Ugrás a tartalomhoz

A kvantumkémia alapjai és alkalmazása

Veszprémi Tamás, Fehér Miklós

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

A kvantumkémia alapjai és alkalmazása

A kvantumkémia alapjai és alkalmazása

Veszprémi, Tamás

Fehér, Miklós

Készült a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 számú projekt keretében, a korábban nyomtatásban is megjelent A kvantumkémia alapjai és alkalmazása c. kiadvány alapján.

Azonossági szám: MK-1303104

ISBN 963-16-2776-4

Műszaki Könyvkiadó Kft., Budapest


Tartalom

Bevezetés
I. ALAPOK
1. A csoportelmélet alapjai
1.1. Szimmetria elemek és szimmetriaműveletek
1.2. A csoport fogalma
1.3. Szimmetriacsoportok szerinti besorolás
1.4. Szorzótábla
1.5. Az osztály fogalma
1.6. A szimmetria operációk mátrixreprezentációi
1.7. Hogyan transzformálódik?
1.8. Direktszorzat-reprezentáció
2. A kvantummechanika axiómái
3. A hidrogénatom és egyéb furcsaságok
3.1. A szabadon mozgó részecske
3.2. A harmonikus oszcillátor
3.3. Részecske mozgása centrális erőtérben. A H-atom
3.4. A mágneses momentum és a spin
4. Kvantumkémia: a közelítések hierarchiája
4.1. Első közelítés: a nem-relativisztikus kvantummechanika
4.2. A kvantummechanika 6. axiómája: a Pauli-elv
4.3. Második közelítés: a Born–Oppenheimer tétel
4.4. A harmadik közelítés: az egyelektron módszer
5. A variációs és perturbációs módszerek
5.1. A variációs módszer
5.2. A perturbációszámítás elemei
6. A Hartree–Fock-modell és következményei
6.1. A Hartree-Fock-módszer
6.2. Sokelektronos atomok elektronszerkezete
6.3. Pohárköszöntő a periódusos rendszer felépülésére
6.4. A Hartree–Fock–Roothaan módszer
6.5. Bázisok
6.6. A molekulapálya-modell
6.7. Ab initio Hartree–Fock–Roothaan-számítások
6.8. Lokalizált molekulapályák
6.9. A hullámfüggvény szimmetriája
6.10. Hogyan tovább?
7. Túl a Hartree–Fockon
7.1. A konfigurációs kölcsönhatás módszere
7.2. Az elektronkorreláció számítási módszerei
7.3. Korrelációs számítások
7.4. Elméleti kémiai modellek
7.5. Relativisztikus korrekciók
8. Az elektronsűrűség elmélete
8.1. Mulliken-féle populációs analízis
8.2. Természetes pályák
8.3. Elektrosztatikus potenciálok
8.4. A molekulák alakja
8.5. Az elektronsűrűség topológiai analízise
8.6. A sűrűségfunkcionál-elmélet alapjai
8.7. A sűrűségfunkcionál-elméletből következő kémiai fogalmak
9. Félempirikus módszerek
9.1. NDDO alapú félempirikus modellek
II. ALKALMAZÁSOK
10. A molekulák szerkezete
10.1. A perfluoro-ciklopropén szerkezete
10.2. A [10]annulének szerkezete és relatív energiája
10.3. Bróm-olefin π-komplexek energiája és szerkezete
11. A molekularezgések számítása
11.1. A perfluor-ciklopropén harmonikus rezgési frekvenciái
11.2. Izomerek azonosítása számított rezgési spektrumok segítségével
11.3. Szimmetrikus molekulák rezgési analízise
12. Termodinamikai számítások
12.1. A C5H5+ izomerek relatív energiája
12.2. A vízdimer hidrogénkötésének energiája
12.3. A hidrogén-maleát anion rövid-erős hidrogénkötése
12.4. Az n-bután konformációs viszonyai és forgási energiagátjai
13. Az elektronsűrűséggel kapcsolatos tulajdonságok
13.1. A rövid-erős hidrogénkötés topológiai analízise
13.2. Oxazolok dipólusmomentuma és polarizálhatósága
14. Kémiai reakciók
14.1. Lítiumkationnal komplexált peroxigyök reakciói
14.2. Hogy kerül a hélium a fullerénbe?
14.3. A Dewar-benzol izomerizációja
14.4. A ciklopropilidén gyűrűnyílása
14.5. Az N-metilformamid bázis-katalizált hidrolízise
14.6. A HCO+HNO2HCHO+NO2reakció mechanizmusa és sebességi állandója
15. Kondenzált fázisú molekuláris rendszerek számítása
15.1. Hidroxipiridinek tautomer egyensúlyai különböző oldószerekben
15.2. Hidrogén disszociációja platinafelületen
15.3. A kristályos nitroanilinek szerkezete
16. Molekuladinamikai szimulációk
16.1. A sósav disszociációja vizes oldatokban
16.2. Hidróniumionok szolvatációjának és transzportjának ab initio molekuladinamikai szimulációja
17. Ionok és gerjesztett elektronállapotok
17.1. A benzaldehid gerjesztett elektronállapotai
17.2. Az imidazol legkisebb energiájú gerjesztett állapota
17.3. A HFCS ionizációs energiái
17.4. A vaskloridnak és ionjainak termokémiája
A. FÜGGELÉK