohar zekre
                raknak, Olaſzokat ebedre be hiuatak Tytkỏ kyralÿ
                meg hagẏa ket ifıaknak.
Jme harmad tal etket mikor el hoznak, Pohar ſzeknel ketten
                ȍſzue kapnanak, Vstők uonua egy mast arczul czap
                doſnak. Pohar ſzekre dulyenek el taſziczak.

                                                                                Torietekel
                    
                    

[p. 117]


                    
Törıetekel Chrystalt padẏmentomon, Harmad tal etek hogy uolna
                aſztalon. Jfıak ketten egy mast ragadak torkon, Pohar
                ſzek zendule padymentomon.
Jme Krystaly zȍndule mẏnd el tȍrek, Az Olaſzok nagy ſỏmara
                beczulek kyralẏ ſzola az czerepet[102] kẏ uetnek, Tőrőt
                allat czerepe ſem io ennek.
Az ſzeket kapak helÿere allatak, Szep aranÿ kupakkal gior
                ſan meg rakak, keues idȍ mulua eſmeg azon ket ifiak
                Meg ȍſzue ueſzenek egy mast forgattyak.
Meg az pohar ſzekre ketten dȍlenek Pohar ſzek el dule kupak
                tȍrınek kẏraly szola kupak fel ſzedetnenek, Noha
                tȍrȍt czerepeis ıo ennek,
Sok uigaſaggal lőn kyraly ebede, Harmad napon Olaſz kőuet
                kőniorge, Maſzor ıȍıȍn kyraly nekÿ ızene. Ezzel kȍuet
                Velenczeben be mene.
Tanaczokbã bolcz tanaczok> Olaſzok meg ertek, Hogÿ kÿralnak
                nem kely iueg aiandek Draga arany pohar ſzeket zer
                zenek, Ky melle iſmet nagy Soḿat ſzerzenek.
                    
                    

[p. 118]


                    
Rȍuid ıdőn meg Budabã iutanak, Czug az kezek ſok ſzepſi
                get hozanak, Hazol iȍttek io ualaſzal iaranak
                Kyralẏ huſigıben holtig allanak.
Egẏ reſzet Czeh orſzagnak Mattyas biria, De iob reſzit Pode
                bradÿ gyȍrg biria. Podebradẏ az papa meg atkoza
                Hogy Vyklef Janos ſectaiat tartana.
Egẏ uitez fia Victorınủs Vala, Giorgÿ nagẏ nepel az fiat fel tamaz
                -ta Azt erȍſsen neky meg paranczola, Frydericuſra
                Beczet hogy meg zallna.
Nagy erȍuel Vıctorinus el iuta, Becz uaraſat az Czaſzarra meg
                ſzalla, Olẏ ſzertelen Beczet tȍrette uitata, Czaſzar
                rettene Mattẏaſnak irata.
Vegÿed kerlek Attyafiuſagomat, Tudỏ karat miattã Orſzagod
                nak, Meg fizetem en te kyralyſagodnak, Hittel fo
                gadlak en attÿamfianak.
Azon kerlek hogy most myndent el feleicz Jllyen ſzukſıgem
                ben engem meg ſegÿcz Az Romaẏ Szent egy hazat
                gyamolecz. Jly nıauolıambul engem ſzabadicz.
                    
                    

[p. 119]

                    
                    
Seḿıt nem mulata kyralÿ indula, Nagÿ erȍuel ſegitſigre ſiete
                Victorinus halla ıgen rettene, Becz alol el ſzala
                Moruaban mene.
Az kyraly el iuta Becznel meg ſzalla, Czaſzar Mattÿast oly nagÿ
                uigã fogada. Harom ieles dolgot uegeſztek Vala,
                Kẏrul leúel kȍztek hittel kȍlt Vala.
Ra tamadast egẏ maſra nem tennenek, Ez orſzag karaert ſzaz
                ezer arany lenne, Czaſzar aſzt ket eſztendȍben letenne
                Ȍtuen ezeret aſzomba le tenne.
Czaſzarnak egẏ hugat kyralynak ſzerſzek, Beatrix aſzonnial
                Kyraly eſkuuek Attyafıuſagoth erȍſıttyk kȍztők. Ez
                harmadẏk uegeſzes lȍn kȍzȍttȍk.
Jme Victorinus taborbã Vala, Fridericus azon igen fel Vala
                Hogẏ ha Mattẏas kyraly haza indulna, Victorinus ottan
                rea rohanna.
Sok ſzep ſzoual az kyralt arra bẏra Hogÿ hȧdaual menne Vıcto
                rinuſra, Verÿe meg azt mennÿen be orſzagaban
                Foglallÿa az kyralyſagot pragaban

[p. 120]Sőt meg enis ueled adỏ nepemet. Vgian birıad mynt ſzinte az tie
                det, Ha tőb nep kel meg tobbittlek tegedet Mert ugÿ
                tartlak mynt edes gyermekemet.
Az kyraly nagÿ haddal ottan indula, Juta Victorınuſsal ſzembe
                ſzalla, Vıctorinus igen meg rettent Vala, Erȍs helyre
                magat be aſta Vala.
Batorſaga nincz ủgere gondola, Allatomba Frẏderikhez boczata
                Jgen hamar bekeſeget ſzerzette Vala, Ebben az Mattyas
                kyraly ſemmit tud Vala.
Az kyrallÿal Czaſzar nipe mely Vala, Czaſzar hamar uiſza
                hıuatta Vala, Haragiaban haza kyraly indula Erȍs
                dulast Czeh orſzagban tet vala.
Czak hamar az kȍtes koſztȍk meg bomla, Mert Friderik
                ſemmynek meg nem alla, Podebradÿ Giorgÿ fiaſtul
                meg hala Czeh kiralyſag az Mattyaſra marada.
Hoza Beatrix aſzſzont haza budabã Czak fortely nem eſzek
                raita utabã, Mert Frẏderik meg leſete utaba.
                Hogẏ ſakmant teteſsen kiraly ıouaiban.

[p. 121]

                    
                    
De hamar tuttara eſek kyralynak, Eleiben ſiete matkaianak,
                Nem telhetek kedue Frydericuſnak, Jgẏ halala meg
                io tétét kyralynak
Eſmet kőztȍk fryg leuelet ſzerzenek, Jo ideig bekeſiegben leuẽek
                kyraly hadat hirdete ȍ nipınek, Hogy hazara men
                -nyen az Machumetnek.
Bacz megÿeben taborbã kyralẏ ſzalla, Rettenetes nagẏ ſok hadi
                ſzerſzama, Huſzar gialog es fegyueres nagẏ hada. Az
                Machúet kym altal erty Vala.
Ezen Machúet igen rettent Vala, Hadaual az kyralÿ ſerembẽ
                iuta, Postan az kyralynak meg irtak Vala, Hogy Fry
                derÿk Czaſzar Poſont uitattya.
Las mely igen kyralÿ ezẽ buſula, Machumet kȍuete iȍttön
                iȍ Vala, Frygiet io hit alat ȍ kȍuet Vala Machumettel
                kyralÿ hytet tet Vala.
Lam az frigben kȍſztők ıgÿ uegezenek Jraſsanak meg hatar
                -ban az uigek, Annal belleb egẏ felől ſe mennyenek
                Errȍl ket fel hit leuelet ueuenek.

[p. 122]

Az uegeket mẏnd ket felul meg irak, Peczet alat azt egÿ maſ nak iktatak, Az tȍrȍkek errul halat adanak Mert dolgokrul byzonnÿal igıen irnak. Tȍrȍkek kyraly meneſet hogẏ hallak, Mẏndẽ kynczet Czaſzar nak uyzre rakak, Syriabã tengeren tul ſzalitak Fold nepe fut az fö nepek bodultak. Mẏhelt lata kyralÿ Czaſzar frig leuelet, Fel emele egbẽ az ȍ ket kezet, Tudoia uagÿ Jsten latod ſzyuemet, Hogy nem ſzomiuhoſztã kereſztẏen ueret. Vala gondỏ az hitlen poganſagra Segitſegeddel hogÿ mennek hazokra, Veget teſzek uala Czaſzarſagodban, Vagÿ ueg leſzen uala kyralyſagomban. Neked legẏen Vr Jsten tudaſodra Foldẏ feiedelmek mynd tutto tokra, Vala hadã kereſztyenſig iouara, Meg tereſem ma leſzen romlaſokra. Jrtak ezer negẏ ſzaz az hetuẽ hetbẽ, Segitſigre ſiet poſoñak ıgyeben, Halla nemet tabor Varczanra Beczben Kyralẏ iuta ſzalla Nemet heliben.

[p. 123]


                    
Czak hamar Poſonnal hidat hıdlata, Kepczent Lean uarat igen
                uitata, Hamburgot lȍtete igen uitata, Az benne ualokat
                mÿnd le uagata.
Jgen rettenenek ſok erős hazak Sokat bennek kẏralÿnak meg
                adanak, Claustrỏburgon, kȍrul ſokat dulanak Egete
                -nek ſok embert le uaganak,
Oly kegietlenſege uagẏon hadanak Meg ualtozot termiſzetÿ ky
                -ralnak kegıeſigrul duheſigre fordultak Mert nagẏ paran
                czal meg hagya nepenek.
Ne legyen ſemmy ualaſztas ſzemelẏben, Gyermekeket fel hannia
                -nak az tőrben, Jffiak uenek meg hallỳanak egẏıben
                Meg hal erte kẏ nem iar hiuẽ ebben.
Erős telben az uizek be allottak Puſzta Marheknal hadara
                Czaſzarnak, Estue kyralÿ ſeregẏ indulanak, Virrattara
                Marhek ala iutanak
Szerenczeẏe kyiralynak nagẏ lȍt Vala, Varaſbol előſzer ky men
                -tek uala, Kyket kyraly utbã tapaſztalt Vala, Varas
                előt mẏnd le uagatta Vala.
                    
                    

[p. 124]

                    
                    
Hagata meg kernÿul uaras kȍ falat, Mert lȍn ueſztek kik all
                -nak fal alat Mynd le uagata az benne ualokat
                El haniata ſok helyen uaras falat.
Jm az Duna Morua menteben ualokat, El rontata ſzep kulczos
                Varaſokat, ſok helyen utabã Frideryk hadat Gia
                -kran uerẏ hon erhetÿ taborat.
Jndula Stẏriabã taboraual Nemet Vyhelt uitata algiuiual Sa
                niargata lȍtete ſok ostrỏmal Vyhelt meg adak kẏ
                ralynak io moddal.
Nagẏ kegielmet tőn kyralẏ az Varaſsal Epẏtete tȍriſit hamar
                -ſaggal, Meg takara ſok iliſsel ſzerſzãmal. Becz fele
                indula kyralÿ hadaual.
Claustromburgot kẏralẏ ſzalla meg ueue Kaniſait benne
                hagẏa kepeben, Vele hagẏa egẏ falkat ȍ nipiben
                Duna utat ȍriſztetne hyuegben.
Vẏ Becz ala kyraly hadat ſzalẏta Ezer negẏ ſzaz hetuen
                kẏlenczben uala Punköſzd hauanak huſzod napıã
                Vala, Erȍs harczon ſok ket felben meg hala.

[p. 125]


                    
Eroſsen kezde Ȍ Beczet lȍtetnÿ Sem porat goliobiſat nem
                kemelÿ. Belőlis az ſok algÿukat kẏ ſzornÿ Embereknek
                tetczẏk főld menÿ rengenÿ.
Nagẏ ſurú gỳalog nep mynd kerul fekſzÿ Pủſkaual ſzamſzer
                igẏel Kȍ[103] falat lȍnÿ, Belſȍ felis lȍuıst ugẏan ky tȍltÿ
                Mynd az ket fel ſzembe egẏ mast ugẏ lȍuy.
Elȍtte ket kaput nem ſzartak uala, Algyuk torka onnat fuſtȍ
                lȍg uala, Kȍzel ember rea ſem nezet Vala, Varas
                kȍrul gẏakrã harczolnak Vala.
Czattogas kẏaltas lȍuis kȍztȍk nagẏ Vala, Kẏraly hada
                nagẏ gẏakrã fel ul Vala, Varas harczoloit be uagıak
                uala, Nyukhatatlã eiel nappal ket fel Vala.
Jmmar ket eſztendȍben fordult Vala, Kyralynak Szerem
                ből meg irtak Vala, Tőrők Czaſzar az frẏgiet el
                bontotta, Nestert Kılliet egÿſzer ſmÿnd meg ſzalotta.
Az kőuet kyralyhoz mig oda iuta Ket ueg hazat Czaſzar
                adig el ronta Ezen eroſsen kyraly meg buſula, Machu
                metnek ȍ hityre irata.
                    
                    

[p. 126]


                    
Meg kultẽ teneked hamis hitedet, En nem tuttã emberte
                lenſigedet, kuld meg nekem iraſỏ peczetemet Oka te
                uagÿ hogy meg uonſzỏ beſzedemet.
Viuek kyraly leuelet az Czaſzarnak Az Machúmet lata ira
                Mattyaſnak, Kȍſzenetẏt ſzomſzed attyafianak Jllyen
                ſzoual irata az kyralynak.
En nem ertẽ okat indulatodnak, Leueledben irſz te alhatat
                -lannak Okat nẽ ertẽ te haragodnak Mert nẽ uitettẽ
                mynt io baratỏnak.
Rendel hazaid mynd be iratanak Laſzd meg ȍket bekeuel
                marattanak, De ez negẏ hazakat bele nẽ irtak
                Deak bune hogy ők meg nem talaltak
Galambocz es Nester feier uar Vala, Kyket Machumet meg
                utte uala, Kẏllye orſua ez negy ſzep ueg haz
                Vala, Frig tȍrıst kyralynak meg kulte Vala.
Elȍ hozata az Czaſzar leuelet, kẏbul mynd meg irty maga
                menteſet, Fel ſzakazta kyralÿ ȍ frig leuelet
                Nem lele irua benne hazak neuit.
                    
                    

[p. 127]


                    
Nagẏ haragẏa lú az Peter erſekre Hiuata gyorſã papot elei
                -ben Az leuelet ada Erſek kezibẽ, Az Kÿe tegy ual
                last te ebben,
Sȍt az Erſek lata nem tagadhata, kyraly elȍt czak uallat meg
                uonita, kẏraly az Erſeket meg fogattata Eiel titkon
                gyertiaual czepegete[104]
Az kynbã az Erſek ottã ky ſzute Egẏ tȍmlȍ oſzporat hogy Cza
                ſzar kulte. Szerſzet dolog uolt azt azert mielte, Hogẏ
                az hazakat ȍ be nem iedzette
Rauaſz pogannak ȍ alnokſagat, Szin alat lata czak ȍ barat
                -ſagat, Tartoſztata czak ket ok meg az kyralt Hogẏ
                ottan meg nẽ ȍle az ſzent latrot.
Gyontato Confeſsora neky Vala, Maſik pap ȍles nagẏ tilalãas
                Vala, Arua uarabã ôt uitette Vala, Ȍrȍk tómlőczre
                ôt uetette Vala.
Vẏ Becz dolgabã azert el iar Vala, Ȍt eſztendȍre immar
                fordult Vala, Az uarast eh ſeggel meg nẽ banthata
                Kyralynak czudaia ezen nagy Vala.
                    
                    

[p. 128]

                    
                    
Jme kyralÿ magabã meg eſmere Beczet czak főldÿ meg nem
                uenne, Vẏzẏ ereiet igen meg biuite Dunã utat Becznek
                el uiue.
Tȍn fogiatkozast ezzel az Varaſnak Beczbẽ ualok ıgẽ meg ſzo
                rulanak, Sokan ehſeg miat halnẏ foganak, Vekoniodek
                niakok nem harczolhatnak.
Jme Varga uarbã uy nep erkezek, Kyralynak abbolis nagẏ gỏngya
                eſek Azon kyraly nepet kabdoſny kezdek, Hol eiel
                hol nappal ſok harczok eſek.
Azon kyralÿ olẏ igẽ meg buſula Harcz alat Beczbeis be mẽnek
                uala, Kunyu terhhel ilıst eitnek Vala Erős harczal
                Varaſbã mennek Vala.
Maid fel eſztedeigis mind ıgẏ tarta, Kyraly nepenek nagẏ
                Karara Vala, ſzent Juã eielere iutottak uala Kıralÿ
                uarga VaraRa keſzul Vala.
Nagẏ keſzulettel az uarga uaranak, Az Beczbe ualokkal
                az eielt hattak Kyraly hadara az eiel rohãnanak
                Ha ueſznekis ȍk Beczben be allanak

[p. 129]


                    
Ostromhoz kyraly estue keſzul Vala, Varga uarat eiel hogẏ meg
                ostromla, Var beliekkel egý ben talala Var belieket le
                uagatta Vala
Remulenek hogẏ hallak uar beliek, Jllő fillȍ zalladanak meg
                uiuek Nagẏ ſok lampast az uaraſbol kẏ uynek, Mert
                Magẏarok környul meg ſzȍndulenek.
Jgen keueſen az Varbã ualanak Kẏralẏ Szazlaiat ada Lőkős
                palnak, Nepe elȍt fokra uıgye ostromnak, Azert nagẏot
                igere kyralẏ Palnak.
Czuda ſzőrnÿu kẏaltaſsal zengiſsel, Mennek ostrỏnak ſok laitor
                -iakkal. Fokra haga pal kyraly Szaſzloiaual, Terdet
                palnak meg ſertek egÿ dardaual.
Jme az Magẏarok be rohananak, Erȍs uarhoz czak nagẏ kȍnnẏen
                iutanak, Az ben ualok mind le uagattatanak, Var epu
                -leſÿ mind el rontatanak.
Nagẏ halat ada az mennieẏ Vrnak, Jãbor kẏralẏ uitez Kalai
                palnak, Turt es Varſant ada io ſzolgaianak Kẏralẏ
                ſzerenczeien igen czudalnak.
                                        NB Kalai Palnak Tùrt es Warſant
                                                    adgia witiʒsegeirth
                                                                Mathias K.[105]
                    
                    

[p. 130]


                    
Mar hat eſztendȍ ebben forgot Vala, Beczben kȍſseg annira meg
                ſzorula Ehſegtul az nep le omol hal uala, Az profont
                mesteris ehezik uala.
Rynak ſyrnak mynden nepẏ uaraſbã, Nagẏ ohaitua ſzolnak az
                porkolabnak Varat adgyuk az hatalmas kyralynak
                Jlẏ nagẏ ſzȍrnyu ehſeggel ne hallÿanak.
Ezen ſziue porkolabnak meg eſek Lam Fryderikhezis nẽ bizhat
                -nek kyralẏ taborahoz ſok Czeh erkezẏk, Kyk uioñan
                Beczet meg kernyekezek.
Fokat Becznek ſurú ugÿ löuyk Vala, Senkẏ belől ky nẽ tekynthet
                uala, Porkolab az Varast meg Czirkaltata, Hogÿ ha elest
                benne meg talalhata.
Rendel az uarast eſkutnẏe kezdek, Kazdaganak haza heıat
                meg hanÿak Semmy elest ſohol nem talalhatnak
                Latak hogẏ ehel iḿar meg-halnanak.
Errol tanaczokbã ſokat ſzolanak, kegẏelemert kẏralẏhoz bocza
                tanak, Kegielem lőn kẏraltul az ủaraſnak, Sem feiek
                marhaiok meg nem bantatnak.
                    
                    

[p. 131]


                    
Nagy uıgã kȍuetek Beczben terenek, kȍſseg elȍt dolgokrol beſzel
                -lenek, kyralẏ kegielmenek mÿnd őruendenek, kapukat
                mynd kerul le ereſztenek.
Az uaras zaſzloit hamar le ueuÿk Kyralẏ ſzaſzloit tȍriſre
                fel ueuık Paranczolattyat kyralynak meg ertÿk Mynden
                ember hazaban takarodgÿek.
Halnanak fegẏuer hazoknal az hol uolna,[106] Varaſbol ky menne rendbẽ
                allana,
[107] Semmẏ fegyuert ſohol ſenkẏ ne hadna, Mert az
                kynel meg erthetyk meg halã, Var pıaczã mindẽ ẽber le raknia
Az fizetet nep kȍzettek kẏ uolna, Varaſbol ky menne rendben allãa
                Az Grof ıȍıe ky kyralÿ taboraban, Feıe eſek az kẏ
                nem iar el abban.
Tȍn zȍndulest uaras nepe hogÿ hallak Szantalã fegẏuert pi
                -aczra hordanak Varas nepe hazokbã zarkozanak Ho
                penzeſek uaraſbol ky allanak.
Viue az Grof Becz kulczat az kyralynak Terdre eſek kulczot
                ada kyralynak Dob trombitak harſognia foganak
                Kyraly zep hadai meg indulanak.
                    
                    
                    

[p. 132]


                    
Jndula Magyar Balaſz drabant haddal, Az uarast be alla ſzep
                gẏalogokkal Rendel alnak uczankỏ halgataſsal, Fegyue
                -res be mene az huſzarokkal.
Elȍl Szopolaÿ Jstuã urakkal, Be foga uczakat Louag gialoggal
                Derek allo Szereg Somy Joſaual, Tabor kyul alnak
                Surȍ Szaſzlokkal.
Nagy urakkal es az uduar nepiuel, kyraly ugẏ mene be ſzep
                Seregekkel Ho penzeſeg Terden alnak kyn rendel Kẏralt
                uariak illyen nagy tyſzteſıggel.
Nagyon czudalkozẏk kyraly Becz dolgã, Főldy halmã ſok fegÿ
                uere ſokſagan, Becznek erȍs uoltã es ſok ſzerſzaman
                Kyralẏ egy> az[108] uaraſban Szalla egy hazban.
Ada halat ezen az nagẏ Jstennek, Mert Segitſigiuel Vra lȍn
                Becznek Szep Szeregÿ taborban ky menenek Vrak
                Beczben mynd le telepedenek.
Meg ada Szabatſagat az Varaſnak, Fẏzeteȍt nep Groffal el indu
                lanak, Mynd marhastul nagẏ bekeuel iaranak
                Kyrallyal az Vrak[109] uıgan lakanak. &. N[110] 95

                    [78] RPHA-0101; RMKT 16/9:7, 217–301.

[79] A kritikaiban ez után még két strófa jön.

[80] A szó eredetileg adgia, a g felett olvasható az at javítás.

[81] A szó után a kritikaiban: vár.

[82] A J e-ből javítva.

[83] A D k-ból javítva.

[84] A ben kek-ből javítva

[85] A felette levő sorból az ÿ szára rálóg az u-ra.

[86] A z a sor fölé beszúrva.

[87] A felett levő ÿ szára takarja az ő ékezetét.

[88] Az e o-szerű.

[89] A kritikaiban ez után van még egy strófa.

[90] Kritikai: erővel.

[91] A kritikaiban ez után van még egy strófa.

[92] Ez és a köv. strófa fel van cserélve.

[93] A szó értelme: ’szász’.

[94] A kritikaiban itt van még egy strófa.

[95] A bul ban-ból javítva.

[96] A következő strófa utolsó sorát másolta ide is a másoló.

[97] Az első l J-ből javítva.

[98] A szó vége a filmen rosszul látszik

[99] A C k-ból javítva.

[100] A második ſ t-ből javítva.

[101] A bal margón függőlegesen lefelé egy mondat: NB: Az Török Tsaúz kőuetsige s Velencziſek Aiandoka, a 2. kéz írásával.

[102] A z r-ből javítva.

[103] A felette levő g szára zavarta a másolót a második betű leírásában.

[104] Margójegyzet: NB Peter Ersek arúltatasa

[105] Más kézzel.

[106] A szó után a sor felett egy áthúzott N: törlésjel, a következő strófa második sorát másolta ide a másoló..

[107] A szó után a sor felett egy áthúzott N. a törlésjel vége.

[108] A szó az áthúzott egy fölé van írva.

[109] A kritikaiban: Warc – vsz. sajtóhiba Wrac helyett.

[110] Az anno rövidítése.