Ugrás a tartalomhoz
Ajánló

A magyar dal könyve

1, Dobszay László

Az utolsó olyan antologikus összeállítás, mely a magyar dalkultúra egészéről akart képet adni: Kodály Zoltán közel hatvan éve megjelent Iskolai Énekgyűjteménye. Azóta a dalkincs több évtizedes kutatása jelentós gazdagodást hozott. Indokolt tehát egy olyan új antológia, mely nem csak szép dalok gyűjteménye kíván lenni, hanem összképet is akar adni a magyar melosz fontos területeiről, ezek egymáshoz arányított jelentőségéről. Bár az iskolának is szüksége van új alapgyűjteményre, de a nagyközönség is igényel egy ilyen eligazítást, sőt sokszor érezzük azt, hogy a külföld számára is képet kellene adni dallamkultúránkról. A válogatásnál törekedtünk arra. hogy a magyar dallamosság valamennyi jelentős, értékes rétegéből ízelítőt adjunk, valóban összkép bontakozzék ki. A válogatás több mint 600 dallamtípust eredményezett. Az egyes dalokhoz, hosszabb-rövidebb megjegyzéseket fűztünk. Ezek hol a szöveg, hol a dallam, műfaj, szokás, funkció, történeti vonatkozás stb. szempontjából akarják segíteni a megértést. Végső céljuk az, hogy a dalok, melyek eredeti létmódjukat már föladták vagy lassanként föladják, műveltségi kincsként szívódhassanak föl a következő nemzedékek tudatába. Úgy hisszük – tárgya révén, a kivitel tökéletlenségei ellenére – egyben illő tiszteletadás a Mester előtt, aki mind népzenében, mind zenetörténetben, mind pedig e keltő együttszemlélésében ihletője és példaképe minden etárgyú törekvésnek.

Növényi biotechnológia és géntechnológia

1, Dudits Dénes, Heszky László

A kötet tárgya a növényi biotechnológia és géntechnológia. A növényi biotechnológia és különösen a növényi géntechnológia nemzetközileg is új fogalomnak tekinthető, melyet sokféleképpen értelmeznek, ezért pontos és egyértelmű definíciója rendkívül fontos.

Az ítélőerő kritikája

2003, Immanuel Kant

Az ítélőerő kritikájával Kant a szabadság és a természeti szükségszerűség összehangolására tett kísérletet.

Magyarország története a XX. században

2010, Romsics Ignác

Magyarország XX. századi történetének a hazai és a külföldi szakirodalomra, valamint a szerző kutatói eredményeire és oktatói tapasztalataira épülő, nagy ívű összegzése.

Az orvosi élettan tankönyve

2011, Attila, Fonyó

Az élettan, más néven fiziológia az élettudománynak az az ága, amely az egészséges szervezetek működésével foglalkozik, és mint egyetemi alap diszciplína meghatározó helyet foglal el az orvostudomány tanulmányozásában, e tankönyv ebben nyújt segítséget.

Gyermekgyógyászat

2013, László, Maródi

Az alapellátás és a szubspecialitások az önállóság magas fokán, a gyermekgyógyászat egészére gyakorolt hatásukkal emelik az egységes gyermekgyógyászat színvonalát; ezt bizonyítja e könyv.

Mérnöki faszerkezetek I.

1, Dr. Wittmann Gyula

A faszerkezeti elemek tárolásának problémája a gyártást követően többször is felvetődik: a gyártócsarnokban, raktárban, építés helyszínén. Az említett helyeken kialakítandó tárolási rend több tényezőnek a függvénye, melyek: ...

Molekuláris biológia I-II.

2010, Bálint Miklós

A rekombináns DNS-technikák kialakulásával, a fehérjék szerkezeti és funkcionális működésének egyre mélyebb megismerésével egyfajta ,,aranykor" köszöntött be az 1970-es évek elejétől a biokémiában. Mindez magával hozta a hagyományosnak nevezhető biokémia (leegyszerűsítve az anyagcsere folyamatainak vizsgálata) sokkal mélyrehatóbb és szélesebb körű kutatásait és megértését. Ha csak az ismeretanyag óriási mértékű gyarapodása és a modern képzés követelményeire összpontosítunk, akkor is elkerülhetetlen a biokémia mint ,,tudományos" diszciplína felosztása legalább két részre, melyeket ,,anyagcsere biokémia" és ,,molekuláris biológia" névvel illethetünk. (Az előbbit dinamikus, míg az utóbbit statikus biokémiának is lehetne nevezni, a jelzők mindenféle ,,haladó" vagy ,,pejoratív" értelme nélkül.) Ebben a szinte vég nélküli ismeretáradatban már a tankönyvek is (különösen a nagyhírű külföldi munkák) akkora terjedelemre tettek szert, hogy kezdenek használhatatlan tankönyvek, de kitűnő kézikönyvek lenni. E könyv szerzője szerint ezt a két módot lehet orvosolni. Egyrészt nem szabad a biokémiáról, mint egységes egészről tankönyvet írni, másrészt bátran kell tenni azt, amit az író-oktató elemi kötelessége, egyszerűsíteni az igazság csorbítása nélkül. A szerző vállalja azt, hogy csak a véleménye szerinti molekuláris biológiáról (de az anyagcseréről nem) ír. Ha a molekuláris biológiáról vallott felfogása nem helyes, az kizárólag az ő hibája.

Empátia - A beleélés lélektana

1, Buda Béla

A nyugati hagyomány emberképe zárt belső érzelmi és gondolati világot jelenít meg, amely csak a beszéd révén nyílik meg a másik számára. Az utóbbi kb. fél évszázadban viszont mind több adat bizonyítja, hogy az ember nagyon is nyitott lény: tekintetén, mimikáján, gesztusain át nagyon sok nemverbális csatorna is összekapcsolja emberi környezetével, beszéde, a szavakon túl, sok lelki tartalmat rejt és közvetít, és az ember minden vonása, sajátossága – pl. külseje, öltözéke, tárgyainak rendszere stb. – voltaképpen kommunikációt is hordoz. Mindezt képesek vagyunk egymásban megérteni és értelmezni, ha figyelmet fordítunk rá. Ilyen módon képesek vagyunk beleélni magunkat a másik lelki helyzetébe, át tudjuk venni annak érzelmeit, rezonálunk a másik szándékaira, rekonstruáljuk a perspektívát, ahogyan ő a világot látja, gondolkodik. E képességünket, ennek alkalmazását nevezik empátiának. A beleélő megértést a civilizáció háttérbe szorította, de a másikra hangolódás újra tanulható és gyakorolható. Erről szól ez a könyv. Először 1978-ban jelent meg, akkor csak az emberi kapcsolatok kutatása és a terápiás, segítő munka tapasztalatai tárták fel a jelenséget, és a nemverbális kommunikáció sokféle csatornájának empirikus vizsgálata mutatott rá láthatatlan kötelékeinkre, a másik arcjátékának, hangjának, testtartásának, kézmozdulatainknak velünk született kifejező erejére, amely akkor is nyomot hagy bennünk, ha nem tudatosítjuk, ha nem vesszük észre. A belső figyelem ezt felismerhetővé teszi, és ezzel a másik ember valóságos lelki helyzete tárul fel, a maga egyediségében. Ezzel félreértések szüntethetők meg, és valódi szükségletekre és belső kérdésekre formálódhatnak pontos válaszok. Ma már agykutatások is bizonyítják, hogy külön sejtek szolgálnak a másik ember testi, mozdulati kommunikációinak leolvasására, és már a születés után megkezdődik az anyai arc és tekintet kitüntetett megfigyelése, és a gyerek körüli emberi megnyilvánulások sokféle értelmének feldolgozása. Ez az egész gyermekkoron át zajlik, de a felnőtt korban a szavak veszik át a fő szerepet. Lehet azonban az empátiát gyakorolni, fejleszteni. A könyv ezt a jelenségkört mutatja be. Az empátia megismerésének tudománytörténete, a beleélés lélektani és kommunikációs összetevői, a korszerű tudományos eredmények a beleélés folyamatairól, és mindenekelőtt a fejlesztés lehetőségei, valamint a sokféle alkalmazási terület, ahol az empátia segít, hatékonyabbá tesz bennünket, humanizál, hiszen egymáshoz közelebb hoz, egymáshoz köt és egymás iránt pozitív érzelmeket vált ki. A könyvnek ez a hatodik, átdolgozott és kibővített kiadása. A szöveg igyekezik lépést tartani a tudományos fejlődéssel, de igyekezett megőrizni az érthetőséget a művelt átlagolvasó számára.

Magyar közmondások nagyszótára

1, T. Litovkina Anna

A Magyar közmondások nagyszótára a legszélesebb körű magyar anyanyelvű közönség számára készült. A nyelvészek, irodalmárok, újságírók, fordítók, parömiológusok (közmondáskutatók), parömiográfusok (közmondásgyűjtők), frazeológusok, szerkesztők és a magyar nyelv tanárai mellett iskolások, egyetemisták, a magyar irodalom és nyelv szerelmesei vehetik hasznát. Ezt a szótárt nemcsak a magyar nyelv tudatos és igényes használatára törekvő anyanyelvűek forgathatják haszonnal, hanem a magyarul tanuló olvasók is, akik a magyar műveket eredetiben olvassák, magyar nyelven folyékonyan beszélnek, és közmondások elsajátításával kívánják gyarapítani nyelvtudásukat.

Demográfia

2014, Gyémánt Richárd, Katona Tamás, Pólay Elemér Alapítvány

Tankönyv a népesség és a népesedés kérdéseinek tanulmányozásához.

ELMÉLETI FIZIKA I. - Mechanika

1, Landau L.D., Lifsic E.M.

A Landau-Lifsic: Elméleti fizika című könyvsorozat köteteit a világ legkiválóbb elméleti fizikatankönyveinek tartják. A modern fizika egyik legegyetemesebb tudású alakjának, a Nobel-díjas Lev Landaunak és az egyik legkiválóbb tanítványának, E. M. Lifsicnek soraiból utolérhetetlen egyszerűséget és elevenséget érezhet az olvasó. Az első kötetben az elméleti fizika alapjait, Galilei és Newton mechanikáját tárgyalják a szerzők úgy, hogy nyilvánvalóan kitűnik a modern fizika elvi felismerései nyomán a fogalmi tisztulás. Nemes egyszerűségében bontakozik ki előttünk minden természettudomány kiindulópontja: a klasszikus mechanika.

Matematika

2014, Reiman István

Reiman István matematikusok, matematikatanárok, mérnökök és nagysikerű matematikai olimpiai csapatok sok-sok nemzedékének felejthetetlen tanára. Összefoglalója elsősorban azok számára készült, akik korábban érettségin, ma már sok esetben BSc-s szakokon egyben is látni és érteni kívánják, hogy miről szól a matematika. Nem ajánlható jobb összefoglalás a továbbtanuláshoz vagy a visszatekintéshez.

A Taigetosztól az esélyegyenlőségig

2002, Kálmán Zsófia, Könczei György

A könyv témája a sérült ember és közvetlen emberi környezete, a sérült ember és a társadalom kapcsolata, valamennyi jogi, intézményi, pedagógiai vonatkozásával.

Alkotmánytan I.

2007, Dezső Márta, Fürész Klára, Kukorelli István, Papp Imre, Sári János, Somody Bernadette, Szegvári Péter, Takács Imre

A tankönyv az alkotmányos intézményeket történetiségükben és nemzetközi összehasonlításban dolgozza fel.

Bevezetés a szociológiába

2006, Andorka Rudolf

A könyv a szociológia tudományának alapkérdéseit, történetét és módszertanát tárgyalja, illetve konkrét társadalmi jelenségeket dolgoz fel.

Görög–római szöveggyűjtemény

2011, Németh György

A két kötet a bronzkortól a Nyugatrómai Birodalom bukásáig kíséri végig az eseményeket, bizonyos csomóponti kérdések részletesebb tárgyalásával.

Mi a zene?

2004, Carl Dahlhaus, Hans Heinrich Eggebrecht

A két szerző kötete a zene természetrajzát kutatja oly módon, hogy bizonyos témákról egymástól függetlenül írják le gondolataikat.

Neveléslélektan

2005, Vajda Zsuzsanna, Kósa Éva

A könyv átfogóan, teljes keresztmetszetében foglalkozik a felnevelkedés pszichológiai aspektusaival.

Hírek

Karbantartás és sávszélesség-növelés

2016. június 2.

Az Oktatási Hivatal győri szerverparkjában végzett munkálatok miatt a Tankönyvtár elérhetőségében 2016. június 28-án 10 órától 13 óráig kimaradások várhatóak.

Kívánni sem tudtunk volna jobb Educatio Kiállítást

2016. február 1.

Hiszen kívánságfánkat roskadásig tűzdeltétek vágyaitokkal, álmaitokkal, s honlapunk kínálata iránt is lelkesen érdeklődtetek a 16. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon.