Ugrás a tartalomhoz
Refine results
1100 hits

A gyógyszerterápia bizonyítékokon és gyógyszeradatbázisokon alapuló értékelésének gyakorlata

PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézet, Prof. Dr. Botz Lajos, Dr. Háber Ágota, Dr. Fittler András, Dr. Takács Gábor

A gyógyszerelés optimalizálásának igénye nemcsak gazdasági, hanem szakmai okok miatt is szükségszerű és halaszthatatlan. A hatékonyság kívánatos növelése többek közt a rendelkezésre álló szakirodalom, ill. nagyszámú beteg kezelése során nyert tapasztalat kritikailag értékelt információnak biztosítása által érhető el. A XX. század 90-es éveiben az angolszász országokban kidolgozott tényeken vagy bizonyítékokon alapuló orvoslás (BAO) - evidence-based medicine (EBM) - szakmai mérlegelést jelentő gondolkodási módszertannak és érvrendszernek az a lényege, hogy a gyógyító munka minőségének egyik biztosítékává a tudományos módszerekkel igazolt eredményeken alapuló döntéshozatalt állította. Az EBM egy, a napi gyakorlatban alkalmazható eszközrendszer kialakítására és annak tudatos használatának ösztönzésére törekszik, melynek fő célja éppen a gyakorló szakember munkájának segítése. A gyógyszerterápia bizonyítékokon és gyógyszeradatbázisokon alapuló értékelésének gyakorlatát összefoglaló tananyag a bizonyítékokon alapuló gyógyszerértékelés szakmai és gazdasági elemzésének új ismeretanyagait, a Cochrane elemzés folyamatát, a különböző elemzések során kapott eredmények adaptálását és az internetes adatbázisok megismerését, valamint a szakmai hitelesség ismérveit gyakorlatközpontú szemléletben foglalja össze. A tankönyvben elsajátított ismeretanyag akár olyan egyéni elemzések kidolgozását is segíti, mint egy-egy szakterület irányelv fejlesztése, vagy kórházi formulária összeállítása.

A gyümölcsök termesztése

Mezőgazda Kiadó, Bubán Tamás, Glits Márton, Gonda István, G. Tóth Magdolna, Harmat László, Hrotkó Károly, Kállay Tamás, Nyéki József, Papp János, Pénzes Béla, Porpáczy Aladár, Simon Gergely, Sipos Béla Zoltán, Soltész Miklós, Szabó Lajos, Szabó Zoltán, Szalay László, Timon Béla, Tóth Tibor, Vályi István

A gépi látás és képfeldolgozás párhuzamos modelljei és algoritmusai

Typotex Kiadó, Dr. Rövid András, Dr. Vámossy Zoltán, Dr. Sergyán Szabolcs

A számítási kapacitás rohamos fejlődésével a digitális képfeldolgozás és gépi látás különböző alkalmazásai az élet számos területén egyre gyakrabban fordulnak elő, egyre bonyolultabb problémák megoldására adnak lehetőséget. A tananyag célja bemutatni a képfeldolgozás és gépi látás jelentősebb, a párhuzamosíthatóság szempontjából releváns területeinek módszereit és algoritmusait. Elsősorban a képek előfeldolgozására és szegmentálására alkalmazott módszereket, az alakleírás problematikáját és megoldásának eszközeit valamint a Fourier és wavelet transzformációt emelhetjük ki. Ez utóbbival szoros összefüggésben bemutatásra kerülnek a digitális képek tömörítésének lehetőségei is. Ugyancsak fontosnak tartjuk kiemelni a sztereo látás problémakörét, illetve az ehhez szorosan kapcsolódó 3D rekonstrukciót. A textúrák vizsgálati módszereire valamint az optikai áramláson alapuló mozgásdetektálás témakörére is kiemelt hangsúlyt fektettünk.

A hagyományos és az IKT-vel támogatott mérés és értékelés a szakképzésben

BME Tanárképző Központ, dr. Bredács Alice Mária

A tananyag összefoglalja a méréssel és értékeléssel kapcsolatos elméleti kereteket a szakképzésben. Elhelyezi a mérést és értékelést az oktatás – nevelés – képzés rendszerelvű modelljében. Leírja a mérhető és értékelhető tudás jellemzőit. Bemutat néhány fontosabb taxonómia rendszert. Részletesen jellemzi a Bloomi taxonómia rendszer megújítását. Foglalkozik a tanulói teljesítmény, a kompetenciák, a szakértelem és a műveltség egyes változóinak mérésének és értékelésének módjaival, különös tekintettel a digitális kompetenciára. Tárgyalja a pedagógiai mérés alapismereteit (fogalmait, lépéseit, mérési szintjeit, mérési kritériumait); a pedagógiai értékelés fogalmát, jellemzőit, csoportosításának szempontjait és viszonyítási pontjait. Nagy hangsúlyt helyez a mérés és értékelés funkcióira és hatásrendszerére.Egy fejezetben kitér az IKT és az E-learning alapú mérésre és értékelésre, ennek fogalmi- és szemléletváltozásaira, jellemzőire.A mérés és értékelés elméletének részletes leírása mellett külön fejezetben foglalkozik a mérés és értékelés gyakorlatával, hat erősen különböző témákra és szakképzési területre vonatkozó "jó gyakorlat" bemutatásával.A tárgyalás módja rendszerező modellalkotó szemléletű, a különböző mérési és értékelési struktúrák és modellek, valamint működési stratégiáik és elvek tematikus bemutatása miatt. A szerző fontosnak tartja, hogy a generációs változásokat is figyelemmel kísérjük a mérési és értékelési módszerek megválasztásában és kialakításában. Ez miatt a tananyag szemlélete újszerű.A szöveges részeket sok táblázat, ábra és rajz szívesíti és teszi érthetőbbé. Minden fejezethez ellenőrző kérdések és feladatok tartoznak. A tananyag épít a klasszikus és a mai méréssel és értékeléssel foglalkozó hazai és nemzetközi szakirodalomra.

A háziállatok diagnosztikai boncolása

Mezőgazda Kiadó, dr. Vetési Ferenc, dr. Mészáros M. János

A háziállatok fertőző betegségei (Állatorvosi járványtan II.)

Mezőgazda Kiadó, Varga János, Tuboly Sándor, Mészáros János

A jelfeldolgozás matematikai alapjai

Debreceni Egyetem, Kovács György

A jegyzet tárgya az olvasó bevezetése digitális jelfeldolgozás matematikai hátterét alkotó eszközök elméletébe és gyakorlatába. A jegyzet első fejezeteiben áttekintjük a Fourier-elmélet bevezetéséhez szükséges matematikai alapokat, majd bevezetjük a Fourier-együtthatók fogalmát absztrakt belsőszorzatterekben. Ezt követően bevezetjük a Fourier-sorfejtés, majd a Fourier-transzformáció eszközrendszerét, s végül eljutunk a diszkrét Fourier-transzformációhoz, ami a digitális jelfeldolgozás egyik leggyakrabban használt matematikai eszköze. A diszkrét Fourier-transzformáció bevezetése előtt megismerkedünk a mintavételezés kérdéseivel és eredményeivel, majd a diszkrét Fourier-transzformációt követően további ortogonális transzformációkkal, nevezetesen a diszkrét koszinusz transzformációval, a diszkrét Walsh--Hadamard-transzformációval és a wavelet transzformációkkal ismerkedünk meg röviden.

A kvantumkémia alapjai és alkalmazása

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Veszprémi Tamás, Fehér Miklós

A könyv szisztematikus bevezetést ad a kvantumkémiába, bemutatja az alapvető kémiai fogalmak valódi fizikai hátterét. Gyakorlati példák segítségével mutatja meg a kvantumkémia sokoldalúságát, alkalmazhatóságát a molekulák szerkezetének megállapítására, spektroszkópiai tulajdonságok kiszámítására, kémiai reakciók mechanizmusának megértésére vagy a reakció termékeinek jellemzésére. Segíthet új molekulák szintézisének megtervezésében vagy egy újonnan bevezetett szubsztituens hatásának megállapításában. Az első rész áttekintést nyújt a modern kvantumkémia alapelveiről és megpróbálja az e területen kevés háttértudással rendelkezőket megismertetni a publikációkban gyakran előforduló szakkifejezésekkel és értelmükkel. Bemutatja a kémiában ma használatos legfontosabb modellek elméleti alapját, alkalmazhatóságát, és korlátait, és külön fejezetet szentel a csoportelméletnek.A második rész az elvek alkalmazásával foglalkozik, és példákon mutatja be a fontos mennyiségek és tulajdonságok kiszámítását.>

A közlekedés tantárgycsoport oktatásának módszertana

BME Tanárképző Központ, dr. Nagy Tamás

A külkereskedelem lebonyolítása

Edutus Főiskola, Fesselné Harsányi Marietta

Leírás: A külkereskedelem technikájának ismerete birtokában a hallgatók export és import esettanulmányokat fognak feldolgozni. Középpontba kerülnek a külkereskedelemben használatos okmányok (számla, fuvarlevelek, származási bizonyítvány, vámokmányok, fizetési okmányok) és az importkalkuláció.

 1   2   3   4   5   6   7   8 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása