Ugrás a tartalomhoz
Refine results
46 hits

Szinonimák, rokon értelmű szavak adatbázisa

Tinta Könyvkiadó, Kiss Gábor

Az adatbázis 25 500 vastag betűs címszót tartalmaz. A szócikkekben található szavak száma 80 600. Szerzői 14 400 szónak, szinonimasornak adták meg az ellentétét. Több mint 3800 közmondás, szólás található benne 760 címszó alá besorolva. A mai köznyelv szavain kívül szép számmal szerepelnek benne régies, nyelvjárási és idegen hangzású szavak, de nem maradtak ki a diáknyelv lexikai elemei és a szleng jellegű kifejezések sem. Tudományos igényű kínálati szótár, amelyben használója megtalálja és kiválaszthatja egy-egy címszó tágan értelmezett szinonimái közül a legmegfelelőbbet. Az összegyűjtött gazdag nyersanyag elrendezése a nyelvészet és azon belül is a lexikológia és a jelentéstan legújabb eredményeinek figyelembe vételével, korszerű eszközök (számítógép, célprogramok) alkalmazásával történt.

Szöveg és típus

Tinta Könyvkiadó, Tolcsvai Nagy Gábor

A modern nyelvészet az 1970-es évektől kezdődően különös gondot fordít a szöveg vizsgálatára. A szövegtanon belül azonban a szövegtipológia mind a mai napig elhanyagolt területe a kutatásnak. A Szöveg és típus című kötet ezen a hiányon enyhít. A kötetben olvasható: kutatási beszámoló a mai nemzetközi szövegtanról, tudománytörténeti vizsgálódás, elméleti írás, egyes szövegtípusok leírása, néhány nyelvi jelenség szövegtipológiai vonatkozásának bemutatása. A bemutatott kutatásoknak és ekképp a kötetnek is az a legfőbb célja, hogy a funkcionális és kognitív alapú szövegfelfogás szövegtipológiai vonatkozásait minél alaposabban kifejtve járja körül a szövegtipológia felsorolt kérdésköreit. A tanulmányok egyesítik az általános elméleti alapozást és bizonyos magyar nyelvű szövegtípusok specifikus leírását.

Szöveg, szövegtípus, nyelvtan

Tinta Könyvkiadó, Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor

A Szöveg, szövegtípus, nyelvtan című tanulmánykötet négy témakörben tárgyalja a szöveg, a szövegtípus és a nyelvtan viszonyát: 1. Szövegelmélet, szövegtípus-elmélet. 2. Egyes szövegtípusok nyelvi kérdései. 3. Nyelvtan és szövegtípus. 4. Történeti szövegtipológia. A kötetben egyaránt jelen vannak a tapasztalt, nagy életművet létrehozó nyelvészek, a középnemzedék és sok ígéretes fiatal kutató is.

Vállalkozók európai fogalomtára

Tinta Könyvkiadó, Molnár István, Iványi György

Az új európai környezetben a magyarországi vállalkozások még csak most keresik a helyüket és piacukat. Gyakran az Európai Unió szerkezetének és az Unióval kapcsolatos fogalmaknak a hiányos ismerete az oka annak, hogy a hazai vállalkozások sok esetben sikertelenül veszik fel a versenyt mind idehaza, mind Európában a külföldi vállalkozásokkal szemben. Személyes és vállalkozói lehetőségeink kiaknázásának elsődleges feltétele, hogy pontosan ismerjük az Európai Unióval kapcsolatos fogalmak jelentését, azaz könnyedén el tudjunk igazodni az uniós intézményrendszerben. Ebben segít a kötet, mely két részből áll. Az első rész a megváltozott környezetben munkálkodó vállalkozások mindennapjaival kapcsolatos gazdasági, pénzügyi fogalmakat magyarázza meg. A második rész az Európai Unióval és intézményrendszerével, felépítésével összefüggő kifejezések magyarázatát adja.

Értelmező szótár+

Tinta Könyvkiadó, Eőry Vilma

Az Értelmező szótár+ egynyelvű kéziszótár. Azonkívül, hogy magyarázza a címszavakat, és használatukat példamondatokkal világítja meg, sokféle nyelvi ismeretet, számos hasznos tudnivalót is közöl róluk. A kétkötetes kézikönyvben a 16 065 címszóhoz hozzákapcsolva 250000 nyelvi adat található. A klasszikus értelmező szótári funkciók mellett ugyanis egyetlen szótárban számos ismeretet tartalmaz a szócikkekbe beépítve: megadja a szinonimákat, felsorolja az ellentéteket, szókapcsolatokat, szólásokat, közmondásokat közöl, tájszavakat sorol fel, jelzi a gyakoriságot, közli az etimológiát, nyelvhasználati tanácsokkal szolgál, felsorolja utótagjuk szerint az összetételeket, illusztrációkkal szemléltet. A szavak összetartozását szemlélteti a kötet végén található fogalomköri csoportosítás is, amely első ízben adja közre fogalomkörökbe rendezve a magyar szavakat.

Ötnyelvű párhuzamos szó gyakorisági adatbázis

Tinta Könyvkiadó, Temesi Viola

Az adatbázis a következő öt nyelv: magyar, angol, francia, német, spanyol leggyakoribb 6000 szavát tartalmazza. A szócikkekben minden egyes angol, német, francia és spanyol nyelvű lexikográfiai elem után egy szám áll. Ez a szám utal az adott nyelvben a lexikográfiai elem gyakoriságára. Az adatbázis a lexikográfiai elemeket a gyakoriságuk szerint 12 csoportba sorolja. Az adatbázis, amennyiben szükséges, feltünteti a lexikográfiai egység szófaját is. Az adatbázis alkalmas arra, hogy az öt nyelv hasonló jelentésű szavait, szójelentéseit összevessük, kontrasztív szószemantikai kutatást végezzünk. Az adatbázis lehetőséget nyújt információkereső rendszerek hatékonyságának növelésére, továbbá az internetes keresőoldalak keresőmotorjának fejlesztésére.

 1   2   3   4   5 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása