Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a szociológiába

Andorka Rudolf (2006)

Osiris Kiadó

21. fejezet - A VÁLTOZÁSOK AZ EZREDFORDULÓN CÍMŰ FEJEZETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ BIBLIOGRÁFIA

21. fejezet - A VÁLTOZÁSOK AZ EZREDFORDULÓN CÍMŰ FEJEZETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ BIBLIOGRÁFIA

A népesség... 2002. A népesség időfelhasználása 1986/87-ben és 1999/2000-ben. Budapest, KSH.

Altorjai Szilvia – Giczi Johanna – Sík Endre 2003. Etűdök az élet üteméről. Századvég, 2. sz. 3-40. p.

Andor Mihály – Liskó Ilona 1999. Iskolaválasztás és mobilitás. Budapest, Iskolakultúra Könyvek.

Andorka Rudolf 1990. A rétegződéselmélet haszna a mai magyar társadalom kutatásában. In Andorka Rudolf – Stefan Hradil – Jules Peschar (szerk.): Társadalmi rétegződés.

Andorka Rudolf, 1993. Elégedettség, elidegenedés, anómia. In Sík Endre-Tóth István György (szerk.): Egy év után... Jelentés a Magyar Háztartás Panel II. hullámának eredményeiről. Budapest, BKE Szociológia Tanszék – Tárki – KSH, 97-112. p.

Andorka Rudolf 1997. Család és népesedés. Valóság, XL. évf. 7. sz. 15-36. p.

Andorka Rudolf 2003. Gyermek, család, történelem. Szerkesztette Faragó Tamás. Budapest, Századvég Kiadó.

András Imre 1997. A magyar egyház az ezredfordulón. In Horányi Özséb (szerk.): Az egyház mozgástereiről a mai Magyarországon. Vigilia, 75-85. p.

Angelusz Róbert – Tardos Róbert 1998. Az „önéletrajzíró" válaszadó. A választási preferenciák retrospektív adatainak szisztematikus torzítása. Századvég, 1. sz. 3-33. p.

Angelusz Róbert – Tardos Róbert (szerk.) 2005. Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai tagolódás Magyarországon. Budapest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány.

Angelusz Róbert – Tardos Róbert 2005a. A választói tömbök rejtett hálózata. In Angelusz-Tardos (szerk.) 2005. 65-160. p.

Angelusz Róbert – Tardos Róbert 2005b. Választási részvétel és politikai aktivitás. In Angelusz-Tardos (szerk.) 2005. 323-384. p.

Aron, Raymond 1994. Tanulmány a szabadságjogokról. Pécs, Raymond Aron Társ. – Tanulmány K.

Az élethosszig tartó tanulás. Budapest, KSH, 2004.

Barber, J. S. – Axin, W. G. – Thornton, A. 2002. The Influence of Attitudes on Family Formation Processes. In Lesthaeghe, R. (ed.): Meaning and Choice: Value Orientations and Life Course Decesions. The Hague, 45-93. p.

Bauer Béla – Szabó Andrea – Máder Miklós – Nemeskéri István 2003. Ifjúsági rétegek az ezredfordulón. Új Ifjúsági Szemle, 1. sz. 105-125. p.

Bauman, Z. 2002. Globalizáció. A társadalmi következmények. Budapest, Szukits.

Beck, U. 2005. Mi a globalizáció? Szeged, 2005, Belvedere.

Becker, Rolf 2000. Klassenlage und Bildungsentscheidungen. Kölner Zeitschrift für Soziologie und So- zialpsychologie, 3. 450-474. p.

Beets, G. C. N. – Liefbroer, A. C. – Giervald, J. 1999. Changes in Fertility Values and Behaviour: A life Course Perspective. In Leete, R. (ed.): Dynamics of Values in Fertility Change. Oxford University Ress, 100-120. p.

Bell, D. 1973. The Coming of the Post-Industrial Society. New York, Basic Books.

Bindorffer Györgyi 2001. Kettős identitás. Etnikai és nemzeti azonosságtudat Dunabogdányban. Budapest, Új Mandátum – MTA Kisebbségkutató Intézet.

Bourdieu, P. 1998. Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke. In Lengyel-Szántó 1998.

Buhlman, T. 1996. Determinanten des subjektives Wohlbefindens. In Zapf, W. – Habich, R. (Hrsg.): Wohlfahrtsentwicklung im vereinten Deutschland. Berlin, Edition sigma, 51-78. p.

Buhr, P. 1995. Dynamik von Armut. Dauer und biographishe Bedeutung von Sozailhilfe. Opladen, West- deutscher Verlag.

Bukodi Erzsébet 2001. A nemzedékek közötti mobilitás alakulása 1983 és 2000 között. Életmód-Időmérleg. Budapest, KSH, 116. p.

Bukodi Erzsébet 2002. Társadalmi mobilitás Magyarországon, 1983-2000. In Kolosi-Tóth-Vukovich (szerk.): Társadalmi riport 2002. Budapest, Tárki, 193-206. p.

Bukodi Erzsébet 2004. Ki, mikor, kivel (nem) házasodik? Párválasztás Magyarországon. Budapest, Századvég Kiadó – Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság.

Bukodi Erzsébet -Altorjai Szilvia – Tallér András 2005. A társadalmi rétegződés aspektusai. Budapest, KSH Népességtudományi Kutató Intézet.

Bukodi Erzsébet – Harcsa István – Vukovich György 2004. A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében. In Kolosi T. – Tóth I. Gy. – Vukovich Gy. (szerk.): Társadalmi Riport 2006. Budapest, Tárki, 17-47. p.

Bukodi Erzsébet – Harcsa István – Vukovich György 2004. Magyarország a társadalmi jelzőszámok tükrében. In Kolosi T. – Tóth I. Gy. – Vukovich Gy. (szerk.) 2004, 17-47. p.

Bukodi Erzsébet (szerk.) 2003. Társadalmi helyzetkép 2003. Budapest, KSH.

Bukodi, E. – Robert, P 2002. Man’s career mobility in Hungary during the 1990s. Globalife, Working Paper No. 38.

Bumpass, L. 2002. Family Related Attitudes, Couple Relationships and Union Stability. In Lesthaeghe (ed.): Meaning and Choice: Value Orientations and Life Course Decesions. The Hague, 162-189. p.

Bumpass, Larry L. – Lu, Hsien-Hen 2000. Trends in Cohabitation and implications for children's family context in the United States. Population Studies, 54/1. 29-41. p.

Burchard, T. – Le Garnd, J. – Pichaud, D. 2002. Introduction. In Hills-LeGrand-Piachaud (ed.): Understanding Social Exclusion. Oxford, Univ. Press, 1-13. p.

Castells, M. 1996, 1997, 1998. The Information Age: Economy, Society and Culture (The Rise of the Network Society, 1996, The Power of Identity, 1997, The End of Millenium 1998). Cambridge, MA. – Oxford, Blackwell.

Castells, Manuel 2005. A hálózati társadalom kialakulása. Az információ kora. Gondolat-Infonia.

Cherlin, Andrew J. 2002. Public & Private Families. Boston, McGraw Hill.

Coleman, J. S. 1990. Foundations of Social Theory. Cambridge, Mass., Harvard University Press.

Comparable... 2005. Comparable time use statistics. Eurostat, Luxembourg.

Council of Europe 2003. Recent demographic trends 2002. Strasbourg.

Czakó Á. et al. 1993. Vállalkozások és vállalkozók. Budapest, KSH.

Csabina Z. – Kopasz M. – Leveleki M. 2001. Szerződéses bizalom a hazai feldolgozóipari vállalatok üzleti kapcsolataiban. Szociológiai Szemle, 1. sz.

Csanády Gábor – Csizmady Adrienne 2002. Szuburbanizáció és társadalom. Tér és Társadalom, 3. sz. 27-55. p.

Cseh-Szombathy László – Tóth Pál Péter (szerk.) 2001. Népesedés és népességpolitika. Budapest, Századvég Kiadó.

Csepeli György – Örkény Antal 1998. Nemzetközi összehasonlító szociológiai vizsgálat a nemzettudatról. Szociológiai Szemle, 3. sz. 3-36. p.

Csepeli György – Örkény Antal – Poór János 2004. Nemzeti identitás Magyarországon az ezredfordulón. In Kolosi-Tóth-Vukovich (szerk.): Társadalmi Riport, 2004. Budapest, Tárki, 471-483. p.

CsernákJózsefné 1996. Házasság és válás Magyarországon, 1870-1994. Demográfia, 2-3. sz. 108-135. p.

Daróczi Etelka – Kovács Katalin 2004. Halálozási viszonyok az ezredfordulón: társadalmi és földrajzi választóvonalak. KSH Népességtudományi Kutatóintézet. Kutatási Jelentések 77.

Darvas Ágnes – Tausz Katalin 2003. Szegénység és kirekesztés gyermekkorban. Egy kutatás tapasztalatai. In Monostori (szerk.): A szegénység és a társadalmi kirekesztődés folyamata. Budapest, KSH.

Demény Pál 2004. Európa népességpolitikai dilemmái a huszonegyedik század kezdetén. Demográfia, XLVII. évf. 1-2. sz. 4-40. p.

DiMaggio, P. 1994. Culture and Economy. In Smelser-Swedberg 1994.

Dobossy Imre – S. Molnár Edit – Virágh Eszter 2003. Öregedés – nyugdíjba lépés, nyugdíjas lét – öregkor. In Spéder (szerk.): Demográfiai folyamatok és társadalmi környezet. Budapest, KSH NKI, 73-95. p.

Dobossy Imre – S. Molnár Edit – Virágh Eszter 2003. Öregedés és társadalmi környezet. Életünk fordulópontjai Műhelytanulmányok 3. Budapest: KSH Népességtudományi Kutatóintézet, 160 p.

Domanski, H. 2001. A szegénység társadalmi meghatározói a posztkommunista társadalmakban. Szociológiai Szemle, 4. sz. 40-65. p.

Duncan, G. J. 1984. Years of poverty, years of plenty. ISR University of Michigan.

Egedy Tamás 2001. A lakótelepek társadalmi környezetének átalakulása a rendszerváltozás után. Földrajzi Értesítő, 1-4. sz. 271-283. p.

Elekes Zsuzsanna 2004. Alkohol és társadalom. Budapest, Országos Addiktológiai Intézet.

Elekes Zsuzsanna – Paksi Borbála 2003. A középiskolások alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásai. Budapesti Corvinus Egyetem, Kutatási beszámoló.

Elekes Zsuzsanna – Paksi Borbála 2004. A 18-54 éves felnőttek alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásai. Budapesti Corvinus Egyetem, kutatási beszámoló.

Elekes Zsuzsanna – Spéder Zsolt (szerk.) 2000. Törések és kötések a magyar társadalomban. Budapest, Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság – Századvég, 213-238. p.

Enyedi Zsolt – Fábián Zoltán – Sík Endre 2004. Nőttek-e az előítéletek Magyarországon. In Kolo- si-Tóth-Vukovich (szerk.): Társadalmi Riport 2004. Budapest, Tárki, 375-399. p.

Enyedi Zsolt – Körösényi András 2004. Pártok és pártrendszerek. Budapest, Osiris Kiadó.

Estonian Human Development Report 2001, UNDP

Éves jelentés 2004. A kábítószer-probléma az Európai Unióban és Norvégiában. EMCDDA, Lisszabon.

Ezüstkor. Időskorúak Magyarországon 2002. KSH – Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium.

Fábián Zoltán 2005. Törésvonalak és a politikai-ideológiai azonosulás szerepe a pártszimpátiák magyarázatában. In Angelusz-Tardos (szerk.) 2005. 207-242. p.

Fábián Zoltán – Kolosi Tamás – Róbert Péter 2000. Fogyasztás és életstílus. In Kolosi és tsai (szerk.): Társadalmi Riport 2000. Budapest, Tárki, 225-259. p.

Falussy Béla 2004. Az időfelhasználás metszetei. Budapest, Új Mandátum.

Faragó László 2004. A regionalizmus hajtóerői Magyarországon. Tér és Társadalom, 3. sz. 1-23. p.

Faragó Tamás 2001. Különböző háztartás-keletkezési rendszerek egy országon belül – változatok John Hajnal téziseire. In KSH Népességtudományi Kutatóintézetének Történeti Demográfiai Évkönyve, 19-64. p.

Fazekas Károly – Varga Júlia (szerk.) 2004. Munkaerőpiaci tükör. Budapest, MTA-KTI.

Fehér Lenke 1997. Bűnözés és prostitúció. In Lévai Katalin -Tóth István György (szerk.): Szerepváltozások. Jelentés a nők helyzetéről. Budapest, Tárki – Munkaügyi Minisztérium Egyenlő Esélyek Titkársága, 139-150. p.

Ferge Zsuzsa 2000. Elszabaduló egyenlőtlenségek. Állam, kormányok, civilek. Budapest, Hilsher Rezső Szociálpolitikai Egyesület – ELTE Szociológiai Intézet.

Ferge Zsuzsa 2002. Struktúra és egyenlőtlenségek a régi államszocializmusban és az újkapitalizmusban. Szociológiai Szemle, 4. sz. 9-33. p.

Ferge Zsuzsa – Tausz Katalin – Darvas Ágnes 2002. Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen. 1. kötet. Esettanulmány Magyarországról, ILO, Közép- és Kelet-európai Iroda.

Fliegstein, N. 1996. Markets as Politics: a Political Cultural Approach to Markets. American Sociological Review, 66.

Fogarassy Gabriella – Szántó Zoltán 1996. Privatizáció és a nevető harmadik. Szociológiai Szemle, 3. sz.

Förster, M. – d'Ercole M. M. 2005. Income Distribution and Poverty in OECD Countries in the Second Half of the 1999s. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, Paris, No. 22. 76. p.

Frey Mária 2001. Nők és férfiak a munkaerőpiacon. In Nagy et al. (szerk.): Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről. Budapest, Tárki – Szociális és Családügyi Minisztérium, 9-29. p.

Fuchs, V. R. 2003. A nemek közötti gazdasági egyenlőtlenségekről. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.

Fukuyama, F. 1997. Bizalom. A társadalmi erények és a jólét megteremtése. Budapest, Európa Könyvkiadó.

Füstös László é. n. Kontinuitás és diszkontinuitás az értékpreferenciákban. In Füstös László – Guba László (szerk.): Társadalmi regiszter 2002. Budapest, MTA PTI – MTA SZKI, 123-209. p.

Gábor Kálmán 2002. A magyar fiatalok és az iskolai ifjúsági korszak. Túl renden és osztályon? In Szabó et al. (szerk.) 2002. 23-41. p.

Gábor Kálmán 2004. Ifjúsági korszakváltás. Új Ifjúsági Szemle, 3. sz. 5-24. p.

Gábos András – Szívós Péter 2004. A szegénység különböző metszetei. In Szívós-Tóth (szerk.): Stabilizálódó társadalomszerkezet. Monitor jelentések 2003. Budapest, Tárki, 69-96. p.

Gábos András 2005. A magyar családtámogatási rendszer termékenységi hatásai. PhD értekezés, Budapest Corvinus Egyetem, 190. p.

Gál Róbert Iván (szerk.) 2003. Apák és fiúk és unokák. Jövedelemáramlás együtt élő korosztályok között. Budapest, Osiris Kiadó – Tárki.

Galasi Péter (szerk.) 1982. Munkaerőpiac szerkezete és működése Magyarországon. Budapest, Közgazdasági és Jogi Kiadó.

Galasi Péter 2001. A női-férfi kereseti különbségek Magyarországon, 1992-1996. Statisztikai Szemle, No.

  1. 18-34. p.

Gambetta, D. 1998. The Sicilian Mafia. The Business of Private Protection. Cambridge, Mass. – London, Har- vard University Press.

Garreau, J. 1991. Edge City: Life of the New Frontier. Doubleday, New York.

Gazsó Ferenc 2000. A társadalmi folyamatok és az oktatási rendszer. In Egyéni esélyek, iskolai esélyek, társadalmi esélyek. Magyarország közoktatása a változó világban. Budapest, Napvilág, 9-22. p.

Genoov, N. 1998. Transformation and anomie: problems of quality of life in Bulgaria. Social Indicators Research, 43. 197-209. p.

Gereffy, G. 1994. The International Economy and Economic Development. Megj.: Smelser – Swedberg (ed.) 1994. – 2005. The Global Economy: Organization, Governance and Development. In Smelser – Swedberg (ed.) 2005.

Gershuny, J. 1983. Social Innovations and the Division of Labour. Oxford University Press.

Gervai Judit 1995. A nem közötti biológiai és pszichológiai különbségek: irányuk, nagyságuk, eredetük, funkcióik. INFO-Társadalomtudomány, 32. 13-24. p.

Glock, Charles 1954. Toward a Typology of Religious Orientation. NY University Press.

Goldthrope, J. H. 1996. Class analysis and the reorientation of class theory: the case of persisting differentials in educational attinment. The British Journal of Sociology, 3. 481-506. p.

Goodin, R. E. – Headey, B. – Muffels, R. – Dirren, H.-J. 1999. The real worlds of welfare capitalism. Cambridge University Press.

Gödri Irén 2001. A házassági kapcsolatok minősége és stabilitása. KSH Népességtudományi Kutatóintézet Kutatási Jelentések, 66. szám.

Gödri Irén 2005. A bevándorlók migrációs céljai, motivációi, ezek makro- és mikrostrukturális háttere. In Gödri-Tóth 2005.

Gödri Irén – Tóth Pál Péter 2005. Bevándorlás és beilleszkedés. KSH Népességtudományi Kutatóintézet. Kutatási Jelentések 80. szám.

Granovetter, M. 1985. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddednes. American Journal of Sociology, 91. p.

Granovetter, M. 1990. The Old and the New Economic Sociology: A History and an Agenda. In R. Friedland – A. F. Robertson (ed.): Beyond the Marketplace: Rethinking Economy and Society New York, Aldine de Gruyter, 1990. (Részlet magyarul: Lengyel-Szántó 1994.)

Granovetter, M. 2002. A Theoretical Agenda for Economic Sociology. In Guillén-Collins-England- Meyer.

Granovetter, M. 2005. The Impact of Social Structure on Economic Outcomes. Journal of Economic Literature, Winter.

Guillén, M. F. – Collins, R. – England, P. – Meyer, M. (ed.) 2002. The New Economic Sociology: Developments in an Emerging Field. New York, The Russel Sage Foundation.

Gyukits György – Szántó Zoltán 1998. Privatizáció és társadalmi tőke. Szociológiai Szemle, 3. sz.

H. Sass Judit 2002. „Egy napom tíz év múlva.” Egy 20 évvel ezelőtti kutatás megismétlése 2001-ben. Educatio, 3. sz. 365-383. p

Habermas, Jürgen 1982. A történelmi materializmus rekonstrukciójának kérdéseihez. Ford. Félix Pál. Budapest, Tömegkommunikációs Kutatóközpont.

Habermas, Jürgen 1994. A társadalomtudományok logikája. Ford. Adamik Lajos et al. Budapest, Atlantisz.

Habermas, Jürgen 1994. Válogatott tanulmányok. Ford. Adamik Lajos et al. Budapest, Atlantisz.

Habermas, Jürgen 2005. Megismerés és érdek. Ford. Weiss János. Pécs, Jelenkor.

Habich, Roland – Spéder, Zsolt 1998. Vesztesek és nyertesek: a társadalmi változás következményei három országban. In Kolosi-Tóth-Vukovich (szerk.): Társadalmi riport 1998. Budapest, Tárki.

Habich, Roland – Spéder Zsolt 1999. Folytonos változás – eltérő változatok. A jövedelmek egyenlőtlensége és dinamikája három társadalomban. Szociológiai Szemle, 3. sz. 3-27. p.

Hablicsek László 2004. Országos referencia népesség-előreszámítás. www.demografia.hu.

Hagenaars, J. – Halman, L. – Moors, G. 2004. Exploring Europe's basic value map. In Arts, W. – Hagenaars, J. – Halman, L. (ed.): The Cultural Diversity of European Unity. 23-58. p.

Halász Gábor – Lannert Judit (szerk.) 2003. Jelentés a magyar közoktatásról. Budapest, OKI.

Hamilton, M. B. 1998. Vallás, ember, társadalom. Elméleti és összehasonlító vallásszociológia. Budapest, AduPrint.

Hanley, E. – L. King – Tóth J. I. 2002. The State, International Agencies, and Property Transformation in Postcommunist Hungary. American Journal of Sociology, Vol. 108. No. 1.

Haraszti Miklós 1989 [1979]. Darabbér. Egy munkás a munkásállamban. Budapest, Téka Kiadó.

Hartmann, H. 1999. Lebensstilforschung. Leske + Budrich. Opladen. 1999.

Havas Gábor 1999. A kistelepülések és a cigányok. In Kemény (szerk.): A cigányok Magyarországon. Magyarország az ezredfordulón. Budapest, MTA, 163-204. p.

Havas Gábor – Kemény István – Liskó Ilona 2002. Cigánygyerekek az általános iskolában. Budapest, Oktatáskutató Intézet – Új Mandátum Kiadó.

Havasi Éva – Horváth Árpádné – Schell Lászlóné 1999. A szegények jellemzői a mai Magyarországon. Budapest, KSH.

Heckman, F. 2001. Integration Research in European Perspective. In Demographic and Cultural Specifity and Integration ofMigrants. Materialienzur Bevölkerungswissenschaft. Heft 103. Wiesbaden, BIB. 59-76. p.

Hegedűs Rita 2001a. A vallásosság a társadalomban. Századvég, 2. sz. 51-68. p.

Hegedűs Rita 2001b. Szubjektív társadalmi indikátorok-szelektív áttekintés a téma irodalmáról. Szociológiai Szemle, 1. sz. 58-71. p.

Hernádi Miklós 2001. Családbomlás az ezredfordulón: angolszász adatok és álláspontok kritikai értékelése. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Heuveline, P. – Timberlake, J. M. – Fürstenberg, F. F. Jr. 2003. Shifting childrearing to single mothers: results from 17 western countries. Population and Development Review, 29. évfolyam 1. szám, 47-71. p.

Heuveline, P. – Timberlake, J. M. 2004. „Cohabitation and family formation across western nations". Paper presented at the Annual Meeting of the Population Association of America. Minneapolis, Minnesota, 2003. május 1-3.

Hibell, B. – Andersson, B. – Bjarnasson, T. – Ahlström, S. – Balakireva, O. – Kokkevi, A. – Morgan, M. 2003 The ESPAD Report 2003. Alcohol and Other Drug Use Among Students in 35 European Countries. Stockholm, CAN.

Hirschman, Albert O. 2000. Versengő nézetek a piaci társadalomról és egyéb újkeletű írások. Ford. Fülöp Andrea. Budapest, Jószöveg Műhely.

Hochchild, A. R. 1997. The Second Shift. New York, Avon Books.

Hoffmann-Novotny, H. J. – Hammig, O. – Strecz, J. 2001. Disintegration, anomie and adaptation patterns of second-generation immigrants in Switzerland. In Demographic and Cultural Specifity and Integration of Migrants. Materialien zur Bevölkerungswissenschaft. Heft 103. Wiesbaden, 179-188. p.

Hondrich, K. O. 1999. Szakadatlan közösségképződés – az individuum tudtán kívül. Századvég, 12. sz. 87-98. p.

How Europeans... 2001. How Europeans spend their time. Eurostat, Luxembourg, 2004.

Hradil, Stefan 1995. Régi fogalmak és új struktúrák. Miliő-, szubkultúra- és életstílus-kutatás a 80-as években. In Andorka Rudolf et al. (szerk.): Társadalmi rétegződés. Budapest, Aula Kiadó, 347-387. p.

Huber, S. 2003. Dimensionen der Religiositat. 1996, Zentralitat und Inhalt. Entwicklung eines neues multidimensionalen Messen modell der Religiositat Opladen, Leske+Budrich.

Huber, J. – Spitze, G. 1988. Sex stratification. Children, Houswork, and Jobs. New York, Academic Press.

Human development Report, 2004. New York, UNDP

Huntington, S. P. 2002. A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Budapest, Európa.

Ifjúságszociológia (vál. és szerk.: Huszár Tibor és Sükösd Mihály) Budapest, KJK, 1969.

Inglehart, R. – Baker, W. E. 2000. Modernisation, Cultural Change, and Persistence of Tradidtional Values. American Sociological Review, Vol. 65. No. 1. 19-51. p.

Janky Béla 1996. Övé a gyár – magadnak építed! Szociológiai Szemle, 3-4. sz. 223-248. p.

Janos, A. C. 2003. Haladás, hanyatlás, hegemónia Kelet-Közép-Európában. Budapest, Helikon.

Józan Péter 2001. A századvég halandósági viszonyainak néhány jellegzetessége Magyarországon. In Cseh-Szombathy László – Tóh Pál Péter (szerk.): Népesedés és népességpolitika. Budapest, Századvég, 293-309. p.

Juhász Pál 1978. Agrárpiac, kisüzem, nagyüzem. Medvetánc, 1. sz.

Kamarás Ferenc 2003. Ferility prefences versus actual behaviour in Hungary. In Kotowska, I. E. and J. Józwiak (ed.): Population of Central and Eastern Europe. Challangees and Opportunities. Warsaw, Statistical Publishing Establishment, 165-187. p.

Kamarás Ferenc 2004. A termékenység irányzatai és jellemzői Európában. In Spéder (szerk.) 2004. 21-64. p.

Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor 2000. Beszélő házak. Budapest, Kossuth.

Kapitány Balázs – Spéder Zsolt 2004. Szegénység és depriváció. Társadalomszerkezeti összefüggések nyomában. KSH NKI, Életünk fordulópontjai, Műhelytanulmányok 4. 142. p.

Keck, W.-Delhey, J. 2005. Subjective well-being. In Quality of life in Europe. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Office for Official Publications of the European Communities Luxembourg. 63-70. p.

Kemény István – Janky Béla – Lengyel Gabriella 2004. A magyarországi cigányság 1971-2003. Budapest, Gondolat Kiadó – MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet.

Kemény István – Kozák Gyula 1971a. Csepel Vas és Fémművek munkásai. Társadalomtudományi Intézet.

Kemény István – Kozák Gyula 1971b. Pest megye munkásai. Budapest, Társadalomtudományi Intézet.

Kemény István 1992. Szociológiai írások. Szeged, Replika Kiadó.

Kertesi Gábor – Köllő János 2002. Economic Transformation and the Revaluation of Human Capital – Hungary 1986-1999. In A. de Grip – Van Loo, J. – Maybew, K. (eds.): The Economics of Skills Obsolescence, Research in Labor Economics v. 21, JAI, Oxford, 235-273. p.

Kertesi Gábor 1995, 2005. Cigány foglalkoztatás és munkanélküliség a rendszerváltás előtt és után. Esély, 1995. 4. 425-469. p. (Másodszor megjelent: Kertesi Gábor: A társadalom peremén. Budapest, Osiris.)

Kézdi Gábor 2002. Two Phases of Labor Market Transition in Hungary: Inter-Sectoral Reallocation and Skill-Biased Technological Change, Budapest Working Papers on the Labour Market 2002/3. Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences and Department of Human Resources, Budapest University of Economics, Budapest.

Kézdi Gábor – Horváth Hedvig – Hudomiet Péter 2004. Munkaerő-piaci folyamatok, 2000-2003. In Kolosi T. – Tóth I. Gy. – Vukovich Gy. (szerk.): Társadalmi riport. 2004. Budapest, Tárki.

Kiernan, K. 1996. Partnership behaviour in Europe: Recent Trends and Issues. In Coleman, D. (ed.): Europe’a Population in the 1990s. Oxford University Press, 62-91. p.

Kiernan, K. 2000. European Perspectives on Union Formation. In Waite, L. J. (ed.): The Ties that Bind. New York, Aldin de Gruyter, 40-58. p.

King, L. B. – Szelényi, I. 2005. Post-Communist Economic Systems Smelser. In N. J. – R. Swedberg (szerk.): The Handbook of Economic Sociology. Princeton – New York, 1994, Princeton University Press – Russel Sage Foundation, Second Edition. 2005, 205-229. p.

Klinger András 2003. A kistérségek halandósági különbségei. Demográfia, XLVI. évf. 1. sz. 9-44. p.

Kohli, M. 1985. Die Institutionalisierung des Lebenslaufs. Historische Befunde und theoretische Argumente. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. 37. Jg. No.1. 1-29. p.

Kohn et al. 1997. Social Structure and Personality under conditions of radical social change: A Comparative analysis of Poland and Ukraine. American Sociological Review, Vol. 62. 614-638. p.

Kolosi T. 2000. A terhes babapiskóta. A rendszerváltás társadalomszerkezete. Budapest, Osiris Kiadó.

Kolosi Tamás – Róbert Péter 2004. A magyar társadalom szerkezeti átalakulásának és mobilitásának főbb folyamatai a rendszerváltás óta. In Kolosi-Tóth-Vukovich (szerk.) 2004. 48-74. p.

Kolosi Tamás – Sági Matild 1998. Hullámzó háztartások. In Kolosi-Tóth-Vukovich (szerk.): Társadalmi riport 1998. Budapest, Tárki, 40-71. p.

Kolosi Tamás – Róbert Péter 2004. A magyar társadalom szerkezeti átalakulásának és mobilitásának főbb folyamatai a rendszerváltás óta. In Kolosi-Tóth-Vukovich szerk. Társadalmi riport 2004.

Kolosi Tamás – Tóth István György 2002. Egy tévedés története. In Kolosi T. – Tóth I. Gy. – Vukovich Gy. (szerk.) Társadalmi riport 2002. 339-367. p.

Kolosi T. – Tóth I. Gy. – Vukovich Gy. (szerk.) 1998. Társadalmi riport 1998. Budapest, Tárki.

Kolosi T. – Tóth I. Gy. – Vukovich Gy. (szerk.) 2004. Társadalmi riport 2004. Budapest, Tárki.

Kornai János 2005. Közép-Kelet-Európa nagy átalakulása – siker és csalódás. Közgazdasági Szemle, LII. évf. 2005. december, 907-936. p.

Kovách Imre (szerk.) 2002. Hatalom és társadalmi változás. A posztszocializmus vége. Budapest Napvilág Kiadó.

Köllő János 1981. Taktikázás és alkudozás az ipari üzemben. Kétségek és próbálkozások egy szövöde leírása közben. Közgazdasági Szemle, 7-8. sz.

Köllő János 1998. Regionális bérkülönbségek, 1989-95. In Fazekas K. (szerk.): A munkaerőpiac az átmenet időszakában. Budapest, MTA Közgazdaságtudományi Intézet.

Köllő János 2000. Iskolázottság és életkor szerinti különbségek: az „emberi tőke" átértékelődése. In Fazekas Károly (szerk.): Munkaerőpiaci tükör 2000. Budapest, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, 80-90. p.

Köllő János – Nagy Gyula 1995. Bérek munkanélküliség előtt és után. Közgazdasági Szemle, 12. sz.

Körösényi András – Tóth Csaba – Török Gábor 2005. A magyar politikai rendszer. Budapest, Osiris Kiadó.

Kronauer, M. 1998. „Social exclusion" and „underclass" – new concepts for the analysis of poverty. In AndreR (ed.): Empirical Poverty Research in Comparative Perspective. 51-76. Aldershot, Ashgate.

KSH 2001. Létminimum 2000. Budapest.

KSH 2004. Társadalmi helyzetkép 2003. Budapest, KSH.

Kuczi T. 2000. Kisvállalkozás és társadalmi környezet. Budapest, Replika Könyvek.

Kuijsten, A. C. 1996. Changing Family Patterns in Europe: a Case of Divergence? European Journal of Population. Vol. 12, 115-143. p.

Lackó Mária 2000. Egy rázós szektor: a rejtett gazdaság és hatásai a poszt-szocialista országokban háztartási áramfelhasználásra épülő becslések alapján. Budapest, Tárki.

Ladányi János – Szelényi Iván 2004. A kirekesztettség változó formái. Budapest, Napvilág Kiadó.

Lakáskultúra... 2002. Lakáskultúra, lakásban töltött idő. Budapest, KSH.

Laki Mihály 1993. Vállalati viselkedés elhúzódó gazdasági visszaesés idején. Külgazdaság, 11. sz. 23-34. p.

Laki Mihály 1998. Kisvállalkozások a szocializmus után. Budapest, Közgazdasági Szemle Alapítvány.

Laki Mihály – Szalai Júlia 2004. Vállalkozók vagy polgárok? Budapest, Osiris Kiadó.

Laky Teréz (szerk.) 1997. Atipikus foglalkoztatási formák. Európai tükör. No. 25. Integrációs Stratégiai Munkacsoport.

Laky Teréz 2004. A magyarországi munkaerőpiac, 2004. Budapest, Foglalkoztatási Hivatal.

Lannert Judit 2003. A továbbtanulási aspirációk társadalmi meghatározottsága. In Lannert Judit (szerk.): Hogyan tovább? Budapest, OKI.

Lannert Judit 2004. A társadalmi kirekesztődés folyamata az oktatásban. In Monostori Judit (szerk.): A szegénység és a társadalmi kirekesztődés folyamata. Budapest, KSH.

Leisering, L. – Walker, R. 1998a. New realities: the dynamics of modernity. In The Dynamics of modern society. Powerty, policy and welfare. Bristol, Polity Press, 3-16. p.

Leisering, L. – Walker, R. 1998b. Making the future: from dynamics to policy agendas. In The Dynamics of Modern Society, 265-284. Bristol, Polity. Press.

Lengyel György (szerk.) 1996. Vállalkozók és vállalkozói hajlandóság. Budapest, BKE, KTK.

Lengyel György (szerk.) 1997. A gazdasági elit átalakulása. Budapest, BKE, KTK.

Lengyel György – Janky Béla 2005. Secutity, Trust and Cultural Resources: Hungarian Manufacturing Enterprises in the, Post-socialist Transformation. In Koniordos S. M. (ed.): Networks, Trust and Social Capital. Ashgate Publ., Aldreshot, 2005, 167-188. p.

Lengyel György – Nagy Beáta (szerk.) 2000. Az európai integráció társadalmi feltételei és hatásai. Budapest, Aula Kiadó.

Lengyel György – Szántó Zoltán (szerk.) 1994. A gazdasági élet szociológiája. Budapest, Aula Kiadó.

Lengyel György – Szántó Zoltán (szerk.) 1997. Gazdasági rendszerek és intézmények szociológiája. Budapest, Aula Kiadó.

Lengyel György – Szántó Zoltán (szerk.) 1998. Tőkefajták: A társadalmi és kulturális erőforrások szociológiája. Budapest, Aula Kiadó.

Lengyel György – Vicsek Lilla 2004. A biztonsághiány egyéni és társadalmi komponensei. In Kolo- si-Tóth-Vukovich (szerk.): Társadalmi riport 2004. Budapest, Tárki, 484-499. p.

Leopold Lajos 1984 [1917]. Színlelt kapitalizmus. Medvetánc, 2-3. sz. 321-355. p.

Lesthaeghe, R. 1995. The Second Demographic Transition – An interpretation. Mason-Jensen (eds.): Gender and Family. Change in industrial societies. Oxford, Clarendon Press, 17-62. p.

Lesthaeghe, R. – Moors, G. 2000. Életpálya-változások és értékorientációk: szelekció és adaptáció. Demográfia, XLIII. évf. 4. 406-444. p.

Lévai Katalin – Kiss Róbert 1997. Nők a közéletben. In Lévai Katalin -Tóth István György (szerk.): Szerepváltozások. Jelentés a nők helyzetéről. Budapest, Tárki – Munkaügyi Minisztérium, 52-70. p.

Lévai Katalin – Tóth István György (szerk.) 1997. Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 1997. Budapest, Tárki – Munkaügyi Minisztérium Egyenlő Esélyek Titkársága.

Leveleki Magdolna 1999. A bomlás virágai. Gazdaságszociológiai írások (1988-1998). Veszprém, Veszprémi Egyetemi Kiadó.

Litván György (szerk.) 1974. Magyar munkásszociográfiák, 1888-1945. Budapest, Kossuth Kiadó.

Litván György – Szűcs László (szerk.) 1973. A szociológia első magyar műhelye. A Huszadik Század köre. Budapest, Gondolat Kiadó.

Lőcsei Pál 1978. A házasságbomlás problémái Magyarországon. In Cseh-Szombathy (szerk.): A változó család. Budapest, Kossuth, 85-125. p.

Luckmann, T. 1963. Das Problem der Religion in der modernen Gesellschaft 1963.

Luckmann, T. 1967. The invisible religion 1967. NY. Macmillan.

Makinen, Ikka Henrik 2000. Eastern European transition and suicide mortality. Social Science & Medicine, vol. 51. 1405-1420.

Marefka, M. -Nave Herz, R. (ed.) 1989a. Handbuch der Familien- und Jugendforschung. Band 1: Familien- forschung. Neuwied und Frankfurt, Luchterland.

Marefka, M. – Nave-Herz, R. (ed.) 1989b. Handbuch der Familien- und Jugendforschung. Band 2: Jugendfor- schung. Neuwied und Frankfurt, Luchterland.

Massey, D. S. et al. 2001. A nemzetközi migráció elméletei: áttekintés és értékelés. In Sik Endre (szerk.): A migráció szociológiája. Szociális és Családügyi Minisztérium.

McLanahan, S. 1985. Family Structure and the Reproduction of Poverty. American Journal of Sociology, 90/4. 873-901. p.

Medgyesi Márton – Róbert Péter 1998. A munka-attitűdök időbeli változása 1989-1997 között. Budapest, Tárki.

Medgyesi Márton – Sági Matild – Szívós Péter 1999. Az idősek jövedelmi helyzete. Esély No. 6.

Miller, Daniel (ed.) 2001. Consumption: critical concepts in the social sciences. London – New York, Routledge.

Moksony Ferenc 2003. Születési régió és öngyilkosság: létezik-e az öngyilkosság területi szubkultúrája. Demográfia, XLVI. évf. 2-3. sz. 203-225. p.

Moksony Ferenc é. n. Rendszerváltás és deviancia. Kézirat, 18. p.

Münz, R. 2003. Imigration Trends in Major Destination Counties. In Demény, P. – McNicol, G. (ed.): Encyclopedia of Population. New York, Thomson and Gale, 519-523. p.

Nagy Beáta 2001. Női menedzserek. Budapest, Aula Kiadó.

Nagy Beáta 2005. Nők a vezetésben. In Nagy Ildikó – Pongrácz Tiborné – Tóth István György (szerk.): Szerepváltozások. Jelentés a nők és a férfiak helyzetéről 2005. Budapest, Tárki – Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, 44-56. p.

Nagy Ildikó-Pongrácz Tiborné – Tóth István György (szerk.) 2001. Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 2001. Budapest, Tárki – Szociális és Családügyi Minisztérium.

Nee, V. (1991). Social inequalities in reforming state socialism: between redistribution and markets in China. American Sociological Review, Vol 56. 267-82. p.

Nee, V. 1989. A theory of market transition: from redistribution to markets. American Sociological Review, Vol. 54, No. 5. 663-681. p.

Neményi Mária – Szalai Júlia (szerk.) 2005. Kisebbségek kisebbsége. Budapest, UMK.

Neményi Mária – Tóth Olga 1998. A nők társadalmi szerepének változásai az ezredfordulón. Budapest, MTA Szociológiai Intézet, 18. p.

Norris, P 2001. Digital Divide. New York, Cambridge University Press.

Nők és férfiak Magyarországon, 2003. Budapest, KSH.

Orbán Anna – Szántó Zoltán 2005. Társadalmi tőke. Erdélyi Társadalom (megjelenés alatt).

Ostner, Ilona 1982. Berufsarbeit und Hausarbeit. Frankfurt, Campus.

Otte G. 2005. Hat die Lebensstilforschung eine Zukunft? Kölner Zeitschrift für Soziolgie und Sozialpsy- chologie, 2005/1. 1-31. p.

Örkény Antal 2003. Menni vagy maradni? Budapest, MTA Kisebbségkutató Intézet – Nemzetközi Migrációs és Menekültügyi Kutatóközpont.

Paksi Borbála 2003. Drogok és felnőttek. A tizennyolc év feletti lakosság drogfogyasztása és droggal kapcsolatos gondolkodása az ezredfordulón, Magyarországon. Budapest, L'Harmattan.

Phillips, R. 2004. Amit Isten összekötött... A válás rövid története. Budapest, Osiris Kiadó.

Polányi Károly 1976. A gazdaság mint intézményesített folyamat. In Polányi Károly: Az archaikus társadalom és a gazdasági szemlélet. Budapest, Gondolat Könyvkiadó.

Pollack, D. – Pickel, G. 2003. Deinstitutionalisierung des Religiösen and religiöse Individualisierung in Ost- und Westdeutschland. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, No. 3. 447474. p.

Polónyi István 2001. Tudásgyár vagy papírgyár. Budapest, Új Mandátum.

Pongrácz Tiborné – S. Molnár Edit 2000. Kísérlet a „tradícióőrző" és az attól elszakadó „modernizálódó" családi értékek empirikus vizsgálatára. In Elekes Zsuzsa – Spéder Zsolt (szerk.): Emberi viszonyok. Cseh-Szombathy László tiszteletére. Budapest, Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság – Századvég Kiadó, 52-79. p.

Pongrácz Tiborné – Spéder Zsolt 2003. Párkapcsolatok az ezredfordulón. Szociológiai Szemle, 3. sz. 55-75. p.

Portes, A. – Böröcz József 2001. Keserű kenyér: a munkaerő nemzetközi migrációjának szociológiai problémái. In Sík Endre (szerk.) 2001. 69-88. p.

Portes A. – M. Mooney. 2003. Social Capital and Community Development. In Guillén – Collins – England – Meyer (szerk.).

Putnam, R. D. 2000. Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community. New York, Simon and Schuster.

Rácz József (szerk.) 2001. Devianciák. Bevezetés a devianciák szociológiájába. Új Mandátum.

Recent demographic developments in Europe 2002. European Council, Stassburg.

Rehberg, K. S. 2003. Kultur. In Joas, H. (Hrsg.): Lehrbuch der Soziologie. Frankfurt, Campus, 63-92. p.

Rézler Gyula 1938. A magyar nagyipari munkásság kialakulása, 1867-1914. Budapest, Rekord Kiadó.

Rézler Gyula (szerk.) 1942. Magyar gyáripari munkásság. Szociális helyzetkép. Budapest, M. Közgazdasági Társaság K.

Ritter Ildikó (szerk.) 2003. Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről 2003. Gyermek- Ifjúsági és Sportminisztérium.

Róbert Péter 1996. Fogcsikorgatva – a megkeseredett rendszerváltás. Századvég, Új folyam 2. sz. 59-86. p.

Róbert Péter 2001. Társadalmi mobilitás. Budapest, Századvég.

Rogers, E. M. 1995. Diffusion of Innovations. New York, Free Press.

Rosta Gergely 2002. Ifjúság és vallás. In Ifjúság 2000. Tanulmányok I. NII. Budapest. 2002. 22-239. p.

S. Molnár Edit 2004. Életmód és közérzet az idősödés korában. In Kolosi-Tóth-Vukovics (szerk.): Társadalmi riport 2004. Budapest, Tárki, 152-164. p.

S. Molnár Edit – Dobossy Imre 2000. „Tradíciókövető” és „modernizálódó” szemléletmód a rendszerváltozás után jelentkező családi problémák érzékelésében. In Elekes Zsuzsa – Spéder Zsolt (szerk.): Emberi viszonyok. Cseh-Szombathy László tiszteletére. Budapest, Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság – Századvég Kiadó, 80-100. p.

S. Molnár Edit – Pongrácz Tiborné 1998. Az 1995-ben házasságon kívül szült nők életforma-választásainak vizsgálata. In S. Molnár-Pongráczné-Kamarás-Hablicsek: Házasságon kívüli szülések. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Kutatási Jelentések 61. 55-156. p.

Sági Matild 2000. Hogyan legyünk pesszimisták? Viszonyítsuk a sokkal jobbhoz! Századvég, Új folyam 17. szám, 41-66. p.

Sako, M. 1992. Prices, Quality and Trust. Interfirm Relations in Britain and Japan. New York, Cambridge University Press.

Salt, John 2001. Az európai migrációs térség. Regio, 2001/3-4. 177-203. p.

Sassen, Saskia 1991, 2002. The Global City 1991. New York, London, Tokyo, Princeton. Princeton University Press, 1991. Második átdolgozott kiadás 2002.

Sassen, Saskia 2000. Elveszített kontroll?: szuverenitás a globalizáció korában. Budapest, Helikon.

Schneider, N. 2001. Pluralitat in Grenzen. Zeitschrift für Familienforschung. No. 2. 85-90.

Seifert,W. 2000. Auslander in Deutschland. In Statistische Bundesamt (Hrsg.): Datenreport 1999. Wiesbaden, 569-580. p.

Semjén András – Szántó Zoltán – Tóth István János 2001. Adócsalás és adóigazgatás. Budapest, Tárki.

Semjén András – Tóth István János 2004. Rejtett gazdaság és adózási magatartás. Budapest, Tárki.

Sík Endre 2001. KGST piacok és feketemunkaMagyarország 1999. Budapest, Tárki.

Sík Endre (szerk.) 2001. A migráció szociológiája. Budapest, Szociális és Családügyi Minisztérium.

Sik Endre 1982 [1988]. A munkacsere a mai magyar gazdaságban. In Major Iván (szerk.): Gazdaságpolitika, gazdasági szervezet. Budapest, MTA Közgazdaságtudományi Intézet.

Simonyi Ágnes 1997. Szezonális foglalkoztatás. In Laky Teréz (szerk.): Atipikus foglalkoztatási formák. Európai tükör. No. 25. Integrációs Stratégiai Munkacsoport.

Smelser, N. J. – Swedberg, R. (szerk.) 1994, 2005. The Handbook of Economic Sociology. Princeton – New York, Princeton University Press – Russel Sage Foundation, 1994. Second Edition: 2005.

Social situation in Europe 2003. Eurostat.

Social situation in the European Union 2004. European Comission, Brussels.

Somlai Péter 1997. Szocializáció. Budapest, Corvina Kiadó.

Somlai Péter 1999. A sokféleség zavara: a családi életformák pluralizációja Magyarországon. Demográfia, XLII. évf. 38-47. p.

Spéder Zsolt – Tóth Pál Péter (szerk.) 2000. Emberi viszonyok. Cseh-Szombathy László tiszteletére. Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság – Századvég Kiadó, Budapest.

Spéder Zsolt 2000a. A foglalkozási rétegek átértékelődése? Adalékok az átmenet utáni magyar társadalom rétegződéséhez. In Spéder Zs. – Tóth P. P (szerk.) 2000, 197-222. p.

Spéder Zsolt 2000b. Az inaktívak tagolódása Magyarországon. In Elekes Zs. – Spéder Zs. (szerk.) 2000, 69-98. p.

Spéder Zsolt (szerk.) 2004. Család és népességitthon és Európában. Budapest, Századvég Kiadó.

Spéder Zsolt 2002. A szegénység változó arcai. Tények és értelmezések. Budapest, Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság – Századvég.

Spéder Zsolt 2004. Gyermekvállalás és a párkapcsolatok átalakulása. In Kolos T. – Tóth I. Gy. – Vukovich Gy. (szerk.): Társadalmi Riport 2004. Budapest, Tárki, 137-151. p.

Spéder Zsolt 2005. Az európai családformák változatossága. Párkapcsolatok, szülői és gyermeki szerepek az európai országokban az ezredfordulón. Századvég, Új folyam, 3. sz. 3-48. p.

Spéder Zsolt – Kapitány Balázs 2002. A magyar lakosság elégedettségének meghatározó tényezői, nemzetközi összehasonlításban. In Kolosi-Tóth-Vukovich (szerk.): Társadalmi riport 2002. Budapest, Tárki, 162-172. p.

Spéder Zsolt – Paksi Borbála – Elekes Zsuzsanna 1998. Anónmia és elégedettség a 90-es évek elején. In Kolosi-Tóth-Vukovich (szerk.): Társadalmi riport 1998. Budapest, Tárki, 490-514. p.

Spellerberg, A. 1996. Lebensstile, soziale Lage und Wohlbefinden. In Zapf, W. – Habich, R. (Hrsg.): Wohlfahrtsentwicklung im vereinten Deutschland. Berlin, edition sigma, 205-222. p.

Stark, D. – Vedres B. 2006. Social Times of Network Spaces: NetworkSequences andForeign Investment in Hungary. American Journal of Sociology (megjelenés alatt).

Stefan Hradil 1995. Régi fogalmak és új struktúrák. Miliő-, szubkultúra- és életstílus-kutatás a 80-as években. In Andorka Rudolf és tsai (szerk.): Társadalmi rétegződés. Budapest, Aula, 347-387. p.

Stumpf István 2004: A pártválasztás trendjei a kormányváltás után. In Kolosi T. – Tóth I. Gy. – Vukovich Gy. (szerk.) 2004. 441-455. p.

Swaan, W. 1994. Tudás, tranzakciós költségek és a transzformációs válság. Közgazdasági Szemle, 10. sz. 845-858. p.

Swedberg, R. 2003. Principles of Economic Sociology. Princeton, Princeton University Press.

Szabó Andrea – Bauer Béla – Laki László (szerk.) 2002. Ifjúság 2000. Tanulmányok I. Budapest, Nemzeti Ifjúságkutató Intézet.

Szalai Júlia 2005. A jóléti fogda. In Neményi – Szalai (szerk.): Kisebbségek kisebbsége. Budapest, Új Mandátum Kiadó, 43-93. p.

Szántó Zoltán – Tóth István János 2001. A rejtett gazdaság és az ellene való fellépés tényezői. Közgazdasági Szemle, Vol. 48. No. 3.

Szántó Zoltán 1994. A gazdaság társadalmi beágyazottsága. Megjegyzések a gazdaságszociológia és a szocioökonómia újabb irodalmáról. Szociológiai Szemle, 3. sz.

Szántó Zoltán – Vedres Balázs (szerk.) 2002. Kapcsolathálók, szervezeti kultúra, pénzügyi teljesítmény. Budapest, Aula Kiadó.

Szász T. 2001. Szetartásos kémia. Budapest, Új Mandátum.

Székely Gáborné 2002. A fiatalok lakásviszonyai. In Szabó et al. (szerk.): Ifjúság 2000. Tanulmányok I. Budapest, Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, 116-130. p.

Szelényi Iván 2001. Szegénység, etnicitás és a szegénység „feminizációja" az átmeneti társadalmakban – bevezetés. Szociológiai Szemle, 4. sz. 5-12. p.

Szelényi Iván – Glass, C. 2003. Winners of the Reforms: The New Economic and Political Elite. In Mikhalev, V. (szerk.) Inequality and Social Structure during the Transition. Houndmills, Palgrave, Mac- millan.

Szelényi Iván – Kostello, Emil 1997. A piaci átmenet elmélete. Vita és szintézis. In Lengyel G. – Szántó Z. (szerk.) 1997.

Szelényi, Iván-Kostello, Emil 1996. A piaci átmenet elmélete: vita és szintézis. Szociológiai Szemle, 1996. 2.sz. 3-20. p.

Szelényi, Iván – Kostello, Emil 1998. Outline of an institutionalist theory of inequality: the case of socialist and postcommunist Eastern Europe. In Brinton, M. C. and V. Nee (eds.): The New Institutionalism in Sociology. NY, Russel Sage Foundation.

Szivós Péter-Tóth István György (szerk.) 2004. Stabilizálódó társadalomszerkezet. Tárki Monitor Jelentések 2003, Budapest, Tárki, 167 p.

Sztompka, P. 2000. The Ambivalence of Social Change. Triumph or Trauma? WZB, Working Papers P 00-001. 48. p.

Tamás Pál 1997. Egyházi mozgásterek a társadalomban. In Horányi Özséb (szerk.): Az egyház mozgástereiről a mai Magyarországon. Vigilia, 19-53. p.

Tardos Márton (szerk.) 1978. Vállalati magatartásvállalati környezet. Budapest, KJK.

Tárkányi Ákos 1998. Európai családpolitikák: a magyar családpolitika története. Demográfia, XLI. évf. 2-3. sz. 233-268. p.

Taylor, M. 2002. Labour Market Transitions in the context of Social Exclusion: A study of the EU. Report preparted for the European Comission, Directorate – General for Employment and Social Affairs.

Timár Judit – Váradi Mónika Mária 2000. A szuburbanizáció egyenlőtlen területi fejlődése az 1990-es évek Magyarországán. In Horváth Gy. – Rechnitzer J. (szerk.): Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. Pécs, MTA – RKK.

Tóka Gábor 2005a. A magyarországi politikai tagoltság nemzetközi összehasonlításban. In Ange- lusz-Tardos (szerk.) 2005. 17-64. p.

Tóka Gábor 2005b. A törésvonalak, a pártok és az intézményrendszer. In Angelusz-Tardos (szerk.) 2003 243-322. p.

Tomka Béla 2000. Családfejlődés a 20. századi Magyarországon és Nyugat-Európában: konvergencia vagy divergencia? Budapest, Osiris Kiadó.

Tomka Miklós 1997. Katolikusok a magyar társadalomban. In. Horányi Özséb (szerk.) Az egyház mozgástereiről a mai Magyarországon. Vigilia, 115-148.

Tomka Miklós 1998. Egy új társadalmi-politikai szereplő. Társadalmi Szemle, 8-9. sz.

Tóth István György 2005. Jövedelemeloszlás. A gazdasági rendszerváltástól az uniós csatlakozásig. Budapest, Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság – Századvég Kiadó.

Tóth László é. n. A szexuális gyakorlat alakulása Magyarországon 1991-ben és 1996-ban. Kézirat.

Tóth Olga 1999. Erőszak a családban. In Lévai-Kiss-Gyulavári (szerk.): Vegyesváltó. Pillanatképek nőkről, férfiakról. Budapest, Egyenlő Esélyek Alapítvány, 178-204. p.

Tóth Pál Péter 2004. A Magyarországot érintő nemzetközi vándorlás a XX. század utolsó évtizedében. In Spéder Zsolt (szerk.): Család és népesség- itthon és Európában. Századvég Kiadó, 443-471. p.

UNICEF, 2001. A Decade of Transition. Regional Monitoring Report No. 8. Florence.

Utasi Ágnes 2002. A társadalmi integráció és a szolidaritás alapjai: a bizalmas kapcsolatok. Századvég, Új folyam 24. sz. 3-26. p.

Utasi Ágnes 2004. Feláldozott kapcsolatok. A magyar szingli. Budapest, Új Mandátum.

Vági Gábor 1982. Versengés a fejlesztési forrásokért. Budapest, KJK.

Valkovics Emil 2002. Demográfia I. Budapest, Osiris Kiadó.

Van de Kaa, D. 1987. Europe’s Second Demographic Transition. Population Bulletin. Vol. 42. no.1. March. 53. p.

Varnik, A. – Kölves, K. – Wassermann, D. 2004. Suicide among Russians in Estonia: database study before and after indepencence. BMJ, doi: 10.1136/bmj.38328.454294.55 (published 15 December 2004)

Vaskovics László 2000. A társadalmi modernizáció és a szülői szerepváltozás összefüggései. In Székfoglalók. Magyar Tudományos Akadémia, 1995-1998. V. köt. Budapest, MTA.

Vaskovics László 2002. A család fejlődése Európában. Educatio, 3. sz. 349-364. p.

Vavró István 2000. A bűnözés jogkövetkezményei. Igazságügyi Minisztérium Kabinetiroda.

Veenhoven, R. 1996. Developments in satisfaction-research. Social Indicators Research, 20:333-354. p.

Voszka Éva 1997. A dinoszauruszok esélyei: nagyvállalati szerkezetváltás és privatizáció. Budapest, Pénzügykutató Rt.

Waite, L. – Galagher, M. 2000. The Case for Marriage. New York, Broadway Books.

Walder, A. 2003. Elite Opportunity in Transitional Economies. American Sociological Review, Vol. 68. No. 6.

Wallerstein, I. 1983. A modern világgazdasági rendszer kialakulása. Budapest, Gondolat Kiadó.

Weber, M. 1998. Tanulmányok. Ford. Józsa Péter et al. Budapest, Osiris Kiadó.

Weber, M. 2004. A tudomány és politika mint hivatás. Ford. Glavina Zsuzsa. Budapest, Kossuth.

Weber, M. 2005. Vallásszociológia. A vallási közösségek típusai. Ford. Erdélyi Ágnes. Budapest, Helikon.

Whitley, R. – Henderson, J. – Czabán, L. – Lengyel, Gy. 1996. Trust and Contractual Relations in an Emerging Capitalist Economy: The Changing Trading Relationships of Ten Large Hungarian Enter- prises. Organization Studies, No. 3.

World Migration Report 2005.

Yamagishi, T. – Cook, K. S. – Watabe, M. 1998. Uncertainty, Trust and Commitment Formation in the United States and Japan. American Journal of Sociology, Vol 104, Nr. 1.

Young, M. – Willmott, P 1957. Famiyl andKinship in East-London. Penguin. [Magyarul Család és rokonságKe- let-Londonban. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó – Max Weber Alapítvány, 1999.]

Zapf, W. 2002. Modernizáció, jólét, átmenet. Németország a 20. század végén. Budapest, Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság – Századvég Kiadó.

Zapf, W. 2002a. Modernizációelmélet és a társadalmi fejlődés eltérő útjai. In Zapf, W.: Modernizáció, jólét, átmenet. Budapest, Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság-Századvég Kiadó, 104-124. p.

Zonda Tamás – Véres Előd 2004. Az öngyilkosságok alakulása Magyarországon (1970-2000). Addiktoló- gia, 1. sz. 7-23. p.

Zukin, S. – DiMaggio, P (ed.) 1990. Structures of Capital. The Social Organization of the Economy. Cambridge, Cambridge University Press.