Ugrás a tartalomhoz

A magyar dal könyve

Dobszay László

Hagyományok Háza; Timp Kiadó

25. fejezet - SZÖVEGKEZDETEK MUTATÓJA

25. fejezet - SZÖVEGKEZDETEK MUTATÓJA

Tartalom

A félkövér szám a kottapélda számát, a másik a könyv oldalszámát jelöli.

25.1. táblázat -

A bakonyi zöld erdőben születtem

367

313

A bolhási kertek alatt, Kata

362

309

A búzamezőben

297

259

A citrusfa levelestől, ágastól

443

373

A csanaki legénynek

186

159

A cseroldalt összejártam

202

171

A csikósok, a gulyások

402

342

A csitári hegyek alatt

338

291

Adjon Isten jó estét annak az anyának

524

438

Adott Isten szekeret

243

205

A fényes nap immár elnyugodott

539

451

A gyimesi híd alatt

127

116

A gyimesi tóba

329

284

A hatalmas szerelemnek megemésztő tüze bánt

644

541

Ahol én elmegyek, még a fák is sírnak

393

332

Ahol én elmegyek, még a fák is sírnak

381

323

Aj, de én is tartottam

312

273

A kapuba a szekér

511

430

Aki dudás akar lenni

193

165

Aki szép lányt akar venni

271

226

Akkor szép az erdő, mikor zöld

354

303

A kutyának tarka lába

199

169

Aluszol-e te juhász?

161

142

A malomnak nincsen köve

310

272

A marosi füzes alatt

391

331

Ameddig engedte, aki számbavette

620

528

Amely kislány sokat szeret

175

150

Amely leány fényös kevély

608

522

A menyasszony liliom

506

428

A mennybéli Isten, kit magasztal minden

459

389

A mezei kis pacsirta

639

538

A mezőbe’ a tücsök készül házasodni

152

135

A mérai nagy hegy alatt

319

277

A mi kutyánk megfázott

150

134

Amott a csendes völgy ölében

622

529

Amott egy agg cserfa zöldül

638

538

Amott jön egy kocsi

514

431

Amott vagyon egy kis erdő

143

126

Amott van egy nagy ház

405

344

A Nád Jancsi csárdába

415

352

Angyaloknak nagyságos asszonya

549

462

Anyám, édesanyám, csobán legény voltam

276

233

A patai kocsmaajtó nyitva van

237

199

A pántlika könnyű gúnya

117

106

A pünkösdi rózsa

358

306

A pünkösdnek jeles napja

478

406

Aranybárány a szép leány

522

437

Arany ezüstért, cifra ruháért

528

440

Arany ideim folyása

599

514

Arattam, arattam

304

267

A rátóti legények

160

141

Arra vigyázz, öreg asszony

173

148

Arrul alul kéken beborult az ég

447

376

A szentgyörgyi nagy hegy alatt

388

329

A szíves szeretet karjai közt vagyok

604

519

A Szűz egy fiat szült

460

390

A tavasz rózsás kebelét kitárva (Berzsenyi)

576

493

(S) a te fejed akkora

166

145

A Tiszából a Dunába foly a víz

350

300

Ave maris stella

601

515

A Vidrócki híres nyája

411

349

A vörös folyóka

504

427

Az alföldi csárdába

416

353

Az árgyélus kis madár

323

281

Az estvéli hajnalcsillag fölkelése

496

420

Az én kedves Ferkó bátyám… de fényes

408

347

Az hol én elmegyek (vö. Ahol én elmegyek)

382

324

Az igaz Messiás már eljött

529

442

Az oláhok, az oláhok facipőbe járnak

226

191

Az öreg bundásnak jól vagyon dolga

463

392

Azt gondolod, mindig így lesz

315

275

Azt gondoltam, eső esik

344

296

Azt hittem, hogy nem kellek katonának

444

374

Azt mondják, nem adnak engem galambomnak

633

535

A ---i legényeknek nincs párja

273

228

Á, Á, Á, itt a teli csutora

250

209

Á B C D, megiszod-é

251

210

Ácintos pácintos

478

406

Ácsi, ácsi, csimulácsi

256

214

Ágom-vágom fát

33

31

Áj, báj, kecskeháj

32

31

Ájfalusi bíró levelet kapott

451

379

Áldott maróti bor

248

208

Álmodj szelíden

646

545

Általmennék én a Tiszán ladikon

337

290

Án, tán, ditijom

38

36

Árok partján kinőtt a fű

313

274

Árpa is van, makk is van

181

155

Árva vagyok, árvának születtem

363

309

Árva vagyok, nincs gyámolom

410

349

Babot főztem, jól megsóztam

39

36

Babot főztem, jól megsóztam

40

37

Bánatos hajóra ültem

400

338

Bánod gazda, bánod

204

173

Bátya, bátya, mely az út Becskerekére?

550

462

Betlehembe jer pajtás

469

398

Betyárgyerek bujdosik az erdőbe

414

352

Béres legény, jól megrakd a szekeret

260

217

Béres vagyok, béres

403

343

Bizony csak meghalok

287

249

Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét

568

486

Boldogasszony, boldogasszony, mit kerülöd

88

81

Borsót vittem a malomba

197

167

Böszörményi utca

439

370

Buda-buda-bácsi

16

25

Budát, ó Hunnia, az török lerontja

563

481

Búja lehet annak a kis madárnak

442

372

Bujdosik az árva madár

267

224

Bújj, bújj, zöld ág

97

90

Bukik, bukik a liba

23

27

Cickom, cickom, vagyon-e szép lányod?

80

71

Cifra bunda szegre van akasztva

218

185

Cifra palota, zöld az ablaka

302

265

Cinege, cinege

247

207

Circumdederunt me

545

457

Csak azt mondd meg, rózsám (Bartók)

650

554

Csak azt szánom-bánom

304

266

Csavarunk rétest

111

101

Császárkörte nem vadalma

434

368

Cserfa, mogyorófa, de nagy erdő

636

536

Csép alól a búzát elhordtam

175

150

Csiga-biga, gyere ki

14

24

Csija-buja baba

279

238

Csikorog a szekér

503

426

Csillag Boris, tudom a nevedet

81

72

Csillagom, révészem, vígy által a Dunán

293

256

Csipkefa bimbója

318

276

Csiviritem, csavaritom szomszéd asszony kontyát

110

101

Csongorádi gulyajárás

271

226

Csordapásztorok, midőn Betlehembe

461

391

Csömödéri faluvégen

124

114

Csön-csön gyűrű

57

46

Csörög a kocsi, csattog az ostor

516

433

Csütörtök hajnalba

163

143

Debrecennek van egy vize

409

348

De mit töröm fejemet

614

525

De szeretnék páva lenni

164

144

Deszka kapu, kerítés

72

58

Dicsértessék Krisztus az magas egekben

458

387

Dicsőség mennyben Istennek

466

395

Dínom, dánom, azt is bánom

114

103

Dombon van a … kis angyalom tanyája

368

313

Drága kincsem, galambocskám

609

522

Dudás uram, dudáljon kend

200

169

Dunaparton van egy malom

239

202

Eccer a cigányok

156

139

Egészséggel, jó barátom

525

438

Egy aranyat leltem

58

46

Egy ángyomnak egy ládája csattan

37

35

Egyedem-begyedem, bűröm-bikkem

63

49

Egyedem, begyedem, cukkom bér

64

49

Egyedem, begyedem, tengertánc (lásd még: Egyetem, begyetem)

59

48

Egyenek, igyanak, vígan mulassanak

532

445

Egyenlőre, két kettőre

34

32

Egyetem, begyetem, karkantyú

61

48

Egykem-begykem kergendőbe

60

48

Egy kicsi madárka

384

326

Egy kis kertet kerítek

150

134

Egy kis várat kerítettem túróbul

119

108

Egykor a cigányok

157

139

Egy nagyorrú bóha

167

146

Egy szál vesszőre tapodtam

120

109

Egy szege, két szege, hat szeleménye

115

104

Egy üveg alma

36

34

Eheu, fugaces Postume, Postume

577

495

Ekedem, bekedem, bakkecske

62

49

Elhervadt cédrusfa

419

355

Elhozta az Isten

312

273

Elindula, el es

280

239

Eljöttem én jó este

490

415

El kellne már haza menni

330

285

El kéne indulni, meg kén házasodni

526

439

Elkiáltom magamat

347

298

Ellopták a szívem, jól érzem

606

520

Elmegyek, elmegyek, hosszú útra megyek

373

318

Elmegyek, elmegyek, messze földre megyek

348

298

Elmegyek, elmegyek, vissza sem tekintek

346

297

Elmegyek erről a földről

353

302

Elmehetsz már, nem kellesz már

617

526

Elment a két lány virágot szedni

528

440

Elmentem Bécsbe

47

40

Elmentem én a vásárba félpénzzel

146

130

Elmégy rózsám? el biz én

243

205

Elszaladt a kemence, tele pogácsával

225

191

Elveszett a lovam

266

223

Elvesztettem páromat

92

84

Elvesztettem zsebkendőmet

83

76

Elvesztettem zsebkendőmet

84

77

Elvégeztük, elvégeztük az aratást

488

413

Engem uram úgy szeret

183

157

Ennek a gazdának szép kocsija van

252

211

Erdő, erdő, de magos a teteje

366

312

Erdők, völgyek, szűk ligetek

361

308

Erre gyere, amerre én

211

179

Ess, eső, ess

1

18

Ess, eső, ess

2

19

Este jött a parancsolat

629

533

Este későn falu végen jártam

538

449

Esteledik a faluban, haza kéne menni

336

289

Este vagyon, szürkül bé

306

268

Este van, este van

441

371

Este van már, késő este

630

533

Este van már, nyolc óra

132

120

Estéli csillagok

304

266

Ez az égő nem szita

462

392

Ez a város olyan város

171

148

Ezerhétszázhetvenötben léptem…

613

524

Ezernyolcszáznegyvenhatba

423

360

Ez ivott, az ivott, az meg szomorkodik

257

214

Ez ki háza, ki háza?

477

405

Ezt a pohárt kiiszom, éljen a barátság!

249

208

Édesanyám, gyújts gyertyára

394

334

Édesanyám, hol van az az édes tej?

445

375

Édesanyám kiskoromba

432

366

Édesanyám rózsafája

321

280

Édesanyám rózsafája

519

434

Édesanyám sok szép szava

427

362

Édesanyám sok szép szava

390

330

Édesanyám sok szép szava

397

337

Ég a gyertya, ha meggyújtják

192

164

Ég a gyertya, ha meggyújtják

71

56

Égek érted, de nem érzed

615

525

Én is egykor kedvemre éltem

592

508

Én is egykor kedvemre éltem

608

522

Én is voltam, mikor voltam

395

335

Én kimenék kis kertembe

309

270

Én Tündérországról bőséggel olvastam

561

476

Érik a meggyfa, hajlik az ága

77

66

Éva szívem, Éva

203

172

Éva szívem, Éva

82

75

Falu végén fehér ház

317

276

Falu végén két vasvilla

313

274

Fecském, fecském, édes fecském

360

307

Fecskét látok, szeplőt hányok

7

21

Fecskét látok, szeplőt mosok

8

21

Fehér fuszujka virág

187

160

Fehér László lovat lopott

286

247

Fehér liliomszál

69

53

Fehér liliomszál, ékes liliomszál

67

53

Fehér liliomszál, fehér liliomszál

71

56

Fehér liliomszál, fehér liliomszál

70

55

Fehér liliomszál, ugorj a Dunába

65

52

Fehér liliomszál, ugorj a Dunába

66

52

Feketeszárú cseresznye

426

362

Fekete tóba fürdik a kácsa

104

94

Fekete tyúk mind megette a meggyet

556

468

Feleségem olyan tiszta

176

151

Fel, fel, vitézek, a csatára

635

536

Felhozták a kakast szép taréjával

521

436

Feljött már az a nap

422

359

Felleg borult az erdőre

631

534

Felmentem egy hegyre

376

319

Felnőtt az út mellett két szál majoránna

517

434

Felsütött a nap sugára

421

358

Felszántom a császár udvarát

354

303

Feltetszett a hajnalcsillag

489

415

Félelmes szívűnek engem alejtátok

548

460

Fénylik az nap fényességgel

555

468

Fiumei kikötőben áll egy hadihajó

453

381

Fonjunk, fonjunk, benderezzünk

222

188

Forr a világ bús tengere (Kodály-Berzsenyi)

648

548

Földiekkel játszó égi tünemény (Csokonai)

645

543

Föltámadt Krisztus ez napon

552

464

Fújd el jó szél, fújd el

378

321

Fürdik, fürdik a libám

23

27

Füstös gubás legény mit gondolt magába

289

252

Glória, glória

464-5

395

Gólya, gólya, gelice

11

23

Gólya, gólya, gerlice

10

22

Gólya, gólya, gilice

12

23

Gólya, gólya, kerüld meg a házunkat

9

22

Guvadj, guvadj, furulya

29

29

Gyere ki, szívem

126

115

Gyertek, lányok, játszani, játszani

45

38

Gyújtottam gyertyát a vőlegénynek

533

446

Gyulainé édesanyám

281

241

Gyűjj átal, gyűjj átal, te szép aranybúza

107

98

Ha diák vagy, ne tanulj

632

534

Ha én volnék a budai nemesasszony

486

411

Ha gondolod rózsám

375

319

Haja, haja, barna legény

116

105

Hajlik a meggyfa

78

66

Hajnallik, hajnallik

296

258

Haj, széna, széna

75

63

Hajtsad szívem, hajtsad a csereszenye ágát

487

412

Hajtsd ki rózsám az ökröket

399

338

Hallgassátok meg, magyarok, amit beszélek

591

507

Hallottad-e hírét Bereg vármegyének?

420

356

Ha megsokasodik a bűn, s megrakodik

581

499

Ha nekem szóltál volna

618

527

Haragszik a gazda

216

184

Harcsa van a vízbe

303

266

Hatan vannak a mi ludaink

54

44

Hat ökör a földet

348

299

Haza, gazda, haza

205

174

Hazádnak rendületlenül (Szózat)

643

541

Hála Isten, makk is van

182

156

Három akó borom van

191

163

Három fehér kendőt veszek

233

197

Három éjjel, három nap

189

162

Három éjjel, három nap

190

163

Három szabó legényke

165

144

Három szál vesszőre tapodtam

103

94

Hát kis fiam, csitt!

646

545

Házasodik a lapát

153

137

Házigazda, aluszol-e?

492

417

Hegyen ülök, búsan nézek le róla

352

301

Hegyen-völgyön járogatok vala

322

280

Hej, a mohi hegy borának

245

206

Hej, búra, búra, búbánatra születtem

365

311

Hej, de nagyon régen volt, de soká lesz

642

540

Hej, dudu lencse, Horváth Marika

528

440

Hej, fürjecském, fürjecském

129

117

Hej, iszik, eszik, szépen lakozik

531

444

Hej, Jancsika, Hancsika

212

180

Hej, Luca, Panna

246

207

Hej, piliga táncom, piliga

117

105

Hej, pilike, táncolj, pilike

116

105

Hej, révész, révész, magyar ifjú révész

294

257

Hej, rozmaring, rozmaring

185

158

Hej, rózsa, rózsa, piros vagy

70

55

Hej, szénára, szénára

74

62

Hej, tulipán, tulipán

109

99

Hej, Vargáné káposztát főz

140

124

Hej, váralja, váralja

109

100

Hess légy, ne szállj rám

131

119

Hess páva, hess páva

305

267

Héja, héja, lakatos

26

28

Héja, héja, lakatos

27

29

Hidló végén, padló végén

221

187

Hód, hód, fényes lánc

105

97

Hogy el akarsz menni, de bánom

611

523

Hogyha elmész katonának

433

367

Hol jársz, hová mész, Nagy Erzsébet asszony?

87

80

Hol jártál, Szent Erzsébet?

86

79

Hollóházi templom előtt

505

427

Hopp Juliska, hopp Mariska

194

165

Hopp tűz villog

139

123

Hová készülsz, szívem, tőlem elbúcsúzni?

597

512

Hová mégy, hová mégy, piros barna legény?

292

255

Hová mégy, hová mégy, te kevély katona?

291

254

Hová mégy, hová mégy, tizenkét kőmíves?

274

230

Hozz bort, kocsmárosné!

240

203

Hüccs ki disznó a berekből

229

195

Ideje bújdosásimnak

586

503

Ideki a csengerbe

127

116

Ideki a kertbe

283

243

Ideki a piacon

137

122

Ideki a víz tövibe

356

305

Ifjú Mátyás király olyan álmot látott

288

250

Ifjúság, mint sólyommadár

587

503

Igyál, most van benne

241

204

Igyunk itt, mert van mit

208

176

Igyunk itt, mert van mit

244

206

lm elkezdem beszédemet, kérlek, hallgassátok

570

488

Imhol kerekedik egy fekete felhő

418

354

Im midőn mindeneket

457

387

Irigyeim sokan vannak

263

220

Ispiláng, ispiláng, ispilángi rózsa

50

41

Isten áldjon meg, Péter, Pál

523

437

Isten áldotta ó szép kikelet

590

506

Istenem, Istenem, áraszd meg a vizet

374

318

Isten hozott, rózsám

345

296

Isten veled, édesanyám

537

448

Itt a kék Balaton partja virányain (Berzsenyi)

578

496

Itthon vagy-e, hidasmester?

96

89

Itthon vagy-e, hidasmester?

95

88

Itt ül egy kis kosárba

89

81

Jaj, áldott méhemnek

584

501

Jaj, de sokat áztam, fáztam, fáradtam

454

381

Jaj Istenem, valahára

387

328

Jaj, jaj, gazanyel

316

276

Jaj, Józsikám, jaj, fiacskám

544

455

Jaj, pártám, jaj, pártám

536

448

Jam satis terris nivis atque dirae

576

493

Jáger Jóska híres betyár

413

351

János bácsi, előre, előre

270

225

János bíró, kincsem

125

114

János úr készül németül Bécsbe

102

94

Járjad pap a táncot

162

143

Járok egyedül

91

82

Járom az új várnak az alját

85

79

Jelenti magát Jézus

479

408

Jesu, dulcedo, dulcedo cordium

602

517

Jó dolga van a ---i bakának

452

380

Jó gazdasszony vagyok én

151

135

Jó szerencsét, egész háznép

223

189

Jöjj el átul, jöjj el

108

98

Jöjj el, jöjj el, jó idő

5

20

Jöjj, nemzeteknek váltója

555

465

Jöjjön haza, édesanyám

295

257

Jönnek, jönnek, majd elvisznek

507

428

Kapuvári lányok, jaj de fessek

268

224

Karácsony estéjén szépen vigadjanak

472

401

Kaszás e földön a halál

543

454

Katalina, katalina, szállj el

15

24

Katicabogárka

17

25

Katona se lettem volna

425

361

Katona vagyok én, ország őrizője

560

475

Katonának írt a bíró

426

362

Kácsa, kácsa, özvegy kácsa

56

45

Károlina, patyolat

51

42

Kecskemét is kiállítja nyalka verbunkját

595

511

Kecskék, legeljetek

235

198

Kedves jó barátim, hozzátok fordulok

530

444

Kedves lányom, szép virágom

515

432

Kele, kele, fűzfa

28

29

Kelj fel, gazda, kelj fel

474

402

Kelj föl, ki voltál szép leány

499

421

Kerek alma falapi

184

157

Kerek utca szegelet

188

161

Kerítettem, kerítettem egy kis várt

119

108

Kert megetti káposzta

172

148

Kesereg egy árva madár

392

332

Kék kő, veres kő, bújj ki a fülemből

31

30

Kék nefelejcs ráhajlott a vállamra

349

299

Két krajcárom volt, azt elástam

220

186

Két krajcárom volt nékem

149

133

Két szál deszka megy a vízen

133

120

Két szál pünkösdrózsa

123

113

Kicsi nékem ez a ház

186

159

Kicsiny a hordócska

531

444

Kicsi vagyok én

301

265

Kígyó, béka, gyere ki a fülemből

30

30

Kihajtom a lovam a rétre

261

218

Kihajtottam a libámat

299

261

Kilencet vert már az óra

499

421

Ki lovai vannak a nagy hegyek alatt?

482

409

Kimegyek a doberdói harctérre

448

377

Kiment a ház az ablakon

210

178

Kincsem, komámasz-szoszo-… asszony

231

196

Ki népei vagyi-vagyi-vagytok?

99

91

Kinyílt a rózsa

130

118

Ki ökrei esznek a nagy hegyek alatt?

483

410

Kis kacsa fürdik

46

40

Kis kacsa fürdik

73

58

Kis kacsa fürdik, készülődik

72

58

Kis kalapom csurgóra

216

183

Kis kece lányom, fehérbe vagyon

79

69

Kis kertemben uborka

187

160

Kis kertem tele van zsályával

55

45

Kiszáradt a tóbul mind a sár, mind a víz

420

356

Kit a bú megrongált

370

315

Kit virágot rózsám adott

396

336

Kivel háltál az éjjel?

535

447

Kivirágzott a diófa

118

107

Kocsi, kocsi, komámasszony

43

38

Kocsmaajtó nyitogató

254

213

Kolozsváros olyan város

331

285

Konkoly levél, tiszta búza

81

72

Kossuth Lajos táborában

440

371

Ködöllik a Mátra

405

344

Kőketánc, kőketánc

113

103

Kő, kő tánc, kikerekítem

113

103

Kösd fel Örzse ködmönkédet

232

197

Kősziklán felfutó

138

123

Kövecses út mellett

372

317

Krisztus feltámada

546

459

Krisztus urunknak áldott születésén

583

500

Kuku, kuku, kukucskám

619

527

Kurtafarkú fecske

333

287

Lakj jól, liba, lakj

24

27

Lánc, lánc, eszterlánc

48

41

Látom a csillagot

430

365

Láttad-e, láttad-e azt a bárányt?

147

131

Láttál-e valaha

340

293

Leesett a makk a fárul

196

167

Le is szállnak, fel is szállnak a fecskék

351

301

Lepedőcske, párnácska

520

435

Lóra, csikós, lóra

406

345

Luca, Luca, kity-koty

456

384

Ludaim, ludaim

178

152

Magosan repül a daru, szépen szól

641

540

Magos kősziklának oldalából nyílik

572

489

Ma született a mi urunk

471

400

Ma van húsvét napja

476

404

Már elég hóval s fene jégesővel

576

493

Már én többet nem

259

215

Már két hete vagy már három

410

349

Megégett Rácország

207

175

Megérik a kökény

170

147

Megfogtam egy szúnyogot

227

193

Meggyúlandó Balkó Pistának kőháza

481

409

Megházasodtam, te Miska

177

152

Megholt, megholt a cigányok vajdája

158

140

Meghozta az Isten piros pünkösd napját

478

406

Megírták a levelembe

421

358

Megkapáltuk szőlőinket háromízben is

253

212

Megkötöm lovamat

429

364

Megrakják a tüzet

341

294

Megütik a dobot

428

363

Megvetem paplanos ágyamat

175

150

Megvirágzott a diófa

141

125

Megy a jogász a csárdába

637

537

Mely magos volt a fa

485

411

Menaságnak alsó végén

321

279

Menjünk hazafelé húgom, édes húgom

278

236

Menyasszony, vőlegény

208

177

Mestereknek mestere, mondd meg, mi az egy!

148

132

Mezei virágot szedtem

311

272

Még azt mondja az én uram

228

194

Mély a Tiszának a széle

198

168

Mér küldött az úrasszony?

99

90

Mért jöttetek, vidékiek?

508

428

Mért küldött az úrasszony?

98

90

Mért sírsz, mért sírsz, te nagy madár?

385

327

Micsoda falu ez? Fegyvernek

354

303

Mi füstölög ott a síkon távolban?

640

539

Míg a kácsát elhajtottam

100

93

Mihálynap után az idő

409

348

Mikor a szolgának

404

343

Mikor gulyásbojtár voltam

401

341

Mikor kicsi lyánka voltam

313

274

Mikor kicsi lyánka voltam

307

269

Mikor leány voltam

357

305

Mikor már én tizennyolc éves voltam

262

219

Mikor masírozunk, kapitány uram?

252

212

Mikor megyek Galícia felé

455

382

Mikoron Dávid nagy búsultában (Kodály)

647

548

Minden nap, minden nap jó borral kell élni

258

215

Minek sírsz kedvesem, bájoló angyalkám?

621

528

Mint a szép híves patakra

580

498

Mintha pásztortűz ég őszi éjszakákon (Arany)

559

472-474

Mint sír a fehér hattyú Meander vize partján

596

511

Mit akar itt ez az egy ember

93

86

Mit játsszunk, lányok?

44

38

Mostan emlékezem az elmúlt időkről (llosvai)

559

472-473

Most érkeztünk ez helyre

494

418

Ne aludj el, két szememnek világa

534

447

Ne aludj immár, drága lélek

616

526

Ne búsuljon senki menyecskéje

219

186

Ne hagyj el angyalom, megöregszem

326

283

Ne hagyj elesnem, felséges Isten

569

487

Ne járj hozzám, szívem, éjjel

607

521

Nekem egy friss gondolat ütközött eszembe

593

508-509

Nem anyától lettem

355

304

Nem anyától szültem

327

283

Ne menj el, el ne menj (Bartók)

649

552

Ne menj, rózsám, a tarlóra

332

286

Ne menj, rózsám, a tarlóra

627

532

Nem láttam én molnárcsókot

133

120

Nem láttam én télbe fecskét

173

149

Nem láttam én télbe fecskét

626

531

Nem leszek én már szerelmes

433

367

Nem loptam én életembe

628

532

Nem messze van ide Kismargita

412

350

Nem vagy legény, nem vagy

204

173

Nem vagyok én senkinek sem adósa

230

196

Nem vagyok oka semminek

72

58

Ne szállj perbe énvelem

603

518

Ne szomorkodj, légy víg

624

530

Ne verd azt az ajtót, nem te csináltattad

510

429

Nevijorknál kikötött a gőzhajó

269

225

Néktek emlékezem, ha meghallgatjátok

574

491

Néném, néném, nénémasszony

94

87

Nézd meg, lányom, nézd meg jól

300

262

Nicolai solemnia

553

465

Ni hol menen hét leány

155

138

Nincs becsületi a katonának

594

510

Nincs boldogtalanabb a paraszt embernél

265

222

Nincsen a szobában

512

430

Nincs megyénkben szebb leányka Örzsikénél

612

524

Nincs minálunk olyan asszony

234

198

Nyisd ki, asszony, a kapudat

101

93

Nyissátok ki ajtótokat

509

429

Nyiss kaput, nyiss

99

91

Ó, életünk végórája

541

452

Ó, én édes aranykacsám

502

425

Ó, én édes hazám, te jó Magyarország

566

484

Ó, én édes kis madár, mire vetemedtem

322

281

Ó, én szegény kismadár, mire vetemedtem

593

508

Ó fényességes szép Hajnal

499

421

Ó jaj, jaj, félek

542

452

Októbernak, októbernak elsején

446

376

Oldozd fel, Uram

545

457

(S) Olyan bú van a szívemen

389

329

Olyan öreg vagyok

431

366

Ó, mely félelem és rettegéssel

571

489

Ó, mely sok hal terem az nagy Balatonba

238

201

Omnes unanimiter

554

466

Ostoring, ostoring, ostoringes cérna

49

41

Ó, szomorúságnak, napja siralomnak

540

451

Ó, te csodálatos német

159

141

Ó, te tündér és csalárd világ

588

504

Öreg vagyok már én

156

139

Összegyűltek, összegyűltek az újfalvi lányok

154

138

Összetanakodott tizenkét kőmíves

275

232

Őszi harmat, hideg eső

501

425

Őszi harmat után, végre mikor osztán

573

490

Özvegyember száraz malom

313

274

Paradicsom mezejébe

470

400

Páros utak mellett

380

322

Pázsintos udvaron lakik a szegénység

527

439

Pejparipám rézpatkója de fényes

407

346

Perjési erdőben

144

127

Per plateam ambulavi

433

367

Pille, pille, szállj le

21

26

Piros alma mosolyog a dombtetőn

264

221

Póda Péter, Póda Pál

168

146

Pórom, pórom, Popádiné

41

37

Pörölj Uram pörlőimmel

579

498

Puszta malomba

298

260

Pusztaság, kárvallás egész Magyarországban

564

482

Rádi, rádi, rokonyom

73

59

Rákóczi kocsmában

285

246

Rectius vives Licini nequ’ altum

495

419

Regis regum civis ave

551

463

Reménységem nincs már nékem (Balassi)

575

492

Rengedező nádszál

383

325

Rengesd uram a gyermeket

223

189

Repülj madár, repülj

378

378

Régen volt, soká lesz

209

177

Régi szeretőmért

308

270

Ritka búza, ritka

605

520

Ritka kertben találsz télben

600

514

Romlásnak indult hajdan erős magyar (Berzsenyi)

577

495

Rozmaringnak kétféle szokása

364

310

Röpülj páva, röpülj

417

353

Sanctus, Sanctus, Sanctus

554

466

Sárga csikó, csengő rajta

136

122

Sárga kukoricaszár

236

198

Sárgul már a búza, érik a kalásza

335

288

Sárgul már a fügefa levele

369

314

Sej, felszállott a kakas a meggyfára

449

378

Sej, haj, katona se lettem volna soha

450

379

Sej, haj, nincsen rózsa

334

287

Sej, rózsa, rózsa, piros vagy

72

Semmit ne bánkódjál Krisztus szent serege

562

481

Semmit se vétettem

438

370

Seregeknek hatalmas nagy királya

582

500

Serkenjetek pásztorok, pásztorok

467

396

Serkenj fel, fiam

468

396

Serkenj fel, kegyes nép

497

420

Serkenj fel, lantos

495

419

Siess enni, papikám

23

27

Siess, keresztény, lelki jót hallani

558

471

Siess, libám, begyet rakni

25

28

Simás, tapsolós

35

32

Siralmas énnékem tetőled megválnom

567

485

Siralmas volt nékem világra születnem

585

502

(Aj) Sirass, édesanyám

379

321

Sírhat az az édesanya

164

144

Sokat arattam a nyáron

272

227

Sokat írtak bölcsek világi dolgokról

565

483

Sok számos esztendőket vígan elérhess

493

418

Söprik a karádi utcát

435

369

Söprik az erdei utat

424

361

Sötét az erdő

91

82

Sötét az erdő

130

118

Summáját írom Eger várának

557

471

Surrexit Christus hodie

552

464

Süss fel, süss fel, napocska

6

20

Süss fel, nap

4

19

Süss ki, nap

3

19

Sütött ángyom rétest

203

172

Szabad a madárnak ágrul ágra szállni

398

337

Szaladj, kuruc, jön a német

159

141

Szállj le, lepke, babot adok

22

26

Szántottam gyöpöt

122

113

Száraz kút a gégém csapja

255

213

Szegény legény vótam

290

253

Szent Gergely doktornak

476

404

Szeredán viszik a lányokat

90

81

Szeretem őtet

134

121

Szereti a tyúk a meggyet

201

170

Széles a Balaton vize

339

291

Széles a Duna, magas a partja

142

125

Széles Rajna vize

325

282

Szélről lakom én

301

265

Széna alja, széna alja, széna szakadékja

76

64

Szép a csikó, ha szépen felnyergelik

320

278

Szép hajnal, emeld fel földünk felett

623

529

Szivárvány havasán felnőtt rozmaringszál

277

235

Szivárványos az ég alja

214

181

Szól a füge-madár

206

174

Szomorú az idő

342

294

Szomorúfűz fának

404

343

Szörnyű halál imé hol áll

589

505

Szörnyű nagy romlásra

559

472

Talalaj, talalaj, Tót Lőrinc

475

403

Talán nem is anya fajzott

434

368

Tavaszi szél vizet áraszt

309

271

Tavasz, tavasz, gyenge tavasz

359

307

Tegnap a Gyimesbe jártam

386

327

Tegnap, csütörtökön este

625

531

Tekeredik a kígyó

112

101

Tele kertem zsályával

128

117

Tele szívünk örömmel, rajta, vigadjunk

498

421

Te túl rózsám, te túl

377

320

Te vagy a legény, Tyukodi pajtás

594

510

Télen nagyon hideg van

179

154

Téli nyári laboda

180

154

Térj meg már bújdosásidból

598

513

Ti magyarok, már Istent imádjátok

556

468

Tisztelem mindnyáját és násznagy urakat

500

424

Tivi-tovi tács, hévízi takács

100

93

Told, told, kágyula

13

24

Tőke, tőke, szennyes tőke

81

72

Török bársony süvegem

634

536

Tudod rózsám, mit fogadtál

343

295

Túl a vizen Tótországon

282

242

Túrót ettem, elejtettem

42

38

Tücsök koma, gyere ki

18

25

Tücsök koma, gyere ki

19

25

Tücsök koma, gyere ki

20

26

Tüzes koplót hordozok

53

43

Tüzet viszek, lángot viszek

52

43

Tüzit megrakatja világos szent János

480

408

Uccu vászon-tarisznya

213

181

Ugorj ki Dunából, ugorj be Dunába

68

53

Ugyan édes komámasszony

174

149

Úgy elmegyek, meglássátok

385

327

(S) Úgy elmegyek, meglássátok

371

316

Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt

224

190

Úgy varr, s úgy varr vala

284

245

Újesztendő, vígságszerző

473

401

Új hold, fényes hold

99

91

Új vár, fényes vár

106

97

Üdvözlégy, kegyes Szent László király

547

459

Ülj le lepe, babot adok

22

26

Üres a pohár

246

207

Vagyon az égen egy csillag

491

416

Vajda, hegedűknek álljon meg zengése

513

430

Vala szeretőmnek

314

275

Varga Borcsa kapujába

135

121

Vasárnap mulatni

244

206

Várba harangoznak

145

128

Veni redemptor gentium

555

468

Vesszen el a világ, csak teremjen szőlő

610

523

Vetekedik vélem háromféle virág

484

410

Vettem majorannát

305

267

Vége a farsangnak

209

178

Vékony cérna, kemény mag

169

147

Vékony cérna, köménymag, köménymag

217

184

Vígan, vígan, víg angyalom

195

166

Villás farkú fecske

266

223

Vinus, vina, vinum, nomen adjectivum

593

508

Virágéknál ég a világ

135

121

Virágos kenderem elázott a tóba

215

182

Vitam fortunatam

209

178

Vörös bor nem drága

242

204

Zöld erdőben, zöld mezőben

328

284

Zörög a kocsi, pattogtat Jancsi

518

434

--- az ágyát

121

112

--- kis kutyája

135

121

--- falva de jó helyen van

436

369

--- szép helyen van

437

369

---i templom előtt

505

427