Ugrás a tartalomhoz

A magyar irodalom történetei

Szegedy-Maszák Mihály

Gondolat Kiadó

A magyar irodalom történetei I.

A magyar irodalom történetei I.

A kezdetektől 1800-ig

Szegedy-Maszák, Mihály

2008


Tartalom

1.
A magyar irodalom történetei I.
2.
TARTALOM
3.
ELŐSZÓ
HIVATKOZÁSOK
4.
MIKOR, HOGYAN KEZDŐDÖTT?
HIVATKOZÁSOK
5.
A SZÉKELY ROVÁSÍRÁS ÉS A LATIN–MAGYAR ÁBÉCÉ
A SZÉKELY ROVÁSÍRÁS KELTEZÉSÉNEK KÉRDÉSE
HUMANISTA MOZGALOM A SZÉKELY ROVÁSÍRÁSÉRT
A TÖRTÉNETÍRÓK TANÚSÁGÁNAK IGAZSÁGÉRTÉKE
A SZÉKELY ROVÁSÍRÁS NYELVTÖRTÉNETI HELYZETE
AZ ÓTÖRÖK ROVÁSÍRÁSBÓL VALÓ EREDEZTETÉS
A KELET-EURÓPAI ROVÁSÍRÁSOK
A SZÉKELY ROVÁSÍRÁSOS EMLÉKEK FORRÁSÉRTÉKE
ÖSSZEFOGLALÁS
HIVATKOZÁSOK
6.
LATIN SZENTÍRÁS-MAGYARÁZAT
HIVATKOZÁSOK
7.
A SZÓBELISÉG ÉS AZ ÍRÁSBELISÉG HATÁRÁN
HIVATKOZÁSOK
8.
A MAGYAR LÍRA ELSŐ FENNMARADT TERMÉKE
HIVATKOZÁSOK
9.
A KOLDULÓ RENDI PRÉDIKÁCIÓIRODALOM KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON
HIVATKOZÁSOK
10.
NÉMET ÍRÁSBELISÉG ÉS IRODALMI MŰVELTSÉG A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGON
HIVATKOZÁSOK
11.
VENDÉGJÁTÉK A PRIAPIKUS PARNASSZUSON
JANUS PANNONIUS PRIAPIKUS KÖLTÉSZETE
URSA, URSUS, URSULA: EGY PÉLDA
MATTHIAS LUPIUS, LINUS, PEGASUS
A VERISSIMA LEX ÉS APOLOGIKUS GESZTUSAI
GIROLAMO BALBI KÖLTÉSZETÉNEK EROTIKUS ÉS PRIAPIKUS REGISZTERE
HIVATKOZÁSOK
12.
A HUMANISTÁK KÖZÖS EURÓPÁJA
HIVATKOZÁSOK
13.
KÖZÉPKOR ÉS RENESZÁNSZ HATÁRÁN: TEOLÓGIA ÉS POLITIKA
KORSZAKOK, KÁNONOK
ÉLETRAJZ, MŰVEK, KONTEXTUS
POLITIKAI ÜDVÖSSÉG? (PROBLEMATIKA ÉS FORRÁSOK)
KÖZÉPKOR VAGY RENESZÁNSZ? TEOLÓGIA VAGY POLITIKA?
HIVATKOZÁSOK
14.
A VIRÁGÉNEKVITA
HIVATKOZÁSOK
15.
A MOHÁCS ELŐTTI HUMANISTA KÖLTÉSZET SZAKASZAI
HIVATKOZÁSOK
16.
VIRTUÁLIS KÖNYVTÁR A KÉSŐ KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGON
KÖNYVTÁR
VIRTUÁLIS KÖNYVTÁR
A TABULA ALPHABETICA JELENTŐSÉGE
TÁRGYSZÓTÍPUSOK
A TABULÁK GAZDAGSÁGA
A MÓDSZER EREDETE
A MÓDSZER GYAKORLATA ÉS HATÁSA AZ ÚJKORBAN
ÖSSZEGZÉS: A DIGITALIZÁCIÓ LEHETŐSÉGEI
HIVATKOZÁSOK
17.
VÁRADI PÉTER ÉS LEVELESKÖNYVE
HIVATKOZÁSOK
18.
„NÉMELY ALÁZATOS DOKTOR SZÍZ MÁRIA KÉPÉBEN”
HIVATKOZÁSOK
19.
A MEGÍRATLAN ÉS A MEGÍRT MAGYAR TÁRGYÚ EPOSZ
HIVATKOZÁSOK
20.
POLITIKAI RETORIKA A TÖRÖKELLENES IRODALOMBAN
HIVATKOZÁSOK
21.
A RÉGI MAGYARORSZÁGI IRODALOMELMÉLET ALAPPOZÍCIÓI
HIVATKOZÁSOK
22.
A PÁLOS RENDTÖRTÉNET
HIVATKOZÁSOK
23.
A MAGYAR VERS A RENESZÁNSZ ÉS REFORMÁCIÓ KORÁBAN
METAFORA, FIKCIÓ, IRODALOM
MŰFAJOK
PONTOSÍTÁS
VALLÁSIAK
VILÁGIAK
VERSFORMÁK
A HIERARCHIKUS STRÓFAÉPÍTÉS FELÉ: KÜZDELEM AZ IZOSZABÁLY ELLEN
VERSKOMPOZÍCIÓ VAGY IZOSZABÁLY
HIVATKOZÁSOK
24.
A 16. SZÁZADI MAGYAR DRÁMA
HIVATKOZÁSOK
25.
JACOBUS PISO SCHEDIÁJA
HIVATKOZÁSOK
26.
A TUDÓSÍTÓ ÉNEK MŰFAJA
HIVATKOZÁSOK
27.
ESZMEI ÉS MŰFAJI FRISSESSÉG A 16. SZÁZADI PÁRBESZÉDES UNITÁRIUS MŰVEKBEN
HIVATKOZÁSOK
28.
RADIKÁLIS DOGMAKRITIKA ÉS FIKCIÓS LELEMÉNY JACOBUS PALAEOLOGUS MŰVEIBEN
HIVATKOZÁSOK
29.
A HISTÓRIÁS ÉNEK
HIVATKOZÁSOK
30.
A HITVITA RETORIKÁJA: NYILVÁNOSSÁG ÉS ÖNSZEMLÉLET
HIVATKOZÁSOK
31.
MADZSARI TÜRKI
HIVATKOZÁSOK
32.
BALASSI KÖNYVE
AZ ELSŐ 33-AS CIKLUS: 1–33.
A MÁSODIK 33-AS CIKLUS ELEJE: 34–58.
A MÁSODIK 33-AS CIKLUS FOLYTATÁSA. JÚLIA UTÁN: 59–61.
PRÓZAI MEGJEGYZÉS
AZ ELSŐ ALCIKLUS: 9 SZÁMOZATLAN ISTENES ÉNEK
A MÁSODIK 33-AS CIKLUS FOLYTATÁSA. JÚLIA UTÁN: 62–64.
A MÁSODIK ALCIKLUS: 9 SZÁMOZATLAN SZERELMI ÉNEK
A MÁSODIK 33-AS CIKLUS VÉGE. JÚLIA UTÁN: 65–66.
A HARMADIK ALCIKLUS: 9 + 1 SZÁMOZOTT CAELIA-VERS: 1–10.
HIVATKOZÁSOK
33.
HISTÓRIA, EMLÉKEZET, ÖNVALLOMÁS
AZ ARS HISTORICA VITA
ESZKATOLÓGIA ÉS TÖRTÉNETÍRÁS. PROTESTÁNS FORDULAT A TÖRTÉNETÍRÁSBAN
AZ EURÓPAI TÖRTÉNETÍRÁS ÉS AZ ERDÉLYI HUMANISTÁK
TRANSZSZILVANIZMUS ÉS TÖRÖKPÁRTISÁG
HIVATKOZÁSOK
34.
BALASSI BÁLINT APOTEÓZISA RIMAY JÁNOS EPICÉDIUMÁBAN
HIVATKOZÁSOK
35.
KÁNONKÉPZÉS A GYÜLEKEZETI ÉNEKKÖLTÉSZETBEN
GYÜLEKEZETI ÉNEKESKÖNYVEK A 16–17. SZÁZADBAN
GYÜLEKEZETI ÉNEKEK
HIVATKOZÁSOK
36.
HITVITA ÉS FABULA
HIVATKOZÁSOK
37.
VANITAS ÉS MEMENTO MORI
HIVATKOZÁSOK
38.
BALASSI BÁLINT KÖLTÉSZETÉNEK UTÓÉLETE A 17. SZÁZAD ELEJÉN
HIVATKOZÁSOK
39.
A „HELYETTES ÁLDOZAT” ALLEGÓRIÁIA ZRÍNYIÁSZ KILENCEDIK ÉNEKÉBEN
HIVATKOZÁSOK
40.
AZ IMITATIO ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA A SZIGETI VESZEDELEMBEN
HIVATKOZÁSOK
41.
A SZERKESZTETT VERSKÖTET MINT A SZERZŐ IFJÚKORI ÖNARCKÉPE
HIVATKOZÁSOK
42.
A JÖVŐ TÖRTÉNETE ÉS AZ OLVASÓK
HIVATKOZÁSOK
43.
EGYETEMES TUDOMÁNY ERDÉLYBEN: ALSTED, BISTERFELD ÉS COMENIUS
HIVATKOZÁSOK
44.
„SOK FESTÉKKEL KELLE AZ DOLGOT SZÍNLELNI”
HIVATKOZÁSOK
45.
A MAGYAR VERSES REGÉNY KEZDETEI, AVAGY A KÁNONBÓL KIIKTATOTT BAROKK KÖLTŐ
MI VOLT E PÁRATLAN SIKER OKA?
HIVATKOZÁSOK
46.
A MAGYAR NŐI KÖLTÉSZET TÖRTÉNETÉNEK ELSŐ FEJEZETE
TELEGDY KATA (1550 u.–1599 u.)
RÁKÓCZI ERZSÉBET (1654–1707)
PETRŐCZY KATA SZIDÓNIA (1662–1708)
RÉVAY ERZSÉBET (1665 k.–1712 u.)
BETHLEN KATA (1678 k.–1725)
ZAY ANNA (1680?–1731 u.)
KAJALI KLÁRA (1690–1741)
BARKÓCZY BORBÁLA (1700–1773 u.)
HIVATKOZÁSOK
47.
AZ EMLÉKIRAT-IRODALOM
AZ ÉNFORMÁLÁS TECHNIKÁI AZ ERDÉLYI EMLÉKÍRÓKNÁL
HIVATKOZÁSOK
48.
CUM DEO
HIVATKOZÁSOK
49.
EURÓPAI UTAS, ERDÉLY SZERELMESE
A MORÁLIS ÉRTÉKREND KÉRDÉSEI
„ÚGY SZERETEM MÁR RODOSTÓT, HOGY EL NEM FELEJTHETEM ZÁGONT…”
AZ OTTHONOSSÁG KIHÍVÁSA
HIVATKOZÁSOK
50.
„ET IN ARCADIA EGO”
HIVATKOZÁSOK
51.
BESSENYEI GYÖRGY, A MAGYAR FELVILÁGOSODÁS ÚTTÖRŐJE
HIVATKOZÁSOK
52.
„LEVELEDET VETTEM, VERSEID CSUDÁLOM”
HIVATKOZÁSOK
53.
OSSZIÁNI FORDÍTÁSOK A MAGYAR MUSEUMBAN
AZ EURÓPAI RECEPCIÓ KEZDETEI
A LATINOS KLASSZICIZMUS FORDÍTÓI PROGRAMJA ÉS MICHAEL DENIS
BATSÁNYI ELSŐ FORDÍTÁSA: AZ OSSZIÁN UTOLSÓ ÉNEKE
AZ OSZKÁR HALÁLA
KÁRTHON
HIVATKOZÁSOK
54.
AZ IRODALMI INTÉZMÉNYRENDSZER KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON
HIVATKOZÁSOK
55.
CENZÚRA, HITVÉDŐK, KÖNYVKERESKEDŐK ÉS OLVASÓK
HIVATKOZÁSOK
56.
SZEMÉLYNÉVMUTATÓ
57.
CÍMMUTATÓ
58.
TARTALOM (Események)