Ugrás a tartalomhoz

Magyar Történelmi Tár – 3. sorozat 11. kötet – 1888.

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • Brodarics István élete és működése. I. közl. Irta: Székely Samu
 • Brodarics István élete és működése. II. közl. Irta: Székely Samu
 • Frank András naplójegyzetei 1657–1661. Közli: Szilágyi Sándor
 • A zonuki grófságról XIV. közl. Torma Józseftől
 • A zonuki grófságról XV. közl. Torma Józseftől
 • A gróf Tholdalaghyak radnótfái levéltárából. Közli: Szabó Károly
 • Herczeg Rákóczy Zsigmond levelezése. III. közl. Szilágyi Sándortól
 • Herczeg Rákóczy Zsigmond levelezése. IV. közl. Szilágyi Sándortól
 • A Császár-féle felső-magyarországi 1631–32-ik évi pórlázadás okmánytára. II. közl. Közli: Reizner János
 • Károly Gusztáv baden-durlachi őrgróf jelentései az 1685–6-iki táborozásról. Befej. közl. Götz würtembergi kapitánytól
 • Sobieski és Teleki levelezése (1684–1686). III. közlés Szádeczky Lajostól
 • Sobieski és Teleki levelezése (1684–1686). IV. közlés Szádeczky Lajostól
 • Az Esterházyak családi naplója
 • Egy főbenjáró per a XVI. században. Szabó Károlytól
 • Régi gúnyversek. I. Prépostváry Zsigmond. Közli: Pettkó Béla
 • Régi gúnyversek. II. Apafi udvara. Közli: Komáromy Andor
 • Gróf Batthyány József köpcsényi levéltárából. I. közl. Közli: Szilágyi Sándor
 • Gróf Batthyány József köpcsényi levéltárából. II. közl. Közli: Szilágyi Sándor
 • Adalékok Beniczky Péter életéhez. Közli: Komáromy András
 • Regesták a m. tud. Akadémia levéltárában létező s Olaszországban másolt magyar történelmi vonatkozású oklevelekről. I. közl. Közli: Óváry Lipót
 • Thököly Imre és a franczia diplomáczia. VII. közl. Közli: Gergely Samu
 • Thököly Imre és a franczia diplomáczia. VIII. közl. Közli: Gergely Samu
 • Basire védirata. Válasz az „Innocentia Transsylvaniae” czimű röpiratra. Irta Basire Isák. I. közl. Közli: Kropf Lajos
 • Basire védirata. Válasz az „Innocentia Transsylvaniae” czimű röpiratra. Irta Basire Isák. II. közl. Közli: Kropf Lajos
 • Bethlen Gábor házassága Brandenburgi Katalinnal. Közli: Szabó Gyula
 • Hivatalos jelentés Belgrád 1690-iki elvesztéséről. Közli: Bubics Zs.
 • Művelődéstörténeti adatok
  • Nádasdy Ferencz országbiró végrendelete. I. közl. Közli: Schönherr Gyula
  • Nádasdy Ferencz országbiró végrendelete. II. közl. Közli: Schönherr Gyula
  • Nádasdy Ferencz országbiró végrendelete. III. közl. Közli: Schönherr Gyula
  • Limitatiók 1706-ból. Közli: Demkó Kálmán
  • János király kincseinek s ruháinak összeírása. Közli: Kemény L.
  • Pani Török Balázs végrendelete 1604-ből. Közli: Komáromy András
  • A Kendy-féle összeesküvés. Közli: Pettkó Béla
  • Műveltség-történeti adalékok a Rákóczi-korból. Közli: Thaly Kálmán
 • Vegyes közlések
  • Az Olmützben tanult magyarok 1590–1664. Közli: Hellebrandt Árpád
  • Bethlen Gábor két levele. Közli: Koncz József
  • A Telekiek maros-vásárhelyi levéltárából. Közli: Koncz József
  • Eger 1552-iki ostromához. Közli: Barabás Samu
  • Egy árpádkori oklevél. Közli: Schrauff Károly
  • Két oklevél a Sombory-család levéltárából. Közli: gr. Lázár Miklós
  • Kassa város levéltárából. (Magyar följegyzések 1517. körül; továbbá Tinódy Sebestyén életéhez.) Közlik: Sz. S. és Kemény Lajos
  • Bethlen Gábor biztosító és adománylevele a lippai vitézeknek. Közli: Makkay Domokos
  • Pár adat a tatár rabok történetéhez. Közli: Barabás Domokos
  • Zrin-újvár építése okai. Közli: Kanyaró Ferencz
  • A pártváltoztatások történetéhez a XVI. sz.-ban. Közli: Barabás S.
  • Szondi György életéhez. Közli: Barabás S.
  • Két adat Buda 1531-iki (!) ostromához. Közli: Barabás S.
  • Bethlen Gábor életéhez. Közli: Szilágyi Sándor
  • Sándor Gáspár kapitiha két levele. Közli: Soltész Árpád
DC Metadata
Title:
Magyar Történelmi Tár – 3. sorozat 11. kötet – 1888.
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása