Ugrás a tartalomhoz
Ajánló

A biofizika alapjai

2011, Barócsi Attila

A tananyag feladata, hogy megismertesse az olvasót az – élettelen fizikai rendszerekhez képest sokkal összetettebb – biológiai rendszerekben (élő szervezetekben) érvényesülő (pl. azok felépítését, működését, fejlődését meghatározó) alapvető fizikai törvényszerűségekkel és példákkal illusztrálja az ilyen biológiai rendszerek fizikai modellezését. A hivatkozott irodalmak két problémát vetnek fel: 1) egyesek új kiadásai nem léteznek; 2) az új irodalmak nagy terjedelműek, szélesebb ismeretanyaggal, mint ami a (nem orvosi / biológiai irányultságú) célközönség – főként mérnök és fizikus hallgatók – számára szükséges. A szerző célja szűkebb: a fizikai elvekhez több biológiai háttér információ társítása úgy, hogy a fizikai alapokat ismertnek tételezi fel. Az anyag egységes szerkezetben kiegészül számunkra fontos témakörökkel is (pl. fotoszintézis, kollektív mozgások). A tananyag fejezetei a főbb témákkal: a biofizika biológia alapjai (élet, sejt, leíró genetika); anyagszerkezet és funkció (kötéstípusok, víz, biológiai makromolekulák, molekuláris genetika); kölcsönhatás sugárzással (fényelnyelés makromolekulákban, fény és röntgensugárzás biológiai hatásai, sugárbiológia); bioenergetika (szervezet hőháztartása, irreverzibilis termodinamika, sejtszintű energiaátalakítás és fotoszintézis); anyagcsere és transzport (áramlási jelenségek, drift, diffúzió és ozmózis); biológiai membránok (iontranszport, elektromos jelenségek, ingerületi folyamatok, feszültség-clamp méréstechnika, idegi információtovábbítás); érzékszervek biofizikája (látás, hallás); kollektív jelenségek („közlekedésszerű” mozgások, ASEP modellek, molekuláris motorok alapmechanizmusai).

Információkereső nyelvek I.

2011, Pálvölgyi Mihály

A tananyag célja, hogy bevezessen a tartalmi, tárgyi feltárás elméletébe, alapfogalmaiba, fogalmi, nyelvi összefüggéseibe, a könyvtári tudásreprezentáció eszköztárába és módszereibe.Részletesen vizsgálja az osztály, osztályozás, osztályalkotás, összefüggések, relációk kérdését. Ezt követően a feltárási egységek, a kognitivum és szurrogátum viszonyába, a feltárás folyamatába, mélységi szintjeibe ad betekintést.Ezekre az alapfogalmakra építve tárgyaljaz információkereső rendszer fogalmát, céljait, modelljeit, alkalmazási példáit. A tananyag részletesen ismerteti az Egyetemes Tizedes Osztályozás alapján történő feltárás tudnivalót, megoldási sémákon, gyakorlati példákon keresztül.

Föld- és területrendezés 6., A birtokrendezések egy lehetséges forgatókönyve

2010, Mizseiné Dr. Nyiri Judit

Kivonat A modulban a lehetséges birtokrendezési eljárások, úgynevezett birtokrendezési forgatókönyvek ismertetésére kerül sor. Röviden összefoglaljuk a az eddig végzett tanulmányok alapján kialakított javaslatokat. Magyarországon még nem alakult ki birtokpolitikai koncepció, ezért az ismertetett javaslatok az akkori időpontban jellemző helyzethez igazodnak.

Médiatörténeti szöveggyűjtemény

1, Peternák Miklós, Friedrich Kittler, André Chastel, Heinrich Schwarz, Robert Rosenblum, Terry Castle, André Bazin, Michel Frizot, Robert Taft, William Moritz, Walter Benjamin, Kazimir Malevics, Marcel Duchamp, Moholy-Nagy László, Dziga Vertov, Kassák Lajos, Erdély Miklós, Christian Metz, Vilém Flusser, Nam June Paik, Bódy Gábor, James P. Crutchfield, Tom Sherman, Werner Künzel, Vannevar Bush, Gene Youngblood, Lev Manovich, Otto E. Rössler, Peter Weibel, Zbigniew Rybczyński

Az összeállítás több, mint fél évezredet fog át időben, tartalmi szempontból talán még ennél is tágasabb, s szándékaink szerint nem csupán információkat, de inspirációt is kaphatnak az olvasók ahhoz, hogy tudatosan és történeti szempontokat sem feledve próbáljanak közelíteni a 21. századi kép- és médiavilághoz. A címben jelzett „médiatörténet” itt rövid magyarázatra szorul: elsősorban a művészet, jelesül a képzőművészet az a választott perspektíva, amely felől a technikai képek és előzményei, tágabban a kép és kommunikáció változó formái és fogalmai, sokszor talán meglepőnek tűnő, szinte „archeológiai” közelítést kívánó kapcsolatrendszere megközelítésre kerülnek. Így az anyag, technika, eszköz, módszer, sőt közeg is a sokjelentésű és az 1960-as évektől divatos fogalommá vált „médium” lehetséges feloldása. A vállalkozás – ahogy másfél évtizeddel ezelőtti előzménye is – a Magyar Képzőművészeti Egyetem intermédia szakán folyó képzéshez kapcsolódik, ahol a hallgatók „médiaművész” diplomát kapnak – de célzott közönsége jóval szélesebb, hiszen a választott (részben már „klasszikusnak” is tekinthető) írások azok számára is érdekesek lehetnek, akik szakmai érdeklődéstől függetlenül kezdenek olvasásukhoz.(…) (Peternák Miklós)

CAD/CAM/CAE elektronikus példatár - Szíjtárcsa mőhelyrajzának elkészítése

2012, Mikó Balázs, Zsoldos Ibolya, Szalay Tibor

Az adott szíjtárcsa mőhelyrajzának (félnézet – félmetszet, oldalnézet, megfelelı számú részmetszetek) elkészítése AutoCAD rendszerben.

Hírek

Adatbázisok használata a felsőoktatásban – képzők képzése

2014. szeptember 4.

Az Educatio Nonprofit Kft a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 (Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása) projekt keretében képzést indít „Adatbázisok használata a felsőoktatásban” címmel. A képzés lebonyolítója a CC CONSULTATIO Tanácsadó és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság.

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

3000 magyar kutató tudományos profilja egy adatbázisban

2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

Nyelvészeti e-Book könyvtár a Tankönyvtáron

2013. augusztus 8.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 projektje révén mindenki számára elérhetővé vált a magyar nyelvterület egyik legjelentősebb bölcsészettudományi lexikon és egynyelvű szótárgyűjteménye, amely a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg nyomtatott és elektronikus formátumban. A szótárak, lexikonok, gyűjtemények, adatbázisok a védelmi idő teljes tartalma alatt a kutatók, oktatók, diákok és valamennyi érdeklődő számára rendelkezésre állnak.

Folyóirat archívum a ScienceDirecten

2013. május 27.

Már Magyarországon is számos felsőoktatási intézmény és nonprofit kutatóintézet hallgatói, oktatói és kutatói érhetik el a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legnagyobb elektronikus folyóirat archívumát, az Elsevier B.V. gondozásában megjelenő Journal Backfile Collections-t. Az adatbázist az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szerezte be a TÁMOP-4.2.5-B-11/1-2011-0001 projekt keretében.