Ugrás a tartalomhoz
Refine results
46 hits

Nyelv és fordítás

Tinta Könyvkiadó, Klaudy Kinga

A tanulmányok a nyelvészeti fordításkutatás változatos témáit dolgozzák fel: Brassai Sámuel fordítással kapcsolatos gondolataitól az európai uniós szövegek fordításáig, a nyelvpárok szerinti fordítási problémáktól a fordítási univerzálékig, a szövegszintű fordítási problémáktól a fordítások értékelésének és javításának módszertanáig. A fordításkutatás legújabb eredményeit tükrözik, és további kutatásokra ösztönöznek az explicitációs hipotézisről és a szerző által felállított aszimmetria hipotézisről szóló írások. A könyv előszavában a szerző tizenöt tézisben fogalmazza meg a nyelvészeti fordításkutatással és a nyelvek fordításközpontú leírásával kapcsolatos alapelveit. A nyelvek fordításközpontú egybevetése két szempontból is különbözik a hagyományos kontrasztív nyelvészettől. Először azért, mert dinamikus kontrasztokat vizsgál, azaz olyan különbségeket, amelyek nincsenek előre leírva, listázva és rendszerezve, csak a konkrét fordítási folyamatban kelnek életre. Másodszor azért, mert azt vizsgálja, milyen műveleteket végeznek a fordítók, hogy a fordítás folyamatában találkozó nyelvek dinamikus kontrasztjaiból fakadó nehézségeket leküzdjék.

Nyelv, beszéd, írás

Tinta Könyvkiadó, Navracsics Judit

A pszicholingvisztika interdiszciplináris tudomány. Számos területén éppen napjainkban jönnek létre a fontos kutatási eredmények, amelyek a továbbfejlődés alapját biztosítják. A kötet olyan tanulmányokat tartalmaz, amelyek empirikus kutatások eredményeivel járulnak hozzá a beszédtevékenység jobb megismeréséhez. A tanulmányok szerzőinek többsége a pszicholingvisztika vizsgálati területeinek aktív kutatója. Aktuális kutatásuk ismertetése révén az olvasó képet kap a beszédprodukció és a beszédpercepció folyamatairól. Olvashatunk a beszédviselkedésről egy- és kétnyelvűekkel folytatott kísérletek eredményei nyomán, valamint egyes tanulmányok rávilágítanak a második nyelvelsajátítás és az írott nyelv kérdéseire.

Nyelvelmélet – nyelvhasználat

Tinta Könyvkiadó, Gecső Tamás, Sárdi Csilla

A kötet az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és a Kodolányi János Főiskola által 2006 októberében Budapesten közösen rendezett tudományos nyelvészeti konferencia előadásait adja közre. A könyv a nyelvelmélet és nyelvhasználat kapcsolatát különböző témakörökben vizsgálja, ilyenek pl.: a gazdaság szereplőinek nyelvhasználata, a költői nyelvhasználat, a határontúli magyarok nyelvhasználata, a nyelvi viselkedésminták , a magyar mint idegen nyelv tanítása. A kötet átfogó képet ad arról, hogy napjainkban a nyelvészet hagyományosabb területei mellett milyen kérdések foglalkoztatják a nyelvészeket.

Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok közép-európában elméletben és gyakorlatban

Tinta Könyvkiadó, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita

Az 1988-ban indult Élőnyelvi Konferenciák sorozata az első olyan tudományos kezdeményezés volt, amely a határon inneni és túli nyelvészeket együtt, egy fórumon szólaltatta meg a találkozás és együttműködés szándékával. A 16. Élőnyelvi Konferencia témája a nyelvi mítoszok, ideológiák, valamint a nyelvpolitika és a nyelvi jogok köré szerveződött. A 21. századi Európában egyre többet hallunk a globalizációról, a határok légiesítéséről, a multikulturalizmusról, a jogállamiságról, a demokráciáról és az emberi jogokról, az államok jelentős része kiemelt figyelmet fordít polgárai nyelvi jogainak szabályozására. S bár a nyelvi emberi jogok iránt fokozatosan nő a figyelem, a nyelvpolitikát és a nyelvi jogok gyakorlati alkalmazását gyakran tudománytalan nyelvi mítoszok, nyelvészeti kérdésekben laikus politikusok és értelmiségiek által támogatott ideológiák határozzák meg. A kötet célja, hogy közelebb vigyen a valós helyzet feltárásához, az ideológiák és mítoszok leleplezéséhez.

Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák

Tinta Könyvkiadó, Borbély Anna, Vančoné Kremmer Ildikó, Hattyár Helga

Nyelvművelő kéziszótár

Tinta Könyvkiadó, Grétsy László, Kemény Gábor

A Nyelvművelő kéziszótár az igényes nyelvhasználatra törekvők nélkülözhetetlen kézikönyve. A szótár 5000 szócikke népszerűen közli azokat a nyelvhelyességi, helyesírási, nyelvtani, stilisztikai stb. tudnivalókat, amelyekre a művelt embernek önmaga szó- és írásbeli kifejezéséhez szüksége lehet. A kötet a mai nyelvhasználati szokásokat, a legújabb nyelvi jelenségeket is feltérképező munka. A kisebb-nagyobb szócikkek tömören, de árnyaltan igazítják el az olvasót a magyar nyelv használatának minden lényegesebb kérdésében s ezáltal segítenek eloszlatni a napjainkban is bőven tenyésző nyelvhelyességi tévhiteket. Korszerű nyelvhelyességi és nyelvhasználati lexikon, amely betűrendben tárgyalja a leggyakrabban felvetődő kérdéseket a következő tárgykörökben: új szavak és szójelentések (magyarok és idegenek); idegen elemek befogadása, a szómagyarítás lehetőségei; nyelvtani kifejezőeszközök, szövegalkotási technikák; nyelvi illemtan (köszönés, megszólítás, tegezés-magázás stb.).

Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere

Tinta Könyvkiadó, P. Lakatos Ilona, T. Károlyi Margit

A kötet a 12. Élőnyelvi Konferencia előadásait tartalmazza. A konferencia célkitűzései: fórumot teremteni az élőnyelvi kutatások eredményeinek bemutatására, a magyar beszélt nyelvi kutatások módszertani kérdéseinek tisztázása és együttműködési lehetőség biztosítása a határon túli kutatók számára. Kiemelt szerepet kapott a különböző társadalmi, gazdasági, politikai és nyelvpolitikai körülmények között élő beszélőközösségek anyanyelvükhöz, anyanyelvjárásukhoz való attitűdjének vizsgálata. A nyelvjárás, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere kérdését egynyelvű és többnyelvű közösségekben, őshonos és emigráns kisebbségben, társadalmi és gazdasági tényezők függvényében, a nyelvi változók és a nyelvi változások különböző stádiumainak szempontjából, a nyelvpolitikával és a nyelvtervezéssel összefüggésben tárgyalja a kötet. A vázolt tematikai sokszínűségből, a nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere sok szempontú elméleti és módszertani megközelítéséből is látható a témaválasztás időszerűsége.

Produktivitás és analógia a szóképzésben: elvek és esetek

Tinta Könyvkiadó, Ladányi Mária

Az új szavak létrehozásának egyik módja a szóképzés. A képzett szavak között vannak egyedi szóalkotások, amelyek analógiás úton jöttek létre, és olyanok is, amelyek szabályos mintázatokat, azaz produktív szóképzési szabályokat követnek. Ez a könyv a produktív szabályok és az analógia kérdését nemcsak elvi szempontból tekinti át (elsősorban a természetes morfológia keretében), hanem számos konkrét példán keresztül is vizsgálja őket – az esettanulmányok a szóképzési rendszer egyes részeivel, ill. a nyelvhasználattal is foglalkoznak (a beszélt nyelvtől egészen a költői nyelvig). Hangsúlyos szerepet kapnak a kötetben a morfológiának a korábbiakban elhanyagolt szemantikai vonatkozásai is. A könyv egyik újdonsága, hogy a főnévképzéssel és az igekötőzéssel kapcsolatos vizsgálat a Magyar Nemzeti Szövegtár korpuszanyagaira épül.

Régi magyar szavak magyarázó adatbázisa

Tinta Könyvkiadó, Kiss Gábor

A Régi magyar szavak magyarázó adatbázisa azokat a szavakat leltározza, melyek a magyar nyelv életében a korábbi évszázadokban többnyire széles körben használatosak voltak, de mára már ismeretlenül csengenek a magyar anyanyelvűek nagy többsége számára. Az adatbázisba felvett és ott értelmezett, megmagyarázott szavak között vannak kihalt szavak, elfeledett szavak és kiveszőben lévő szavak. Az adatbázis címszavai formailag lehetnek: szavak (dangubál, nadály, pityke); szójelentések, azaz olyan szavak, melyeknek ma is van köznyelvi jelentésük, azonban a régi időkben volt a mai mellett mára már kihalt, régies jelentésük is (borda 'szövőszék eleme', koporsó 'sír, sírüreg'); szóalakok (tereh 'teher', gyió 'dió'; szarándok 'zarándok'). Az adatbázis a benne található szavaknak aljelentésekre bontva adja meg magyarázatát. Az adatbázis címszavainak száma 19 250. A címszavaknak összesen 26 950 jelentését közli a gyűjtemény. A szerkesztők szándékai szerint hatékony segédeszköz régi nyelvünk mára már nem használatos szavainak megismeréséhez, ezzel segítséget nyújt írásbeli, irodalmi örökségünk megértéséhez.

Stíluseszközök és alakzatok kislexikona

Tinta Könyvkiadó, Szathmári István

A Stíluseszközök és alakzatok kislexikona olyan gyakorlati célú, közvetlenül felhasználható könyv, amely hozzásegít bármilyen mondanivaló helyes és szép, valamint hatásos megfogalmazásához, illetve költemények, szépprózai művek, újságcikkek, a legkülönfélébb szövegek megértéséhez. Mit lehet megtudni az ábécérendben tárgyalt stíluseszközökről és alakzatokról? Elsősorban a rövid meghatározásukat, a jellemző vonásaikat, de ami a leglényegesebb, a felhasználásuk módjait: mikor, milyen célból használhatjuk fel őket, hogy fogalmazásunk igazán megfelelő legyen. A kötet minden stíluseszközt, alakzatot a legváltozatosabb szövegekből vett példákkal világít meg, szerepel itt vers, széppróza, újságcikk, mindennapi beszéd, táji nyelvhasználat, szleng.

 1   2   3   4   5 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása