Ajánló
2011, Szénási Sándor, Erdélyi Krisztina, Windisch Gergely
A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek nagyméretű, elosztott, heterogén eszközökből álló alkalmazások terheléstesztelésének és tranzakció szintű megfigyelésének módszereivel, eszközeivel és gyakorlatával. A tárgy első részében a hallgatók megismerkedhetnek az elosztott rendszerek felépítésével, illetve az elosztott rendszerek fejlesztéséhez szükséges technológiákkal és eszközökkel. Első lépésként a szükséges háttérismeretek kerülnek feldolgozásra (JDBC, JavaBeans), majd pedig erre építve a J2EE lehetőségeit (Stateless Session Bean, Statefull Session Bean, Entity Bean, tranzakciókezelés), illetve az IBM WebSphere alkalmazásszerver alapszintű használatát ismerhetik meg.A terheléstesztelés segítségével még az üzemszerű működtetés megkezdése előtt feltárjuk a szűk keresztmetszeteket egy sok összetevőből álló rendszerben. A tranzakciószintű menedzsment segítségével az alkalmazásszerverek által kezelt tranzakciók működését követhetjük és elemezhetjük. A hatékonysági problémákat mind a tranzakciók üzleti, mind pedig azok informatikai szintjén központi felügyeleti helyről kezelhetjük. Az alkalmazások éles üzembe helyezése előtti terhelésteszteket a HP Szoftver, az üzemszerű működés közben történő tranzakciók megfigyelését a gyakorlatban IBM Tivoli szoftverekkel végezzük.
2010, Katona János
A birtokrendezés új, térinformatikai szemléletű modellezése. A birtokrendezés egyes munkafázisait segítő GIS funkciók vizsgálata.
2011, János Csapó, Éva Visi Vargáné
Lecture notes for students of MSc courses of Nutrition and Feed Safety and Animal Breeding
2010, Márkus Béla
A modul célja szemléltetni, hogy milyen módszerekkel lehet bevezetni a térinformatikai rendszert egy szervezetben, bemutatni a GIS projekt megvalósításának üzleti és gazdasági szempontjait. A modul áttekintést ad a GIS szervezetbe való bevezetésének stratégiájáról, a térinformatikai projektek gazdaságossági és megvalósíthatósági vizsgálatáról, a GIS egyénekre és a szervezetekre gyakorolt hatásáról, és a GIS tervezésének illetve kiválasztásának módjáról.
1, Kőhegyi Gergely
Mikroökonómia I. anyagának átismétlése. Bevezetés, a kurzus témáinak elhelyezése. Összejátszás és monopóliumok jelenléte a tényezőpiacokon. Jóléti elemzés és esettanulmány (mezőgazdasági felvásárlások). Funkcionális jövedelemelosztás. Hagyományos megközelítés: Tőke, Munka és Föld (hasonlóságok és különbségek). Tőkemegtérülési ráták, a kamat és a járadék közgazdasági értelmezése. Általános egyensúly tiszta cseregazdaságban. Az általános egyensúlyi megközelítés lényege és elemzési eszköztára. Az Edgeworth-doboz bevezetése. Kölcsönösen előnyös tranzakciók, a szerződési görbe fogalma. Költségvetési korlátok és az versenyzői egyensúly feltételrendszere és meghatározása. Versenyzői egyensúly és versenyzői mechanizmus. Az egyensúly létezésének és egyértelműségének problémája. A készletek, valamint a nettó kereslet és kínálat fogalma. A termeléssel bővített cseregazdaság modellje. A termelési lehetőségek határának fogalma és matematikai reprezentációja. A “Robinson Crusoe gazdaság” modellje. A fogysztás és a termelés optimuma egyszereplős gazdaságban. A fogyasztói és termelői döntések szétválasztása. Egyensúly több termék és több szereplős gazdaságban. Munkamegosztás versenyzői egyensúlyban. A kereskedelemből származó előnyök és jóléti elemzés. Az egyensúly létezésének és egyértelműségének problémája többszereplős, többtermékes gazdaságban. Tökéletlen piacok. Tranzakciós költségek, avagy a csere költségei. Tranzakciós költségek fajtái és következményei. Jóléti hatások elemzése. A pénz mikoökonómiai értelmezése. A pénz, mint a csere közvetítő eszköze. A pénz, mint az értékmegőrzés eszköze. Alkalmazás: Aukcióelmélet. Fogyasztás ma és holnap, öszetett jószágok definíciója az idődimenzió alapján. Jelenérték, jövőérték és az intertemporális költségvetési korlát. Intertemporális fogyasztói döntések tiszta csere mellett két és több időszak esetén. Az intertemporális hasznossági függvény fogalma. Intertemporális optimum. A hitelfelvétel és hitelnyújtás mikroökonómiai elemzése tökéletes és tökéletlen tőkepiacok mellett. Alkalmazás: A fogyasztás, a jövedelem és a megtakarítás adóztatásának hatásai. Intertemporális döntés termelés és fogyasztás mellett. A megtakarítás és a beruházás mikroökonómiai elemzése. Általános egyensúly intertemporális döntések mellett. Beruházási döntések és projektértékelés. Termelői és fogyasztói döntések szeparációs tétele. A jelenértéken alapuló szabályok. A megtérülési rátán alapuló szabályok. Reálkamat és nominális kamat, az infláció hatása. Többféle kamatláb és a diszkontráta választás problémája. A beruházásról, a megtakarításról és a kamatról általában. Alkalmazások: társadalombiztosítási és nyugdíjrendszerek. Döntés bizonytalanság mellett. A bizonytalanság kezelésének lehetőségei. A várható nyereség és a várható hasznosság fogalma. A biztosítások mikroökonómiai modellje. Biztosítási piacok működése. Az információ értéke, modellezési problémák, különböző megközelítésmódok. Az információs aszimmetria problémája és modelljei. A tragacspiac-modell és a kontraszelekció jelensége. Fellépés a kontraszelekció ellen: a jelzések (signal) szerpe. Jelzések árak és egyéb szolgáltatások révén. Információszerzési heurisztikák: csordaszellem és információs lánc. Az információ megőrzésének módjai: copyright, szabadalmak, szellemi tulajdonjogok. Jóléti elemzés és alkalmazások (gyógyszeripar, szoftverek piaca, szerzői jogok). Az emberi erőforrás menedzsment mikroökonómiai alapjai. A megbízó-ügynök probléma. Fellépés az információs aszimmetria ellen: teljesítménybérezés és jelzések. Általánosítás: mechanizmusok tervezése. Alkalmazás: árverések. Piacszegmentáció és különböző árazási lehetőségek. Árdiszkrimináció típusai. Jóléti hatások elemzése. Kartellek: jóléti hatások elmzése, versenypolitikai vonatkozások. Esettanulmány elemzés. Hálózati externáliák: hálózati hatások, a “bezártság” fogalma, jóléti következmények, információtechnológiai alkalmazások Termékminőség és termékdifferenciálás. A termékminőség fogalma és modellezési lehetőségei. Termékminőség tökéletes verseny és tiszta monopólium esetén. Árak és minőség kapcsolata. Innovációk és minőség kapcsolata. A termékdifferenciálás modelljei. Termékdifferenciálás tiszta monopólium esetén. A monopolisztikus verseny modelljei: reprezentatív fogyasztós és elhelyezkedési modellek. Alkalmazások: reklámok hatása, jóléti elemzések, esettanulmányok. Stratégiai viselkedés. Játékelméleti alapfogalmak átismétlése alkalmazásokon keresztül: konfliktus és stratégiai interakció, játékosok, szimultán és szekvenciális döntések, (tiszta és kevert) stratégiák, kifizetések, játékok megadása, normál- és extenzív forma, legjobbválasz-függvény, egyensúlyfogalmak és meghatározásuk. Alkalmazások: fogolydilemma-helyzetek, a közjavak problémája, piaci játékok, megtámadható piacok és belépéstől való elrettentés. Oligopóliumok és duopóliumok. Mennyiségi és árverseny. A Cournot és Bertrand model homogén termékek esetén. Mennyiségi és árverseny differenciált termékek esetén. Összejátszás oligopóliumok esetén. Jóléti elemzés, versenypolitikai vonatkozások, alkalmazások esettanulmányokon keresztül. Jóléti közgazdaságtan. Eltérő gazdaságpolitikai célok mikroökonómiai szemléletben. Hatékonyság és méltányosság. Különböző politikai ideológiáknak megfelelő allokációs modellek általános egyensúlyi elemzése. Átváltás a hatékonyság és az “igazságosság” között. Decentralizált erőforráselosztás az árak révén: a “láthatatlan kéz” és a versenyzői mechanizmus. Piaci kudarcok. Piaci erőfölény és külső gazdasági hatások. A tulajdonjogok mikroökonómiai értelmezése és a Coase tétel. A “kölegelő tragédiája”. A közjavak fogalma. A közjavak termelésének és elosztásának hatékony szintje. A potyázás jelensége. A járadékvadászat problémája és jóléti következményei. Politika közgazdász-szemmel. Politikai verseny és kormányzati kudarcok. Érdekcsoportok, érdekellentétek és a korrupció közgazdaságtana. Szavazás, mint a társadalmi érdekérvényesítés és ellenőrzés eszköze. A Condorcet-paradoxon. A “medián-szavazó”. Konfliktus és együttműködés. Szimpátia és antipátia a hasznossági függvényben. Játékelméleti megközelítés. Alkalmazások: Közbeszerzés, nemzetközi biztonságpolitika, váltságdíjak.
2011, Dr. Farkas Péter
Jelenérték, jövőérték, annuitás, örökjáradék, diszkontált cash flow, diszkont-papírok, állampapírok, hozamgörbe, forward kamatlábak, duration és módosított duration, zéró kupon kötvények, indexált kötvények, spot és forward devizaárfolyamok, devizaswap, devizaopció, excel-függvények használata
2014. szeptember 4.

Az Educatio Nonprofit Kft a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 (Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása) projekt keretében képzést indít „Adatbázisok használata a felsőoktatásban” címmel. A képzés lebonyolítója a CC CONSULTATIO Tanácsadó és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság.

2014. július 15.

A Digitális Tankönyvtár újdonságaival az idei EFOTT-látogatók is megismerkedhetnek július 15-20. között Miskolctapolcán. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. több projektjével is kitelepül a nyári fesztiválra. A Tankönyvtár és a többi program, a Civil Téren várja az érdeklődőket.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban
2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Arcanum Magyarország vezető tartalomszolgáltatója