Ugrás a tartalomhoz
Refine results
641 hits

A numerikus módszerek néhány fejezete

, Jeney András

Gyakorlati problémák megoldásának fázisai. Mátrixszámítási összefoglaló. Aklasszikus hibaszámítás alapjai. A négy alapművelet eredményének hibabecslése. Egy- és többváltozós valós függvények elsőrendű hibabecslése. A lebegőpontos aritmetika modellje. A számábrázolás és az alapműveletek kerekítési hibájának becslése. Algoritmus a kerekítési hibák halmozódásának kompenzálására.A feladatérzékenység és a numerikus stabilitás. Direkt és inverz hibák. A kondíciószám. A kerekítési hibák, mint öröklött hibáknak való értelmezése. Lineárisegyenletrendszerek megoldásának néhány direkt módszere: Gauss-elimináció,LU-módszer, Cholesky-módszer. Az elimináció alkalmazása determináns kiszámítására és mátrixinvertálásra. Iteratív módszerek lineáris egyenletrendszerekre:a Jacobi- és a Seidel-iteráció. Elégséges feltételek a konvergenciára és hibabecs-lés. Lineáris egyenletrendszerek hibaanalízise: tételek és gyakorlati alkalmazásuk az érzékenységvizsgálat területéről. Utólagos hibabecslések. A közelítőmegoldás iteratív javítása. Bevezető ismeretek a MATLAB matematikai szoftveralkalmazásába. Néhány algoritmus MATLAB programja. Kidolgozott példákés gyakorlásra ajánlott feladatok. Előadásvázlatok fóliákon.

A programozás alapjai

Budapesti Gazdasági Főiskola, Sípos Marianna

Az informatika alkalmazásának két elengedhetetlen összetevője, a hardver (hardware) és a szoftver (software). A hardver és szoftver együtt alkotják a használható számítógépes rendszert. A hardver jelenti a számítógép fizikai elemeit, míg a szoftver a nem tapintható számítógépes programokat, eljárásokat és szabályokat, melyek a számítógépes rendszer működéséhez szükségesek.Az informatika alkalmazásának két elengedhetetlen összetevője, a hardver (hardware) és a szoftver (software). A hardver és szoftver együtt alkotják a használható számítógépes rendszert. A hardver jelenti a számítógép fizikai elemeit, míg a szoftver a nem tapintható számítógépes programokat, eljárásokat és szabályokat, melyek a számítógépes rendszer működéséhez szükségesek.

A programozás alapjai

Typotex Kiadó, Simon Gyula

A jegyzet platform-független módon igyekszik megismertetni a programozás alapjait, a struk-turált programozást. Tárgyalja az alapvető programozói háttérismereteket és alapfogalmakat mind a hardver, mind a szoftver oldaláról. Bemutatja az algoritmusok és programok alapvető építőelemeit, valamint a strukturált programok készítésének alapvető szabályait. Az algorit-musok és adatszerkezetek leírására többféle leíró modellt is használ (folyamatábra, Jackson-ábra, reguláris kifejezések és definíciók), valamint a C programozási nyelv segítségével ezekre implementációs példákat is mutat.

A személyes adatok védelmének jogi, etikai és informatikai kérdései

Typotex Kiadó, Alexin Zoltán

A XXI. században diplomát szerző informatikus hallgatók képzéséből nem hiányozhatnak a személyes adatok kezelésével kapcsolatos alapvető ismeretek. A jegyzet a képzéshez szükséges ismereteket rendszerezett formában tartalmazza. A tizenhárom fejezet figyelembe veszi az egyetemi képzés szemesztereinek hosszát. Alkalmas előadás, illetve előadás és szemináriumi formában történő oktatásra, valamint távoktatásra is. Tárgyalja a megértéshez szükséges minimális jogi ismereteket, illetve a személyes adatok védelméhez való jognak az emberi méltóság alapjogából levezethető gyökereit. Feldolgozza a fontosabb nemzetközi egyezményeket és az Európai Unió adatvédelmi dokumentumait, ismerteti a fontosabb magyar adatvédelmi jogi megoldásokat és jogszabályokat. A jegyzetben olyan etikai kérdések is megvitatásra kerülnek, amelyek kapcsolódnak a magán- és családi élet tiszteletben tartásához, a tisztességes adatkezelés alapelvéhez. A jegyzet néhány kiemelkedő személyiség rövid életútját és munkásságát is ismerteti.

A szociális ágazati információs rendszer

PTE IGYK, Sillye Béla

A tananyag a Win-Mankó szoftver példáján mutatja be a szociális ágazati információs rendszert (beleértve a KENYSZI-adatszolgáltatást).

A szoftverek felhasználása a vállalatok és hivatalok munkamenetében

Nemzeti Tankönyvkiadó, Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea

A tananyag bemutatja a szoftverek szerepét a vállalatok és hivatalok munkamenetében, és a felhasználásához kötődő jogi kérdésköröket, többek között a szoftverszerzők vagyoni jogait, a szoftverek felhasználásának szabályait, a jogtalan felhasználás polgári jogi és büntetőjogi következményeit.

A tudás szerepe az információs korszakban

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (PTE IGYK), Ács Péter

A tananyag témája IT technológiák a társadalmi kommunikációban ezen belül: A tudás szerepe az információs korszakban A tananyag az INFORMÁCIÓ TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS - Informatikai és digitális kommunikációs kompetenciafejlesztés a komplex innováció szolgálatában (TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091) projekt keretében készült.A tananyagot lektorálta: Szakadát István.

Accounting information system

BGF, József Pucsek

The aim of the present learning material is to gain familiarity with the accounting information system, and its parts, and to clarify the related concepts. We are going to locate management and financial accounting in the corporate management system, identify their differences, and shed light on what connects them.

Adatbiztonság

Budapesti Gazdasági Főiskola, Horváth Gergely Krisztián

Az informatika napjainkban elképzelhetetlen módon könnyítheti meg az életünket, például a szeretteinkkel való kapcsolattartásban, és segíti a vállalatokat is üzleti céljaik megvalósításában: ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerek, vállalatirányítási rendszerek. Közhely, mondhatjuk.

Adatbázis fejlesztés és üzemeltetés I.

Eszterházy Károly Főiskola, Szabó Bálint

A tanegység tanításának célja, hogy a hallgatók megszerezzék a redundancia-mentes relációs adatbázisok tervezéséhez, létrehozásához, fizikai megvalósításához, és adminisztrátori szinten történő üzemeltetéséhez szükséges ismereteket.

 1   2   3   4   5   6   7   8 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása