Prev
Next 
A jövedelem fogalma, fajtái
Tanulási célok
A jövedelmek csoportjainak, fajtáinak és adóztatásuk módszereinek megismerése.

A jövedelem meghatározása

A jövedelem meghatározása

A törvény a megszerzett jövedelmet adóztatja, mely sok esetben nem azonos a magánszemély tevékenységével elért bevételével. A jövedelem meghatározásánál tehát mindig a bevételből kell kiindulni.

Bevétel fogalma:
A magánszemély által az adóévben bármely jogcímen és bármely formában , pénzben, vagy nem pénzben mástól megszerzett vagyoni érték, amit tevékenységéért vagy más jogcímen kapott.

Így különösen bevétel:
 • a készpénz,
 • a kereskedelmi utalvány,bón, kupon,
 • a dolog, szolgáltatás,
 • természetben kapott juttatás,
 • a kifizető által a magánszemély helyett fizetett kiadás,
 • elengedett, átvállalt tartozás,
 • értékpapír, részesedés,
 • forgalomképes vagy értékkel bíró jog.
A bevételt forintban kell figyelembe venni. A külföldi pénznemben fizetett bevételt:
 • az átváltás napján hatályban lévő árfolyam alapján kell átváltani,
 • amennyiben nem váltják át, úgy a szerzést megelőző hónap 15. napján érvényes MNB. hivatalos devizaárfolyamán kell forintra átszámítani.

Nem számít bevételnek, ami adómentes és egyéb bevételnek, vagy adóalapba nem tartozó bevételnek nem minősülő tételek.

1. Az adómentes bevételek:

2011-től megszűnt az adóterhet nem viselő járandóság, mint fogalom. Az adóterhet nem viselő járandóságba tartozó egyes jövedelmek, mint pld. nyugdíj, gyes, ápolási díj,adómentes bevételeknek számítanak. Ilyen volt az előzőeken kívül pld.: a szociális gondozói díj évi 18 000 forintot meg nem haladó része, a szakképző iskolai és felsőoktatási intézmény hallgatójának tanuló illetve hallgatói szerződés alapján a szakmai gyakorlat időtartamára adott juttatás, a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója részére kifizetett ösztöndíj, tankönyv és jegyzettámogatás,kollégiumi lakhatási támogatás.
 1. adómentes szociális ellátások (pld. árvaellátás, jövedelempótlék, házastársi pótlék, szociális támogatás,lakbér hozzájárulás),
 2. nyugdíj, baleseti járadék
 3. Gyes, ápolási díj,
 4. lakáshoz kötődő adómentes bevételek, (lakáscélú támogatás (kifutóban), lakás takarékpénztárba befizetett összeg után járó állami támogatás, kamat,)
 5. közcélú juttatások adómentes köre,
 6. egyes tevékenységekből származó bevételek,(pld. ösztöndíj
 7. károk megtérítése, kockázatok viselése körében szerzett bevételek,
 8. egyéb indokból adómentes bevételek (pld. hagyomány, meghagyás,1988. előtt kibocsájtott kötvény kamata, osztaléka, házassági vagyonközösség megszüntetésekor az ingónak, ingatlannak a házastárs által történő megváltásából származó jövedelem) ,
 9. a nem pénzben kapott juttatások egy része ( pld. állami, helyi önkormányzati, társadalombiztosítási forrásból nyújtott oktatási, egészségügyi, szociális ellátás, stb)
2010. január elsejétől nem jövedelem, így annak kiszámításánál sem kell figyelembe venni, a munkáltató által évente adható legfeljebb 4000, -forint értékű szakkönyvvásárlási támogatás.
Értékhatártól függetlenül adómentes a sportversenyen, vetélkedőn nyert trófea, érem, serleg.

2. Adóalapba nem tartozó tételek, nem bevételek:

Ezeket a tételeket a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni.
 1. a kapott vagyoni érték, amit a magánszemélynek vissza kell fizetnie (kölcsön, hitel)
 2. visszatérített adó,
 3. jogerős bírói ítélettel megállapított bűncselekmény révén szerzett vagyoni érték, ha azt ténylegesen elvonták,
 4. magánszemély által fizetett tagdíja ellenében a köztestület, társadalmi szervezet által nyújtott szolgáltatás,
 5. a hatóság által elengedett köztartozás,
 6. kifizető által magánszemélynek kifizetett bizonyos költségek stb.
 7. utólagos elszámolással adott utalvány, szállásdíj, kiküldetés díja,
 8. reprezentáció, ha jogszabály alapján nem terheli adókötelezettség.
A jövedelem fogalma:
A jövedelem a magánszemély által más személytől megszerzett bevétel egésze, vagy a bevételnek e törvény szerint elismert költséggel, igazolás nélkül elismert költséggel, vagy átalányban meghatározott költséggel csökkentett része, vagy a bevétel e törvényben meghatározott hányada, kivéve, ha a bevételt a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni.
Bármely költség csak egyszeresen, egy alkalommal és a bevétel mértékéig vehető figyelembe.

A jövedelem fogalmát tehát a fenti törvényi meghatározásnak megfelelően háromféle módon határozhatjuk meg.
A jövedelem:
 1. a bevétel egésze ,azaz:
  a bevétel = jövedelemmel, vagy
 2. a bevételnek elismert költségekkel csökkentett hányada, azaz:
  a jövedelem = bevétel-költség, vagy
 3. a bevételnek a törvényben meghatározott hányada, azaz:
  a jövedelem = bevétel meghatározott %-a.
  ( pld a jövedelem a bevétel 25%-a, ha nem lehet megállapítani ingó eladásánál az ingó szerzéskori értékét, vagy önálló jövedelem esetében a bevétel 90%-a minősül jövedelemnek.) Ezt nevezik másképpen diktált rezsikulcsos jövedelemnek, mivel itt nem kell tételesen elszámolni a költségekkel, hanem az a jogszabály alapján automatikusan levonható, külön igazolás nélkül.
A fentieknek megfelelően tehát a személyi jövedelemadó törvényben a különböző forrásokból származó jövedelemtípusoknál a jövedelmet minden esetben a fenti három módszer valamelyikével kell meghatározni. (pld.: a nem önálló tevékenységből származó jövedelmet úgy határozzuk meg és számoljuk ki, hogy a bevétel = jövedelemmel.)
Költség fogalma:

A bevétel megszerzésével közvetlenül összefüggő vagy, kizárólag a bevétel megszerzése, a tevékenység folytatása érdekében az adóévben ténylegesen kifizetett, szabályszerűen igazolt kiadás. Az elismert költségnél nagyon lényeges fogalmi elem, hogy ténylegesen felmerülő és kifizetett költségről, azaz kiadásról legyen szó, amelyet a törvény felsorol, vagy elismer. A magánszemélynek a felmerült költséget szabályszerűen kell igazolnia. Az elismert költséget a magánszemély
 • számlával
 • számlát helyettesítő okmánnyal
 • törvényben előírt módon dokumentált formában igazolhatja.
Nem számít költségnek, ami a magánszemély személyes vagy családi szükségletét elégíti ki akár részben, vagy egészben.
Költséget csak a bevétel erejéig lehet elszámolni, kivéve az egyéni vállalkozókat, akik veszteségüket elszámolhatják és a következő évre átvihetik.

A jövedelmek típusai

A jövedelmek típusai

a.) Összevonandó jövedelmek típusai:
 1. önálló tevékenységből,
 2. nem önálló tevékenységből,
 3. egyéb tevékenységből származó jövedelmek

Az e típusba tartozó bevételeket a bevételszerző tevékenység alapjául szolgáló jogviszony szerint soroljuk be a fenti csoportok valamelyikébe. Amennyiben a fentiek szerinti több forrásból is származik bevétele a magánszemélynek, akkor kiszámítjuk a bevételből a jövedelmeket, majd összeadjuk, így megkapjuk az összevont adóalapot.
b.) Külön adózó jövedelmek típusai:
melyek külön adóznak és nem kell összevonni azokat a többi, összevonandó jövedelmekkel.
 1. Az egyéni vállalkozó jövedelme és adózása
  • a vállalkozói személyi jövedelemadó,
  • az átalányadózás: az egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági kistermelő átalányadózása, és
  • a tételes átalányadózás: a fizető vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély tételes átalányadózása
 2. A vagyonátruházásból származó jövedelmek
  • ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelem
  • ingatlan átruházásból, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem,
  • tartási, életjáradéki, öröklési szerződésből származó jövedelem.
 3. A tőkejövedelmek
  • kamatjövedelem,
  • osztalékból származó jövedelem,
  • árfolyamnyereségből,
  • értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem,
  • csere ügyletből származó jövedelem (tőke- és kamatcsere ügyletből),
  • vállalkozásból kivont jövedelem,
  • ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem,
  • tartós befektetésből származó jövedelem.
 4. Egyes juttatások adózásának szabálya
  • a kifizetőt terhelő adók: béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások, béren kívüli juttatások (cafeteria)
  • kamatkedvezményből származó jövedelmek
 5. Vegyes jövedelmek
  • lakás önkormányzatnak történő bérbeadásából származó jövedelem
  • társasház közös tulajdonának hasznosításából származó jövedelmek
  • nyereményből származó jövedelem
  • privatizációs lízingből származó jövedelem
 6. értékpapír formájában megszerzett vagyoni érték

A külön adózó jövedelmek is az egykulcsos 16%-os adó alá esnek. A külön adózó jövedelmek adóját a kifizető – már a keletkezéskor – levonja és befizeti. Ezen jövedelemtípusoknál nem az összevonandó jövedelmek szerint, hanem külön történik az adóztatás, azaz nem kerülnek ezek a jövedelmek az összevont adóalapba.
 Prev
Next