Ugrás a tartalomhoz

3D megjelenítési technikák

Dr. Fekete Róbert Tamás, Dr. Tamás Péter, Dr. Antal Ákos, Décsei-Paróczi Annamária (2014)

BME-MOGI

Az OpenGL Használata

Az OpenGL Használata

Az Open GL rendszert használhatjuk klasszikus módon, illetve az egy a felhasználást könnyítő könyvtárral.

Az OpenGL klasszikus inicializálása

Az OpenGL rendszer API függvényeit az OpenGL32.lib, a glu32.lib, a gdi32.lib és a User32.lib könyvtárak tartalmazzák. A könyvtárakat be kell építeni programunkba (Project Properties/ Configuration Properties/ Linker/ Input/ Additional Dependencies = openGL32.lib glu32.lib gdi32.lib User32.lib $(NoInherit)) eléréséhez be kell építenünk program stdafx.h-ba a kapcsolódó deklarációs állományokat:

#include <windows.h>
#include <winuser.h>
#include <GL/gl.h>
#include <GL/glu.h>

A fenti könyvtárak és fejállományok beépítése a projektünkbe lehetővé teszi, hogy használjuk a rendszer konstansait, típusait és függvényeit.

Az OpenGL eszközkapcsolata

Az OpenGL pixeles eszközökön működik. Első lépésben definiálnunk kell, hogy mely lehetőségeit szeretnénk használni a raszteres eszköznek. Ha ezt megtettük, informálódni kell arról, hogy az aktuális konfiguráció mit támogat az igényeink közül. Az így meghatározott lehetőségek alapján OpenGL-eszközkapcsolatot építhetünk, és kezdhetjük a geometriai modellezést. Ha már nincs szükségünk az OpenGL-eszközkapcsolatra, töröljük annak adatait.

A használni kívánt megjelenítési kapcsolat meghatározása

A Windows API (Application Programming Interface) függvényei az objektumokat számokkal azonosítják. Ezeket a számokat leírónak (handle) hívjuk. Az ablakok leírója a HWND típus (Handle of WiNdoW). Hasonlóan a grafikus eszközök rajzlapjainak objektumát egy számmal azonosíthatjuk HDC típus (Handle of Device Context). Az API rajzoló függvényeket is használhatjuk ezekkel az azonosítókkal. A .NET rendszerben az objektumok Handle tulajdonsága tartalmazza a leírókat.

Az alábbi példa a HWND típusú hwnd változóba lekéri az ablakleírót, majd a GetDC() API függvénnyel lekéri az ablak rajzlapjának leíróját, és a HDC típusú m_hDC változóba helyezi.

HWND hwnd=(HWND)this->Handle.ToInt32();
HDC m_hDC = GetDC(hwnd);

PictureBox-ba is rajzolhatunk, csak akkor a PictureBox ablakleírójával kell dolgoznunk.

hwnd=(HWND)pictureBox1->Handle.ToInt32();
m_hDC = GetDC(hwnd);

A pixelformátum meghatározása

Az OpenGL használatához meg kell határozzuk, hogyan használjuk a pixeleket. A pixelformátum megadásához a PIXELFORMATDESCRIPTOR struktúrát alkalmazhatjuk. A struktúra adattagjaival előírhatjuk, miként szeretnénk használni a grafikus hardver lehetőségeit. Beállíthatjuk a takartvonalas ábrázolásra, a színezésre, a pufferek használatára vonatkozó igényeinket. A pixelformátum struktúra definíciója:

typedef struct tagPIXELFORMATDESCRIPTOR { // pfd 
  WORD nSize;
  WORD nVersion;
  DWORD dwFlags;
  BYTE iPixelType;
  BYTE cColorBits;
  BYTE cRedBits;  
  BYTE cRedShift; 
  BYTE cGreenBits; 
  BYTE cGreenShift; 
  BYTE cBlueBits; 
  BYTE cBlueShift;
  BYTE cAlphaBits; 
  BYTE cAlphaShift;
  BYTE cAccumBits;
  BYTE cAccumRedBits;
  BYTE cAccumGreenBits;
  BYTE cAccumBlueBits;
  BYTE cAccumAlphaBits;
  BYTE cDepthBits; 
  BYTE cStencilBits;
  BYTE cAuxBuffers;
  BYTE iLayerType; 
  BYTE bReserved;
  DWORD dwLayerMask;
  DWORD dwVisibleMask;
  DWORD dwDamageMask;
} PIXELFORMATDESCRIPTOR;

A struktúra egyes adattagjait a Windows nem használja, a támogatott adattagok az alábbiak:

nSize

A struktúra mérete sizeof(PIXELFORMATDESCRIPTOR)

nVersion

Ennek értéke 1 kell legyen.

dwFlags

A megadott konstansokat bitenkénti vagy (|) művelettel adjuk meg. Néhány jól használható beállítás:

PFD_DRAW_TO_WINDOW

Akkor használjuk a konstanst, ha azt szeretnénk, hogy ablakban jelenjen meg a rajz. Alkalmazhatjuk még a PFD_DRAW_TO_BITMAP konstanst is.

PFD_SUPPORT_OPENGL

Az OpenGL lehetőségeit használjuk, egyébként PFD_SUPPORT_GDI.

PFD_DOUBLEBUFFER

Több puffert alkalmazva a képeket cserélgethetjük (pl. animáció).

iPixelType

PFD_TYPE_RGBA

RGBA színmegadás

PFD_TYPE_COLORINDEX

Színmegadás palettaindexszel

cColorBits

Színdefiniáló bitek száma.

cAcumBits

A speciális tárolópuffer színdefiniáló bitjeinek száma.

cDepthBits

A Z-puffer bitjeinek száma.

cStencilBits

A stencilpuffer bitjeinek száma.

iLayerType

PFD_MAIN_PLANE

Rajzolás az alap fóliára.

PFD_OVERLAY_PLANE

Rajzolás a felső fóliára

PFD_UNDERLAY_PLANE

Rajzolás az alsó fóliára

Ha az adatokat a struktúrában rögzítettük, akkor a ChoosePixelFormat() függvény hívásával lekérdezhetjük a sorszámát annak a pixelformátumnak, amelyet OpenGL-eszközkapcsolatunk a igényeinkhez legjobban illeszkedőnek talál, és támogat. Ezt a sorszámot használjuk majd az OpenGL eszközkapcsolat megteremtéséhez:

int ChoosePixelFormat( HDC hdc,
CONST PIXELFORMATDESCRIPTOR * ppfd );

A hdc paraméter az eszközkapcsolat-leíró, a ppfd a formátumdefiniáló struktúrára mutató pointer. A függvény sikeres választás esetén 0-tól különböző értékkel tér vissza.

A kiválasztott pixelformátum tényleges adatai lekérdezhetők a DescribePixelFormat() függvénnyel.

int WINAPI DescribePixelFormat( HDC hdc, int iPixelFormat,
  UINT nBytes,
  LPPIXELFORMATDESCRIPTOR ppfd);

a hdc az eszközkapcsolat leíró, megadhatjuk a kiválasztott pixelformátumot iPixelFormat, az nBytes a ppfd által mutatott struktúra mérete. A visszatérési érték az adott eszközkapcsolaton használható formátumok száma.

Ha megvan a legközelebbi pixelformátum, akkor azt a

bool SetPixelFormat(HDC hdc, int iPixelFormat,
          PIXELFORMATDESCRIPTOR * ppfd)

függvénnyel állíthatjuk be egy hDC-re. A hdc az eszközkapcsolat leíró, az iPixelFormat egész a meghatározott legközelebbi pixelformátum, a ppfdPIXELFORMATDESCRIPTOR-ra mutató pointer.

A megjelenítési kapcsolat létrehozása, kiválasztása és törlése

A

HGLRC wglCreateContext(HDC hdc);

függvény segítségével, az eszközkapcsolat-leírót felhasználva létrehozhatunk OpenGL megjelenítési kapcsolatokat (HGLRC típusú Handle of GLRendering Context):

A

BOOL wglMakeCurrent( HDC hdc, HGLRC hglrc);

függvénnyel, melynek paraméterei az eszköz- és megjelenítési kapcsolat, beállíthatjuk azt, hogy az esetlegesen több megjelenítési kapcsolat közül melyik legyen az aktuális. Ha sikerrel jártunk, a visszatérési érték igaz.

Az aktuális beállítások lekérdezésére a HGLRC típusú  wglGetCurrentContext() és a HDC típusú wglGetCurrentDC() függvényeket használhatjuk.

Az adott programszál megjelenítési kapcsolatának felszabadításához először meg kell szüntetnünk a kapcsolat kiválasztott állapotát, a wglMakeCurrent(0, 0); hívással, majd törölhetjük azt a

BOOL wglDeleteContext ( HGLRC hglrc);

függvénnyel, melynek visszatérési értéke a törlés sikerességét jelzi.

Az alábbi példa MySetPixelFormat() függvénye a hdc eszközkapcsolattal beállítja az m_hglrc megjelenítési kapcsolatot.

HDC m_hDC;
HWND hwnd;
HGLRC m_hglrc;
GLint MySetSetPixelFormat(HDC hdc) {
static PIXELFORMATDESCRIPTOR pfd= {
sizeof(PIXELFORMATDESCRIPTOR),// méret
    1,          // verzió
    PFD_DRAW_TO_WINDOW |    // ablakba
    PFD_SUPPORT_OPENGL |    // OpenGL
    PFD_DOUBLEBUFFER,      // Dupla puffer
    PFD_TYPE_RGBA,      // Színmodell
    32,          // Színmélység
    0, 0, 0, 0, 0, 0,      // Color Bits Ignored
    0,          // Nincs alfa
    0,          // Nincs eltolás bit
    0,          // Nincs akkumulátorpuffer
    0, 0, 0, 0,        // Akku bitek nincsenek
    32,          // 32Bit Z-puffer
    0,          // Nincs stencilpuffer
    0,          // Nincs Auxpuffer
    PFD_MAIN_PLANE,      // Rajz a fősíkra
    0,          // Foglalt
    0, 0, 0        // Nincsenek Layer mMaszkok
  }; GLint iPixelFormat;
  if((iPixelFormat = ChoosePixelFormat(hdc, &pfd)) == 0) {
    MessageBox::Show("ChoosePixelFormat nem OK");
    return 0;
  }
  if(SetPixelFormat(hdc, iPixelFormat, &pfd) == FALSE) {
    MessageBox::Show("SetPixelFormat nem OK ");
    return 0;
  }
  if((m_hglrc = wglCreateContext(m_hDC)) == NULL) {
    MessageBox::Show("wglCreateContext nem OK ");
    return 0;
  }
  if((wglMakeCurrent(m_hDC, m_hglrc)) == NULL) {
    MessageBox::Show("wglMakeCurrent nem OK ");
    return 0;
  }
  return 1;
}

A megjelenítési kapcsolat felépítése a Load eseményben:

private: System::Void Form1_Load(System::Object^ sender,
System::EventArgs^ e) {
hwnd=(HWND)this->Handle.ToInt32();
  m_hDC = GetDC(hwnd);
  if(m_hDC) {
    MySetPixelFormat(m_hDC);
  }
}

A megjelenítési kapcsolat megszüntetése a FormClosing eseményben:

private: System::Void Form1_FormClosing(System::Object^ sender,
      System::Windows::Forms::FormClosingEventArgs^ e) {
    wglMakeCurrent(0, 0);
    wglDeleteContext(m_hglrc);
    ReleaseDC(m_hDC);
}