Ugrás a tartalomhoz

História 1991-056

Glatz Ferenc , Gergely Jenõ , Balogh Margit , Rosdy Pál , Csohány János , Benda Kálmán , Balogh Júlia , Szigeti Jenõ , Katz, Jakob , Ólmosi Zoltán , Balogh Margit , Varga György, T. , Gergely Jenõ , Glatz Ferenc , Havas László , Held József , Stark Tamás , Glatz Ferenc , Fodor István , Vörös Károly , Lakner Judit , Dózsa Katalin, F. , Maróti Egon , Vass Henrik , Kovács Éva , Sándor Pál , Borus József , Péter Katalin

História

15. fejezet -

Felszámolt jogkörök. Az egyházi ügyekben 1989. július 1-vel megszüntetett állami hozzájárulási kötelezettségek

Felszámolt jogkörök

(Az 1989. július 1-vel megszüntetett állami hozzájárulási kötelezettségek)

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa előzetes hozzájárulása volt szükséges

A Magyarországi Református Egyház esetében: a négy püspöki álláshoz (Duna melléki, Dunántúli, Tiszán inneni, Tiszántúli Egyházkerület), a négy egyházkerület főgondnoki állásához.

Az Evangélikus Egyház esetében: A Déli, valamint az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöki, az országos felügyelő, és az egyházterületi felügyelői állásokhoz.

A Magyar Izraelita Vallásfelekezet esetében: A Magyar Izraeliták Országos Képviselete elnöke és elnökhelyettese; a MIOK főtitkára; a Budapesti Izraelita Hitközség elnöke és elnökhelyettese; az Ortodox és Neológ Rabbitanács elnöke

A nem magyar joghatóság (pápai) alá tartozó állások előzetes hozzájárulásának ügyére vö.: itt mellékelt Adattár, 1989. június 26

Az Állami Egyházügyi Hivatal elnökének előzetes hozzájárulása volt szükséges

Katolikusok: a megyéspüspököktől függő állásokhoz: káptalanok (kanonokon olvasó kanonokok, éneklő kanonokok, őrkanonokok), püspöki (érseki) helynök; egyházmegyei irodaigazgató; káptalani helynök (a püspöki, érseki szék üresedése esetén kerül megválasztásra); esperesek; hittudományi akadémiai és teológiai tanárok;

Reformátusok: a Budapesti és Debreceni Teológiai Akadémia tanári állásai;

Evangélikusok: Evangélikus Teológiai Akadémiai tanárok;

Izraelita Vallásfelekezet: Az Országos Rabbiképző Intézet tanárai;

Magyarországi Unitárius Egyház: püspöki és főgondnoki állása;

Görög-keleti (pravoszláv) egyházak püspöki, helynöki és adminisztrátori állásai;

A Magyarországi Szabadegyházak Tanácsának elnöke.

Bejelentés volt szükséges

Az Állami Egyházügyi Hivatal Elnökének nem kellett hozzájárulnia, csupán 15 napon belül be kellett jelenteni nála a következő állásokat:

Katolikusok: a hittudományi akadémiai és teológiai rektorok, dékánok, középiskolai igazgatók, városokban a plébánosok

Reformátusok: a Budapesti és Debreceni Teológiai Akadémia dékánja; a Debreceni, Sárospataki, Pápai és Budapesti Református Gimnázium igazgatója.

Evangélikusok: a Teológiai Akadémia dékánja.

Izraeliták: az Országos Rabbiképző Intézet igazgatója; középiskola igazgatója.

A Magyarországi Unitárius Egyház és a görögkeleti (pravoszláv) egyházak, a Magyarországi Szabadegyházak Tanácsához tartozó tagegyházak országos vezető tisztségviselői.

Csak eskü volt szükséges

Sem állami hozzájárulás, sem előzetes bejelentés nem volt szükséges a következő állásoknál, de a hivatalviselők eskütételre voltak kötelezettek.

Katolikusok: községi plébánosok, káptalanok, középiskolai tanári állások

Reformátusok: lelkész, beosztott lelkész, missziói, lelkész; esperesek, egyházmegyei lelkészi tanácsbírói, főjegyzői, jegyzői, pénztárosi, számvevői (ha lelkész tölti be); egyházkerület lelkészi főjegyzői, jegyzői, tanácsbírói, számvevői (ha ezt lelkész tölti be); a zsinat lelkészi elnöki és jegyzői; a Zsinat Bíróság lelkészi tagjai.

Evangélikusok – mindazok az állások, amelyeket lelkészek töltenek be: lelkészi, esperesi, jegyzői, titkári, egyházi bíróságok lelkészi tagjai.

Izraeliták: mindazok az állások, amelyeket egyházi személyek töltenek be: rabbiállások, felekezeti bíróságok tagjai stb.